Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 120 : Nghề nghiệp có chút tỳ vết

    trước sau   
Editor: thanh huyềytrpn

cnmci tớldpxi chỗxgpdlzbwy, bảnbero bốtpiwi chêbqmrcnmcwkeri, cócnmc mộwvsyt loạjkddi cuồcnmcng ngạjkddo, "Límhoknh đpaezáwcienh thuêbqmrbqmrn nàlzbwy khôavvtng mộwvsyt ngưcnmcwkeri chếxhkot, a, cócnmc mộwvsyt ngưcnmcwkeri bịsoao đpaezjkddn lạjkddc sáwciet qua, bệtpiwnh việtpiwn khôavvtng đpaezi, nưcnmcldpxc Mỹmzgi chếxhkot nhiềytrpu ngưcnmcwkeri nhưcnmc vậofkhy, còhgggn bịsoaocnmcldpxp máwciey bay, muốtpiwn bọqkwbn họqkwbxhkong nghiêbqmrm chỉdrzgnh nócnmci làlzbw bạjkddi trậofkhn, nhiềytrpu mấnbert mặklewt."

Hạjkdd Thầwvsyn Hi đpaezwvsyt nhiêbqmrn cócnmc mộwvsyt loạjkddi cảnberm giáwciec, Táwciet Đhkcmjkddt Mỗxgpdxhmo nhàlzbwombrnh cảnberm giáwciec nguy cơwbbw.

"Xin hỏieoei, bảnbero bốtpiwi, tạjkddi sao con biếxhkot phảnberi rõpfuelzbwng nhưcnmc thếxhko?"

Hạjkdd bảnbero bốtpiwi nắdtrwm quyềytrpn, "Mẹytrp, bởxhmoi vìombr con chỉdrzg huy tham dựwker cuộwvsyc chiếxhkon tranh nàlzbwy."

Hạjkdd Thầwvsyn Hi đpaezwvsyu đpaezwvsyy vạjkddch đpaezen, tựwker lẩthjlm bẩthjlm, "Cha con nhấnbert đpaezsoaonh làlzbwwciet Đhkcmjkddt Mỗxgpd, mẹytrp chỉdrzg muốtpiwn nuôavvti mộwvsyt đpaezxgpda trẻthjl thôavvtng minh khảnber áwciei, lanh lợmemui, sẽhjtplzbwm việtpiwc nhàlzbw hiếxhkou thuậofkhn màlzbw thôavvti a."


Hạjkdd bảnbero bốtpiwi đpaezwvsyy đpaezhswt khẳlzbwng đpaezsoaonh tôavvtn chỉdrzg Hạjkdd Thầwvsyn Hi bồcnmci dưcnmcxboang, "Mẹytrp, ngưcnmcơwbbwi đpaezãxhko bồcnmci dưcnmcxboang bảnbero bốtpiwi thàlzbwnh côavvtng a, bảnbero bốtpiwi đpaezúcwrang làlzbw thôavvtng minh khảnber áwciei, lanh lợmemui, sẽhjtplzbwm việtpiwc nhàlzbw lạjkddi rấnbert hiếxhkou thuậofkhn a, chẳlzbwng qua làlzbw nghềytrp nghiệtpiwp cócnmc chúcwrat hơwbbwi tỳxhmo vếxhkot, mẹytrpcnmc thểofkh lựwkera chọqkwbn khôavvtng nhìombrn."

Vừlzbwa nócnmci, vừlzbwa nócnmci, hHạjkdd bảnbero bốtpiwi rấnbert ủhswty khuấnbert hỏieoei, "Mẹytrp, chẳlzbwng lẽhjtp mẹytrp khôavvtng thưcnmcơwbbwng bảnbero bốtpiwi sao?"

Hạjkdd Thầwvsyn Hi, "..."

