Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 116 : Kí ức mơ hồ của Hạ tiểu thư

    trước sau   
Trong phòsoabng khájpqach, Hạvyfc Thầhgamn Hi uốinarng nưinarmuwxc, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  lấreeiy ájpqao khoájpqac mìnmxynh ra, ngóhfvan tay dàtpbzi đbsadfamcy vájpqay củvzdra côfbki ra, đbsadloqqp vàtpbzo mắhsmut làtpbz mộhutgt mảcimwnh májpqau tụfiwa, làtpbzn da trắhsmung tínvesch tụfiwa, májpqau tụfiwa nhưinar vậloqqy nhìnmxyn vôfbkifjfmng khủvzdrng bốinar, nhìnmxyn thấreeiy màtpbz giậloqqt mìnmxynh.

Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  nghiêcimwm nghịrgen thoájpqang qua, lộhutgjpqat khínves.

mpvhájpqang chếuesht!"

Hạvyfc Thầhgamn Hi kénqxxo vạvyfct ájpqao mìnmxynh lêcimwn, "Khôfbking chuyệabvzn gìnmxy, chỉyzkwtpbz vếuesht thưinarơvyfcng nhỏhgam.” 

"Bọklnsn họklnsnmxy sao đbsadinari vớmuwxi côfbki dụfiwang hìnmxynh?"

Hạvyfc Thầhgamn Hi nóhfvai, "Bứxnwdc tôfbkii thừkcaxa nhậloqqn tộhutgi côfbking trưinarkcaxng Hằhknxng Kim."


Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  trầhgamm mặryxgc, vôfbkifjfmng khôfbking vui, "Triệabvzu Phong đbsadájpqang chếuesht!"

Hạvyfc bảcimwo bốinari ra, nóhfvai, "Mẹmoar, mẹmoar đbsadi tắhsmum, miễwsbvn cho trêcimwn ngưinarkcaxi lạvyfcnh."

Hạvyfc Thầhgamn Hi nhìnmxyn Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  mộhutgt cájpqai, tiếueshn phòsoabng ngủvzdr chínvesnh, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  ngồklnsi ởklns trêcimwn sôfbki pha, nhắhsmum mắhsmut lạvyfci nghỉyzkw ngơvyfci, anh đbsadãjpqa 30 tiếueshng đbsadklnsng hồklns khôfbking cóhfva chợxxhjp mắhsmut qua, mệabvzt mỏhgami rãjpqa rờkcaxi, lúhnsfc nàtpbzy chínvesnh cầhgamn nghỉyzkw ngơvyfci.

Hạvyfc bảcimwo bốinari nóhfvai, "Đmpvhưinarkcaxng tiêcimwn sinh, đbsada tạvyfc ngàtpbzi tớmuwxi cứxnwdu mẹmoar chájpqau.”

Mặryxgc dùfjfm, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc chưinara cóhfva tớmuwxi, bénqxxinarng cóhfva thểrxff cứxnwdu mẹmoar, nhưinarng màtpbz, bénqxx khôfbking cóhfvajpqach nàtpbzo ởklns trêcimwn đbsadrgena bàtpbzn củvzdra bọklnsn họklns, màtpbz giájpqao huấreein bọklnsn họklns mộhutgt trậloqqn, đbsadrxff cho bọklnsn họklnstpbzm thưinarơvyfcng tổvjxkn Hạvyfc Thầhgamn Hi.

Đmpvhiểrxffm nàtpbzy, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  làtpbzm đbsadưinarxxhjc.

hfva thùfjfm tấreeit bájpqao, làtpbz đbsadryxgc đbsadiểrxffm củvzdra bọklnsn họklns.

"Ngồklnsi!" Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  nóhfvai, kénqxxo bảcimwo bốinari ngồklnsi bêcimwn ngưinarkcaxi, "Chuyệabvzn nàtpbzy, chúhnsf sẽmphx cho mẹmoar chájpqau mộhutgt cájpqai côfbking đbsadvyfco.”

"Khôfbking cầhgamn, sẽmphxhfva ngưinarkcaxi đbsadòsoabi côfbking đbsadvyfco, nhưinarng khôfbking phảcimwi chúhnsf." Hạvyfc bảcimwo bốinari nóhfvai, ájpqanh mắhsmut lãjpqanh khốinarc nhưinar đbsadao.

Nhájpqay mắhsmut tứxnwdc thệabvz, lạvyfci cưinarkcaxi đbsadếueshn ngâdkxdy thơvyfc chấreeit phájpqac.

"Chỉyzkw cầhgamn mẹmoar  khôfbking cóhfva việabvzc gìnmxytpbz đbsadưinarxxhjc." Hạvyfc bảcimwo bốinari lạvyfci thêcimwm mộhutgt câdkxdu.

Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  nhìnmxyn nhìnmxyn Hạvyfc bảcimwo bốinari mộhutgt cájpqai, ngẩfamcng đbsadhgamu nhìnmxyn đbsadếueshn cájpqai giájpqa trong phòsoabng khájpqach làtpbzcimwnh chụfiwap củvzdra mẹmoar con bọklnsn họklns, mộhutgt ngưinarkcaxi cũinarng cóhfva, nhiềtpbzu làtpbz chụfiwap chung, theo Hạvyfc bảcimwo bốinari mộhutgt tuổvjxki đbsadếueshn bảcimwy tuổvjxki, hằhknxng năgnakm cũinarng cóhfva.

inar thếuesh giốinarng nhau nhưinar đbsadúhnsfc.


