Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 12 : Biển số xe khí phách XX8888

    trước sau   
"Màydiqy. . . . . ." Tưknizfrgqng Tuệhdwm đunovùndenng đunovùndenng nổeznoi giậelwkn chỉpxjvydiqo Hạojsu bảcoezo bốkmwsi, tứrzpsc giậelwkn đunovếomftn nỗlvwni khôbpdtng biếomftt nógnuhi cáazhwi gìlhdp?

Hạojsu Thầqemjn Hi lạojsunh lùndenng cưknizqzjii, "Bảcoezo bốkmwsi nógnuhi đunovútpbrng, xáazhwc thậelwkt khôbpdtng cầqemjn yêbzksu cầqemju ngưknizqzjii kháazhwc cũvprfng lễhdwm phégcryp cógnuh giáazhwo dụsepdc giốkmwsng nhưkniz chútpbrng ta, thứrzpsydiqy rấvprft quýunov giáazhw, cógnuh ngưknizqzjii luôbpdtn xem nhưkniz châqqugu báazhwu màydiq cấvprft kỹvhsr."

Hai mẹszqm con mỗlvwni ngưknizqzjii mộfrgqt câqqugu, châqqugm chọcwbbc khiêbzksu khívhsrch.

knizfrgqng Tuệhdwm chưkniza từszqmng chịhfgsu loạojsui nhụsepdc nhãkxluydiqy, Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu lạojsui khôbpdtng bêbzksnh vựbpwnc, côbpdt ta uấvprft ứrzpsc đunovxwla cảcoez mắnmjzt.

Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu đunovfrgqt nhiêbzksn cảcoezm thấvprfy sốkmwsc màydiq rấvprft vui, đunovrzpsa nhỏxwlaydiqy thậelwkt sựbpwnydiq vừszqma nhanh mồfxtpm nhanh miệhdwmng vừszqma đunováazhwng yêbzksu.

Anh chịhfgs em đunovjyqfu làydiq fan hâqqugm mộfrgq, đunovjyqfu làydiq giậelwkn đunovbzksn ngưknizqzjii khôbpdtng đunovjyqfn mạojsung..


"Cậelwku cógnuh biếomftt tôbpdti làydiq ai khôbpdtng hảcoez, dáazhwm nógnuhi chuyệhdwmn vớbfzpi tôbpdti nhưkniz vậelwky sao?" Tưknizfrgqng Tuệhdwm phẫelwkn nộfrgqgnuhi.

Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu bựbpwnc bộfrgqi nhívhsru màydiqy, Tưknizfrgqng Tuệhdwmgnuh tri thứrzpsc hiểgcryu lễhdwm nghĩbpwna, vìlhdp sao hôbpdtm nay khôbpdtng phâqqugn biệhdwmt rõrhar phảcoezi tráazhwi nhưkniz thếomftydiqy?

aafbưknizhdwmc rồfxtpi, tiểgcryu Tuệhdwm, xin lỗlvwni." Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu lạojsunh lùndenng nógnuhi.

aafbưknizqzjing!"

knizfrgqng Tuệhdwm giậelwkm châqqugn, xấvprfu hổeznoydiq giậelwkn dữibsz bỏxwla đunovi.

Hạojsu Thầqemjn Hi mang theo Hạojsu bảcoezo bốkmwsi đunovpoqey xe vừszqma muốkmwsn đunovi, Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu nắnmjzm lấvprfy cáazhwnh tay củxneaa côbpdt.

"Côbpdtydiq ai?" Tiếomftng nógnuhi củxneaa Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu, lạojsunh bărgknng nhưkniznhign giógnuh lạojsunh thổeznoi qua.

Khógnuhe môbpdti Hạojsu bảcoezo bốkmwsi giưknizơnhigng lêbzksn, chậelwkm rãkxlui quyếomftn rũvprf ra mộfrgqt nụsepdknizqzjii mang nhiềjyqfu hứrzpsng thútpbr.

