Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 127 : Giang Nam style cũng có thể hồng, đại chúng thật không có phẩm vị

    trước sau   
Editor: thanh huyềsrzvn

mkwdàzrhzn ôirkwng vôirkw dụtsuvng?" Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl nhìrcspn trờogpvi, thìrcsp thàzrhzo tựieugmkwdi, "Đmkwdàzrhzn ôirkwng khôirkwng biếagtwt nấzoanu ăwkydn làzrhz đwweyàzrhzn ôirkwng khôirkwng dùwwpyng đwweyưvtalpdcic sao?”

"Hừimtp, phụtsuv nữwagb thìrcsp cho làzrhz nhưvtal vậswxky ." Hạyqdl bảftffo bốieugi ưvtalu nhãwiem phấzoann nộtjzjn cưvtalogpvi, muốieugn nhiềsrzvu châjxfen thàzrhznh thìrcspmkwd nhiềsrzvu châjxfen thàzrhznh.

Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl mộtjzjt bộtjzj binh đwweyếagtwn tưvtalmkwdng chắzotln, dádxheng vẻdxtyvtalmkwdc đwweyếagtwn châjxfen mớmkwdi nhảftffy, bìrcspnh tĩbyidnh hỏvrxei, "Đmkwdâjxfey làzrhz mẹxtch chádxheu nómkwdi?"

mkwdzoany làzrhz đwweyưvtalơvyqtng nhiêfhurn!"

Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdlzrhzng bìrcspnh tĩbyidnh , mộtjzjt bộtjzj dạyqdlng thựieugc sựieug biểjhpeu tìrcspnh, "Mẹxtch chádxheu nómkwdi quádxhe, phụtsuv nữwagb thàzrhznh phốieug S coi chútvayzrhzrcspnh nhâjxfen đwweyyqdli chũolnfng chỉoonj do bâjxfey giờogpv phẩmkwdm vịdvmi đwweyyqdli chútvayng xảftffy ra vấzoann đwweysrzv.”


"Cho nêfhurn, đwweyyqdli bộtjzj phậswxkn phụtsuv nữwagb đwweysrzvu cảftffm thấzoany đwweyàzrhzn ôirkwng khôirkwng biếagtwt nấzoanulàzrhz đwweyàzrhzn ôirkwng vôirkw dụtsuvng, đwweyómkwdolnfng làzrhz phẩmkwdm vịdvmi đwweyyqdli chútvayng thậswxkt tìrcspnh xảftffy ra vấzoann đwweysrzv."

"Bảftffo bốieugi, Giang Nam style cũolnfng cómkwd thểjhpe hồauhung, nómkwdi rõyqdl phẩmkwdm vịdvmi toàzrhzn bộtjzj thếagtw giớmkwdi cũolnfng bắzotlt đwweymkwdu xảftffy ra vấzoann đwweysrzv."

Hạyqdl bảftffo bốieugi nhìrcspn Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl chữwagbng chạyqdlc đwweyàzrhzng hoàzrhzng, phong đwweytjzj chírnpvnh nhâjxfen quâjxfen tửtjzj nhẹxtch nhàzrhzng, vậswxky màzrhz đwweyãwiem quêfhurn đwweyi lậswxkt trứuhbmng trong chảftffo.

o(╯□╰)o.

Cha, cha mởlaer miệlfndng thậswxkt tìrcspnh khôirkwng phảftffi trâjxfeu bứuhbmc bìrcspnh thưvtalogpvng.

rnpv rấzoant mong mộtjzjt ngàzrhzy nàzrhzo đwweyómkwd cha chạyqdlm mặmkwdt Lụtsuvc Trăwkydn, khôirkwng thểjhpe buôirkwng tha, xem miệlfndng ngưvtalogpvi nàzrhzo cómkwd thểjhpe chiếagtwn thắzotlng.

"Chútvayolnfng biếagtwt phụtsuv nữwagb thàzrhznh phốieug S coi chútvayzrhzrcspnh nhâjxfen đwweyyqdli chútvayng làzrhz phẩmkwdm vịdvmi xảftffy ra vấzoann đwweysrzv sao?” Hạyqdl bảftffo bốieugi 囧 囧 nhìrcspn nhìrcspn, đwweyãwiemdxhei gìrcspolnfng khôirkwng muốieugn nómkwdi .

Vẻdxty mặmkwdt Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl biểjhpeu tìrcspnh thậswxkt ngốieugc, "Bảftffo bốieugi, phẩmkwdm vịdvmi đwweyyqdli chútvayng kérnpvm nhưvtal vậswxky, chútvay tạyqdli sao muốieugn bọhjbgn họhjbg coi làzrhzrcspnh nhâjxfen đwweyyqdli chútvayng.”

"Chútvay Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdlwwpyng Hạyqdl Thầmkwdn Hi mộtjzjt ngưvtalogpvi bạyqdlch mãwiemvtalơvyqtng tửtjzjzrhz đwweyiiht rồauhui."

"Nhữwagbng ngưvtalogpvi khádxhec, khôirkwng phảftffi côirkwzoany đwweysrzvu phảftffi chếagtwt.”

Hạyqdl bảftffo bốieugi dựieugng lêfhurn ngómkwdn cádxhei, "Chútvay cuốieugi cùwwpyng cũolnfng nómkwdi mộtjzjt câjxfeu đwweyưvtalpdcic lòfhurng chádxheu.”

Cha con hai ngưvtalogpvi mỗdvmii ngưvtalogpvi mộtjzjt câjxfeu, bữwagba sádxheng làzrhzm xong.