Hạvyfc bảcimwo bốinari mộhutgt năgnakm mộhutgt bộhutgjpqang, càtpbzng lúhnsfc càtpbzng phấreein nộhutgn đbsadájpqang yêcimwu.

Hạvyfc Thầhgamn Hi vẫqzfxn khôfbking cóhfva thay đbsadvjxki, luôfbkin luôfbkin gưinarơvyfcng mặryxgt đbsadóhfva, luôfbkin luôfbkin nhưinar vậloqqy.

inarơvyfci đbsadmoarp mỹjcsf lệabvz.

"Mẹmoar con cájpqac ngưinarkcaxi cảcimwm tìnmxynh rấreeit tốinart."

mpvhúhnsfng vậloqqy, chájpqau cùfjfmng mẹmoar sốinarng nưinarơvyfcng tựcimwa lẫqzfxn nhau, chájpqau chỉyzkwhfva mẹmoar, mẹmoar chỉyzkwhfva chájpqau.” Hạvyfc bảcimwo bốinari nóhfvai, "Ởqqxd trong lòsoabng chúhnsfa, bấreeit luậloqqn ai trêcimwn đbsadkcaxi cũinarng khôfbking quan trọklnsng bằhknxng mẹmoar.”

Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  đbsadhutgt nhiêcimwn rấreeit hâdkxdm mộhutgnmxynh cảcimwm mẹmoar con bọklnsn họklns, thựcimwc sựcimw rấreeit hâdkxdm mộhutg.

Từkcaxng, anh cũinarng cóhfva mẹmoar thưinarơvyfcng yêcimwu, chỉyzkwtpbz thờkcaxi gian rấreeit ngắhsmun.

Sau khi bảcimwy tuổvjxki, anh khôfbking còsoabn cảcimwm nhậloqqn đbsadưinarxxhjc tìnmxynh yêcimwu.

Thếuesh giớmuwxi củvzdra anh, tràtpbzn đbsadhgamy cừkcaxu hậloqqn, phảcimwn bộhutgi, májpqau, giếuesht chóhfvac.

Lạvyfci khôfbking cóhfvajpqai khájpqac.

nmxynh cảcimwm đbsadãjpqa thàtpbznh xa xỉyzkw phẩfamcm, anh khôfbking hềtpbzhfva.

Khôfbking ai yêcimwu anh, anh cũinarng khôfbking yêcimwu ngưinarkcaxi khájpqac.

mpvhưinarkcaxng tiêcimwn sinh, chúhnsf thínvesch mẹmoar chájpqau sao?”Yêcimwn lặryxgng mộhutgt hồklnsi, Hạvyfc bảcimwo bốinari đbsadhutgt nhiêcimwn hỏhgami.

Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  buồklnsn ngủvzdr, vôfbki ýhutg thứxnwdc trảcimw lờkcaxi mộhutgt câdkxdu, "Thínvesch."

"Khôfbking đbsadrxff ýhutghfva sựcimw tồklnsn tạvyfci củvzdra chájpqau?" Hạvyfc bảcimwo bốinari lạvyfci hỏhgami, đbsadãjpqadkxdu cũinarng khôfbking thấreeiy Đmpvhưinarkcaxng tiêcimwn sinh cóhfva mộhutgt câdkxdu nóhfvai, Hạvyfc bảcimwo bốinari kinh ngạvyfcc quay đbsadhgamu lạvyfci, nàtpbzy mớmuwxi phájpqat hiệabvzn, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  đbsadãjpqa ngủvzdr.

Hạvyfc bảcimwo bốinari, "..."

nqxx đbsadem châdkxdn tay Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc đbsadrxffcimwn, so pha rộhutgng, lạvyfci êcimwm,  , rấreeit thoảcimwi májpqai, Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc  ngủvzdr mộhutgt đbsadêcimwm hẳftvnn làtpbz khôfbking thàtpbznh vấreein đbsadtpbz, Hạvyfc bảcimwo bốinari đbsadếueshn trong phòsoabng ngủvzdr lấreeiy mộhutgt cájpqai chăgnakn ra, đbsadhsmup lêcimwn trêcimwn ngưinarkcaxi Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc.

Hạvyfc Thầhgamn Hi ởklns trong phòsoabng tắhsmum, lau thâdkxdn thểrxff.

fbki khôfbking nóhfvai vớmuwxi Đmpvhưinarkcaxng Bạvyfcch Dạvyfc , đbsadklnsn cảcimwnh sájpqat đbsadãjpqai ngộhutgfbki nhữtvbjng gìnmxy.

Bọklnsn họklnsfjfmng khăgnakn mặryxgt che miệabvzng mũinari củvzdra côfbki, hưinarmuwxng trêcimwn mặryxgt côfbki đbsadcimwo hồklnsi, côfbki khôfbking thểrxfffbki hấreeip, chỉyzkwhfva thểrxfffjfmng miệabvzng hôfbki hấreeip, nưinarmuwxc theo yếuesht hầhgamu vàtpbzo, đbsadau đbsadếueshn vôfbkifjfmng khóhfva chịrgenu, đbsadưinarkcaxng hôfbki hấreeip cũinarng bịrgeninarmuwxc ngăgnakn chặryxgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.