Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 121 : Lính đánh thuê gian đích tình nghị

    trước sau   
Editor: thanh huyềyzedn

Long Tứlmshqwzoi, "Mẹqfpj cậamwku miệfdwwng quạfhnd, nóqwzoi cáqfpji gìkivh chúqfpjng tôpntoi nơodesi nàtjyqy cóqwzo chưinaha thàtjyqnh niêhvrin, thậamwkt nóqwzoi trúqfpjng rồuvrli, thậamwkt nhảnetfy ra mộekcet chưinaha thàtjyqnh niêhvrin đgocwếnpnmn, còcolyn làtjyq mộekcet đgocwlmsha trẻpnto bảnetfy tuổqfpji, mẹqfpj ngưinahơodesi ."

"Nàtjyqy cũgqgyng cóqwzo thểwfux tráqfpjch tôpntoi sao? Nàtjyqy cũgqgyng cóqwzo thểwfux tráqfpjch tôpntoi sao?" Lụevjvc Trăpdksn lậamwkt bàtjyqn.

dmojáqfpjng đgocwuvrli cậamwku miệfdwwng quạfhnd."

Lụevjvc Trăpdksn giậamwkn, "Vịgxms thàtjyqnh niêhvrin làtjyqm sao vậamwky? Long Tứlmsh áqfpjnh khôpntong thểwfux khinh bỉfdno vịgxms thàtjyqnh niêhvrin, cẩcqgun thậamwkn bécqgu tuôpnton ra ảnetfnh cậamwku đgocwùodesa giỡblcpn con gáqfpji nhàtjyqtjyqnh. Hiệfdwwn tạfhndi sựvstc nghiệfdwwp líuppsnh đgocwáqfpjnh thuêhvri đgocwyzedu phảnetfi từcqgu nhỏujxu nắtwiom lêhvrin, vừcqgua lúqfpjc vịgxms thàtjyqnh niêhvrin, dễamwk bồuvrli dưinahblcpng."

Long Tứlmsh hừcqgu lạfhndnh, "Cậamwku thậamwkt làtjyqqwzo giáqfpjc ngộekce!"


"Quen mặdxcmt thấdibsy rõaziv íuppst sẽwfux ngạfhndc nhiêhvrin."

Long Tứlmsh, "Cáqfpjc ngưinahuvrli nghĩfhnd bịgxms đgocwáqfpjnh cóqwzo phảnetfi hay khôpntong?"

Lụevjvc Trăpdksn hìkivhkivhinahuvrli, "Tôpntoi sợnetf anh bịgxms đgocwáqfpjnh răpdksng rơodesi đgocwototy đgocwdibst a."

Long lãwdrqo đgocwfhndi đgocwekcet nhiêhvrin khôpntong nóqwzoi.

Lụevjvc Trăpdksn đgocwekcet nhiêhvrin nóqwzoi, "Hạfhnd Thiêhvrin, cậamwku online thếnpnmtjyqo khôpntong kêhvriu mộekcet tiếnpnmng, nóqwzoi, khôpntong cho phécqgup dùodesng chuyểwfuxn đgocwqfpji giọvstcng nóqwzoi, nóqwzoi mộekcet tiếnpnmng anh nghe.”

Hạfhnd bảnetfo bốfhndi biếnpnmt nghe lờuvrli phảnetfi, đgocwóqwzong chuyểwfuxn đgocwqfpji giọvstcng nóqwzoi, " Anh Lụevjvc..."

Long Tứlmsh, "..."

Long Tứlmsh, "Bảnetfo bốfhndi, cậamwku cóqwzo thểwfux khôpntong cầototn phốfhndi hợnetfp nhưinah vậamwky ."

"Sẽwfux kinh sợnetf!"

evjvm thanh phấdibsn nộekcen oa oa..."

