Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 113 : Phụ nữ của tôi, cũng dám đánh? (1)

    trước sau   
Editor: thanh huyềrdfin

"Làfjjzegyj ngưikjihbeki uy hiếegyjp chámsuou phảbdrni hay khôikjing, cóegyjmsuoc giúovwxp chámsuou chịdyjpu trámsuoch nhiệtbmfm, dùfjjz cho bámsuoc gámsuonh khôikjing nổocnti, còtbmfn cóegyj thịdyjp trưikjiglebng, chámsuou sợfxplmsuoi gìbvvj?" Cụxknqc trưikjiglebng giậdnaon dữalko hỏkghbi.

"Khôikjing cóegyj, khôikjing cóegyj, bámsuoc, bámsuoc thảbdrn ngưikjihbeki trưikjiibjic.”

"Còtbmfn dámsuom nóegyji khôikjing cóegyj, chámsuou xem châvlnkn mộxzrqt chúovwxt, làfjjz ai nổocntovwxng.”

Triệtbmfu Phong nóegyji, "Chámsuou hôikjim nay đfiuri bếegyjn tàfjjzu, cóegyj hắmfeac bang chéxzrqm giếegyjt, chámsuou trúovwxng đfiurfiurn lạfiurc, rơbemci xuốpzlvng biểbdrnn, khôikjing ai làfjjzm bịdyjp thưikjiơbemcng hếegyjt."

Triệtbmfu Phong đfiurxzrqt nhiêwlfhn sụxknqp đfiurocnt quámsuot lêwlfhn, "Bámsuoc, bámsuoc thảbdrn Hạfiur Thầgyaxn Hi đfiuri, chámsuou cầgyaxu xin bámsuoc."


Cụxknqc trưikjiglebng coi nhưikjifjjz ngu ngốpzlvc cũtxqxng biếegyjt trong đfiuróegyjegyj lừiwkma gạfiurt, nhấjavst đfiurdyjpnh cóegyj ngưikjihbeki uy hiếegyjp Triệtbmfu Phong, nổocntovwxng bắmfean Triệtbmfu Phong, nhưikjing anh ta khôikjing nóegyji, nếegyju khiếegyjp sợfxpl nhưikjifjjzy, cóegyj thểbdrnfjjzm cho Triệtbmfu Phong khôikjing sợfxpl trờhbeki khôikjing sợfxpl đfiurjavst sợfxplvovti nhưikji vậdnaoy, sợfxpl rằalkong đfiurpzlvi phưikjiơbemcng cũtxqxng khôikjing tốpzlvt.

Hai ngưikjihbeki đfiurang nóegyji chuyệtbmfn, mộxzrqt cảbdrnnh sámsuot gõainm cửkyhta, "Cụxknqc trưikjiglebng, Đitmeưikjihbekng đfiurfiuri thiếegyju tớibjii, muốpzlvn gặebdlp ngàfjjzi."

Sắmfeac mặebdlt Triệtbmfu Phong trắmfeang bệtbmfch, mấjavst mámsuou quámsuo nhiềrdfiu đfiurãvovt muốpzlvn hôikjin mêwlfh, "Bámsuoc, thảbdrn Hạfiur Thầgyaxn Hi, chuyệtbmfn nàfjjzy chámsuou sẽkghb chịdyjpu trámsuoch nhiệtbmfm."

...

Sắmfeac mặebdlt Cụxknqc trưikjiglebng khôikjing tốpzlvt, sắmfeac mặebdlt Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur lạfiuri cựcxpyc tốpzlvi, anh vừiwkma nghe tin tứdsnzc, lậdnaop tứdsnzc trởgleb vềrdfi, chuyếegyjn bay nhanh nhấjavst cũtxqxng làfjjzmsuong mai đfiurếegyjn, anh dùfjjzng mámsuoy bay tưikji nhâvlnkn Đitmeưikjihbekng môikjin bay vềrdfiikjiibjic, chízwdenh làfjjz sợfxpl Hạfiur Thầgyaxn Hi ởgleb cụxknqc cảbdrnnh sámsuot xảbdrny ra chuyệtbmfn gìbvvj.

"Thảbdrn Hạfiur Thầgyaxn Hi." Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiurtxqxng khôikjing quanh co lòtbmfng vòtbmfng, nóegyji rõainm ýroog đfiurtbmf, "Cụxknqc trưikjiglebng, ngưikjihbeki củiwkma tôikjii ôikjing cũtxqxng dámsuom bắmfeat, ôikjing thựcxpyc sựcxpyfjjz ăluctn gan hùfjjzm mậdnaot gấjavsu."

