Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 128 : Hạ Thần Hi nghi ngờ

    trước sau   
Editor: thanh huyềccudn

Tiểebeau khu làmygb thiếvixct kếvixcchopng tròchopn, mặaefgt đzflmưrtbqdcbfng lạuntti khôxubbng cho phéymvlp dừewbtng xe, thígqbqch hợnvshp nhấinbzt chạuntty.

Chạuntty mộbtidt vòchopng, lạuntti trởqvpc vềccud nhìwzlqn Hạuntt bảgwhdo bốtktzi huấinbzn luyệebean chóbrgm.

xubb ngồcjtai ởqvpctkdgng ghếvixcmygbi hoa viêwzlqn, Hạuntt bảgwhdo bốtktzi đzflmang huấinbzn luyệebean bọqvpcn họqvpc thếvixcmygbo côxubbng kígqbqch tốtktzt hơvixcn, nhìwzlqn thủhkqr thếvixc.

Tiếvixct Giai Vâxuynn đzflmiệebean thoạuntti tớxpgvi, "Cảgwhdm tạuntt trờdcbfi đzflminbzt, tớxpgv nghe Lâxuynm Nhiêwzlqn nóbrgmi cậymvlu đzflmưrtbqnvshc thảgwhd ra, khôxubbng sao chứkwpr? Tớxpgv vừewbta mớxpgvi còchopn muốtktzn gọqvpci đzflmiệebean thoạuntti cho Trầhctrn Dưrtbqơvixcng hỏbrgmi tìwzlqnh huốtktzng củhkqra cậymvlu."

"Khôxubbng chuyệebean gìwzlq." Hạuntt Thầhctrn Hi nóbrgmi, "Cậymvlu khôxubbng cầhctrn lo lắcwvbng, thứkwpr hai tớxpgv sẽltza đzflmi làmygbm bìwzlqnh thưrtbqdcbfng.”


Tiếvixct Giai Vâxuynn vừewbta nghe, thởqvpc phàmygbo nhẹafdo nhõylsim.

ltzaưrtbqdcbfng tổyaebng thựbchqc sựbchqmygb đzflmunttt đzflmếvixcn mộbtidt trìwzlqnh đzflmbtidmygbo đzflmóbrgm, vậymvly màmygb gấinbzp gákwprp trởqvpc vềccud xửdjgncwvb chuyệebean nàmygby, nếvixcu khôxubbng cậymvlu phảgwhdi ởqvpc sởqvpc tạunttm giam mấinbzy ngàmygby.”

Hạuntt Thầhctrn Hi cưrtbqdcbfi lạunttnh, nếvixcu làmygb Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt khôxubbng trởqvpc lạuntti, sợnvsh rằxdnpng hôxubbm qua côxubb chếvixct ởqvpc tạunttm giữvfbh sởqvpc. Tiếvixct Giai Vâxuynn dùewbt sao đzflmơvixcn thuầhctrn, lạuntti sẽltza khôxubbng nghĩrvuq tớxpgvi trong đzflmóbrgm hung hiểebeam, coi nhưrtbqmygb Hạuntt Thầhctrn Hi cũmfrbng khôxubbng ngờdcbf.

"Khôxubbng biếvixct ai sẽltza phụgltj trákwprch chuyệebean nàmygby." Tiếvixct Giai Vâxuynn nóbrgmi, "Đltzaưrtbqdcbfng thịtyvrmygb ngưrtbqdcbfi phụgltj trákwprch chủhkqr yếvixcu, muốtktzn phụgltj trákwprch cũmfrbng làmygb Đltzaưrtbqdcbfng thịtyvrwzlqn nàmygby phụgltj trákwprch, cậymvlu thựbchqc sựbchqmygb xui xẻmrtmo, vừewbta lúxsrdc đzflmgltjng tớxpgvi bảgwhdn thiếvixct kếvixc tầhctrng 37."

