Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 118 : Con sẽ cố gắng leo lên bảng truy nã

    trước sau   
"Mẹkrcshmosng hi vọzrryng con biếzgqst mộjqmpt việsllsc, con làmyvb đmkxetsbya nhỏfplo, con chỉkrcsmyvb mộjqmpt đmkxetsbya trẻsoqh bảflvxy tuổukkmi, cóegde mộjqmpt sốfiqd việsllsc, con khôbwpzng làmyvbm đmkxeưopzcbeuhc, cùyoagng con khôbwpzng quan hệslls. Phầyiegn cứtsbyng chưopzca đmkxexudqyoagng phầyiegn mềjpxzm khôbwpzng quan hệslls, hiểojheu khôbwpzng?"

Hạatti bảflvxo bốfiqdi bịumkk nghe côbwpzopzcsfhgi, gậoamet đmkxeyiegu, "Biếzgqst."

lbgxc Hạatti Thầyiegn Hi chísfhgnh cảflvxm thấphbty vui mừefkgng, Hạatti bảflvxo bốfiqdi lạattii thêfiqdm mộjqmpt câlifou."Con nhấphbtt đmkxeumkknh sẽzbcn cấphbtp tốfiqdc đmkxejpxz cao đmkxeiềjpxzu kiệsllsn, đmkxeojhe mẹkrcs đmkxei ngang qua thàmyvbnh phốfiqd S, ai dábeuhm chọzrryc giậoamen mẹkrcs, con sẽzbcncgahm tớvjfmi Thábeuhi Bìpnnxnh Dưopzcơqmlcng."

Hạatti Thầyiegn Hi, "..."

Hạatti bảflvxo bốfiqdi nắgsvsm tay, dốfiqdc lòfbhang, ừefkg, cứtsby nhưopzc vậoamey !

Hạatti Thầyiegn Hi lặzrryng yêfiqdn nghiêfiqdng đmkxeyiegu qua mộjqmpt bêfiqdn, khôbwpzng đmkxeojhe ýlbgx tớvjfmi con trai biếzgqsn thábeuhi nàmyvby.


Hạatti bảflvxo bốfiqdi lấphbty hộjqmpp thuốfiqdc đmkxeếzgqsn, thoa thuốfiqdc cho Hạatti Thầyiegn Hi, Hạatti Thầyiegn Hi đmkxejqmpt nhiêfiqdn nghĩqepl đmkxeếzgqsn nhìpnnxn Hạatti bảflvxo bốfiqdi, hỏfploi, "Đxxzeưopzcsfhgng Bạattich Dạattitrởscza vềjpxz?"

"Ởiixe phòfbhang khábeuhch đmkxeang ngủxudq."

"Con thếzgqsmyvbo khôbwpzng đmkxeojhe anh ta vềjpxz nhàmyvb ngủxudq?”

"Con còfbhan chưopzca mờsfhgi rờsfhgi khỏfploi, cha liềjpxzn ngủxudq.” Hạatti bảflvxo bốfiqdi mộjqmpt bêfiqdn vừefkga thoa thuốfiqdc vừefkga nóegdei, mộjqmpt bêfiqdn nguyềjpxzn rủxudqa cụzrryc cảflvxnh sábeuht, "Em gábeuhi ngưopzcơqmlci cảflvxnh sábeuht nhâlifon dâlifon, vậoamey màmyvb đmkxefiqdi vớvjfmi phụzrry nữklnv lạattii xuốfiqdng tay mạattinh nhưopzc vậoamey."

Trêfiqdn lưopzcng cùyoagng ngựrncyc Hạatti Thầyiegn Hi, vai, đmkxejpxzu làmyvb vếzgqst thưopzcơqmlcng, tảflvxng lớvjfmn tảflvxng lớvjfmn ứtsbybeuhu.

Hạatti Thầyiegn Hi nhớvjfm tớvjfmi nhữklnvng ngưopzcsfhgi kia, đmkxejqmpt nhiêfiqdn cưopzcsfhgi, "Bảflvxo bốfiqdi, tin ta, bọzrryn họzrry so vớvjfmi mẹkrcs thảflvxm hơqmlcn."

Hạatti bảflvxo bốfiqdi nóegdei, "Đxxzeóegdemyvb phảflvxi , Đxxzeưopzcsfhgng tiêfiqdn sinh đmkxeábeuhnh nhau kịumkkch liệsllst làmyvb nổukkmi danh bạattio lựrncyc mỹuahr, khôbwpzng cóegdeqmlc hộjqmpi chứtsbyng kiếzgqsn làmyvb lỗfmhgi củxudqa con."

cgah hẳqoqpn làmyvb theo vàmyvbo đmkxei thưopzcsczang thứtsbyc biểojheu diễlbgxn .

Hạatti Thầyiegn Hi nheo mắgsvst lạattii, nghiêfiqdng đmkxeyiegu lạattii hỏfploi, "Xin hỏfploi, trêfiqdn đmkxeưopzcsfhgng nổukkmi danh bạattio lựrncyc mỹuahr?"

Hạatti bảflvxo bốfiqdi ýlbgx thứtsbyc đmkxeưopzcbeuhc mìpnnxnh nóegdei sai, yếzgqsu yếzgqsu nóegdei, "... Hắgsvsc đmkxeattio!"

Hạatti Thầyiegn Hi cưopzcsfhgi đmkxeếzgqsn tưopzcơqmlci đmkxekrcsp, thâlifon thiệsllsn, "Lạattii lầyiegn nữklnva xin hỏfploi, bảflvxo bốfiqdi, con vìpnnx sao lạattii biếzgqst?"

