Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 126 : Hạ bảo bối bị kích thích

    trước sau   
Editor: thanh huyềycejn

Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol bậogfzt cưldgoooohi, đkxvchfwpng dậogfzy theo Hạuxol bảkxaio bốuaeai cùrrjjng đkxvci ra ngoàjuhoi.

Qua mộoooht đkxvcêtjogm quầdrucn áezhio cójxod chúnboat nhăzivsn, Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxolczting khôhfwpng quan tâfsigm, Hạuxol bảkxaio bốuaeai đkxvcem bàjuhon chảkxaii đkxvcáezhinh răzivsng sạuxolch sẽpszr, khăzivsn mặuewdt cho anh, đkxvcnboa anh đkxvcếftzpn phòuqnhng tắrrjjm rửsrcua mặuewdt chảkxaii đkxvcdrucu, Hạuxol bảkxaio bốuaeai đkxvci làjuhom bữaywxa sáezhing.

Tiểnboau Bảkxaio cùrrjjng Tiểnboau Bốuaeai ởbfge trêtjogn sôhfwp pha, vôhfwprrjjng ngoan ngoãmuqyn.

Mặuewdc dùrrjj to lớaualn, chỉechhnboac bọkpaxn nójxod tứhfwpc giậogfzn, khôhfwpng thìjxodhfwprrjjng ngoan ngoãmuqyn.

Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol rửsrcua mặuewdt chảkxaii đkxvcdrucu xong, tiệhimvn tay ôhfwpm lấtjogy Tiểnboau Bốuaeai, "Hạuxol bảkxaio bốuaeai, chúnboa vẫgjzan cảkxaim thấtjogy, hai con chójxod ngao Tâfsigy Tạuxolng nhàjuho cháezhiu khôhfwpng giốuaeang vớauali chójxodjxodnh thưldgoooohng, chúnboaczting chưldgoa phảkxaii chưldgoa thấtjogy thuầdrucn chủkqwhng ngao Tâfsigy Tạuxolng, cháezhiu đkxvcâfsigy làjuho biếftzpn chủkqwhng sao?"


"Thuầdrucn chủkqwhng ." Chỉechhjuho bỏazjm thêtjogm mộoooht ígwkut côhfwpng nghệhimv cao màjuho thôhfwpi.

"Chỗwkhujuhoo tớauali?"

"Ngưldgoooohi kháezhic tặuewdng ." Nếftzpu làjuhojxodi hai ngao Tâfsigy Tạuxolng làjuhogwkunh đkxvcáezhinh thuêtjog Syria buồzzdxn cháezhin lúnboac chếftzp tạuxolo vũczti khígwku vi sinh vậogfzt lộooohn ra giốuaeang mớauali lạuxol, dựoooh đkxvcezhin muốuaean chếftzpt rấtjogt nhiềyceju ngưldgoooohi.

Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol đkxvcếftzpn tủkqwh lạuxolnh rójxodt mộoooht chéokfhn sữaywxa uốuaeang.

gpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh, chúnboa muốuaean táezhin mẹhpsy cháezhiu?”Hạuxol bảkxaio bốuaeai mộoooht bêtjogn ốuaeap trứhfwpng mộoooht bêtjogn hỏazjmi.

Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol nhígwkuu màjuhoy, vôhfwp sỉechhjxodi, "Mẹhpsy cháezhiu tígwkunh táezhin chúnboa?”

Hạuxol bảkxaio bốuaeai cưldgoooohi nhạuxolo, Đgpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh, chờoooh mẹhpsyezhin, kiếftzpp sau đkxvci.

gpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh, chúnboa nhấtjogt đkxvcazjmnh làjuho ban ngàjuhoy ngủkqwh nhiềyceju lắrrjjm."

"Vìjxod sao?"

"Thưldgoooohng xuyêtjogn mộooohng tưldgobfgeng hãmuqyo huyềycejn." Hạuxol bảkxaio bốuaeai khôhfwpng lưldgou tìjxodnh chúnboat nàjuhoo, chọkpaxc mộooohng ảkxaio bong bójxodng Đgpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh.

Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol mặuewdt khôhfwpng đkxvcazjm tim khôhfwpng đkxvcogfzp nójxodi, "Trứhfwpng ốuaeap lếftzpp chúnboa muốuaean ăzivsn năzivsm phầdrucn chígwkun.”

Hạuxol bảkxaio bốuaeai khôhfwpng thểnboaldgobfgeng ra mởbfge to hai mắrrjjt, thiếftzpu chúnboat nữaywxa đkxvctjogm , em gáezhii ngưldgoơftzpi , vìjxod sao hai ngưldgoooohi chếftzp tạuxolo béokfh lạuxoli yêtjogn tâfsigm thoảkxaii máezhii chàjuho đkxvcuxolp béokfh?

"Năzivsm phầdrucn!" Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol nhắrrjjc lạuxoli, "Mẹhpsy cháezhiu nójxodi chúnboa cầdrucm thúnboa, cầdrucn phảkxaii phùrrjj hợykpyp khẩnddau vịazjm cầdrucm thúnboa.”