Lụevjvc Trăpdksn nóqwzoi, "Đdmojáqfpjng yêhvriu nhưinah thếnpnm, tôpntoi cóqwzo chúqfpjt khôpntong thểwfux chờuvrl đgocwnetfi đgocwưinahnetfc muốfhndn cùodesng mộekcet đgocwoạfhndn ngưinahnetfc luyếnpnmn , cáqfpjc ngưinahơodesi cũgqgyng khôpntong biếnpnmt, tôpntoi cóqwzo luyếnpnmn đgocwuvrlng ."

Long Tứlmshuppst gàtjyqo, "Hạfhnd Thiêhvrin, cậamwku gạfhndt chúqfpjng tôpntoi."

Hạfhnd bảnetfo bốfhndi nóqwzoi, "Tôpntoi sớffigm nóqwzoi cho cáqfpjc ngưinahuvrli biếnpnmt, tôpntoi làtjyq vịgxms thàtjyqnh niêhvrin, nhưinahng cáqfpjc ngưinahuvrli khôpntong tin, khôpntong ngờuvrl danh dựvstc củwoafa tôpntoi khôpntong tốfhndt nhưinah thếnpnm, tôpntoi cũgqgyng rấdibst bấdibst đgocwtwioc dĩfhnd, tôpntoi cũgqgyng rấdibst thưinahơodesng tâfzxtm a."


Long Tứlmsh, "Cúqfpjt, vậamwky cậamwku còcolyn dùodesng chuyểwfuxn đgocwqfpji giọvstcng nóqwzoi?”

Nếnpnmu nhưinah khôpntong dùodesng chuyểwfuxn đgocwqfpji giọvstcng nóqwzoi, bọvstcn họvstc sao khôpntong nghe ra tiếnpnmng trẻpnto con.

Hạfhnd bảnetfo bốfhndi nghĩfhnd nghĩfhndqwzoi, "Đdmojưinahnetfc rồuvrli, tôpntoi thàtjyqnh thậamwkt khai báqfpjo..."

Lụevjvc Trăpdksn nóqwzoi, "Kỳtryg thựvstcc tôpntoi cảnetfm thấdibsy cậamwku cóqwzo thểwfux khôpntong cầototn thàtjyqnh thậamwkt khai báqfpjo, khẳjrukng đgocwgxmsnh làtjyq khôpntong cóqwzo lờuvrli gìkivh hay.”

Hạfhnd bảnetfo bốfhndi cũgqgyng khôpntong đgocwwfux ýqhrb tớffigi anh ta, nóqwzoi tiếnpnmp, "Kỳtryg thựvstcc, tôpntoi làtjyq sợnetfqfpjc ngưinahuvrli tựvstc ti, cáqfpjc ngưinahuvrli suy nghĩfhnd mộekcet chúqfpjt, tôpntoi nhỏujxu nhưinah vậamwky lợnetfi hạfhndi nhưinah vậamwky, nêhvrin cáqfpjc ngưinahuvrli cóqwzo bao nhiêhvriu áqfpjp lựvstcc tâfzxtm lýqhrb, nêhvrin cóqwzo nhiềyzedu gáqfpjnh nặdxcmng, tôpntoi làtjyq thậamwkt khôpntong đgocwàtjyqnh lòcolyng đgocwnetfuppsch cáqfpjc ngưinahuvrli, cáqfpjc ngưinahuvrli nhấdibst đgocwgxmsnh phảnetfi tin tôpntoi làtjyqkivh muốfhndn tốfhndt cho mọvstci ngưinahuvrli.”

Long Tứlmsh, "Mẹqfpj kiếnpnmp!"

"Rơodesi ởpdks trong tay tôpntoi, ngưinahơodesi nhấdibst đgocwgxmsnh phảnetfi chếnpnmt."

dmojáqfpjng đgocwáqfpjnh đgocwòcolyn a."

Lụevjvc Trăpdksn cưinahuvrli ha ha, "Tôpntoi thíuppsch."

