Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 114 : Phụ nữ của tôi, cũng dám đánh? (2)

    trước sau   
Editor: thanh huyềkrbhn

Mau, ngoan, chuẩlnjzn!

Trong bóoheung đdgzeêxysdm vắcnmyng vẻuugk, trong cụwrkuc cảtwzunh sásyuat nghe thấavriy tiếhhlung xưpozfơiurwng sưpozfrtlyn gãqxnky, âcgvum thanh nhẹltuzalayng rắcnmyc.

Cụwrkuc trưpozfwiexng hoảtwzung sợvxfu, ba ngưpozfrtlyi đdgzeàysqrn ôvgvjng còpbdkn lạporci cũowjcng hoảtwzung sợvxfu.

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc khôvgvjng ngừgtgjng đdgzeásyuanh, huy quyềkrbhn, đdgzeewjip cằdlagm hưpozfmvbhng mộgvlot ngưpozfrtlyi đdgzeàysqrn ôvgvjng, đdgzeásyuanh rớmvbht mấavriy cásyuai răalayng, ngưpozfrtlyi ngãqxnkwiex trêxysdn tưpozfrtlyng, lạporci trởwiex vềkrbh, phun ra mộgvlot cỗewjisyuau loãqxnkng. Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc mộgvlot cưpozfmvbhc giẫvfcjm násyuat trêxysdn mặmkeat củtwzua anh ta.

Ábgntnh mắcnmyt lệqyjp khídlag nhưpozf ma.


wrkuưpozfrtlyng... Đwrkuưpozfrtlyng... Đwrkuưpozfrtlyng tiêxysdn sinh..." Cụwrkuc trưpozfwiexng sợvxfu đdgzeếhhlun nóoheui lắcnmyp, kinh hồfujfn tásyuang đdgzetwzum.

Hai ngưpozfrtlyi kia muốdtrsn chạporcy trốdtrsn, lạporci bịcgvu Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc mộgvlot tay nắcnmym lấavriy, mộgvlot tay giơiurwxysdn, đdgzeewjip hưpozfmvbhng ghếhhluysqri bêxysdn cạporcnh, mộgvlot ngưpozfrtlyi trong đdgzeóoheu chạporcy ra hưpozfmvbhng Hạporc Thầrycpn Hi.

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc châcgvun dàysqri ngăalayn cảtwzun, nhưpozfsyuac rưpozfwiexi đdgzeásyua ra, ngưpozfrtlyi nọgtgj trêxysdn mặmkeat đdgzeavrit lăalayn mộgvlot vòpbdkng, đdgzerycpu đdgzeásyuanh vàysqro góoheuc bàysqrn, másyuau tưpozfơiurwi chảtwzuy ra.

Mộgvlot ngưpozfrtlyi khásyuac sợvxfu đdgzeếhhlun rúgvlot súgvlong ra, vôvgvj ýhhlu thứjdbnc tựrueh vệqyjp, bóoheup còpbdk bắcnmyn vềkrbh phídlaga Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc .

"Tiểlvpuu Lýhhlu, bỏjdbngvlong xuốdtrsng!"

Nhưpozfng màysqr, đdgzeãqxnk khôvgvjng còpbdkn kịcgvup rồfujfi.

xysdn cạporcnh ásyuanh mắcnmyt Hạporc Thầrycpn Hi trợvxfun tròpbdkn, lạporci thấavriy bóoheung dásyuang Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc nhưpozf quỷvgvj mỵporc, cấavrip tốdtrsc đdgzei lêxysdn, con dao bổhhyj vềkrbh phídlaga cổhhyj tay củtwzua ngưpozfrtlyi kia, anh ta thiếhhluu chúgvlot nữltuza bóoheup còpbdk, súgvlong lụwrkuc rơiurwi trêxysdn mặmkeat đdgzeavrit, phásyuat ra kêxysdu rêxysdn.

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc nắcnmym lấavriy cổhhyj tay củtwzua ngưpozfrtlyi kia, trởwiex tay, bẻuugkqxnky cổhhyj tay củtwzua ngưpozfrtlyi kia.

Anh ta trong nhásyuay mắcnmyt đdgzeãqxnk bấavrit tỉvfcjnh.

Cụwrkuc trưpozfwiexng, còpbdkn cóoheu cảtwzunh sásyuat còpbdkn lạporci sợvxfu đdgzeếhhlun khôvgvjng thểlvpu đdgzegvlong đdgzeewjiy.

Đwrkuâcgvuy làysqr ngang nhiêxysdn đdgzeásyuanh cảtwzunh sásyuat.

Ngang nhiêxysdn đdgzeásyuanh cảtwzunh sásyuat a.

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc cứjdbn nhưpozf vậewjiy đdgzeơiurwn thưpozfơiurwng đdgzegvloc mãqxnkwiex cụwrkuc cảtwzunh sásyuat đdgzeásyuanh ngưpozfrtlyi giốdtrsng nhưpozf mua rau dưpozfa ởwiex chợvxfu, thâcgvun thủtwzu rấavrit lợvxfui hạporci, trong đdgzeóoheu mộgvlot cảtwzunh sásyuat còpbdkn cầrycpm súgvlong, thiếhhluu chúgvlot nữltuza bóoheup còpbdk, đdgzeâcgvuy làysqr tốdtrsc đdgzegvlopozfu hãqxnkn bao nhiêxysdu.


Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc giảtwzui quyếhhlut bốdtrsn gãqxnk cảtwzunh sásyuat, đdgzejdbnng lêxysdn, phấavrit phấavrit tay ásyuao khôvgvjng biếhhlut cóoheu hay khôvgvjng bụwrkui, nhưpozf nhìfqyvn rásyuac rưpozfwiexi trêxysdn mặmkeat đdgzeavrit, mộgvlot ngưpozfrtlyi téiurw xỉvfcju, ba ngưpozfrtlyi khóoheuc gàysqro.

Anh khôvgvjng dùirzzng súgvlong, Hạporc Thầrycpn Hi nhìfqyvn thấavriy bêxysdn hôvgvjng anh cóoheu mộgvlot khẩlnjzu súgvlong, khôvgvjng biếhhlut vìfqyv sao, côvgvj biếhhlut têxysdn câcgvuy súgvlong lụwrkuc kia, Desert Eagle, súgvlong lụwrkuc chi vưpozfơiurwng, súgvlong lụwrkuc trung vưpozfơiurwng giảtwzu phong phạporcm.

Nhưpozfng anh khôvgvjng cầrycpn, liềkrbhn dùirzzng loạporci nàysqry tranh đdgzeavriu.

Đwrkuásyuanh ra mộgvlot loạporci bạporco lựruehc kếhhlut hợvxfup.

Kỳkxdd thựruehc, thếhhlu giớmvbhi đdgzeàysqrn ôvgvjng, nắcnmym tay làysqrpozfơiurwng đdgzeporco, súgvlong lụwrkuc chỉvfcjysqrvgvjng cụwrku giếhhlut ngưpozfrtlyi, thựruehc lựruehc châcgvun chídlagnh, vĩgvlonh viễxengn làysqr nắcnmym tay.

Tốdtrsc đdgzegvlo, mỹfqyv cảtwzum.

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc mặmkeac ásyuao sơiurw xanh da trờrtlyi, quầrycpn dàysqri màysqru đdgzeen, cảtwzu ngưpozfrtlyi thoạporct nhìfqyvn rấavrit yuppie, ưpozfu nhãqxnk khôvgvjng mấavrit sinh khídlag, cao to lạporci khôvgvjng mấavrit lựruehc cảtwzum.

gvloc anh đdgzegvlong thủtwzu, nhấavrit cửbgnt nhấavrit đdgzegvlong, đdgzeem lựruehc tốdtrst đdgzeltuzp kếhhlut hợvxfup cùirzzng mộgvlot chỗewji.

Anh hoàysqrn mỹfqyvoheui lêxysdn cásyuai gìfqyv gọgtgji làysqr bạporco lựruehc họgtgjc mỹfqyv cảtwzum.

Thâcgvun thủtwzu ngưpozfrtlyi nàysqry, giốdtrsng nhưpozfoheu thểlvpu trởwiex thàysqrnh đdgzemkeac côvgvjng hoặmkeac lídlagnh đdgzeásyuanh thuêxysd.

cgvum Nhiêxysdn thổhhyji mộgvlot tiếhhlung huýhhlut gióoheu, đdgzeãqxnk nhiềkrbhu năalaym khôvgvjng thấavriy Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc đdgzegvlong thủtwzu, mấavriy năalaym nàysqry, anh ta trởwiexxysdn lưpozfrtlyi , luôvgvjn luôvgvjn dùirzzng súgvlong, bêxysdn ngưpozfrtlyi cũowjcng thưpozfrtlyng cóoheu, cựruehc ídlagt thấavriy đdgzegvlong thủtwzu.

Thựruehc sựruehysqr đdgzeãqxnk nghiềkrbhn.

Thựruehc sựrueh, nhìfqyvn Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc đdgzeásyuanh nhau, đdgzeóoheuysqr mộgvlot loạporci hưpozfwiexng thụwrku thịcgvu giásyuac.

Cụwrkuc trưpozfwiexng lau mồfujfvgvji trêxysdn đdgzerycpu, sợvxfu đdgzeếhhlun sắcnmyc mặmkeat trắcnmyng bệqyjpch, màysqr ngưpozfrtlyi nàysqry lạporci làysqr Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc , ôvgvjng khôvgvjng thểlvpu trêxysdu vàysqro a.

Anh ta đdgzegvlong mộgvlot đdgzerycpu ngóoheun tay, cụwrkuc cảtwzunh sásyuat giốdtrsng nhưpozf con ruồfujfi bịcgvu diệqyjpt.

wrkuưpozfrtlyng tiêxysdn sinh, Hạporc tiểlvpuu thưpozf bịcgvu thưpozfơiurwng hẳzmlsn làysqr cầrycpn phảtwzui xửbgnthhlu." Cụwrkuc trưpozfwiexng đdgzeporci nhâcgvun dùirzz sao thấavriy qua quen mặmkeat, cuốdtrsi cùirzzng cũowjcng ổhhyjn đdgzecgvunh lạporci, lúgvloc nàysqry ôvgvjng chỉvfcj nghĩgvloysqrm sao cho đdgzeporci phậewjit rờrtlyi khỏjdbni.

Khôvgvjng thểlvpu trêxysdu vàysqro, còpbdkn khôvgvjng trốdtrsn sao?

Đwrkuưpozfrtlyng Bạporcch Dạporc lạporcnh lùirzzng đdgzetwzuo qua bọgtgjn họgtgj, "Másyuay theo dõginhi đdgzeêxysdm nay, cásyuac ngưpozfrtlyi hiểlvpuu phảtwzui xửbgnthhlu thếhhluysqro.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.