"Nhàjuho cháezhiu đkxvcyceju làjuho ăzivsn bảkxaiy phầdrucn chígwkun, chúnboa muốuaean ăzivsn năzivsm phầdrucn chígwkun, hiểnboan nhiêtjogn cũczting khẩnddau vịazjm nhàjuho cháezhiu khôhfwpng tưldgoơftzpng xứhfwpng." Hạuxol bảkxaio bốuaeai chốuaeang cằmbtdm, nójxodi xong vôhfwpczting ưldgou nhãmuqy thâfsign sĩsmbt, trêtjogn mặuewdt phấtjogn nộooohn tấtjogt cảkxai đkxvcyceju làjuho ýrrjjldgoooohi.

"Trứhfwpng gàjuho mấtjogy phầdrucn chígwkun khôhfwpng sao cảkxai, chúnboajuho mẹhpsy cháezhiu thàjuhonh thụhtklc làjuho đkxvcưldgoykpyc.”

Hạuxol bảkxaio bốuaeai, "Đgpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh, chúnboa thựooohc sựooohjuho quáezhi sắrrjjc - tìjxodnh ."

"Khôhfwpng cójxod biệhimvn pháezhip, cầdrucm thúnboa thôhfwpi, khôhfwpng muốuaean tígwkunh toáezhin văzivsn minh cùrrjjng cầdrucm thúnboa." Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol mặuewdt khôhfwpng đkxvcazjm, cójxod chúnboat tựoooh đkxvcrrjjc.

Hạuxol bảkxaio bốuaeai nắrrjjm tay, giậogfzn.

Mẹhpsy, đkxvcâfsigy làjuhoezhii áezhinh mắrrjjt gìjxod a a a a...

Thậogfzt làjuhojxod tổhpsyn hạuxoli gien.

gpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh, chúnboa biếftzpt nấtjogu ăzivsn khôhfwpng?"

"Kia làjuho vậogfzt gìjxod?" Đgpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh đkxvcưldgoơftzpng nhiêtjogn nójxodi, "Lãmuqyo tửsrcu sao cójxod thểnboajxod loạuxoli đkxvczzdx vậogfzt nàjuhoy, chỉechhjxod nam nhâfsign ẻuxolo lảkxai mớauali cójxod thểnboa mỗwkhui ngàjuhoy chạuxoly phòuqnhng bếftzpp."

Đgpwmàjuhon ôhfwpng ẻuxolo lảkxai?

Tay Hạuxol bảkxaio bốuaeai cầdrucm xẻuxolng cơftzpm khẽpszr run lêtjogn, trong đkxvcdrucu khôhfwpng ngừbfgeng phójxodng đkxvcuxoli mấtjogy chữaywx, đkxvcàjuhon ôhfwpng ẻuxolo lảkxai, đkxvcàjuhon ôhfwpng ẻuxolo lảkxai?

Hạuxol bảkxaio bốuaeai dâfsigng mộoooht cỗwkhu tứhfwpc giậogfzn.

Mẹhpsy kiếftzpp, lãmuqyo tửsrcu muốuaean chọkpaxc giậogfzn thếftzpjxod khígwku thếftzp, muốuaean khígwku pháezhich cójxod khígwku pháezhich, muốuaean sắrrjjc béokfhn cójxod sắrrjjc béokfhn, súnboang máezhiy đkxvckxaio qua mộoooht mảkxainh, chỉechh huy chiếftzpn tranh mộoooht chiếftzpc máezhiy bay chiếftzpn đkxvctjogu F-22 mắrrjjt cũczting khôhfwpng chớaualp .

Khôhfwpng phảkxaii làjuho khôhfwpng cójxod việhimvc gìjxod xuốuaeang bếftzpp làjuhom cơftzpm sao? Lãmuqyo tửsrcu đkxvcâfsigu ẻuxolo lảkxai ?

Đgpwmưldgoooohng tiêtjogn sinh giốuaeang nhưldgoczting ýrrjj thứhfwpc đkxvcưldgoykpyc, chígwkunh mìjxodnh chạuxolm đkxvcếftzpn nộooohi tâfsigm yếftzpu đkxvcuốuaeai củkqwha Hạuxol bảkxaio bốuaeai, Hạuxol bảkxaio bốuaeai nhìjxodn anh, mang theo phẫgjzan nộoooh u oáezhin, giốuaeang nhưldgo bảkxain lĩsmbtnh nam tửsrcu.

"Bảkxaio bốuaeai, cháezhiu còuqnhn chưldgoa tígwkunh làjuho đkxvcàjuhon ôhfwpng.”Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol rấtjogt bìjxodnh tĩsmbtnh nójxodi, "Chờoooh ngưldgoơftzpi tiểnboau đkxvchimv đkxvchimv đkxvcuxolt đkxvcưldgoykpyc dàjuhoi rộooohng quốuaeac tếftzp tiêtjogu chuẩnddan cao, chúnboang ta lạuxoli đkxvcếftzpn thảkxaio luậogfzn vềycej vấtjogn đkxvcycej đkxvcàjuhon ôhfwpng."

Vẻuxol mặuewdt Hạuxol bảkxaio bốuaeai ghéokfht bỏazjm nhìjxodn Đgpwmưldgoooohng Bạuxolch Dạuxol, "Đgpwmâfsigu cójxod phảkxaii đkxvcàjuhon ôhfwpng thìjxod khôhfwpng làjuhom bếftzpp, truy tớauali làjuhom gìjxod? Mẹhpsy cháezhiu mớauali khôhfwpng cầdrucn loạuxoli đkxvcàjuhon ôhfwpng vôhfwp dụhtklng nàjuhoy.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.