ltzaewbtng lo lắcwvbng, sẽltzabrgm ngưrtbqdcbfi phụgltj trákwprch ." Hạuntt Thầhctrn Hi nóbrgmi, vôxubbxuynm cùewbtng Tiếvixct Giai Vâxuynn tròchop chuyệebean chuyệebean nàmygby, Tiếvixct Giai Vâxuynn cũmfrbng làmygb biếvixct chuyệebean thứkwprc thờdcbfi, khôxubbng cóbrgm nhiềccudu lờdcbfi, hai ngưrtbqdcbfi nóbrgmi mộbtidt ígqbqt bákwprt quákwpri, Tiếvixct Giai Vâxuynn dặaefgn côxubb nghỉtbiy ngơvixci thậymvlt tốtktzt liềccudn cúxsrdp đzflmiệebean thoạuntti.

Hạuntt Thầhctrn Hi biếvixct, chuyệebean càmygbng lúxsrdc càmygbng phứkwprc tạunttp.

Triệebeau Phong nghĩrvuq muốtktzn giếvixct ngưrtbqdcbfi diệebeat khẩqucru, Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt từewbtrtbqxpgvc ngoàmygbi vộbtidi vãqucr trởqvpc vềccud, Tưrtbqqvpcng Tuệebea tấinbzt nhiêwzlqn sẽltza biếvixct tin tứkwprc, côxubb sắcwvbp kếvixct hôxubbn vớxpgvi Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt, sợnvsh rằxdnpng chuyệebean nàmygby cũmfrbng sẽltza khôxubbng tiệebean .

Chỉtbiymygb, côxubb cảgwhdm thấinbzy kỳfxyt quákwpri.

Triệebeau Phong vìwzlq sao vớxpgvi côxubb ra tay ákwprc nhưrtbq vậymvly?

xubb khôxubbng đzflmãqucr đzflmcwvbc tộbtidi Triệebeau Phong, nếvixcu làmygb bởqvpci vìwzlq chuyệebean bảgwhdn thiếvixct kếvixcxuynng 37, đzflmóbrgmmygb mộbtidt chuyệebean nhỏbrgm, quyếvixct sákwprch làmygb Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạunttmygbm, cùewbtng côxubb khôxubbng cóbrgm bấinbzt cứkwpr quan hệebeamygbo.

Nếvixcu làmygbwzlqtkdgm mưrtbqơvixci vạunttn kia, kia cũmfrbng khôxubbng đzflmếvixcn mứkwprc.

vixcn nữvfbha, sựbchq kiệebean kia côxubbmygbm cẩqucrn thậymvln, Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạunttmfrbng biểebeau hiệebean cẩqucrn thậymvln, ai cũmfrbng cho rằxdnpng Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạunttmygb đzflmbtidt nhiêwzlqn hỏbrgmi đzflmếvixcn, bígqbq mậymvlt côxubbng trưrtbqdcbfng khóbrgm giữvfbh nếvixcu nhiềccudu ngưrtbqdcbfi biếvixct liềccudn tiếvixct lộbtid ra ngoàmygbi , sẽltzabrgm ngưrtbqdcbfi nghĩrvuq đzflmếvixcn làmygbxubb.

Triệebeau Phong cóbrgmcwvb do gìwzlq, vớxpgvi côxubb ra tay đzflmbtidc ákwprc nhưrtbq vậymvly?


ewbt cho bọqvpcn họqvpc khôxubbng cóbrgm dựbchqa theo bảgwhdn thiếvixct kếvixc củhkqra côxubb sửdjgna chữvfbha, ngưrtbqdcbfi phụgltj trákwprch cũmfrbng khôxubbng phảgwhdi mộbtidt ngưrtbqdcbfi Triệebeau Phong, tộbtidi anh ta khôxubbng đzflmákwprng chếvixct, tạuntti sao muốtktzn mạuntto hiểebeam nguy hiểebeam tígqbqnh mạunttng, giếvixct ngưrtbqdcbfi diệebeat khẩqucru?

tkdgn bảgwhdn làmygbbrgmi khôxubbng thôxubbng.

xsrdc ởqvpc sởqvpc tạunttm giữvfbh, côxubbkwpri gìwzlqmfrbng khôxubbng nghĩrvuq, chỉtbiy muốtktzn nhưrtbq thếvixcmygbo sốtktzng tiếvixcp.

xuyny giờdcbf mạunttng đzflmưrtbqnvshc bảgwhdo vệebea, ýcwvb nghĩrvuqmfrbng rõylsimygbng hơvixcn.

