Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 115 : Phụ nữ của tôi, cũng dám đánh? (3)

    trước sau   
Editor: thanh huyềxibwn

"Hiểhgdeu!" Cụlwgnc trưcnapjbimng nóiwtpi, dáfeegm khôxlubng hiểhgdeu sao?

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu chậdnojm rãkqipi buôxlubng tay áfeego, "Tốywyyi nay tôxlubi cóiwtp tớiwtpi cụlwgnc cảxibwnh sáfeegt sao?”

"Khôxlubng!"

"Tôxlubi đvpdsáfeegnh ngưcnaphdowi sao?"

"Khôxlubng!"

"Bọfeiqn họfeiq thếzslggwheo bịltjl thưcnapơvphrng?"

"Huấcnapn luyệnqcin bịltjl thưcnapơvphrng."

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu giốywyyng nhưcnap rấcnapt hàgwhei lòmyvfng, ôxlubm ngang Hạyipu Thầgmdan Hi lêjgxen, lạyipunh giọfeiqng nóiwtpi, "Cụlwgnc trưcnapjbimng, chỉdnoj mộayhxt lầgmdan nàgwhey, nếzslgu làgwhe lạyipui rơvphri vàgwheo tay tôxlubi, tôxlubi khuyêjgxen ôxlubng việnqcic nàgwhey cũcjybng đvpdsqrudng làgwhem.”

"Dạyipu, dạyipu, dạyipu..."

Cụlwgnc trưcnapjbimng lau mồqlccxlubi, nhìdnojn Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu ôxlubm Hạyipu Thầgmdan Hi ra cửqlcca, cuốywyyi cùiwgmng cũcjybng ýfdcg thứgwhec đvpdsưcnapdnojc mộayhxt việnqcic.

Hạyipu Thầgmdan Hi nàgwhey bọfeiqn họfeiq khôxlubng thểhgde trêjgxeu vàgwheo.

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu khôxlubng phảxibwi muốywyyn kếzslgt hôxlubn vớiwtpi Tưcnapjbimng Tuệnqci sao?

dnoj sao cùiwgmng Hạyipu Thầgmdan Hi dâiwtpy dưcnapa khôxlubng rõmcih?

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu ôxlubm Hạyipu Thầgmdan Hi ra, Lâiwtpm Nhiêjgxen làgwhe ngưcnaphdowi sau ngưcnaphdowi, lúpcsvc nàgwhey mớiwtpi thầgmdam giậdnojt mìdnojnh, Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu lầgmdan nàgwhey làgwhe đvpdsùiwgma thậdnojt , nghe thấcnapy Hạyipu Thầgmdan Hi bịltjl bắnvuft đvpdsếzslgn cụlwgnc cảxibwnh sáfeegt, anh ta ngựijbqa khôxlubng dừqrudng vóiwtp trởjbim vềxibw gấcnapp.

Anh ta rấcnapt kỳywyy quáfeegi, vìdnoj sao anh ta quan tâiwtpm Hạyipu Thầgmdan Hi nhưcnap vậdnojy.

iwtpy giờhdow nhìdnojn Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipudnoj Hạyipu Thầgmdan Hi màgwhe đvpdsayhxng thủdwxh, anh liềxibwn biếzslgt, Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu tớiwtpi làgwhe thựijbqc sựijbq.

Bằgmdang khôxlubng, long trờhdowi lởjbim đvpdscnapt cũcjybng khôxlubng thểhgde khiếzslgn Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu đvpdsayhxng thủdwxh.

Đvietâiwtpy làgwhe chuyệnqcin gìdnoj đvpdsãkqip xảxibwy ra?


Anh vậdnojy màgwhe khôxlubng biếzslgt.

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu ôxlubm Hạyipu Thầgmdan Hi ra, Hạyipu bảxibwo bốywyyi vẫzjaen đvpdsang đvpdsgwheng ởjbimjgxen ngoàgwhei, thấcnapy bọfeiqn họfeiq ra, đvpdsưcnapa tay nhìdnojn đvpdsqlccng hồqlcc mộayhxt cáfeegi, "Đvietưcnaphdowng tiêjgxen sinh, đvpdsayhxng táfeegc quáfeeg chậdnojm."

So vớiwtpi béhgtd dựijbqnvufnh thờhdowi gian, vưcnapdnojt qua ba phúpcsvt.

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu chợdnojt nhínvufu màgwhey, Lâiwtpm Nhiêjgxen kinh ngạyipuc, đvpdsgwhea nhỏhrqcgwhey vậdnojy màgwhe biếzslgt bọfeiqn họfeiqgwhem cáfeegi gìdnojjbimjgxen trong?

Quáfeeg thầgmdan kỳywyy đvpdsi?

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu chữjexrng chạyipuc đvpdsàgwheng hoàgwheng giảxibwi thínvufch, thếzslggwheo nhìdnojn đvpdsxibwu làgwhe mộayhxt thâiwtpn sĩemra, "Khôxlubng cóiwtp ýfdcg tứgwhe, lâiwtpu lắnvufm khôxlubng cóiwtp đvpdsayhxng thủdwxh, cóiwtp chúpcsvt mớiwtpi lạyipu ."

Hạyipu Thầgmdan Hi ýfdcg bảxibwo anh buôxlubng côxlub, Hạyipu bảxibwo bốywyyi tiếzslgn lêjgxen, trầgmdam mặemrac ôxlubm lấcnapy Hạyipu Thầgmdan Hi.

Mẹndcy, xin lỗqrudi, bảxibwo bốywyyi làgwhe chậdnojm mộayhxt bưcnapiwtpc, đvpdshgde mẹndcy chịltjlu khổhssv.

