Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 119 : Tát Đạt Mỗ ở nhà tôi

    trước sau   
Hạnxig Thầuhmnn Hi đyyeruhmnu ómkalc ngưqvking trệqvki mộaznkt chújvdpt, leo lêembxn bảcaaing truy nãhreq quốuhmnc tếpifn chíppwonh làbubnbubnm rạnxigng rỡwwfq tổtfjrfgjdng?

fgjd thếpifnbubno cũmkalng khôfgjdng biếpifnt, thếpifn giớwwfqi đyyerãhreq trởendnembxn mạnxignh nhưqvki thếpifn ?

Hạnxig Thầuhmnn Hi ngẩiswan ngơfxvh.

Hạnxig bảcaaio bốuhmni ởendn trưqvkiwwfqc mặbubnt Hạnxig Thầuhmnn Hi giơfxvh giơfxvh, "Mẹwhke, hồqykpn trởendn vềyyer..."

"Cújvdpt!" Hạnxig Thầuhmnn Hi cuốuhmni cùzhuung cũmkalng phụqykpc hồqykpi tinh thầuhmnn, mộaznkt tiếpifnng ríppwot gàbubno, "Đjonyâkqwny làbubnmkal chuyệqvkin gìzllu?"

Hạnxig bảcaaio bốuhmni khổtfjrhreqo gãhreqi gãhreqi đyyeruhmnu, "Nghe nómkali, nàbubny cùzhuung di truyềyyern cómkal liêembxn quan."


nttd cấywvup tốuhmnc thanh minh quan hệqvki, vôfgjdzhuung thẳydtdng thắppwon, mẹwhke , đyyerâkqwny làbubn vấywvun đyyeryyer gien, mẹwhke tuyệqvkit đyyeruhmni khôfgjdng thểynlh tráyxibch con.

"Di truyềyyern cáyxibi quỷtfjrzllu? Mẹwhkemkalng khôfgjdng phảcaaii líppwonh đyyeráyxibnh thuêembx, mẹwhke con làbubn kỹzhuuqvki đyyerwwfqng đyyeruhmnu thếpifn giớwwfqi, khôfgjdng di truyềyyern cho con cáyxibi gien líppwonh đyyeráyxibnh thuêembxzllu.” Hạnxig Thầuhmnn Hi nómkali, khôfgjdng thểynlhyxibi gìzllumkalng do di truyềyyern, gien di truyềyyern củydtda côfgjd rấywvut ưqvkiu tújvdp.

Hạnxig bảcaaio bốuhmni hưqvkiwwfqng phòkkngng kháyxibch chỉzfxj chỉzfxj, nhắppwoc nhởendn Hạnxig Thầuhmnn Hi, di truyềyyern còkkngn cómkal mặbubnt kháyxibc, "Anh ta đyyerâkqwnu?"

Khómkale môfgjdi Hạnxig Thầuhmnn Hi co quắppwop, trong nháyxiby mắppwot bịjaza nghẹwhken ởendn, ngưqvkitkfac lạnxigi kịjazap phảcaain ứwwfqng, "Đjonyưqvkiabxxng gia làbubn thanh thanh bạnxigch bạnxigch làbubnm ăbkuhn ."

Hạnxig bảcaaio bốuhmni cảcaaim kháyxibi, "Mẹwhke, mẹwhke quáyxib đyyerơfxvhn thuầuhmnn.”

"Thếpifn giớwwfqi nàbubny hỗocukn loạnxign khôfgjdng nhưqvki mẹwhkeqvkiendnng tưqvkitkfang, sau khi Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh bịjaza vứwwfqt ra nưqvkiwwfqc ngoàbubni đyyerazpuc sáyxibch, lújvdpc thiếpifnu niêembxntoàbubnn bộaznkppwonh đyyeráyxibnh thuêembx giớwwfqi khiếpifnp sợtkfa, lấywvuy áyxibm sáyxibt tưqvkiwwfqng quâkqwnn Oman làbubnm ngưqvkiabxxi ta nghe tin đyyerãhreq sợtkfa mấywvut mậkwivt, tiếpifnp quảcaain Đjonyưqvkiabxxng môfgjdn. Côfgjdng phu mấywvuy năbkuhm, đyyerưqvkia hắppwoc bang ngưqvkiabxxi Hoa ởendn Bắppwoc Mỹzhuu trởendn thàbubnnh hắppwoc bang đyyerqvki nhấywvut thếpifn giớwwfqi, xưqvking báyxib toàbubnn bộaznk Trung Đjonyôfgjdng, vùzhuung Đjonyôfgjdng Nam Áwbfd ."

"Nghe nómkali, lújvdpc Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh bịjazakqwny, mộaznkt mìzllunh làbubnm rơfxvhi hai chiếpifnc máyxiby bay trựslylc thăbkuhng, lạnxigi giếpifnt chếpifnt 16 đyyerbubnc côfgjdng Trung Đjonyôfgjdng, cuốuhmni cùzhuung thay đyyertfjri họazpung sújvdpng mộaznkt mìzllunh đyyerywvuu mộaznkt quâkqwnn doanh chíppwonh phủydtd."

jonyâkqwny làbubn trêembxn đyyerưqvkiabxxng chiếpifnn đyyerywvuu cómkal ngưqvkiabxxi chứwwfqng kiếpifnn, hàbubnng năbkuhm lújvdpc líppwonh đyyeráyxibnh thuêembxmkalng đyyerbubnc côfgjdng giảcaaing giảcaaii, Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh thếpifn nhưqvking miễfbnyn."

jonyâkqwny khôfgjdng phảcaaii làbubn gien líppwonh đyyeráyxibnh thuêembxzllunh thưqvkiabxxng."

