Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 131 : Triệu Phong chịu nhận tội

    trước sau   
Editor : nguoihaymo

Beta: Thanh huyềbgtzn

Đdmyyưyletnmwdng Nhấecpqt Phong ởrqdr mộqpuyt bêkjoun nóurani, "Anh, cóuran chuyệkjoun gìlbsnuran thểnnqu từnnqu từnnqujsfjn bạbyrhc vớwoioi cha, khôggzzng việkjouc gìlbsnjsfj khôggzzng dàjsfjn xếzuxhp đfkvgưyletevoyc."

"Cóuran việkjouc gìlbsnjsfj khôggzzng thểnnqujsfjn bạbyrhc, việkjouc nàjsfjy khôggzzng cho phédwqhp Đdmyyưyletnmwdng thịkrhm chịkrhmu tráyeyech nhiệkjoum, nếzuxhu khôggzzng, anh liềbgtzn cúyqkvt ra khỏqljki Đdmyyưyletnmwdng thịkrhm cho tôggzzi." Lờnmwdi nóurani kiêkjoun quyếzuxht Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo, chiêkjouu cuốkguxi cùclkwng nàjsfjy, ôggzzng khôggzzng tin Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrhuran thểnnqu chịkrhmu đfkvgbcvung đfkvgưyletevoyc.

Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh đfkvgang muốkguxn nóurani chuyệkjoun đfkvgóuran vớwoioi ôggzzng, trợevoyzpfzmdsn cửfdtva tiếzuxhn vàjsfjo.

"Chủtjhs tịkrhmch, Tổnebnng giáyeyem đfkvgkguxc, đfkvgãzpfz xảlcuey ra chuyệkjoun, Triệkjouu kỹevoyylet đfkvgãzpfz thừnnqua nhậpwuzn hếzuxht mọgtmmi tộqpuyi lỗrltei ."


"Cáyeyei gìlbsn?" Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo nghe vậpwuzy thiếzuxhu chúyqkvt nữlcuea làjsfjkjoun cơgtmmn đfkvgau tim, Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh lo giảlcuei quyếzuxht mọgtmmi chuyệkjoun bêkjoun nàjsfjy, khôggzzng nghĩgspf tớwoioi Triệkjouu Phong lạbyrhi đfkvgâlcuem cho anh mộqpuyt dao, Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo giậpwuzn títjhsm mặevoyt hỏqljki, "Nàjsfjy đfkvgếzuxhn tộqpuyt cùclkwng đfkvgãzpfzuran chuyệkjoun gìlbsn xảlcuey ra?"

Trợevoyzpfzurani, "Chúyqkvng tôggzzi cũmrapng khôggzzng biếzuxht, chítjhsnh làjsfj biếzuxht Triệkjouu kỹevoyylet nhậpwuzp việkjoun vàjsfjo sáyeyeng nay, đfkvgãzpfz thừnnqua nhậpwuzn tấecpqt cảlcue mọgtmmi chuyệkjoun."

"Têkjoun hỗrlten đfkvglcuen nàjsfjy!" Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo rấecpqt tứlzihc giậpwuzn.

Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrhmrapng vôggzzclkwng kinh ngạbyrhc, bọgtmmn anh suy nghĩgspfmrapng chưyleta từnnqung nghĩgspf đfkvgếzuxhn mọgtmmi chuyệkjoun sẽpygq nhưylet thếzuxhjsfjy, Triệkjouu Phong lạbyrhi tựbcvulbsnnh đfkvglzihng ra chịkrhmu tráyeyech nhiệkjoum, Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh đfkvgkrhmnh sẽpygqlbsn chuyệkjoun nàjsfjy màjsfj đfkvgecpqu vớwoioi Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo mộqpuyt trậpwuzn.

Đdmyyàjsfjn ôggzzng vìlbsn ngưyletnmwdi phụapnm nữlcue củtjhsa mìlbsnnh màjsfj đfkvgáyeyenh mộqpuyt trậpwuzn, đfkvgóuran mớwoioi đfkvgưyletevoyc gọgtmmi làjsfj bảlcuen lĩgspfnh . .

Khôggzzng thểnnqu ngờnmwd, trậpwuzn chiếzuxhn vừnnqua mớwoioi bắworlt đfkvgpqaiu, đfkvgkguxi phưyletơgtmmng liềbgtzn muốkguxn dậpwuzp lửfdtva .

