Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 122 : Tình yêu gặp nhưng không thể cầu

    trước sau   
Editor: thanh huyềzafdn

Hạasdo Thầcpimn Hi ngẩupkzn ra, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo đupkzãqmbj tỉbqffnh lạasdoi.

Hai mắcmvgt nhìgrvpn nhau, lạasdoi cóupkz mộzebzt loạasdoi ádpgki muộzebzi mơyejuycngng khôujuung rõsrti.

Hạasdo Thầcpimn Hi nhìgrvpn đupkzncibng hồncib cổjrgs trêzefpn tưrnaqnsjjng, đupkzâifiby làycng Hạasdo bảkegeo bốpdkji lúubukc ởgrvp Berlin mang vềzafd, kim đupkzncibng hồncib chỉbqffrnaqnsjji hai giờnsjj, chítamnnh làycngubukc ngưrnaqnsjji khádpgkc mộzebzng đupkzzafdp say sưrnaqa, Hạasdo Thầcpimn Hi nóupkzi, "Xin lỗifibi, đupkzádpgknh thứhnerc anh, tiếwoahp tụoffzc ngủfnma đupkzi."

ujuu đupkzi phòwoahng bếwoahp róupkzt mộzebzt chéasdon nưrnaqjiutc, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdoupkzi, "Cho tôujuui mộzebzt chéasdon."

Hạasdo Thầcpimn Hi róupkzt hai chéasdon nưrnaqjiutc, đupkzem mộzebzt chéasdon đupkzfnmat ởgrvp phítamna trưrnaqjiutc côujuu, vừilcsa mớjiuti đupkzhnerng lêzefpn, ngang hôujuung liềzafdn bịwvcodpgknh tay sắcmvgt lấckdvy, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo liềzafdn dùycngng lựqmbjc, ngưrnaqnsjji Hạasdo Thầcpimn Hi rơyejui xuốpdkjng ởgrvp trêzefpn ngưrnaqnsjji anh, bịwvco anh chăbmcpm chúubuk ôujuum.


ctxtưrnaqnsjjng tổjrgsng..."

Hạasdo Thầcpimn Hi trong lòwoahng căbmcpng thẳhddhng, trong lúubukc ngủfnmayeju vừilcsa mớjiuti tỉbqffnh thanh âifibm cũaiseng mang theo âifibm rung, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo ôujuum côujuu, khôujuung nóupkzi lờnsjji nàycngo, đupkzem đupkzcpimu gốpdkji lêzefpn bảkege vai củfnmaa côujuu, nóupkzi khôujuung rõsrtiycngng, đupkzzebzng tádpgkc nhưrnaq vậfsaqy, mang theo bao nhiêzefpu quyếwoahn luyếwoahn.

"Hạasdo Thầcpimn Hi, côujuu luôujuun làycngm ngưrnaqnsjji khádpgkc trởgrvp tay khôujuung kịwvcop." Tiếwoahng Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo cấckdvt giấckdvu vôujuu tậfsaqn ảkegeo nãqmbjo, nhưrnaq muốpdkjn tảkegedpgki gìgrvp, ôujuum ngàycngy càycngng gấckdvp, khôujuung buôujuung lỏuiteng, giốpdkjng nhưrnaq sợmyyy Hạasdo Thầcpimn Hi biếwoahn mấckdvt khôujuung thấckdvy.

Hạasdo Thầcpimn Hi bậfsaqt cưrnaqnsjji, "Đctxtưrnaqnsjjng tổjrgsng, trêzefpn đupkznsjji làycngm ngưrnaqnsjji trởgrvp tay khôujuung kịwvcop quádpgk nhiềzafdu."

"Vớjiuti tôujuui màycngupkzi, trởgrvp tay khôujuung kịwvcop cóupkz thểdvts đupkzếwoahm đupkzưrnaqmyyyc trêzefpn đupkzcpimu ngóupkzn tay." Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdoupkzi, thanh âifibm đupkzzafdu làycng cuồncibng vọfsaqng, khôujuung thèifibm, nhưrnaq cao cao tạasdoi thưrnaqmyyyng, nhìgrvpn xuốpdkjng tấckdvt cảkege.

ujuu biếwoaht, anh cóupkz thểdvtsycngm đupkzưrnaqmyyyc nhưrnaq vậfsaqy.

Chítamnnh làycng nhưrnaq thếwoahycngy, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo mớjiuti cóupkz thểdvts đupkzzafdu thuậfsaqn lợmyyyi, tựqmbj cao tựqmbj đupkzasdoi, ởgrvp đupkzncibn cảkegenh sádpgkt cũaiseng dádpgkm đupkzádpgknh cảkegenh sádpgkt, nádpgko đupkzếwoahn tai nạasdon chếwoaht ngưrnaqnsjji.

Anh cũaiseng khôujuung đupkzem ngưrnaqnsjji đupkzdvtsycngo mắcmvgt, bấckdvt kểdvtsycng ai.

Trêzefpn đupkznsjji chítamnnh làycngupkz loạasdoi đupkzàycngn ôujuung nàycngy, bọfsaqn họfsaq anh tuấckdvn tàycng mịwvco, bọfsaqn họfsaq xuấckdvt thâifibn cao quýkuvb, bọfsaqn họfsaq ăbmcpn nóupkzi thỏuitea đupkzádpgkng, bọfsaqn họfsaq họfsaqc thứhnerc uyêzefpn bádpgkc, bọfsaqn họfsaq tựqmbj cao tựqmbj đupkzasdoi, bọfsaqn họfsaq cao ngạasdoo cuồncibng vọfsaqng, bọfsaqn họfsaq đupkzưrnaqnsjjng hoàycngng lãqmbjnh lệbgso.

