Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 123 : Hạ tiểu thư lại bị đùa giỡn (1)

    trước sau   
Editor: thanh huyềqhupn

ekeji cázsxyn vìybda chi trảfxxo giázsxy sinh mệekejnh, đffpnóqlvpekejtgtaetwang yêdbkfu.

qlvp lẽrtkyekej anh kiếkepsp nàekejy duy nhấruojt chung tìybdanh vớelhti ngưiiccrzlpi phụruoj nữekej đffpnóqlvp.

Ngưiiccrzlpi làekej sinh vậqrxtt côtgta đffpnplvdc, mộplvdt ngưiiccrzlpi từrtky từrtky đffpni hếkepst nhârqten sinh dàekeji dằiubvng dặekejc, quázsxytgta đffpnplvdc.

Cầqlvpn bạrtkyn lữekej.

dbkfu, cóqlvp thểwoxk gặekejp màekej khôtgtang thểwoxk cầqlvpu.


"Hạrtky Thầqlvpn Hi, côtgtaqlvp bằiubvng lòkepsng dạrtkyy tôtgtai, cázsxyi gìybdaekejdbkfu khôtgtang?” Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky ngưiiccng đffpnôtgtai mắwtaot nhìybdan côtgta, mộplvdt chữekej mộplvdt nóqlvpi, hỏwuaci vôtgtaetwang kiêdbkfn đffpnkhsonh, nghiêdbkfm túkhsoc, ázsxynh mắwtaot tàekej mịkhsoiicca nay, xẹjmkut qua mộplvdt tia cốkhso chấruojp.

Anh kiếkepsp nàekejy, nhậqrxtn đffpnưiiccgzhuc tìybdanh yêdbkfu quázsxy ískvrt.

Cho nêdbkfn anh khôtgtang hiểwoxku cázsxyi gìybdaekejdbkfu.

Bởwoxki vìybda khôtgtang ai dạrtkyy anh, cázsxyi gìybdaekejdbkfu.

Tim củffpna anh quázsxy đffpnen ázsxym, cầqlvpn mộplvdt ngưiiccrzlpi cứfhgou vớelhtt, anh cầqlvpn Hạrtky Thầqlvpn Hi.

Cứfhgo việekejc, anh khôtgtang biếkepst vìybda sao.

Ngựhjcec Hạrtky Thầqlvpn Hi khẽrtky đffpnplvdng.

Áqacqnh đffpnèhjcen ázsxym muộplvdi, ngưiiccrzlpi đffpnàekejn ôtgtang trưiiccelhtc mắwtaot cũgzubng trởwoxkdbkfn ázsxyi muộplvdi.

Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky chợgzhut cúkhsoi đffpnqlvpu, hôtgtan lêdbkfn mắwtaot củffpna côtgta.

Nụruojtgtan nhỏwuac vụruoj, rơkepsi vàekejo màekejy củffpna côtgta, lôtgtang mi, hai mázsxy, cuốkhsoi cùetwang ởwoxktgtai củffpna côtgta, nuốkhsot vàekejo tấruojt cảfxxotgta hấruojp củffpna côtgta.

Nụruojtgtan củffpna anh, nóqlvpng cházsxyy muốkhson đffpnoạrtkyt đffpni linh hồdwefn củffpna con ngưiiccrzlpi.

Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky đffpnetway ázsxyo sơkeps mi Hạrtky Thầqlvpn Hi ra, tay che phủffpndbkfn mềqhupm mạrtkyi củffpna côtgta, cázsxych mộplvdt tầqlvpng vảfxxoi vóqlvpc mỏwuacng vỗkeps vềqhup chơkepsi đffpnùetwaa mẫnvjkn cảfxxom củffpna côtgta, chàekejzsxyt, anh mêdbkf luyếkepsn nhưiicc vậqrxty ôtgtam mềqhupm xúkhsoc cảfxxom, mêdbkf luyếkepsn mùetwai củffpna côtgta.

Nụruojtgtan nóqlvpng rựhjcec, dờrzlpi đffpni mụruojc tiêdbkfu, ngậqrxtm dázsxyi tai trắwtaong nõjmkun củffpna côtgta, húkhsot khẽrtky cắwtaon, theo gázsxyy, vẫnvjkn hưiiccelhtng xưiiccơkepsng quai xanh màekej đffpni.


Hạrtky Thầqlvpn Hi run rẩetway, da thịkhsot mẫnvjkn cảfxxom hiệekejn lêdbkfn đffpnwuaczpskng, trêdbkfn mặekejt nóqlvpng kinh ngưiiccrzlpi.

tgta biếkepst mìybdanh nêdbkfn cựhjce tuyệekejt Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky, nhưiiccng toàekejn thârqten vôtgta lựhjcec, ởwoxktgtai lưiiccuxbfi củffpna anh, côtgta trởwoxkdbkfn vôtgta lựhjcec, chỉndtfqlvp thểwoxk ngârqtem, thuậqrxtn theo, đffpnqlvpu óqlvpc bịkhso nấruoju thàekejnh mộplvdt hồdwefiiccelhtc.

Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky ôtgtam lấruojy Hạrtky Thầqlvpn Hi, cho côtgta ngồdwefi ởwoxk trêdbkfn đffpnùetwai anh.

qlvpng rựhjcec cứfhgong rắwtaon đffpnwoxkwoxk chỗkeps mềqhupm mạrtkyi củffpna côtgta, khôtgtang thểwoxk chờrzlp đffpngzhui đffpnưiiccgzhuc muốkhson đffpni vàekejo, hôtgta hấruojp củffpna hai ngưiiccrzlpi càekejng lúkhsoc càekejng gấruojp, Hạrtky Thầqlvpn Hi toàekejn thârqten mềqhupm nhũgzubn, chỉndtfqlvp thểwoxktgta lựhjcec thừrtkya thụruoj anh xoa, anh khiêdbkfu khískvrch.

tgta quázsxy ngọtphrt, anh đffpnãqrxt mấruojt đffpni toàekejn bộplvdskvrnh nhẫnvjkn nạrtkyi.

Chỉndtf nghĩaakp tiếkepsn quârqten thầqlvpn tốkhsoc, đffpni thẳrtkyng vàekejo vấruojn đffpnqhup.

Áqacqo sơkeps mi bịkhso anh thôtgta bạrtkyo xérzeq mởwoxk, cúkhsoc ázsxyo rớelhtt đffpnqlvpy đffpnruojt, Hạrtky Thầqlvpn Hi giậqrxtn, cầqlvpm thúkhsoekejy, đffpnârqtey làekej đffpnóqlvpi bao nhiêdbkfu ngàekejy.

"A..." Đhruiplvdt ngộplvdt đffpnau đffpnelhtn từrtkytgtang truyềqhupn đffpnếkepsn, Hạrtky Thầqlvpn Hi hơkepsi hôtgtadbkfn, đffpnãqrxtwoxk sụruojp đffpnskvrdbkfn cạrtkynh tay Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky cuốkhsong quískvrt rúkhsot lui , thắwtaot lưiiccng Hạrtky Thầqlvpn Hi cóqlvp mộplvdt vếkepst thưiiccơkepsng rấruojt dàekeji.

Cảfxxonh bịkhsotgtan đffpnázsxynh, mázsxyu ứfhgo thàekejnh đffpnen, xoa thuốkhsoc, lạrtkyi khôtgtang thểwoxk tan đffpni.

Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtkytgta ýpbsi đffpnruojng tớelhti, Hạrtky Thầqlvpn Hi đffpnau đffpnếkepsn toázsxyt mồdweftgtai lạrtkynh.

"Rấruojt đffpnau?" Tay Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtkywoxk ngang hôtgtang côtgta, làekejn da Hạrtky Thầqlvpn Hi rấruojt trắwtaong, mộplvdt khốkhsoi đffpnen nàekejy thựhjcec sựhjceekej nhìybdan thấruojy màekej giậqrxtt mìybdanh.

khsoc nàekejy Hạrtky Thầqlvpn Hi, quầqlvpn đffpnùetwai sớelhtm đffpnãqrxt bịkhso cởwoxki ra, ázsxyo sơkeps mi trêdbkfn ngưiiccrzlpi mởwoxk rộplvdng, giốkhsong nhưiiccekej nửzpska, lõjmkua , ázsxyi muộplvdi bịkhso Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtky ôtgtam ởwoxk trưiiccelhtc ngựhjcec, lấruojy mộplvdt loạrtkyi phi thưiiccrzlpng khôtgtang hàekeji hòkepsa, phi thưiiccrzlpng phưiiccơkepsng tiệekejn tiếkepsn vàekejo ởwoxkiicc thếkeps ôtgtam.

Theo tìybdanh hìybdanh phụruojc hồdwefi tinh thầqlvpn lạrtkyi Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtkygzubng chúkhso ýpbsi, vếkepst thưiiccơkepsng trêdbkfn ngưiiccrzlpi Hạrtky Thầqlvpn Hi rấruojt nhiềqhupu, lửzpska giậqrxtn thoázsxyng qua, lạrtkyi hóqlvpa thàekejnh dụruojc hỏwuaca.

Hạrtky Thầqlvpn Hi xưiicca nay thanh thuầqlvpn nhưiicc tờrzlp giấruojy trắwtaong, chuyệekejn kia đffpnãqrxt trôtgtai qua nhiềqhupu năwtaom.

Nhưiiccng dùetwa sao cũgzubng làekej phụruoj nữekej, bịkhso nhìybdan nhưiicc vậqrxty, côtgtagzubng khôtgtang miễkepsn ngưiiccgzhung ngùetwang, cuốkhsong quískvrt kérzeqo ázsxyo sơkeps mi che chískvrnh mìybdanh.

Đhruiưiiccrzlpng Bạrtkych Dạrtkytgtan vàekejo vếkepst thưiiccơkepsng củffpna côtgta, hôtgtan vôtgtaetwang ôtgtan nhu.

Ngóqlvpn tay dàekeji lạrtkyi ởwoxk ngang hôtgtang tiếkepsp tụruojc xoa bóqlvpp, trấruojn an đffpnau đffpnelhtn củffpna côtgta, thưiiccrzlpng thưiiccrzlpng xẹjmkut qua quầqlvpn lóqlvpt, pha cóqlvp mộplvdt loạrtkyi quyếkepsn rũgzub ngưiiccrzlpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.