Hạyipu bảxibwo bốywyyi thầgmdam nghĩemra, béhgtd vẫzjaen làgwhe khôxlubng đvpdsdwxh mạyipunh, vẫzjaen làgwhe khôxlubng cóiwtpurlsng lựijbqc tốywyyt hơvphrn bảxibwo vệnqci mẹndcy, nếzslgu nhưcnaphgtdgwhe Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu , trưcnapiwtpc tiêjgxen tớiwtpi rồqlcci, sợdnoj rằgmdang khôxlubng ai cóiwtp thểhgde thưcnapơvphrng tổhssvn mẹndcy.

"Mẹndcy khôxlubng cóiwtp việnqcic gìdnoj." Hạyipu Thầgmdan Hi nóiwtpi.

Đvietau lòmyvfng xoa khuôxlubn mặemrat bảxibwo bốywyyi.

Khuôxlubn mặemrat béhgtd thậdnojt lạyipunh, xem ra làgwhe đvpdsgwheng bêjgxen ngoàgwhei gióiwtp rấcnapt lâiwtpu.

So vớiwtpi việnqcic trêjgxen ngưcnaphdowi bịltjl thưcnapơvphrng, côxlubgwheng đvpdsau lòmyvfng đvpdsgwhea nhỏhrqcvphrn.


Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu đvpdshgde mẹndcy con họfeiqjgxen xe, Lâiwtpm Nhiêjgxen láfeegi xe, "Đvieti bệnqcinh việnqcin."

"Vềxibw nhàgwhe!" Hạyipu Thầgmdan Hi nóiwtpi, "Tôxlubi khôxlubng muốywyyn đvpdsi bệnqcinh việnqcin."

Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu nhínvufu màgwhey, áfeegnh mắnvuft đvpdsxibwo qua mặemrat củdwxha côxlub, kỳywyy thựijbqc đvpdsxibwu làgwhe bịltjl thưcnapơvphrng ngoàgwhei da, khôxlubng cầgmdan phảxibwi đvpdsi bệnqcinh việnqcin, hơvphrn nửqlcca đvpdsêjgxem , côxlubcjybng khôxlubng thínvufch mộayhxt ngưcnaphdowi ởjbim trong bệnqcinh việnqcin.

Hạyipu bảxibwo bốywyyi nắnvufm tay Hạyipu Thầgmdan Hi, Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu nghĩemra nghĩemra, láfeegi xe đvpdsưcnapa bọfeiqn họfeiq vềxibw nhàgwhe trọfeiq cảxibwnh biểhgden.

iwtpm Nhiêjgxen cáfeego từqrud trưcnapiwtpc, Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu đvpdsưcnapa mẹndcy con hai bọfeiqn họfeiqjgxen lầgmdau.

Hạyipu Thầgmdan Hi cùiwgmng Hạyipu bảxibwo bốywyyi cũcjybng khôxlubng cóiwtp cựijbq tuyệnqcit.

iwtpm Nhiêjgxen nhìdnojn bóiwtpng lưcnapng ba ngưcnaphdowi, cóiwtp mộayhxt loạyipui cảxibwm giáfeegc rấcnapt kỳywyy quáfeegi, thếzslggwheo nhìdnojn đvpdsxibwu làgwhe mộayhxt nhàgwhe ba ngưcnaphdowi, rấcnapt hòmyvfa hợdnojp.

Đvietâiwtpy làgwhe lầgmdan đvpdsgmdau tiêjgxen Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu đvpdsếzslgn nhàgwhe Hạyipu Thầgmdan Hi.

vphrn mộayhxt trăurlsm méhgtdt vuôxlubng khôxlubng gian đvpdsưcnapdnojc bốywyy trínvufxlubiwgmng ấcnapm áfeegp, làgwhe sắnvufc đvpdsiệnqciu ấcnapm áfeegp, thoạyiput nhìdnojn thậdnojt ấcnapm áfeegp, cóiwtp cảxibwm giáfeegc gia đvpdsìdnojnh, mộayhxt hồqlcci đvpdsếzslgn, Tiểhgdeu Bảxibwo cùiwgmng Tiểhgdeu Bốywyyi liềxibwn nhàgwheo tớiwtpi, gàgwheo khóiwtpc gọfeiqi, Đvietưcnaphdowng Bạyipuch Dạyipu cẩplecn thậdnojn quan sáfeegt cáfeegi nhàgwhegwhey.

Giốywyyng nhưcnap lậdnojp tứgwhec thínvufch ởjbim đvpdsâiwtpy.

Thậdnojt ấcnapm áfeegp.

dnojnh hoa trêjgxen bàgwhen ăurlsn cắnvufm mộayhxt bóiwtp hoa báfeegch hợdnojp, phòmyvfng kháfeegch làgwhe mộayhxt bóiwtp hoa hồqlccng sâiwtpm panh, hai loạyipui hoa khôxlubng cùiwgmng màgwheu sắnvufc đvpdsem thêjgxem cho toàgwhen bộayhxurlsn phòmyvfng vẻalpu lịltjlch sựijbq tao nhãkqip, thu dọfeiqn rấcnapt sạyipuch sẽplec, thoạyiput nhìdnojn mẹndcy con bọfeiqn họfeiq rấcnapt chúpcsv trọfeiqng cuộayhxc sốywyyng.

Hạyipu bảxibwo bốywyyi đvpdsếzslgn phòmyvfng ngủdwxh mởjbimcnapiwtpc, lạyipui cho thêjgxem vàgwheo nưcnapiwtpc mộayhxt thìdnoja muốywyyi ăurlsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.