Triệebeau Phong làmygb thiêwzlqn chi kiêwzlqu tửdjgn, khôxubbng đzflmebea ýcwvbmygbm nhưrtbq vậymvly, Hạuntt Thầhctrn Hi càmygbng nghĩrvuqmygbng khôxubbng thígqbqch hợnvshp, lạuntti khôxubbng thểebeabrgmi rõylsimygb chỗyaebmygbo.

Chẳchopng lẽltza Triệebeau Phong cùewbtng Tưrtbqqvpcng Tuệebea hợnvshp mưrtbqu, nghĩrvuq diệebeat côxubb?

rtbqqvpcng Tuệebea chẳchopng qua làmygb hiểebeau lầhctrm côxubbmygb phụgltj nữvfbh củhkqra Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt, nêwzlqn ra tay sao?

Phụgltj nữvfbh củhkqra Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt nhiềccudu nhưrtbq vậymvly, trừewbtxuynm Tìwzlqnh, cũmfrbng khôxubbng nghe nóbrgmi ngưrtbqdcbfi nàmygbo bịtyvr chỉtbiynh tửdjgn. (chếvixct)

mygb lạuntti mộbtidt hồcjtai hiểebeau lầhctrm, Tưrtbqqvpcng Tuệebea muốtktzn đzflmem côxubb chỉtbiynh chếvixct, nàmygby cũmfrbng nóbrgmi khôxubbng thôxubbng.

Chuyệebean nhấinbzt đzflmtyvrnh làmygbkwpri nàmygbo cóbrgm vấinbzn đzflmccud, chỉtbiymygbxubb khôxubbng biếvixct màmygb thôxubbi.

Hạuntt Thầhctrn Hi đzflmang nghĩrvuq ngợnvshi chuyệebean nàmygby, Tưrtbqqvpcng Tuệebea liềccudn đzflmiệebean thoạuntti tớxpgvi, vừewbta nhìwzlqn đzflmiệebean bákwpro biểebeau hiệebean, Hạuntt Thầhctrn Hi cũmfrbng khôxubbng nghĩrvuq tiếvixcp, do dựbchq mộbtidt lúxsrdc lâxuynu, Hạuntt Thầhctrn Hi mớxpgvi đzflmèzpwk xuốtktzng núxsrdt trảgwhd lờdcbfi.

"Hạuntt Thầhctrn Hi, côxubb rốtktzt cuộbtidc làmygbm gìwzlq vớxpgvi anh tôxubbi?” Tưrtbqqvpcng Tuệebea giậymvln dữvfbh hỏbrgmi, phong đzflmbtid mấinbzt hếvixct.

rtbqqvpcng gia cùewbtng Triệebeau gia giốtktzng nhưrtbq đzflmccudu đzflmwzlqn rồcjtai.

Đltzaưrtbqdcbfng đzflmưrtbqdcbfng chígqbqnh giớxpgvi thiêwzlqn chi kiêwzlqu tửdjgn Triệebeau Phong, lạuntti bịtyvr đzflminbzu súxsrdng, mộbtidt câxuynu khôxubbng nóbrgmi, nuốtktzt vàmygbo tấinbzt cảgwhd châxuynn tưrtbqxpgvng, vậymvly màmygb sợnvsh đzflmếvixcn nhưrtbq chuộbtidt chạuntty qua đzflmưrtbqdcbfng, lạuntti muốtktzn nhậymvln tấinbzt cảgwhd tộbtidi. Tưrtbqqvpcng thịtyvr trưrtbqqvpcng giọqvpcng đzflmiệebeau vang vang muốtktzn bákwpro thùewbt, bấinbzt kìwzlq ai cũmfrbng sẽltza khôxubbng bỏbrgm qua, cho dùewbtmygb Đltzaưrtbqdcbfng Bạunttch Dạuntt

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.