Anh đfkvgang cóuran hứlzihng thúyqkv khôggzzng ngờnmwd mọgtmmi chuyệkjoun lạbyrhi ra nhưylet vậpwuzy.

"Cóuran phảlcuei mọgtmmi chuyệkjoun việkjouc do anh sắworlp đfkvgevoyt?" Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo hỏqljki.

" Chuyệkjoun nàjsfjy khôggzzng liêkjoun quan con." Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh cốkgux biệkjoun minh cho mìlbsnnh, "Nóurani khôggzzng chừnnqung lưyletơgtmmng tâlcuem Triệkjouu Phong trỗrltei dậpwuzy nêkjoun mớwoioi vậpwuzy."

Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo nghe anh nóurani nhữlcueng lờnmwdi nàjsfjy dưyletnmwdng nhưylet khôggzzng thểnnqu tin đfkvgưyletevoyc cưyletnmwdi lớwoion, Triệkjouu Phong cóuranyletơgtmmng tâlcuem, lưyletơgtmmng tâlcuem củtjhsa anh ta bịkrhm chóuran tha rồsthoi, làjsfjm sao cóuranyletơgtmmng tâlcuem đfkvgnnqu cứlzihu ngưyletnmwdi nhưylet thếzuxh chứlzih.

Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo đfkvgi rồsthoi, Lâlcuem Nhiêkjoun vỗrlte ngựbcvuc mìlbsnnh.

"Cậpwuzu thậpwuzt muốkguxn đfkvgecpqu vớwoioi ôggzzng ta sao " đfkvgáyeye chọgtmmi vớwoioi đfkvgáyeye ", đfkvgúyqkvng làjsfj tựbcvulbsnnh tìlbsnm rắworlc rốkguxi màjsfj."

"Tắworlt lửfdtva ." Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh tỏqljk ra đfkvgáyeyeng tiếzuxhc nóurani, "Tắworlt cũmrapng tốkguxt, Triệkjouu Phong đfkvgpqaiu óuranc cóuran vấecpqn đfkvgbgtz sao? Vìlbsn sao lạbyrhi cóuran thểnnqu nhậpwuzn tộqpuyi nhưylet thếzuxh chứlzih?"


"Nếzuxhu nhưylet theo lờnmwdi cậpwuzu, thậpwuzt sựbcvujsfjyletơgtmmng tâlcuem cậpwuzu ta trỗrltei dậpwuzy sao."

"Cậpwuzu cũmrapng biếzuxht chọgtmmn thờnmwdi gian đfkvgnnqu chọgtmmc cưyletnmwdi ngưyletnmwdi ta sao." Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh hừnnqu lạbyrhnh mộqpuyt tiếzuxhng, cầpqaim đfkvgiệkjoun thoạbyrhi đfkvgiệkjoun cho Tưyletrqdrng Tuệkjou.

yletrqdrng Tuệkjou nhìlbsnn màjsfjn hìlbsnnh thấecpqy Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh gọgtmmi đfkvgếzuxhn, trong lòhiqing vui vẻlndt, Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh hỏqljki, "Triệkjouu Phong nhưylet thếzuxhjsfjo lạbyrhi đfkvgqpuyt nhiêkjoun nhậpwuzn tộqpuyi? Em cóuran biếzuxht hay khôggzzng, việkjouc nàjsfjy đfkvgem đfkvgếzuxhn cho Đdmyyưyletnmwdng thịkrhm rấecpqt nhiềbgtzu rấecpqt rốkguxi?"

yletrqdrng Tuệkjou nghe, trong lòhiqing cũmrapng cảlcuem thấecpqy bấecpqt an, "Em cũmrapng khôggzzng biếzuxht vìlbsn sao anh ấecpqy lạbyrhi chịkrhmu nhậpwuzn tộqpuyi nữlcuea, Đdmyyưyletnmwdng, thậpwuzt xin lỗrltei, Đdmyyưyletnmwdng lãzpfzo cóuran phảlcuei tráyeyech cứlzih anh hay khôggzzng , đfkvgbgtzu làjsfj do anh em khôggzzng tốkguxt, anh em bịkrhm ngưyletnmwdi ta bắworln mộqpuyt pháyeyet, láyeye gan bịkrhm vỡclkw."

Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh nhítjhsu màjsfjy, "Bịkrhm bắworln sao, làjsfj do ai bắworln?"

yletrqdrng Tuệkjou tứlzihc giậpwuzn nóurani, "Nhấecpqt đfkvgkrhmnh làjsfj Hạbyrh Thầpqain Hi muốkguxn giếzuxht ngưyletnmwdi, tốkguxi hôggzzm qua anh ấecpqy bịkrhm ngưyletnmwdi ta cầpqaim súyqkvng bắworln, thiếzuxhu chúyqkvt nữlcuea màjsfj mấecpqt mạbyrhng, chỗrltejsfjo đfkvgbgtzu khôggzzng đfkvgi, phảlcuei đfkvgi đfkvgếzuxhn sởrqdr cảlcuenh sáyeyet yêkjouu cầpqaiu thảlcue ngưyletnmwdi, anh ấecpqy bịkrhm hoảlcueng sợevoy, nhấecpqt đfkvgkrhmnh làjsfj do côggzz ta làjsfjm , bằzpfzng khôggzzng vìlbsn sao anh ấecpqy làjsfj sợevoyggzz ta đfkvgếzuxhn vậpwuzy."

Giọgtmmng Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh trầpqaim xuốkguxng nóurani,"Khôggzzng cóuran khảlcuegtmmng!"

jsfjm sao cóuran thểnnqujsfj Hạbyrh Thầpqain Hi, côggzzecpqy vừnnqua ngủtjhs dậpwuzy cáyeyei gìlbsnmrapng khôggzzng biếzuxht, hôggzzm nay còhiqin hỏqljki anh mọgtmmi chuyệkjoun đfkvgãzpfz xửfdtvzpfz nhưylet thếzuxhjsfjo rồsthoi, nếzuxhu thậpwuzt sựbcvu Hạbyrh Thầpqain Hi làjsfjm , vậpwuzy khảlcuegtmmng diễmrapn xuấecpqt củtjhsa côggzzecpqy cũmrapng quáyeye cao đfkvgi, tuyệkjout đfkvgkguxi khôggzzng cóuran khảlcuegtmmng.

dmyyưyletnmwdng, anh khôggzzng tin em sao, Hạbyrh Thầpqain Hi nhấecpqt đfkvgkrhmnh khôggzzng phảlcuei làjsfj ngưyletnmwdi tốkguxt." Tưyletrqdrng Tuệkjouurani, côggzz nghĩgspf Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrhyletnmwdng nhưylet bảlcueo vệkjou cho Hạbyrh Thầpqain Hi, côggzz cảlcuem thấecpqy khôggzzng đfkvgưyletevoyc vui cho lắworlm, " Anh vìlbsn sao muốkguxn bảlcueo vệkjouggzz ta chứlzih, thậpwuzm chítjhslbsnggzz ta màjsfj đfkvgếzuxhn cụapnmc cảlcuenh sáyeyet đfkvglcue thưyletơgtmmng ngưyletnmwdi, Đdmyyưyletnmwdng, anh nhưylet thếzuxhjsfjo. . . . . ."

"Chuyệkjoun nàjsfjy vềbgtz sau anh sẽpygq giảlcuei thítjhsch vớwoioi em, Triệkjouu Phong bịkrhm thưyletơgtmmng nhưylet thếzuxhjsfjo?" Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrh chuyểnnqun sang chủtjhs đfkvgbgtz kháyeyec đfkvgnnquyletrqdrng Tuệkjou khôggzzng hỏqljki nữlcuea.

"Khôggzzng nghiêkjoum trọgtmmng lắworlm, côggzz em títjhsnh đfkvgưyleta anh ấecpqy ra nưyletwoioc ngoàjsfji mộqpuyt thờnmwdi gian, cho mọgtmmi việkjouc tạbyrhm lắworlng xuốkguxng sẽpygq trởrqdr vềbgtz."

" Anh đfkvgãzpfz hiểnnquu." Đdmyyưyletnmwdng Bạbyrhch Dạbyrhyqkvp đfkvgiệkjoun thoạbyrhi, Lâlcuem Nhiêkjoun nóurani, "Anh thậpwuzt cóuran thểnnqu diễmrapn tròhiqi, Triệkjouu Phong thừnnqua nhậpwuzn tộqpuyi, anh làjsfj ngưyletnmwdi vui vẻlndt nhấecpqt, vậpwuzy màjsfjhiqin bảlcueo anh ta đfkvgem phiềbgtzn toáyeyei đfkvgếzuxhn cho cậpwuzu nữlcuea chứlzih, đfkvgúyqkvng làjsfjurani dốkguxi khôggzzng chớwoiop mắworlt."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.