Bọfsaqn họfsaq xa trùycngycngn trưrnaqjiutng, bọfsaqn họfsaq quyếwoaht đupkzwvconh thiêzefpn lýkuvb, cũaiseng sẽhddh khôujuung cóupkz chuyệbgson bọfsaqn họfsaq trởgrvp tay khôujuung kịwvcop.

Bởgrvpi vìgrvp, tấckdvt cảkegegrvp trong khốpdkjng chếwoah củfnmaa bọfsaqn họfsaq.

rnaqơyejung giảkege phong phạasdom nam nhâifibn, chưrnaqa từilcsng cóupkz chuyệbgson ngoàycngi ýkuvb muốpdkjn.

Hạasdo Thầcpimn Hi làycng ngoàycngi ýkuvb muốpdkjn củfnmaa Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo.


"Tôujuui trởgrvp vềzafd trêzefpn phi cơyeju, vẫifibn suy nghĩrmzb, nếwoahu nhưrnaqubukc tôujuui trởgrvp lạasdoi, côujuu chếwoaht, bịwvco Triệbgsou Phong giếwoaht ngưrnaqnsjji diệbgsot khẩupkzu, tôujuui sẽhddhycngm cádpgki gìgrvp." Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdogrvpzefpn tai côujuu nhẹzafd giọfsaqng nóupkzi ra.

Ôzeiwn nhu , ưrnaqu nhãqmbj , triềzafdn miêzefpn .

Lạasdoi cóupkz mộzebzt loạasdoi sắcmvgc béasdon.

"Tôujuui vẫifibn khôujuung dádpgkm nghĩrmzb, tôujuui sẽhddhycngm ra chuyệbgson gìgrvp." Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo lạasdonh lùycngng nóupkzi, "May mắcmvgn, côujuu khôujuung cóupkz việbgsoc gìgrvp, tôujuui tớjiuti kịwvcop."

Hạasdo Thầcpimn Hi thậfsaqt bấckdvt ngờnsjjupkz thểdvts nghe Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdoupkzi mấckdvy lờnsjji nàycngy, côujuu cho rằyrvung, ngưrnaqnsjji đupkzàycngn ôujuung nàycngy sẽhddh khôujuung bao giờnsjjupkzi nhữdpgkng lờnsjji tưrnaqơyejung tựqmbj nhưrnaqycng hứhnera hẹzafdn, lạasdoi càycngng khôujuung bộzebzc bạasdoch tiếwoahng lòwoahng mìgrvpnh.

Đctxtêzefpm nhưrnaq vậfsaqy, ngưrnaqnsjji đupkzàycngn ôujuung nhưrnaq vậfsaqy, bầcpimu khôujuung khítamn nhưrnaq vậfsaqy.

Khôujuung khítamn trởgrvpzefpn đupkza tìgrvpnh.

woahng Hạasdo Thầcpimn Hi, hơyejui rung đupkzzebzng.

Khóupkze môujuui cũaiseng xẹzafdt qua nụoffzrnaqnsjji thảkegen nhiêzefpn.

ctxtưrnaqnsjjng tổjrgsng, tôujuui cóupkz thểdvts hiểdvtsu thàycngnh hay khôujuung, anh cóupkz chúubukt thítamnch tôujuui?” Títamnnh tìgrvpnh Hạasdo Thầcpimn Hi làycng thẳhddhng thắcmvgn, trong lòwoahng cóupkz nghi vấckdvn, sẽhddh khôujuung đupkzdvtsgrvp trong lòwoahng, trừilcs phi côujuuupkz thểdvtsgrvpm đupkzưrnaqmyyyc đupkzádpgkp ádpgkn.

"Tôujuui khôujuung biếwoaht." Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdoaiseng đupkzfnma thàycngnh thựqmbjc, nhìgrvpn Hạasdo Thầcpimn Hi, "Tôujuui khôujuung biếwoaht, cádpgki gìgrvpycngzefpu."

Hạasdo Thầcpimn Hi nhítamnu màycngy, nhớjiut tớjiuti nghe đupkzncibn, mỉbqffm cưrnaqnsjji nóupkzi, "Nghe đupkzncibn, anh rấckdvt yêzefpu mộzebzt ngưrnaqnsjji phụoffz nữdpgk.”

"Làycng, tôujuui nguyệbgson ýkuvbgrvpujuuckdvy trảkege giádpgk sinh mệbgsonh, nhưrnaqng côujuuckdvy lạasdoi chếwoaht ." Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo xẹzafdt qua chúubukt thốpdkjng khổjrgs.

Hạasdo Thầcpimn Hi, hơyejui khádpgkng cựqmbj anh ôujuum ấckdvp, Đctxtưrnaqnsjjng Bạasdoch Dạasdo ôujuum ấckdvp quádpgkckdvm ádpgkp, quádpgk thâifibm tìgrvpnh, làycngm ngưrnaqnsjji ta nhịwvcon khôujuung đupkzưrnaqmyyyc muốpdkjn dựqmbja, lạasdoi quêzefpn, anh ôujuum ấckdvp rấckdvt nguy hiểdvtsm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.