Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 132 : Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng (1)

    trước sau   
Editor: thanh huyềtmbnn

"Thóvelsi quen làjzmk đuirqưuxifmdjvc." Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql chậyyzjm rãrwxsi nóvelsi, nhưuxifvels đuirqiềtmbnu suy nghĩajtp, "Nghe Tưuxifnijhng Tuệaempvelsi, khi Triệaempu Phong đuirqi, tôsonwi còhoeqn chưuxifa cóvels đuirqi, khi đuirqóvels Hạqfql Thầdqgcn Hi còhoeqn chưuxifa cóvels đuirqi ra, làjzmk ai uy hiếqdqrp Triệaempu Phong?"

"Tôsonwi tưuxifơcrowng đuirqajtpi hiếqdqru kỳqfql, làjzmk ai nổpoinnijhng bắyzaon Triệaempu Phong." Lâwyqum Nhiêvelsn nóvelsi, "Trong nưuxifexeqc súnijhng ốajtpng quảlyeen lýexeq nghiêvelsm, khôsonwng giốajtpng Âtmbnu Mỹbiaw, anh cho rằbiawng ai cũtlgtng cóvels thểhoeqnijht súnijhng bắyzaon ngưuxifhoeqi sao?”

" Bạqfqlch Dạqfql, anh nóvelsi bêvelsn ngưuxifhoeqi Thầdqgcn Hi cóvels hắyzaoc đuirqqfqlo cóvels phảlyeei hay khôsonwng?”

Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql nhíxphbu màjzmky, nhớexeq tớexeqi trong nhàjzmk Hạqfql Thầdqgcn Hi, ấylgkm ábixhp nhưuxif vậyyzjy, sao cóvels thểhoeqjzmkng hắyzaoc đuirqqfqlo cóvels liêvelsn quan, tuyệaempt đuirqajtpi khôsonwng cóvels khảlyeeuuvzng.

wyqum Nhiêvelsn thấylgky Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql nhưuxifvels đuirqiềtmbnu suy nghĩajtp, anh trầdqgcm giọbiawng nóvelsi, "Triệaempu Phong lúnijhc nhỏrbom khôsonwng sợmdjv trờhoeqi khôsonwng sợmdjv đuirqylgkt, chớexeqvelsi làjzmk khôsonwng ai cóvels thểhoeq buộuuvzc anh thừhyffa nhậyyzjn hàjzmknh vi phạqfqlm tộuuvzi, nhấylgkt đuirqjrmfnh làjzmk cho anh ta đuirqlyeexphbch rấylgkt lớexeqn, bằbiawng khôsonwng, anh ta khôsonwng cóvels khảlyeeuuvzng thuậyyzjn theo nhưuxif vậyyzjy."


“Cảlyee thàjzmknh phốajtp S, ai khôsonwng kiêvelsng dèksbsuxifnijhng gia cùjzmkng Triệaempu gia mấylgky phầdqgcn, khôsonwng ai cóvelsjzmky lábixh gan chọbiawc bọbiawn họbiaw."

Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql trầdqgcm giọbiawng nóvelsi, "Chuyệaempn nàjzmky tôsonwi giao cho Đqsdpưuxifhoeqng môsonwn mậyyzjt thábixhm, nhấylgkt đuirqjrmfnh sẽybwy tra rõywoz."

Triệaempu Phong nhậyyzjn tộuuvzi côsonwng trìsnzcnh Hằbiawng Kim, Đqsdpưuxifhoeqng thịjrmftlgtng bịjrmfuxift xửerpy, mặhwcdc dùjzmklyeenh hưuxifnijhng khôsonwng lớexeqn, cuốajtpi cùjzmkng làjzmkvels tổpoinn hạqfqli hìsnzcnh tưuxifmdjvng côsonwng ty, Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfqltlgtng khôsonwng quan tâwyqum, côsonwng trìsnzcnh Hằbiawng Kim đuirqajtpi Đqsdpưuxifhoeqng thịjrmfjzmkvelsi nhưuxifhoeqn đuirqábixh nhỏrbom trêvelsn Thábixhi sơcrown.

Sau khi Triệaempu Phong nhậyyzjn tộuuvzi, Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql cầdqgcn làjzmkm chỉsxpmjzmk giảlyeei quyếqdqrt tốajtpt hậyyzju quảlyee.

Đqsdpưuxifhoeqng lãrwxso chẳcwmzng sợmdjvvels nhiềtmbnu lửerpya giậyyzjn hơcrown nữdzlba cũtlgtng khôsonwng cóvels chỗsxpm nhưuxifng phábixht, bởnijhi vìsnzcjzmk Triệaempu Phong tựbixhsnzcnh nhậyyzjn tộuuvzi, khôsonwng liêvelsn quan đuirqếqdqrn Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql, chuyệaempn nàjzmky đuirqưuxifmdjvc sôsonwi sùjzmkng sụrhebc, thưuxifơcrowng giớexeqi khôsonwng ngưuxifhoeqi nàjzmko khôsonwng biếqdqrt, Tưuxifnijhng gia cùjzmkng Triệaempu gia ởnijh giớexeqi chíxphbnh trịjrmftlgtng đuirqãrwxs mấylgkt mặhwcdt mũtlgti.

uxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng vôsonwjzmkng tứzjeac giậyyzjn, Triệaempu gia bấylgkt đuirqyzaoc dĩajtp, chỉsxpmvels thểhoeq cho Triệaempu Phong ra nưuxifexeqc ngoàjzmki, trábixhnh trábixhnh đuirqdqgcu sóvelsng ngọbiawn gióvels.

tlgtng khôsonwng thểhoeq ngồbiawi tùjzmk.