Hạjkdd Thiêbqmrn bảnbero bốtpiwi, xin khôavvtng cầwvsyn bàlzbwy ra loạjkddi vẻthjl mặklewt khôavvtng biếxhkot xấnberu hổbxielzbwy mặklewt đpaezưcnmcmemuc khôavvtng?

Hạjkdd bảnbero bốtpiwi rấnbert mờwker mịsoaot nócnmci, "Bảnbero bốtpiwi chẳlzbwng qua làlzbw nhàlzbwm cháwcien, kiếxhkom ímhokt tiềytrpn lẻthjllzbw thôavvti, mẹytrp, mẹytrp khôavvtng thểofkh khôavvtng thưcnmcơwbbwng con."

Hạjkdd Thầwvsyn Hi, "..."

mhoknh đpaezáwcienh thuêbqmrlzbw kiếxhkom tiềytrpn lẻthjl?

avvt kiếxhkom khôavvtng phảnberi làlzbw ngay cảnber mua mộwvsyt câofkhn càlzbw chua cũxhkong khôavvtng đpaezhswt.

Hạjkdd bảnbero bốtpiwi nócnmci, "Nuôavvti con nhưcnmc vậofkhy, Thầwvsyn Châofkhu cảnberlwtmng đpaeznbert mộwvsyt ngàlzbwn năkdddm cũxhkong khôavvtng thấnbery cócnmc mộwvsyt, tuyệtpiwt đpaeztpiwi làlzbw mẹytrp kiếxhkom."

Hạjkdd Thầwvsyn Hi lạjkddi mộwvsyt lầwvsyn nữklewa, im lặklewng nghẹytrpn ngàlzbwo.

"Mẹytrp đpaezãxhkowciei gìombrxhkong khôavvtng muốtpiwn nócnmci." Hạjkdd Thầwvsyn Hi đpaeztpiwi vớldpxi tin tứxgpdc biếxhkot đpaezưcnmcmemuc tốtpiwi nay, rấnbert kiêbqmrn cưcnmcwkerng chịsoaou đpaezwkerng.

Thậofkht ra thìombr, côavvt biếxhkot, hạjkdd bảnbero bốtpiwi lựwkera chọqkwbn tốtpiwi nay nócnmci cho côavvt biếxhkot, khôavvtng chỉdrzglzbw muốtpiwn nócnmci cho côavvt biếxhkot mộwvsyt chuyệtpiwn, nócnmci cho Hạjkdd Thầwvsyn Hi, bấnbert kểofkh xảnbery ra chuyệtpiwn gìombr, béxzhwxhkong cócnmc bảnbern lãxhkonh giảnberi quyếxhkot.

Con trai củhswta côavvt cho côavvt thêbqmrm nhiềytrpu phấnbern khímhokch hơwbbwn, nócnmci cho côavvt biếxhkot.


Tấnbert cảnber sau lưcnmcng đpaezytrpu cócnmcxzhw.

Nếxhkou khôavvtng, béxzhwcnmc thểofkh chọqkwbn mộwvsyt cáwciei lấnbery cớldpx, sau đpaezócnmc rờwkeri đpaezi làlzbw đpaezưcnmcmemuc.

"Mẹytrp, rấnbert khuya, mẹytrp ngủhswt trưcnmcldpxc đpaezi, con cũxhkong trởxhmo vềytrp phòhgggng." Hạjkdd bảnbero bốtpiwi đpaezem thuốtpiwc đpaezofkhlzbwo mộwvsyt bêbqmrn, Hạjkdd Thầwvsyn Hi phấnbert tay mộwvsyt cáwciei, Hạjkdd bảnbero bốtpiwi ra cửpaeza, mớldpxi vừlzbwa đpaezócnmcng cửpaeza lạjkddi lạjkddi đpaezwvsyt nhiêbqmrn ghéxzhw đpaezwvsyu đpaezi vàlzbwo.

"Mẹytrp, vìombr phòhgggng lang, muốtpiwn khócnmca cửpaeza khôavvtng?"

"Phòhgggng lang?"

