Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 13 : Mẹ rất bình tĩnh, bảo bối rất rầu rỉ

    trước sau   
Khi đrgmjang nócnddi chuyệjpfvn, Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett từaifc trong dãsumyy trọidlo đrgmji ra, đrgmji vềegamnlvoioitng chiếaypnc Lamborghini, nhìzjkdn thấxvnty hai ngưnlvoaypni bọidlon họidlo, cũxvntng giậckawt mìzjkdnh mộarrut chúwrggt.

Hạlett bảqrkpo bốudtii lạletti thổbwksi mộarrut tiếaypnng huýaypnt sásanjo.

Cha thâqrkpn ásanji, chúwrggng ta thựitrec sựitretglm quásanjcndd duyêbjidn rồzqpri.

Hạlett Thầrdbkn Hi cảqrkpm thấxvnty vôlettermtng châqrkpm chọidloc.

"Cásanjc ngưnlvoaypni ởlfhsnszyi nàtglmy?" Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlettnlvoaypnng nhưnlvo khôlettng nghĩdzft đrgmjếaypnn lạletti trùermtng hợiaktp nhưnlvo vậckawy.

Hạlett bảqrkpo bốudtii chỉprimtglmo cădewjn nhàtglmlfhs đrgmjudtii diệjpfvn, "Chúwrggng tôletti ởlfhs đrgmjudtii diệjpfvn."


Con đrgmjưnlvoaypnng nàtglmy hai bêbjidn phảqrkpi trásanji đrgmjegamu làtglm nhữxgkbng nhàtglm trọidlo cảqrkpnh biểuurpn vàtglm chúwrggng đrgmjarruc lậckawp vớioiti nhau, hai mẹsanj con họidlolfhsbjidn trásanji, Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlettlfhsbjidn phảqrkpi.

Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett đrgmjang muốudtin hỏjrrzi thêbjidm ícnbet thôlettng tin từaifc bọidlon họidlo, Hạlett Thầrdbkn Hi liềegamn mang Hạlett bảqrkpo bốudtii kélfhso vàtglmo tiểuurpu khu.

Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett nhưnlvocndd đrgmjiềegamu suy nghĩdzft nhìzjkdn bọidlon họidlo.

Hạlett Thầrdbkn Hi đrgmjang trốudtin anh, vìzjkd sao?

Vềegam đrgmjếaypnn nhàtglm, Hạlett Thầrdbkn Hi lêbjidn mạlettng tìzjkdm kiếaypnm tin tứudtic Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett, tấxvntt cảqrkp tin tứudtic đrgmjegamu làtglm scandal.

Đuurpúwrggng thậckawt làtglm mộarrut trásanji đrgmjàtglmo thúwrggi màtglm.

"Con nhìzjkdn mộarrut chúwrggt cũxvntng khôlettng giốudting hắwuzen nha." Hạlett Thầrdbkn Hi nhìzjkdn Hạlett bảqrkpo bốudtii, vôlettermtng rầrdbku rỉprim.

Hạlett bảqrkpo bốudtii cưnlvoaypni hícnbep mắwuzet nócnddi, "Sai, con vàtglm ôlettng ta cócnddnlvoơnszyng mặbjidt giốudting nhau, đrgmjbjidc biệjpfvt mắwuzet vàtglm miệjpfvng."

"... Chẳuzucng trásanjch con cũxvntng quyếaypnn rũxvnt nhưnlvo thếaypn." Hạlett Thầrdbkn Hi châqrkpm chọidloc, "Hócndda ra làtglm do gien di truyềegamn màtglm ra."

Hạlett bảqrkpo bốudtii, "..."

Mẹsanj, mẹsanj thựitrec sựitretglm quásanjzjkdnh tĩdzftnh .

iaktnh mắwuzet giốudting nhau sao?" Hạlett Thầrdbkn Hi tiếaypnp tụrkmsc châqrkpm chọidloc, "Vậckawy màtglm đrgmji coi trọidlong mộarrut phụrkms nữxgkb nhưnlvo thếaypn."

Hạlett bảqrkpo bốudtii nócnddi, "Mẹsanj, cásanji quan đrgmjiểuurpm nàtglmy hoàtglmn toàtglmn chícnbenh xásanjc, con đrgmjãsumy từaifcng châqrkpm chọidloc ôlettng ta."


Hạlett Thầrdbkn Hi nócnddi, "..."

Hạlett bảqrkpo bốudtii nócnddi, "Mẹsanj, khi mẹsanjcnddi cho con biếaypnt, cha con làtglm Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett, con liềegamn len lélfhsn tìzjkdm kiếaypnm thôlettng tin củrdbka ôlettng ta, vừaifca nhìzjkdn thấxvnty tưnlvoioitng mạletto ôlettng ta con đrgmjãsumy liềegamn cảqrkpm thấxvnty khôlettng cầrdbkn kiểuurpm nghiệjpfvm bằjvlang kếaypnt quảqrkp ADN."

"Con vừaifca nhìzjkdn cũxvntng biếaypnt chícnbenh làtglm ôlettng ta."

Trong lòckawng Hạlett Thầrdbkn Hi vôlettermtng rốudtii, "Mẹsanj đrgmjãsumycnddi, mẹsanj ngâqrkpy thơnszy nhưnlvo vậckawy, sao cócndd thểuurp sinh ra đrgmjudtia con yêbjidu nghiệjpfvt nhưnlvo thếaypn , quảqrkp nhiêbjidn làtglm do gien di truyềegamn từaifc mộarrut nửxtxha khásanjc màtglm ra."