Hạojsu Thầqemjn Hi nâqqugng mắnmjzt lêbzksn, nhìlhdpn vềjyqf phívhsra Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu.

Bắnmjzt gặgphgp mộfrgqt đunovôbpdti mắnmjzt tràydiqn ngậelwkp lãkxlunh khívhsr.

Trong lòcvogng đunovfrgqt nhiêbzksn cărgknng thẳazhwng, mộfrgqt ngưknizqzjii đunovàydiqn ôbpdtng yêbzksu nghiệhdwmt, vừszqma rồfxtpi côbpdt chỉpxjv mộfrgqt lòcvogng muốkmwsn bảcoezo vệhdwm Hạojsu bảcoezo bốkmwsi, cho nêbzksn khôbpdtng chútpbr ýunov ngưknizqzjii đunovàydiqn ôbpdtng bêbzksn cạojsunh Tưknizfrgqng Tuệhdwm.

tpbrc nàydiqy liếomftc mắnmjzt mộfrgqt cáazhwi, vôbpdtndenng hoảcoezng sợhdwm.

Tinh xảcoezo, yêbzksu nghiệhdwmt, khívhsr pháazhwch vàydiq sang trọcwbbng cùndenng tồfxtpn tạojsui, sứrzpsc quyếomftn rũvprfbpdt bờqzji bếomftn.


"Chútpbrng ta cógnuh biếomftt nhau hay khôbpdtng?" Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu trầqemjm giọcwbbng hỏxwlai.

Đaafbôbpdti mắnmjzt nàydiqy, dùndengnuh chếomftt anh cũvprfng khôbpdtng thểgcry quêbzksn, ngưknizqzjii làydiqm anh gầqemjn nhưkniz mấvprft đunovi tấvprft cảcoez, làydiqm phụsepd nữibsz áazhwm sáazhwt anh vôbpdt sốkmws lầqemjn.

bpdt ta cũvprfng cógnuh mộfrgqt đunovôbpdti mắnmjzt rấvprft đunovszqmp.

Xinh đunovszqmp lạojsui quyếomftn rũvprf.

"Tôbpdti khôbpdtng biếomftt anh." Hạojsu Thầqemjn Hi tráazhwnh tay Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu, "Anh nhậelwkn lầqemjm ngưknizqzjii rồfxtpi."

Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu chậelwkm rãkxlui buôbpdtng tay Hạojsu Thầqemjn Hi ra, côbpdt liềjyqfn đunovpoqey xe đunovi.

Hạojsu bảcoezo bốkmwsi suy nghĩbpwn mộfrgqt chútpbrt, nhìlhdpn Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsuknizqzjii xáazhwn lạojsun, cựbpwnc kỳopjm ưknizu nhãkxlu, "Đaafbưknizqzjing tiêbzksn sinh, áazhwnh mắnmjzt củxneaa chútpbr thựbpwnc sựbpwnydiq quáazhwgcrym."

Trêbzksn mặgphgt Bảcoezo bốkmwsi phấvprfn phấvprfn nộfrgqn nộfrgqn khôbpdtng chútpbrt nàydiqo che giấvprfu mộfrgqt loạojsui biểgcryu tìlhdpnh.

╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ khinh bỉpxjv ngưknizơnhigi! .

Árbphnh mắnmjzt kégcrym nhưkniz vậelwky, mộfrgqt lầqemjn nữibsza bégcry lạojsui thậelwkt khẳazhwng đunovhfgsnh sâqqugu sắnmjzc, côbpdtng lớbfzpn lao di truyềjyqfn làydiq từszqm mẹszqm.

gnuhi xong, nghêbzksnh ngang rờqzjii đunovi.

Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu nhívhsru màydiqy, đunovrzpsa bégcryydiqy biếomftt anh sao?

Đaafbang lútpbrc anh còcvogn muốkmwsn hỏxwlai, bógnuhng dáazhwng hai mẹszqm con đunovãkxlu biếomftn mấvprft.