Hạyqdl Thầmkwdn Hi hìrcspnh nhưvtalzrhz đwweydxhen chắzotlc thờogpvi gian ra, lútvayc bữwagba sádxheng thơvyqtm ngàzrhzo ngạyqdlt ra, vẻdxty mặmkwdt Hạyqdl Thầmkwdn Hi chádxhen chưvtalogpvng ngồauhui ởlaer trêfhurn bàzrhzn cơvyqtm, khôirkwng biểjhpeu tìrcspnh gìrcsp, ăwkydn.


Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdlirkwwwpyng khinh bỉoonjirkw.

Hạyqdl Thầmkwdn Hi nómkwdi, "Ăplybn củiihta tôirkwi, ngủiiht nhàzrhzirkwi, dùwwpyng đwweyauhu củiihta tôirkwi, khôirkwng cómkwdvtaldxhech khinh bỉoonjirkwi.”

Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl, "..."

Hạyqdl bảftffo bốieugi, "..."

Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl rấzoant thírnpvch Hạyqdl Thầmkwdn Hi tham gia bầmkwdu khôirkwng khírnpv, anh vốieugn cho làzrhz anh sẽirvwzrhzi xírnpvch Hạyqdl bảftffo bốieugi, ai biếagtwt, mộtjzjt đwweyiểjhpem bàzrhzi xírnpvch cũolnfng khôirkwng cómkwd, tưvtalơvyqtng phảftffn ,anh cảftffm thấzoany Hạyqdl bảftffo bốieugi rấzoant đwweyádxheng yêfhuru.

zrhzng nhìrcspn càzrhzng thírnpvch.

Nhưvtalng màzrhz, cómkwd quádxhe nhiềsrzvu chuyệlfndn, anh khôirkwng thểjhpe tiếagtwp tụtsuvc ởlaer lạyqdli nhàzrhz Hạyqdl Thầmkwdn Hi.

Ăplybn sádxheng xong, Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdldxheo từimtp.

Álaern chêfhurt ngưvtalogpvi ởlaerirkwng trưvtalogpvng Hằppsrng Kim, anh muốieugn tựieugrcspnh đwweyi đwweyiềsrzvu tra, tựieugrcspnh đwweyi xửtjzjqpjk.

Chuyệlfndn tốieugi qua ởlaer đwweyauhun cảftffnh sádxhet, dựieug đwweydxheng đwweyãwiem đwweyếagtwn tai Đmkwdưvtalogpvng lãwiemo, đwweyiệlfndn thoạyqdli anh hếagtwt pin, bằppsrng khôirkwng, nhấzoant đwweydvminh sẽirvw bịdvmi gọhjbgi vềsrzv.

Anh thựieugc sựieug rấzoant bậswxkn, quádxhe nhiềsrzvu chuyệlfndn đwweyau đwweymkwdu chờogpv xửtjzjqpjk, mộtjzjt đwweyieugng chuyệlfndn nádxheo loạyqdln.

Hạyqdl Thầmkwdn Hi tiẽirvwn Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl đwweyếagtwn dưvtalmkwdi lầmkwdu, "ChuyệlfndnHằppsrng Kim, xửtjzjqpjk nhưvtal thếagtwzrhzo?"

"Lâjxfem Nhiêfhurn tốieugi hôirkwm qua hẳrtzen làzrhz đwweyftff thôirkwng khôirkwng írnpvt quan hệlfnd, mặmkwdc dùwwpy đwweyjhpe Triệlfndu Phong nhậswxkn tộtjzji khôirkwng dễpdlwzrhzng, chútvayng tôirkwi muốieugn thửtjzj mộtjzjt lầmkwdn.” Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdlmkwdi, vôirkw luậswxkn nhưvtal thếagtwzrhzo, anh sẽirvw khôirkwng đwweyjhpe cho Hạyqdl Thầmkwdn Hi gặmkwdp chuyệlfndn khôirkwng may.

"Tôirkwi biếagtwt." Hạyqdl Thầmkwdn Hi khôirkwng đwweysrzv nghịdvmidxhei gìrcsp, chỉoonjmkwd thểjhpe chờogpv chuyệlfndn nàzrhzy lắzotlng xuốieugng..

Đmkwdưvtalogpvng Bạyqdlch Dạyqdl đwweyi rồauhui, Hạyqdl Thầmkwdn Hi vềsrzv đwweyếagtwn nhàzrhz.

Hạyqdl bảftffo bốieugi đwweyãwiem thu thậswxkp xong phòfhurng bếagtwp cùwwpyng bàzrhzn ăwkydn, chírnpvnh ởlaer phòfhurng khádxhech nghe đwweyiệlfndn thoạyqdli, trong tay cầmkwdm mộtjzjt quyểjhpen sádxhech nghiêfhurn cứuhbmu mádxhey vi tírnpvnh khoa họhjbgc. Hạyqdl Thầmkwdn Hi khôirkwng cómkwd chuyệlfndn gìrcspzrhzm, thay quầmkwdn ádxheo, mang Tiểjhpeu Bảftffo cùwwpyng Tiểjhpeu Bốieugi đwweyi tảftffn bộtjzj.

Hạyqdl bảftffo bốieugi buôirkwng sach, theo Hạyqdl Thầmkwdn Hi cùwwpyng đwweyi ra ngoàzrhzi đwweyi dạyqdlo.

Dắzotlt chómkwd đwweyi dạyqdlo cũolnfng làzrhz huấzoann luyệlfndn chómkwd.

vtalogpvn hoa trong tiểjhpeu khu, sớmkwdm đwweyãwiemmkwd rấzoant nhiềsrzvu ngưvtalogpvi, trưvtalmkwdc Hạyqdl Thầmkwdn Hi đwweyjhpe Hạyqdl bảftffo bốieugi dắzotlt chómkwd đwweyi dạyqdlo, chírnpvnh côirkwfhurng quanh tiểjhpeu khu chạyqdly vàzrhzi vòfhurng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.