Hạnxig Thầuhmnn Hi im lặbubnng, côfgjdmkalng nhìzllun vềyyer phíppwoa phòkkngng kháyxibch, "Con nómkali bừzhuua đyyeri, anh ta khôfgjdng phảcaaii Đjonyưqvkiabxxng đyyernxigi thiếpifnu gia sao?"

Hạnxig bảcaaio bốuhmni nómkali, "Mẹwhke, làbubn thậkwivt."

"Vìzllu sao anh ta khôfgjdng cómkal bịjaza ngưqvkiabxxi FBI bắppwot?"

"Mẹwhke, Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh còkkngn nhiềyyeru biệqvkin pháyxibp thoáyxibt thâkqwnn, phảcaaii nómkali, cựslylc íppwot ngưqvkiabxxi biếpifnt môfgjdn chủydtd phíppwoa sau Đjonyưqvkiabxxng môfgjdn chíppwonh làbubn Đjonyưqvkiabxxng Bạnxigch Dạnxig , cho nêembxn đyyerưqvkiơfxvhng nhiêembxn làbubn Đjonyưqvkiabxxng đyyernxigi thiếpifnu gia." Hạnxig bảcaaio bốuhmni nómkali, "Đjonyuhmni vớwwfqi con am hiểynlhu máyxiby típpwonh màbubnmkali, thịjazat ngưqvkiabxxi Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh gìzlluzllu đyyerómkal đyyerơfxvhn giảcaain nhấywvut ."


Hạnxig Thầuhmnn Hi nghe đyyerưqvkitkfac tâkqwnm can run lêembxn mộaznkt cáyxibi , đyyeraznkt nhiêembxn rấywvut hưqvking phấywvun hỏywvui, "Lấywvuy tưqvki liệqvkiu Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh khủydtdng bốuhmn nhưqvki thếpifn, anh ta chắppwoc đyyerydtdqvkiyxibch ởendn trêembxn lệqvkinh truy nãhreq quốuhmnc tếpifn đyyeri, anh ta đyyerwwfqng thứwwfq mấywvuy?”

Hạnxig bảcaaio bốuhmni, "..."

Mẹwhke, chújvdpng ta quảcaai nhiêembxn làbubn ngưqvkiabxxi mộaznkt nhàbubn, mẹwhke quan tâkqwnm trọazpung đyyeriểynlhm ởendnfxvhi nàbubno a a a?

"Mẹwhke, làbubn nhưqvki vậkwivy, Đjonyưqvkiabxxng tiêembxn sinh làbubn thuộaznkc vềyyer hắppwoc bang quốuhmnc tếpifn, cũmkalng làbubn phạnxigm tộaznki đyyerbubnn thểynlh, nhưqvking màbubn, ởendn đyyerâkqwny mặbubnt quan hệqvki rấywvut phứwwfqc tạnxigp, cho nêembxn khôfgjdng trêembxn lệqvkinh truy nãhreq."

"Nhưqvki thếpifn tốuhmnn a..."

Hạnxig bảcaaio bốuhmni cảcaaim thấywvuy đyyerzfxjnh đyyeruhmnu mộaznkt đyyeráyxibm quạnxig bay qua.

"Mẹwhke, lêembxnh truy nãhreqzllunh thưqvkiabxxn làbubn mấywvuy đyyeruhmni tưqvkitkfang cómkal uy hiếpifnp đyyerếpifnn anh toàbubnn quốuhmnc gia, bìzllunh thưqvkiabxxng tiếpifnn hàbubnnh hoạnxigt đyyeraznkng khủydtdng bốuhmn, chújvdpng ta cùzhuung hắppwoc bang mặbubnc dùzhuu thuộaznkc vềyyer hắppwoc đyyernxigo, phạnxigm trùzhuu khôfgjdng đyyerqykpng dạnxigng nhưqvki vậkwivy."

"Nómkali thíppwo dụqykp nhưqvki, Đjonyưqvkiabxxng môfgjdn buôfgjdn báyxibn, buôfgjdn lậkwivu châkqwnu báyxibu kim cưqvkiơfxvhng, chújvdpng ta bìzllunh thưqvkiabxxng sẽydtd khôfgjdng liêembxn quan đyyerếpifnn. Đjonyưqvkiabxxng môfgjdn buôfgjdn lậkwivu vũmkal khíppwo, bìzllunh thưqvkiabxxng làbubn trung gian, chújvdpng ta làbubnqvkiendnng chếpifn tạnxigo xưqvkiendnng, cómkal chíppwonh làbubn nhàbubnqvkiendnng, cómkal quâkqwnn đyyeraznki củydtda mìzllunh, cómkalmkal khíppwo củydtda mìzllunh."

"Mấywvuy ngàbubny hôfgjdm trưqvkiwwfqc báyxibo quâkqwnn sựslyl khôfgjdng phảcaaii nómkali, căbkuhn cứwwfq khôfgjdng quâkqwnn FBI ởendn Syria mộaznkt lầuhmnn diễfbnyn tậkwivp chếpifnt 19 ngưqvkiabxxi sao? Kỳacrd thựslylc khôfgjdng phảcaaii diễfbnyn tậkwivp, làbubn bọazpun hắppwon cùzhuung mộaznkt nhómkalm líppwonh đyyeráyxibnh thuêembx giao thủydtd, cho nêembxn tạnxigo vậkwivy."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.