Trầgyaxn Dưikjiơbemcng chỉwewhfjjz tổocntng giámsuom đfiurpzlvc WPL châvlnku Áflwz - Thámsuoi Bìbvvjnh Dưikjiơbemcng, thếegyj lựcxpyc anh ởgleb thàfjjznh phốpzlv S khôikjing giốpzlvng Đitmeưikjihbekng gia thâvlnkm căluctn cốpzlv đfiurếegyj nhưikji vậdnaoy (ýroogfjjzvlnku đfiurhbeki, thếegyj lựcxpyc lớibjin).

Đitmeưikjihbekng gia làfjjz quýroog tộxzrqc thàfjjznh phốpzlv S, thếegyj lựcxpyc thẩflwzm thấjavsu ởgleb mỗmsuoi mộxzrqt giai tầgyaxng, đfiuriwkmng nóegyji cụxknqc trưikjiglebng, chízwdenh làfjjz thịdyjp trưikjiglebng cũtxqxng muốpzlvn kiêwlfhng dèfiur ba phầgyaxn, ôikjing làfjjz khôikjing thểbdrn trêwlfhu vàfjjzo Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur, mặebdlc dùfjjz Triệtbmfu Phong trúovwxng đfiurfiurn trọzwicng thưikjiơbemcng, ôikjing còtbmfn làfjjzikjihbeki theo.

itmeưikjihbekng tổocntng, khôikjing cóegyj ýroog tứdsnz, chuyệtbmfn nàfjjzy chỉwewhfjjz mộxzrqt hiểbdrnu lầgyaxm, chỉwewhfjjz mộxzrqt hiểbdrnu lầgyaxm..."

Ngay từiwkm đfiurgyaxu, Tưikjiglebng Tuệtbmffjjzng Triệtbmfu Phong tạfiuro ámsuop lựcxpyc, lạfiuri oẳwiwhn tùfjjzbvvj, cốpzlv ýroogvovtm hạfiuri Hạfiur Thầgyaxn Hi, bọzwicn họzwictxqxng nghĩebdl đfiurếegyjn nếegyju làfjjz Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur đfiurếegyjn làfjjzm khóegyj dễeage liềrdfin chuyểbdrnn Tưikjiglebng thịdyjp trưikjiglebng ra, côikjing trìbvvjnh chấjavst kiểbdrnm, bọzwicn họzwic nghĩebdlfjjzgleb cụxknqc cảbdrnnh sámsuot giếegyjt chếegyjt Hạfiur Thầgyaxn Hi.

Cho làfjjzikji khôikjing phốpzlvi hợfxplp, bệtbmfnh tim támsuoi phámsuot nêwlfhn chếegyjt.

Chỉwewhfjjz khôikjing ngờhbek, bọzwicn họzwictbmfn khôikjing cóegyj đfiurxzrqng thủiwkm, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur trởgleb lạfiuri .

Sợfxpl rằalkong Tưikjiglebng Tuệtbmftxqxng khôikjing ngờhbek, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur sẽkghb nhanh nhưikji vậdnaoy trởgleb vềrdfi, bọzwicn họzwic vốpzlvn tízwdenh toámsuon nửkyhta đfiurêwlfhm đfiurxzrqng thủiwkm, muốpzlvn Hạfiur Thầgyaxn Hi vôikji thanh vôikji tứdsnzc biếegyjn mấjavst.


vlnky giờhbek Triệtbmfu Phong sửkyhta lạfiuri ýroog, lạfiuri cóegyj Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur tạfiuro ámsuop lựcxpyc, cụxknqc trưikjiglebng khôikjing chịdyjpu nổocnti.

"Nếegyju làfjjz hiểbdrnu lầgyaxm, thảbdrn ngưikjihbeki!" Con ngưikjiơbemci Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur nhưikjigleb ma quỷcxpy, lãvovtnh lệtbmffjjz mịdyjp, thấjavsy trong lòtbmfng cụxknqc trưikjiglebng băluctn khoăluctn.

Mộxzrqt cảbdrnnh sámsuot đfiurưikjia bọzwicn họzwic đfiuri tìbvvjm Hạfiur Thầgyaxn Hi.

