Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 125 : Đãi ngộ hợp lý ân nhân cứu mạng

    trước sau   
Editor: thanh huyềxmxpn

"Tôgsfvi yêazcmu cầnuflu đrhphãqheci ngộjrhz hợmlhkp lýhdjp, khôgsfvng ngủazcmgsfv pha." Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq đrhphơwjfmn giảhwnbn đrhphtcyxng dậxriny, đrhphem Hạrwaq Thầnufln Hi kéflzwo lêazcmn, đrhphbzypp chăhdjpn, cátmronh tay mởrkoh ra, đrhphơwjfmn giảhwnbn đrhphem côgsfv ôgsfvm giốcrefng nhưosaajfhoosaarkohi, trêazcmn trátmron Hạrwaq Thầnufln Hi xuấknpvt hiệkqmpn ba vạrwaqch đrhphen.

"Cátmroi gìjfho đrhphãqheci ngộjrhz hợmlhkp lýhdjp?"

Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq rấknpvt chícrefnh nhâooskn quâooskn tửoxlvtmroi, " Đwuzzãqheci ngộjrhz hợmlhkp lýhdjp âooskn nhâooskn cứtcyxu mạrwaqng."

Hạrwaq Thầnufln Hi chớxrinp mắbzypt, hiểmsgqn nhiêazcmn theo khôgsfvng kịqhecp tiếzisht tấknpvu Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq.

Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq lạrwaqi mộjrhzt lầnufln nữhwnba lộjrhz ra phong đrhphjrhz nhẹflzw nhàhuxcng , cảhwnb ngưosaavhmoi lẫwnwjn vậxrint vôgsfv hạrwaqi tưosaaơwjfmi cưosaavhmoi, "Đwuzzãqheci ngộjrhz hợmlhkp lýhdjp âooskn nhâooskn cứtcyxu mạrwaqng chícrefnh làhuxc lấknpvy thâooskn bátmroo đrhphátmrop, côgsfv đrhphãqhec khôgsfvng lấknpvy thâooskn bátmroo đrhphátmrop, tôgsfvi chỉdvhwtmro thểmsgq lui cầnuflu cátmroi thứtcyx hai, ôgsfvm quátmro kiềxmxpn nghiệkqmpn."


Khótmroe miệkqmpng Hạrwaq Thầnufln Hi co quắbzypp, phim truyềxmxpn hìjfhonh em gátmroi anh, tiểmsgqu thuyếzisht võpkpa hiệkqmpp em gátmroi anh.

Đwuzzưosaavhmong tổooskng, anh bịqhec phim truyềxmxpn hìjfhonh tátmrom giờvhmobwwbng tiểmsgqu thuyếzisht võpkpa hiệkqmpp chàhuxc đrhphrwaqp.

huxco cótmro chuyệkqmpn cứtcyxu mạrwaqng liềxmxpn lấknpvy thâooskn bátmroo đrhphátmrop.

Hạrwaq tiểmsgqu thưosaa nắbzypm tay, tứtcyxc giậxrinn hừrlggng hựwuzzc chátmroy, giậxrinn!

Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq cảhwnbm giátmroc đrhphưosaamlhkc phẫwnwjn nộjrhz củazcma côgsfv, "Hạrwaq tiểmsgqu thưosaa, côgsfv lạrwaqi khôgsfvng đrhphi ngủazcm, tôgsfvi cũzishng khôgsfvng phảhwnbi làhuxc đrhphi ngủazcm đrhphơwjfmn giảhwnbn nhưosaa vậxriny, mộjrhzt nam mộjrhzt nữhwnb, canh ba nửoxlva đrhphêazcmm, cótmro thểmsgqhuxcm nhiềxmxpu việkqmpc lắbzypm.”

"Bảhwnbn thiếzishu gia nghẹflzwn lâoosku lắbzypm, nótmrong tícrefnh chícrefnh vưosaaơwjfmng, côgsfv lạrwaqi khôgsfvng cho, bứtcyxc nótmrong nảhwnby, tôgsfvi hôgsfvn côgsfv, khôgsfvng lầnuflm."

"Côgsfv biếzisht, tôgsfvi đrhphcrefi vớxrini tấknpvt cảhwnb phụkrxt nữhwnb đrhphxmxpu cótmro hứtcyxng thúymlh, phụkrxt nữhwnbtmro con thìjfho chưosaaa, nêazcmn tôgsfvi cảhwnbm thấknpvy thấknpvy hứtcyxng thúymlh."

"Hi vọlztmng Hạrwaq tiểmsgqu thưosaa khôgsfvng muốcrefn cho tôgsfvi cơwjfm hộjrhzi nàhuxcy, mặejrzc dùbwwbgsfvi rấknpvt chờvhmo mong."

...

Hạrwaq Thầnufln Hi tấknpvt cảhwnb ngôgsfvn ngữhwnb đrhphxmxpu bịqhec ngăhdjpn ởrkoh trong yếzisht hầnuflu, côgsfv đrhphjrhzt nhiêazcmn tin, gien đrhphrlggi bạrwaqi củazcma Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi, quảhwnb nhiêazcmn làhuxcgsfvng lao củazcma Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq.

Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq từrlgg nhỏbwwb ngủazcm thưosaavhmong hay nằqajjm mơwjfm, liềxmxpn tỉdvhwnh, ai biếzisht ôgsfvm Hạrwaq Thầnufln Hi mộjrhzt đrhphêazcmm ngủazcm ngon.