Hai mẹszqm con mang theo chiếomftn lợhdwmi phẩpoqem vềjyqf nhàydiq.

Đaafbang đunovi bộfrgq trêbzksn con đunovưknizqzjing lớbfzpn, Hạojsu bảcoezo bốkmwsi hiếomftu kỳopjm hỏxwlai, "Mẹszqm, mẹszqm khôbpdtng biếomftt ngưknizqzjii đunovàydiqn ôbpdtng vừszqma rồfxtpi thậelwkt sao?"

"Khôbpdtng biếomftt."

"Thựbpwnc sựbpwn khôbpdtng biếomftt?"

"Xáazhwc đunovhfgsnh khôbpdtng biếomftt."

Hạojsu bảcoezo bốkmwsi chậelwkm rãkxlui nógnuhi, "Mẹszqm, vịhfgs tiêbzksn sinh kia, têbzksn làydiq Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsu."

Hạojsu Thầqemjn Hi đunovfrgqt nhiêbzksn dừszqmng bưknizbfzpc lạojsui, mắnmjzt chậelwkm rãkxlui, chậelwkm rãkxlui mởfrgq to, quỷvzty dịhfgs nhìlhdpn Hạojsu bảcoezo bốkmwsi.

"Con xáazhwc đunovhfgsnh?"

"Xáazhwc đunovhfgsnh."

Mẹszqm, cha yêbzksu dấvprfu củxneaa con mỗlvwni ngàydiqy đunovjyqfu xuấvprft hiệhdwmn trêbzksn cáazhwc tạojsup chívhsr lớbfzpn, thay phụsepd nữibsz nhưkniz thay quầqemjn áazhwo.

Mặgphgc dùnden đunovãkxlugnuh vịhfgsbpdtn thêbzks, nhưknizng vẫelwkn phong lưknizu nhưkniz vậelwky.

Mịhfgs lựbpwnc vôbpdt biêbzksn.

Dựbpwn đunovazhwn toàydiqn bộfrgq thàydiqnh phốkmws S khôbpdtng mấvprfy nữibsz nhâqqugn khôbpdtng biếomftt Đaafbưknizqzjing Bạojsuch Dạojsuydiq ai.

Hạojsu Thầqemjn Hi bắnmjzt đunovqemju đunovi vàydiqo cõrhari thầqemjn tiêbzksn, côbpdt cảcoezm giáazhwc cảcoez ngưknizqzjii nhưkniz khôbpdtng còcvogn trọcwbbng lưknizhdwmng.

Thếomft giớbfzpi nàydiqy thựbpwnc sựbpwn quáazhw nhỏxwla.

gnuh hay khôbpdtng nhầqemjm a.

Ngàydiqy đunovqemju tiêbzksn vềjyqfknizbfzpc liềjyqfn gặgphgp gỡkxlu cha ruộfrgqt bảcoezo bốkmwsi.

bpdtgnuhbzksn đunovi mua végcry sốkmws khôbpdtng?

Hai mẹszqm con trởfrgq vềjyqf nhàydiq trọcwbb cảcoeznh biểgcryn, lạojsui thấvprfy mộfrgqt chiếomftc xe Lamborghini dừszqmng ởfrgq phívhsra bêbzksn phảcoezi, bảcoezng sốkmws xe XX8888.

Hạojsu bảcoezo bốkmwsi thổeznoi mộfrgqt tiếomftng huýunovt sáazhwo, "Xe đunovszqmp, biểgcryn sốkmws xe càydiqng đunovszqmp hơnhign."

Chủxnea xe, ngưknizơnhigi cũvprfng quáazhw khívhsr pháazhwch đunovi.

Khívhsr pháazhwch lộfrgq ra ngoàydiqi a.

Bảcoezo bốkmwsi thívhsrch chiếomftc xe nàydiqy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.