"Sắdtrwc lang a!" Hạjkdd bảnbero bốtpiwi nócnmci nhưcnmc chuyệtpiwn đpaezưcnmcơwbbwng nhiêbqmrn, phòhgggng kháwciech cócnmc thểofkhcnmc mộwvsyt đpaezjkddi sắdtrwc lang đpaeznbery, nếxhkou làlzbwwbbwn nửpaeza đpaezêbqmrm đpaezwvsyng dụzqtjc làlzbwm sao bâofkhy giờwker đpaezâofkhy?

Hạjkdd Thầwvsyn Hi néxzhwm mộwvsyt gốtpiwi đpaezwvsyu qua, "Cúcwrat vềytrp ngủhswt."

Hạjkdd bảnbero bốtpiwi cưcnmcwkeri hìombrombr đpaezócnmcng cửpaeza.

Hạjkdd bảnbero bốtpiwi đpaezếxhkon thưcnmc phòhgggng, mởxhmowciey tímhoknh, mớldpxi vừlzbwa mởxhmowciey tímhoknh ra, đpaezàlzbwi đpaeziềytrpu khiểofkhn liềytrpn truyềytrpn đpaezếxhkon tiếxhkong Lụzqtjc Trăkdddn cùlwtmng Long Tứxgpd.

Bọqkwbn họqkwb đpaezytrpu ởxhmo đpaezâofkhy đpaezàlzbwm luậofkhn chuyệtpiwn Hạjkdd Thiêbqmrn làlzbw đpaezxgpda nhỏieoe bảnbery tuổbxiei hàlzbwi.

Đhkcmklewc biệtpiwt khiếxhkop sợmemu.

Đhkcmklewc biệtpiwt làlzbw, Liễoumlu An vìombr muốtpiwn bọqkwbn họqkwb tin, còhgggn gửpaezi mộwvsyt đpaezoạjkddn video qua, đpaezúcwrang làlzbw đpaezoạjkddn video trêbqmrn du thuyềytrpn kia, mọqkwbi ngưcnmcwkeri khôavvtng thểofkh khôavvtng tin, cùlwtmng bọqkwbn họqkwb giao thiệtpiwp đpaezímhokch xáwciec làlzbw mộwvsyt đpaezxgpda nhỏieoe.

Lụzqtjc Trăkdddn rấnbert đpaezau đpaezldpxn nócnmci, "Trẻthjl trung khôavvtng cốtpiw gắdtrwng, hiệtpiwn tạjkddi trẻthjl con cũxhkong lợmemui hạjkddi nhưcnmc vậofkhy, chúcwrang ta làlzbw khôavvtng phảnberi làlzbw đpaezytrpu đpaezưcnmcmemuc lãxhkoo xưcnmcơwbbwng?"

Đhkcmwvsyt nhiêbqmrn, truyềytrpn đpaezếxhkon mộwvsyt tiếxhkong kêbqmru đpaezau đpaezldpxn, giậofkhn, "Long lãxhkoo đpaezjkddi, anh đpaezáwcienh Lãxhkoo Tửpaez nghiệtpiwn cócnmc phảnberi hay khôavvtng?"

Lụzqtjc Trăkdddn nócnmci đpaezhswt, lãxhkoo bịsoao Long Tứxgpd đpaezáwcienh.

Long Tứxgpdcnmci, "Mẹytrp kiếxhkop, nócnmci gìombr chúcwrang ta nơwbbwi nàlzbwy cócnmc ngưcnmcwkeri chưcnmca thàlzbwnh niêbqmrn, thậofkht nócnmci trúcwrang, thậofkht nhảnbery ra mộwvsyt ngưcnmcwkeri chưcnmca thàlzbwnh niêbqmrn tớldpxi, còhgggn làlzbw mộwvsyt đpaezxgpda trẻthjl bảnbery tuổbxiei, mẹytrp ngưcnmcơwbbwi”.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.