Hạatti bảflvxo bốfiqdi, "... Nàmyvby, kỳszpv thựrncyc... Cábeuhi kia. . ."

Hạatti Thầyiegn Hi lậoamet lậoamet cổukkm ábeuho, cưopzcsfhgi đmkxeếzgqsn nhưopzcmyvb cổukkmhmos binh sĩqepl đmkxei phísfhga trưopzcvjfmc tưopzcvjfmng quâlifon chịumkku chếzgqst, "Nóegdei đmkxei, bảflvxo bốfiqdi, sứtsbyc lựrncyc chịumkku đmkxerncyng củxudqa mẹkrcsbwpzyoagng mạattinh, chẳqoqpng sợbeuh con nóegdei cho mẹkrcs biếzgqst, con làmyvb mộjqmpt phầyiegn tửstlb khủxudqng bốfiqd, mẹkrcshmosng chịumkku đmkxerncyng đmkxeưopzcbeuhc."


Mắgsvst Hạatti bảflvxo bốfiqdi chuyểojhen chuyểojhen, thếzgqsmyvbo nhìpnnxn lộjqmp ra mộjqmpt cỗfmhg vịumkk đmkxeattio hồkisn ly.

Hạatti Thầyiegn Hi nóegdei, "Con tốfiqdt nhấphbtt nóegdei thậoamet, cóegde con trai mộjqmpt ngàmyvby hai bữklnva đmkxei khiêfiqdu khísfhgch FBI nhưopzc thếzgqs, hủxudqy diệsllst thếzgqs giớvjfmi vớvjfmi mẹkrcsmyvbegdei cũhmosng khôbwpzng phảflvxi đmkxeattii sựrncypnnx.”

Hạatti bảflvxo bốfiqdi rấphbtt vôbwpz tộjqmpi chớvjfmp chớvjfmp mắgsvst, khôbwpzng cóegde ýlbgx tứtsbyudkwi gãudkwi đmkxeyiegu, cưopzcsfhgi đmkxeếzgqsn rấphbtt xấphbtu hổukkm, Hạatti Thầyiegn Hi vừefkga nhìpnnxn nàmyvby thầyiegn sắgsvsc liềjpxzn cảflvxm thấphbty chấphbtn đmkxejqmpng, thựrncyc sựrncymyvb đmkxexudq chấphbtn đmkxejqmpng ngưopzcsfhgi .

lbgxc Hạatti bảflvxo bốfiqdi lộjqmp ra nụzrryopzcsfhgi nhưopzc thếzgqs, thôbwpzng thưopzcsfhgng tìpnnxnh tiếzgqsp tiếzgqsp theo so sábeuhnh kinh đmkxeiểojhen.

"Mẹkrcs, kỳszpv thựrncyc mẹkrcs thựrncyc sựrncy rấphbtt thôbwpzng minh, mộjqmpt lờsfhgi nóegdei ra nghềjpxz nghiệsllsp bảflvxo bốfiqdi!"

"Nghềjpxz nghiệsllsp?" Hạatti Thầyiegn Hi hồkisni tưopzcsczang lờsfhgi củxudqa mìpnnxnh, côbwpzegdei cábeuhi nghềjpxz nghiệsllsp gìpnnx sao? Con vịumkk thàmyvbnh niêfiqdn, cóegde thểojheegdebeuhi nghềjpxz nghiệsllsp gìpnnx."

"Mẹkrcs, mẹkrcs khôbwpzng nêfiqdn xem thưopzcsfhgng vịumkk thàmyvbnh niêfiqdn cóegde đmkxeưopzcbeuhc khôbwpzng, hiệsllsn tạattii vịumkk thàmyvbnh niêfiqdn nhưopzcng lợbeuhi hạattii rấphbtt, con chưopzca làmyvb vịumkk thàmyvbnh niêfiqdn nhưopzcng cũhmosng cóegde thểojhe đmkxeábeuhnh nhau kịumkkch liệsllst.”Hạatti bảflvxo bốfiqdi nắgsvsm tay, mẹkrcs, khôbwpzng thểojhe kinh bỉkrcs chưopzca thàmyvbnh ngưopzcsfhgi.

Hạatti bảflvxo bốfiqdi cắgsvsn môbwpzi, vôbwpzyoagng ngạattii ngùyoagng nhìpnnxn mẹkrcspnnxnh, “ Mẹkrcs, kìpnnx thựrncyc con chỉkrcsmyvbsfhgnh đmkxeábeuhnh thuêfiqd nho nhỏfplo, trêfiqdn lệsllsnh truy nãudkw quốfiqdc tếzgqs khôbwpzng cóegdefiqdn củxudqa con, vậoamey nêfiqdn khôbwpzng cóegde chuyệsllsn gìpnnx đmkxeâlifou.”

"Chỉkrcsmyvb mẹkrcs khôbwpzng cầyiegn lo lắgsvsng cho con, con nhấphbtt đmkxeumkknh sẽzbcn nỗfmhg lựrncyc leo lêfiqdn, làmyvbm rạatting rỡudkw tổukkmbwpzng ." Hạatti bảflvxo bốfiqdi nắgsvsm tay, nóegdei xong dốfiqdc lòfbhang, mắgsvst lộjqmp ra tôbwpzi rấphbtt cóegde chísfhg khísfhg đmkxei lêfiqdn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.