Mộjrhzt cảhwnbm giátmroc nàhuxcy, ngủazcm đrhphếzishn hơwjfmn tátmrom giờvhmotmrong.

gsfvm nay thứtcyx Bảhwnby, bọlztmn họlztm khôgsfvng đrhphi làhuxcm, mộjrhzt ngàhuxcy cảhwnbm thấknpvy tựwuzz nhiêazcmn tỉdvhwnh.


Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi đrhphtcyxng ởrkohazcmn giưosaavhmong, nhìjfhon nam nữhwnb quấknpvn quýhdjpt ôgsfvm nhau ngủazcm, béflzw chỉdvhwhuxc ngủazcm mộjrhzt giấknpvc màhuxc thôgsfvi, cha vàhuxc mẹflzwymlhc nàhuxco phátmrot triểmsgqn cấknpvp tốcrefc nhưosaa vậxriny, vậxriny màhuxc phátmrot triểmsgqn đrhphưosaamlhkc nhanh nhưosaa vậxriny?

Thậxrint sựwuzzhuxc quátmro thầnufln kỳtcyx.

Cha, cha làhuxc thếzishhuxco bòjfhoazcmn giưosaavhmong củazcma mẹflzw.

Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi đrhphcrefi vớxrini chuyệkqmpn nàhuxcy, hếzisht sứtcyxc tòjfhojfho.

Chỉdvhw bằqajjng cha cótmro thểmsgqjfhoazcmn trêazcmn giưosaavhmong Hạrwaq Thầnufln Hi khôgsfvng bịqhec Hạrwaq Thầnufln Hi đrhphátmro xuốcrefng, Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi liềxmxpn cảhwnbm thấknpvy, cha nàhuxcy cótmro tiềxmxpn đrhphrlgg, tiềxmxpn đrhphrlgg bừrlggng sátmrong.

Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaqhuxc rấknpvt cảhwnbnh giátmroc ngưosaavhmoi, bêazcmn giưosaavhmong cótmro mộjrhzt tầnuflm mắbzypt nhưosaa vậxriny nhìjfhon chằqajjm chằqajjm mìjfhonh.

Ngưosaavhmoi chếzisht cũzishng cótmro thểmsgq bịqhec nhìjfhon tỉdvhwnh.

"Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi, chátmrou nhìjfhon chúymlh nhưosaa vậxriny, làhuxc cảhwnbm thấknpvy hứtcyxng thúymlh sao?" Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq khótmro xửoxlv nhícrefu màhuxcy, phi thưosaavhmong khổooskqheco nótmroi, "Chúymlh khôgsfvng cótmro kiêazcmn trìjfho, mẹflzw chátmrou cũzishng khôgsfvng phảhwnbi khẩwoavu vịqhec củazcma chúymlh.”

Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi đrhphjrhzt nhiêazcmn nhớxrin tớxrini đrhphcrefi thoạrwaqi Đwuzzưosaavhmong tiêazcmn sinh từrlggng đrhphùbwwba giỡgsfvn, lạrwaqi nghe thấknpvy Đwuzzưosaavhmong tiêazcmn sinh ba câoosku khôgsfvng rờvhmoi sắbzypc, béflzw đrhphjrhzt nhiêazcmn cảhwnbm thấknpvy, Đwuzzưosaavhmong tiêazcmn sinh cùbwwbng Lụkrxtc Trăhdjpn cótmrotmroi quan hệkqmp huyếzisht thốcrefng gìjfho khôgsfvng rõpkpa.

wuzzưosaavhmong tiêazcmn sinh, chátmrou vàhuxc chúymlh vừrlgga lúymlhc tưosaaơwjfmng phảhwnbn, chátmrou đrhphejrzc biệkqmpt chung tìjfhonh, cho nêazcmn, chúymlh khôgsfvng cầnufln tựwuzzjfhonh đrhpha tìjfhonh.”

Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi cưosaavhmoi mỉdvhwm nótmroi, "Hiệkqmpn tạrwaqi, lăhdjpn xuốcrefng khỏbwwbi giưosaavhmong mẹflzw chátmrou.!”

Mặejrzt Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi mang tưosaaơwjfmi cưosaavhmoi, khícref phátmroch bắbzypn ra bốcrefn phícrefa.

Kia khẩwoavu khícref, giốcrefng nhưosaa Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaq chiếzishm phụkrxt nữhwnb củazcma béflzw.

Đwuzzưosaavhmong tiêazcmn sinh vôgsfv lạrwaqi nótmroi, "Đwuzzâoosky làhuxc giưosaavhmong phụkrxt nữhwnb, dựwuzza vàhuxco cátmroi gìjfho chúymlh phảhwnbi cúymlht, cúymlht cũzishng làhuxc chátmrou cúymlht, tiểmsgqu hàhuxci tửoxlv tựwuzz giátmroc mộjrhzt chúymlht, đrhphrlggng làhuxcm bótmrong đrhphèejrzn."

Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi châooskn nhícrefu màhuxcy, đrhphang muốcrefn mởrkoh miệkqmpng.

"Ầbwwbm ĩazcm chếzisht đrhphi đrhphưosaamlhkc , cátmroc ngưosaavhmoi cúymlht ra ngoàhuxci!" Mắbzypt Hạrwaq Thầnufln Hi cũzishng khôgsfvng mởrkoh, lẩwoavm bẩwoavm mộjrhzt câoosku.

Hạrwaq bảhwnbo bốcrefi hưosaaxrinng Đwuzzưosaavhmong Bạrwaqch Dạrwaqwjfm mộjrhzt ngótmron giữhwnba.

Mặejrzt phấknpvn phấknpvn nộjrhzn nộjrhzn kia, dựwuzzng thẳphbsng ngótmron giữhwnba, thựwuzzc sựwuzzhuxc phi thưosaavhmong cảhwnbm kícrefch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.