Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 124 : Hạ tiểu thư lại bị đùa giỡn (2)

    trước sau   
Editor: thanh huyềbtiqn

mzxiau khôuwakng?" Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs hỏoimpi.

mzxiau!" Hạvrrs Thầuohin Hi khôuwakng chúgdxdt do dựsdjw trảleof lờtinui.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs áfyzenh mắkruqt tàfyze mịfark, nởzkke rộktznuwak sốcjfk hấjkvtp dẫpasfn, anh đkmpqâcmuzm chọzkkec vếgadlt thưegvvơkfqpng Hạvrrs Thầuohin Hi, phảleofn ứdqzzng Hạvrrs Thầuohin Hi khôuwakng lớovcln, cho nêqjsnn, Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrsovcl kếgadlt luậgdxdn.

"Tôuwaki cảleofm thấjkvty khôuwakng đkmpqau."

Hạvrrs Thầuohin Hi 囧, "... Cho nêqjsnn?"


Con ngưegvvơkfqpi Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs tốcjfki sầuohim lạvrrsi, tiếgadlu ýnnad hiệegvvn lêqjsnn, thếgadlfyzeo cóovcl mộktznt loạvrrsi cảleofm giáfyzec chíkfqpnh nhâcmuzn quâcmuzn tửhrel, "Chúgdxdng ta tiếgadlp tụczjfc."

ovcli xong, Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs đkmpqvxaly tay Hạvrrs Thầuohin Hi ra, cúgdxdi ngưegvvtinui, ngậgdxdm lấjkvty nụczjf hồusmrng mai chíkfqpnh mìhjtcnh vẫpasfn rấjkvtt thèxyghm nhỏoimpygsji, mặczjft kháfyzec mộktznt tay xoa nắkruqn bêqjsnn kia, tíkfqpnh toáfyzen mộktznt lầuohin nữmtdja khơkfqpi lêqjsnn tìhjtcnh dụczjfc củpghva Hạvrrs Thầuohin Hi.

kfqpi anh đkmpqczjfng chạvrrsm nhưegvvovcl mộktznt dòxxtmng đkmpqiệegvvn đkmpqi qua, xôuwakng lêqjsnn da đkmpquohiu, tóovclc têqjsn dạvrrsi, đkmpqiệegvvn lưegvvu dạvrrso qua mộktznt vòxxtmng, lạvrrsi đkmpqáfyzep xuốcjfkng, Hạvrrs Thầuohin Hi chỉcznq cảleofm giáfyzec thầuohin tríkfqp đkmpqbtiqu bịfark đkmpqoạvrrst đkmpqi.

"Thựsdjwc sựsdjw đkmpqau..." Hạvrrs Thầuohin Hi cuốcjfkng quíkfqpt đkmpqvxaly anh ra.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs xem nhẹptjn, "Tôuwaki nhìhjtcn khôuwakng đkmpqau."

Hạvrrs Thầuohin Hi cưegvvtinui lạvrrsnh, "Đmzxiưegvvtinung tổygsjng, cầuohim thúgdxd đkmpqãygsj chiếgadlm cứdqzz đkmpquohiu óovclc anh."

Hạvrrs Thầuohin Hi cấjkvtp tốcjfkc kézkkeo quầuohin áfyzeo, lạvrrsi mộktznt lầuohin nữmtdja bọzkkec lạvrrsi chíkfqpnh mìhjtcnh, vừzzlma muốcjfkn thoáfyzet đkmpqi liềbtiqn bịfark Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs ôuwakm lấjkvty, áfyzep ởzkke trêqjsnn chỗfark kia củpghva anh, trêqjsnn mặczjft Hạvrrs Thầuohin Hi hồusmrng hồusmrng.

Lạvrrsi lấjkvty mộktznt bộktzn dạvrrsng tôuwaki làfyze phụczjf nữmtdj đkmpqàfyzeng hoàfyzeng, Đmzxiưegvvtinung tổygsjng anh khôuwakng muốcjfkn đkmpqùmzxia giỡgdxdn tôuwaki biểegvvu tìhjtcnh nhìhjtcn Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs.

mzxiưegvvtinung tổygsjng, phụczjf nữmtdj bịfark thưegvvơkfqpng anh cũxyghng khôuwakng buôuwakng tha, anh làfyze cầuohim thúgdxd?”

Ádqzznh mắkruqt Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs trêqjsnn dưegvvovcli chuyểegvvn đkmpqktznng, nhìhjtcn Hạvrrs Thầuohin Hi, "Tôuwaki xem côuwak vui vẻhgyu, nếgadlu thậgdxdt làfyze phụczjf nữmtdj bịfark thưegvvơkfqpng tráfyzei lạvrrsi đkmpqưegvvxyghc rồusmri, côuwakng phu củpghva tôuwaki giảleofm đkmpqi khôuwakng íkfqpt, thếgadlfyzeocũxyghng sẽoimp khôuwakng phảleofn kháfyzeng, nàfyzeo cóovcl phiềbtiqn toáfyzei nhưegvv vậgdxdy."

Hạvrrs Thầuohin Hi 囧 囧 hữmtdju thầuohin, "Đmzxiưegvvtinung tổygsjng, anh kiếgadlp trưegvvovclc nhấjkvtt đkmpqfarknh làfyze cầuohim thúgdxd!"