"Mẹsanj, mẹsanjcnddi nhưnlvo vậckawy khôlettng bịprim đrgmjau rădewjng ạlett." Hạlett bảqrkpo bốudtii châqrkpm chọidloc.

"Sẽrdbk khôlettng!"

Hạlett Thầrdbkn Hi tìzjkdm kiếaypnm scandal Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett, "Oh, hócndda ra Tưnlvolfhsng Tuệjpfv chícnbenh làtglm thiêbjidn kim củrdbka ngàtglmi Thịprim trưnlvolfhsng thàtglmnh phốudti, thảqrkpo nàtglmo kiêbjidu ngạletto nhưnlvo vậckawy."

"Ừqjwo, làtglm vịprimlettn thêbjid củrdbka ôlettng ta, bảqrkpy nădewjm trưnlvoioitc đrgmjãsumy đrgmjícnbenh hôlettn."

uurpícnbenh hôlettn bảqrkpy nădewjm cũxvntng khôlettng kếaypnt hôlettn, hắwuzen tícnbenh toásanjn làtglm khôlettng kếaypnt hôlettn hay sao?" Hạlett Thầrdbkn Hi nhícnbeu màtglmy, tiếaypnp tụrkmsc lậckawt tưnlvo liệjpfvu Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett, làtglm tổbwksng giásanjm đrgmjudtic củrdbka tậckawp đrgmjtglmn quốudtic tếaypn Đuurpưnlvoaypnng thịprim, làtglm ngưnlvoaypni đrgmjàtglmn ôlettng đrgmjarruc thâqrkpn hoàtglmng kim củrdbka thàtglmnh phốudti S nàtglmy.

"Mẹsanj xem ôlettng ta đrgmjbwksi phụrkms nữxgkb nhiềegamu lầrdbkn nhưnlvo vậckawy, bìzjkdnh quâqrkpn ba ngàtglmy mộarrut ngưnlvoaypni." Hạlett bảqrkpo bốudtii cũxvntng vôlettermtng bấxvntt mãsumyn.

Cha, ngưnlvoaypni rốudtit cuộarruc làtglm muốudtin násanjo loạlettn đrgmjếaypnn khi nàtglmo a.

Hạlett Thầrdbkn Hi, "..."

"Chúwrgga ơnszyi, cho sấxvntm sélfhst đrgmjásanjnh chếaypnt con đrgmji." Hạlett Thầrdbkn Hi muốudtin đrgmjbjidn rồzqpri, "Vìzjkd sao cha bảqrkpo bốudtii sẽrdbktglm hắwuzen a a a a a a..."

Hạlett bảqrkpo bốudtii bìzjkdnh tĩdzftnh vỗudti đrgmjrdbku Hạlett Thầrdbkn Hi, vôlettermtng ôlettn nhu, vôlettermtng tao nhãsumy an ủrdbki, "Mẹsanj, bìzjkdnh tĩdzftnh, bìzjkdnh tĩdzftnh làtglm nữxgkbnlvoơnszyng."

"Bìzjkdnh tĩdzftnh cásanji đrgmjrdbku con." Hạlett Thầrdbkn Hi khócnddc khôlettng ra nưnlvoioitc mắwuzet, "Mẹsanj chỉprim nghĩdzft, Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlett hẳuzucn làtglmcndd chỉprim sốudti thôlettng minh cao, giàtglmu tìzjkdnh thưnlvoơnszyng, làtglm ngưnlvoaypni đrgmjàtglmn ôlettng đrgmjsanjp trai phong đrgmjarru."

Hạlett bảqrkpo bốudtii nhịprimn khôlettng đrgmjưnlvoiaktc khẳuzucng đrgmjprimnh Đuurpưnlvoaypnng Bạlettch Dạlettcndd nhữxgkbng đrgmjiềegamu kiệjpfvn đrgmjócndd, "Mẹsanj, mẹsanj nghĩdzft chícnbenh xásanjc màtglm, ôlettng ta đrgmjícnbech thựitrec làtglmcndd chỉprim sốudti thôlettng minh cao, giàtglmu tìzjkdnh thưnlvoơnszyng, làtglm ngưnlvoaypni đrgmjàtglmn ôlettng rấxvntt phong đrgmjarru lịprimch lảqrkpm a."

Hạlett Thầrdbkn Hi, "... Quásanj hoa tâqrkpm ."

uurpícnbech xásanjc."

Bảqrkpo bốudtii thấxvnty Hạlett Thầrdbkn Hi rốudtii nhưnlvo vậckawy, bélfhs nghĩdzft nghĩdzft, cẩbtwan thậckawn từaifcng li từaifcng tícnbe hỏjrrzi, "Mẹsanj, ngưnlvoaypni thựitrec sựitre mộarrut chúwrggt ấxvntn tưnlvoiaktng vềegam ôlettng ta cũxvntng khôlettng nhớioit sao?"

"Khôlettng cócndd!" Hạlett Thầrdbkn Hi kiêbjidn đrgmjprimnh cùermtng vớioiti khẳuzucng đrgmjprimnh nócnddi.

"Con nghĩdzft ôlettng ta cũxvntng khôlettng nhớioit mẹsanj, cho nêbjidn..." Hạlett bảqrkpo bốudtii nhìzjkdn trờaypni, cảqrkpm thấxvnty rấxvntt buồzqprn, "Con khẳuzucng đrgmjprimnh hai ngưnlvoaypni khôlettng cócndd sựitre kếaypnt tinh củrdbka tìzjkdnh yêbjidu."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.