Hạfhnd bảnetfo bốfhndi xâfzxtm lấdibsn cụevjvc giao thôpntong, đgocwem hìkivhnh ảnetfnh tốfhndi hôpntom qua toàtjyqn bộekceqwzoa bỏujxu, bao gồuvrlm đgocwoạfhndn đgocwếnpnmn đgocwuvrln cảnetfnh sáqfpjt.

"Thôpntong tin khoa họvstcc kỹfzxt thuậamwkt quáqfpj pháqfpjt triểwfuxn cũgqgyng khôpntong phảnetfi làtjyq chuyệfdwwn tốfhndt, giảnetfi quyếnpnmt hậamwku quảnetf thậamwkt phiềyzedn phứlmshc.”Hạfhnd bảnetfo bốfhndi buồuvrln cháqfpjn cảnetfm kháqfpji.

"Cậamwku nóqwzoi phiềyzedn phứlmshc, ai còcolyn dáqfpjm nóqwzoi nhẹqfpj nhõazivm?" Vâfzxtn cưinahuvrli nóqwzoi.

Xửgqgyqhrb tốfhndt mọvstci chuyệfdwwn, Hạfhnd bảnetfo bốfhndi nóqwzoi, "Thờuvrli gian củwoafa chúqfpjng ta khôpntong giốfhndng nhau, bảnetfo bốfhndi đgocwang tuổqfpji lớffign, sẽwfux khôpntong cùodesng mọvstci ngưinahuvrli hàtjyqn huyêhvrin, hẹqfpjn ngàtjyqy mai.”

cqgu tắtwiot máqfpjy tíuppsnh, đgocwi lêhvrin chỉfdnotjyq muốfhndn xóqwzoa băpdksng ghi hìkivhnh cụevjvc giao thôpntong, thuậamwkn tiệfdwwn cùodesng bọvstcn họvstchvrin tiếnpnmng, bởpdksi vìkivh Liễamwku An nhấdibst đgocwgxmsnh sẽwfuxqfpjo cáqfpjo, bọvstcn họvstcgqgyng sẽwfux biếnpnmt thâfzxtn phậamwkn châfzxtn thậamwkt củwoafa bécqgu, bảnetfo bốfhndi khôpntong sao cảnetf, dùodes sao, bécqgu tin Long Tứlmshodesng Lụevjvc Trăpdksn.

Sẽwfux khôpntong ra báqfpjn bécqgu.

Hạfhnd Thầototn Hi lạfhndi gặdxcmp áqfpjc mộekceng, vẫvstcn làtjyq vềyzed mộekcet ngưinahuvrli phụevjv nữhvriodesng Tiêhvriu Tềyzed, khôpntong khôpntong thấdibsy rõaziv mặdxcmt ngưinahuvrli trong mộekceng, mộekceng nàtjyqy từcqgu đgocwa tìkivhnh đgocwếnpnmn phảnetfn bộekcei, mang cho côpnto đgocwnetfuppsch trầototm trọvstcng.

pnto gầototn đgocwâfzxty thưinahuvrlng thấdibsy giấdibsc mơodestjyqy, kỳtryg diệfdwwu, luôpnton cảnetfm thấdibsy tâfzxtm phiềyzedn ýqhrb loạfhndn.

qwzo chúqfpjt kháqfpjt nưinahffigc, Hạfhnd Thầototn Hi đgocwi ra cửgqgya phòcolyng, đgocwếnpnmn phòcolyng bếnpnmp róqwzot nưinahffigc, đgocwèqhrbn củwoafa phòcolyng kháqfpjch mởpdks ra mớffigi nhìkivhn thấdibsy, Đdmojưinahuvrlng Bạfhndch Dạfhnd nằfzxtm trêhvrin ghếnpnm sa lon, trêhvrin ngưinahuvrli đgocwtwiop mộekcet cáqfpji chăpdksn mỏujxung, đgocwiềyzedu hòcolya phòcolyng kháqfpjch nhiệfdwwt đgocwekce thíuppsch hợnetfp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.