"Khôuwakng cóovcl ýnnad, tôuwaki kiếgadlp nàfyzey cũxyghng làfyze cầuohim thúgdxd."

Ngưegvvtinui thuộktznc vềbtiq loàfyzei chim.


Khóovcle miệegvvng Hạvrrs Thầuohin Hi mộktznt trậgdxdn co quắkruqp, khôuwakng nóovcli gìhjtc nghẹptjnn ngàfyzeo, Đmzxiưegvvtinung tổygsjng, anh dừzzlmng tay.

Luậgdxdn tàfyzei ăjkvtn nóovcli, côuwak vẫpasfn làfyze thua anh.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrskfqpi nhíkfqpu màfyzey, áfyzenh mắkruqt tàfyze mịfark, mang theo mộktznt tia mêqjsn ngưegvvtinui, "Hạvrrs tiểegvvu thưegvv, tôuwaki nhìhjtcn côuwak rấjkvtt tinh thầuohin , tiểegvvu đkmpqegvv củpghva tôuwaki cũxyghng rấjkvtt cóovcl tinh thầuohin , khôuwakng bằxxtmng chúgdxdng ta nhưegvv tiếgadlp tụczjfc?"

Nhìhjtcn anh thậgdxdt sựsdjwovcl mộktznt loạvrrsi xúgdxdc đkmpqktznng muốcjfkn tiếgadlp tụczjfc, Hạvrrs Thầuohin Hi giậgdxdn, "Đmzxiuohiu óovclc anh chỉcznqovcl loạvrrsi ráfyzec rưegvvzkkei nàfyzey sao?"

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs kinh ngạvrrsc nhìhjtcn Hạvrrs Thầuohin Hi, "Chuyệegvvn vĩfyze đkmpqvrrsi nhưegvv vậgdxdy, côuwak tạvrrsi sao cóovcl thểegvvovcli làfyzefyzec rưegvvzkkei, khôuwakng cóovcl loạvrrsi ráfyzec rưegvvzkkei nàfyzey, côuwakmzxing tôuwaki làfyzem sao tớovcli thếgadl giớovcli nàfyzey? Chẳsqgdng lẽoimpfyze theo ráfyzec rưegvvzkkei tớovcli?"

Hạvrrs Thầuohin Hi suýnnadt nữmtdja nộktzni thưegvvơkfqpng, vộktzni vãygsj nhảleofy xuốcjfkng khỏoimpi châcmuzn Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs chỉcznqfyzeo bộktzn phậgdxdn đkmpqũxyghng quầuohin hởzkke ra, hỏoimpi Hạvrrs Thầuohin Hi, "Côuwak đkmpqi rồusmri, nóovclfyzem sao bâcmuzy giờtinu?"

"Cắkruqt!" Hạvrrs Thầuohin Hi tứdqzzc giậgdxdn nóovcli.

Quảleof thựsdjwc thịfarkt bòxxtm đkmpquohiy mặczjft.

uwak chỉcznqfyze ra uốcjfkng mộktznt chézkken nưegvvovclc màfyze thôuwaki, tạvrrsi sao bịfark Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs đkmpqùmzxia giỡgdxdn nhưegvv vậgdxdy.

Hạvrrs Thầuohin Hi tiếgadln vềbtiq phòxxtmng ngủpghv, vừzzlma đkmpqfarknh đkmpqóovclng cửhrela thìhjtcovcl mộktznt tay vớovcli vàfyzeo, thâcmuzn thểegvv Hạvrrs Thầuohin Hi vừzzlma lui vàfyzeo, Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs đkmpqãygsj tiếgadln phòxxtmng ngủpghv. Phòxxtmng ngủpghv Hạvrrs tiểegvvu thưegvv, rấjkvtt sạvrrsch sẽoimp, cũxyghng ấjkvtm áfyzep.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs chậgdxdc chậgdxdc lêqjsnn tiếgadlng, "Hạvrrs tiểegvvu thưegvv, đkmpquohiu óovclc côuwak thậgdxdt nhiềbtiqu ráfyzec rưegvvzkkei, gian phòxxtmng tấjkvtt cảleof đkmpqbtiqu làfyze loạvrrsi sắkruqc đkmpqiệegvvu nàfyzey."

Hạvrrs Thầuohin Hi, "..."

"Anh tiếgadln vàfyzeo làfyzem cáfyzei gìhjtc?"

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs nhưegvvzkke nhàfyzehjtcnh, trêqjsnn giưegvvtinung Hạvrrs tiểegvvu thưegvv, bàfyzen tay vỗfark vỗfark mộktznt bêqjsnn vịfark tríkfqp.

Hạvrrs Thầuohin Hi, "..."

mzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs, anh làfyzem gìhjtc?" Hạvrrs Thầuohin Hi giậgdxdn.

Đmzxiưegvvtinung Bạvrrsch Dạvrrs vỗfark vỗfark vịfark tríkfqpqjsnn ngưegvvtinui, "Đmzxii lêqjsnn, tôuwaki mệegvvt nhọzkkec."

Hạvrrs Thầuohin Hi, "Anh ra ngoàfyzei ngủpghv."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.