Buổpoini tốajtpi, Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfqljzmkng Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng cóvels mộuuvzt bữdzlba tiệaempc.

Chỉsxpmvels Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfqljzmkng Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng.

uxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng nóvelsi, " Bạqfqlch Dạqfql, tâwyqum tưuxif ngưuxifhoeqi trẻxwii tuổpoini, tôsonwi hiệaempn tạqfqli thựbixhc sựbixhjzmk xem khôsonwng hiểhoequ , anh rốajtpt cuộuuvzc làjzmkvels ýexeqsnzc?"

Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql ưuxifu nhãrwxsuxifhoeqi, phong đuirquuvz nhẹqnzz nhàjzmkng, "Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng chỉsxpmjzmkbixhi gìsnzc?"

"Chuyệaempn Triệaempu Phong, tôsonwi khôsonwng nóvelsi đuirqếqdqrn rốajtpt cuộuuvzc cóvels phảlyeei anh làjzmkm hay khôsonwng, đuirqãrwxsvels kỹbiawuxif WPL thừhyffa nhậyyzjn chuyệaempn nàjzmky, vìsnzc sao anh muốajtpn mạqfqlo hiểhoeqm đuirqếqdqrn đuirqbiawn cảlyeenh sábixht nhábixho, đuirqem ngưuxifhoeqi mang đuirqi?" Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng vôsonwjzmkng khôsonwng vui, "Chuyệaempn nàjzmky, anh rốajtpt cuộuuvzc giảlyeei thíxphbch thếqdqrjzmko."

Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql ýexequxifhoeqi khôsonwng giảlyeem, thẳcwmzng tắyzaop nhìsnzcn Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng, "Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng, chuyệaempn nàjzmky sau lưuxifng rốajtpt cuộuuvzc châwyqun tưuxifexeqng thếqdqrjzmko, ngàjzmki trong lòhoeqng biếqdqrt rõywozjzmkng, nữdzlb kỹbiawuxif WPL làjzmksonw tộuuvzi , Triệaempu Phong lábixh gan khôsonwng nhỏrbom, vậyyzjy màjzmk mua đuirqưuxifmdjvc cảlyeenh sábixht."


"Sửerpy dụrhebng hìsnzcnh phạqfqlt riêvelsng, nếqdqru nhưuxifsonwi khôsonwng đuirqếqdqrn, côsonwylgky liềtmbnn bịjrmf giếqdqrt ngưuxifhoeqi diệaempt khẩypzfu ."

uxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng nhíxphbu màjzmky, giọbiawng đuirqiệaempu vôsonwjzmkng khinh mạqfqln, lãrwxsnh khốajtpc, "Chếqdqrt liềtmbnn chếqdqrt, cóvelsvelssnzc đuirqábixhng ngạqfqli , cũtlgtng khôsonwng phảlyeei cábixhi gìsnzc quan trọbiawng."

Áslabnh mắyzaot Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql trầdqgcm xuốajtpng, mi tâwyqum nhíxphbu lạqfqli, "Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng, đuirqajtpi vớexeqi ngàjzmki màjzmkvelsi, côsonwylgky khôsonwng làjzmksnzc quan trọbiawng, vớexeqi tôsonwi màjzmkvelsi, côsonwylgky lạqfqli làjzmk ngưuxifhoeqi tôsonwi khôsonwng thểhoeq thiếqdqru.”

Ngưuxifhoeqi ýexeq nghĩajtpa, đuirqúnijhng khôsonwng cùjzmkng ngưuxifhoeqi, vĩajtpnh viễuotkn đuirqtmbnu làjzmk khôsonwng giốajtpng nhau nhưuxif vậyyzjy.

Anh khôsonwng biếqdqrt mìsnzcnh cóvelsvelsu Hạqfql Thầdqgcn Hi hay khôsonwng.

Ai cóvels muốajtpn mạqfqlng củvylxa côsonw, anh liềtmbnn muốajtpn mạqfqlng ngưuxifhoeqi đuirqóvels trưuxifexeqc.

Sắyzaoc mặhwcdt Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng trởnijhvelsn rấylgkt khóvels coi, trảlyeei qua phong sưuxifơcrowng tròhoeqng mắyzaot đuirqdqgcy vẻxwii lo lắyzaong, cảlyee giậyyzjn nóvelsi, "Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql, anh làjzmkm càjzmkn, anh nóvelsi nhưuxif vậyyzjy, anh đuirqem Tiểhoequ Tuệaemp đuirqhwcdt chỗsxpmjzmko?"

Đqsdpưuxifhoeqng Bạqfqlch Dạqfql lạqfqlnh lùjzmkng cưuxifhoeqi, cũtlgtng khôsonwng thèksbsm đuirqhoeq ýexeq lửerpya giậyyzjn Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng, anh nhìsnzcn thẳcwmzng Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng, trầdqgcm giọbiawng nóvelsi, "Tưuxifnijhng thịjrmf trưuxifnijhng biếqdqrt rấylgkt rõywozjzmkng, tôsonwi ởnijh đuirqbiawn cảlyeenh sábixht làjzmkm cábixhi gìsnzc, ngàjzmki cũtlgtng biếqdqrt, côsonwylgky làjzmk ngưuxifhoeqi thếqdqrjzmko củvylxa tôsonwi."

"Ngàjzmki nóvelsi côsonwylgky khôsonwng quan trọbiawng, chếqdqrt liềtmbnn chếqdqrt, ngàjzmki muốajtpn tôsonwi đuirqhwcdt ởnijh chỗsxpmjzmko.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.