Trong ngụxknqc tạfiurm giam ámsuonh đfiurèfiurn rấjavst tốpzlvi, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur chỉwewh thấjavsy bóegyjng ngưikjihbeki núovwxp ởglebegyjc, cúovwxi thấjavsp đfiurgyaxu, giốpzlvng nhưikjifjjzng qua hìbvvjnh, tóegyjc rấjavst ưikjiibjit, y phụxknqc cũtxqxng rấjavst ưikjiibjit, giàfjjzy cao góegyjt ởgleb mộxzrqt bêwlfhn.

Mộxzrqt bóegyjng dámsuong nhỏkghb nhưikji vậdnaoy, co ro trong góegyjc tưikjihbekng.

Lộxzrq ra mộxzrqt cỗmsuo bấjavst lựcxpyc, yếegyju đfiuruốpzlvi, làfjjzm tâvlnkm ngưikjihbeki khámsuoc đfiurau.

Con ngưikjiơbemci Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur co rụxknqt lạfiuri, trong lòtbmfng nổocnti lêwlfhn mộxzrqt cỗmsuo gióegyjvovto, bọzwicn họzwic đfiurámsuong chếegyjt, vậdnaoy màfjjz dụxknqng hìbvvjnh!

Cụxknqc trưikjiglebng khẩflwzn trưikjiơbemcng đfiurdsnzng ởgleb mộxzrqt bêwlfhn, nếegyju sớibjim biếegyjt tìbvvjnh thếegyj sẽkghb biếegyjn hóegyja nhanh nhưikji vậdnaoy, ôikjing cũtxqxng sẽkghb khôikjing nhanh nhưikji vậdnaoy dụxknqng hìbvvjnh, thựcxpyc sựcxpyfjjz tựcxpybvvjm khổocnt.

Cửkyhta lao bịdyjp mởgleb ra, Hạfiur Thầgyaxn Hi rụxknqt lui vai.

Đitmeiềrdfiu kiệtbmfn nàfjjzy phóegyjng ra đfiurxzrqng támsuoc, đfiurbdrn lửkyhta giậdnaon Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur trong nhámsuoy mắmfeat châvlnkm.

egyj thểbdrn nghĩebdl, bọzwicn họzwicfjjzng cựcxpyc hìbvvjnh.

"Hạfiur Thầgyaxn Hi, đfiuriwkmng sợfxpl, làfjjzikjii." Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiuregyji, chậdnaom rãvovti đfiurếegyjn gầgyaxn Hạfiur Thầgyaxn Hi, nàfjjzy mớibjii phámsuot hiệtbmfn, mu bàfjjzn tay trắmfeang nõainmn bịdyjp thứdsnzbvvj đfiuróegyjfjjzm bịdyjp thưikjiơbemcng, cóegyjfjjzi vếegyjt mámsuou.

Trêwlfhn châvlnkn cùfjjzng trêwlfhn cổocnt tay cũtxqxng cóegyj dấjavsu vếegyjt thưikjiơbemcng.


Hạfiur Thầgyaxn Hi chợfxplt ngẩflwzng đfiurgyaxu lêwlfhn, ámsuonh mắmfeat xẹxknqt qua mộxzrqt mạfiurt nghiêwlfhm nghịdyjp, lạfiuri chậdnaom rãvovti khôikjii phụxknqc lạfiuri bìbvvjnh tĩebdlnh, giốpzlvng nhưikji khôikjing dựcxpy liệtbmfu đfiurếegyjn sẽkghbfjjz Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur .

egyjc củiwkma côikji ưikjiibjit sũtxqxng , sắmfeac mặebdlt trắmfeang bệtbmfch, môikjii khôikjing cóegyj chúovwxt mámsuou, trêwlfhn cổocntegyj mộxzrqt vếegyjt xưikjiibjic, hai cúovwxc ámsuoo sơbemc mi bịdyjpbemci, cổocnt ámsuoo mởgleb, lộxzrq ra xưikjiơbemcng quai xanh mỹmsuo lệtbmf, còtbmfn cóegyj vếegyjt thưikjiơbemcng.

Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur chỉwewh cảbdrnm thấjavsy trêwlfhn huyệtbmft thámsuoi dưikjiơbemcng gâvlnkn xanh nổocnti lêwlfhn, ámsuonh mắmfeat Hạfiur Thầgyaxn Hi lưikjiu đfiurxzrqng, lạfiuri cóegyj mộxzrqt loạfiuri cảbdrnm giámsuoc thốpzlvng khổocnt.

itmeámsuong chếegyjt!" Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur cởglebi ámsuoo khoámsuoc củiwkma mìbvvjnh, khoámsuoc ởgleb trêwlfhn ngưikjihbeki Hạfiur Thầgyaxn Hi, "Đitmeiwkmng sợfxpl, cóegyjikjii ởgleb đfiurâvlnky, bọzwicn họzwic sẽkghb khôikjing thưikjiơbemcng tổocntn côikji."

ikjiibjic hoa Dior đfiurem côikji bao bọzwicc, ámsuoo khoámsuoc anh, cóegyj nhiệtbmft đfiurxzrqbemc thểbdrn, trong nhámsuoy mắmfeat trấjavsn an Hạfiur Thầgyaxn Hi.

"Chúovwxng ta vềrdfi nhàfjjz." Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur ôikjim côikji.

Vềrdfi nhàfjjz?

Trong lòtbmfng Hạfiur Thầgyaxn Hi ấjavsm ámsuop, côikji biếegyjt, lầgyaxn nàfjjzy côikjifjjz bịdyjp ngưikjihbeki hãvovtm hạfiuri.

ikji biếegyjt thếegyj lựcxpyc sau lưikjing nhiềrdfiu Triệtbmfu Phong, cóegyj thểbdrn đfiuriềrdfiu đfiurxzrqng toàfjjzn bộxzrq giớibjii chízwdenh trịdyjp, côikji cho rằalkong, côikji nhấjavst đfiurdyjpnh sẽkghb ngồtbmfi tùfjjz, côikji duy nhấjavst khôikjing bỏkghb xuốpzlvng đfiurưikjifxplc chízwdenh làfjjz Hạfiur bảbdrno bốpzlvi, côikji mong mỏkghbi Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiuregyj thểbdrn tớibjii cứdsnzu côikji.

ikji khôikjing biếegyjt, đfiurếegyjn chízwdenh mìbvvjnh cũtxqxng cóegyj mộxzrqt ngàfjjzy cùfjjzng đfiurưikjihbekng.

Hy vọzwicng duy nhấjavst, lạfiuri làfjjz Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur .

ovwxc côikji thụxknqbvvjnh, mộxzrqt câvlnku khôikjing nóegyji, năluctng lựcxpyc chịdyjpu đfiurau củiwkma côikjiikjifxplt qua tưikjiglebng tưikjifxplng, nhữalkong cảbdrnnh ngụxknqc giậdnaot mìbvvjnh, càfjjzng hưikjiibjing trêwlfhn ngưikjihbeki côikjiwlfhu, nhưikjing chízwdenh làfjjz nghe khôikjing đfiurưikjifxplc côikjiwlfhu đfiurau, cầgyaxu xin tha thứdsnz. Trong lòtbmfng côikji ýroog niệtbmfm duy nhấjavst làfjjz, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur sẽkghb đfiurếegyjn .

Anh nhấjavst đfiurdyjpnh sẽkghb tớibjii.


ikji theo mộxzrqt ámsuonh mắmfeat ámsuoc ýroog nhìbvvjn ra đfiurưikjifxplc, bọzwicn họzwicfjjz muốpzlvn mạfiurng củiwkma côikji, khôikjing phảbdrni ngồtbmfi tùfjjz.

ovwxc côikji cho rằalkong mìbvvjnh phảbdrni chếegyjt khôikjing thểbdrn nghi ngờhbek, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur tớibjii.

Anh nóegyji, chúovwxng ta vềrdfi nhàfjjz.

Nhữalkong lờhbeki nàfjjzy, mang cho côikji nhiềrdfiu chấjavsn đfiurxzrqng, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur sợfxpl rằalkong cũtxqxng khôikjing biếegyjt.

Hạfiur Thầgyaxn Hi ởgleb trong nhámsuoy mắmfeat đfiuróegyj, mắmfeat hơbemci đfiurkghb.

ovwxc côikji sinh Hạfiur bảbdrno bốpzlvi, khôikjing cóegyj chảbdrny mộxzrqt giọzwict nưikjiibjic mắmfeat, Hạfiur bảbdrno bốpzlvi làfjjz khóegyj sinh, cámsuoi loạfiuri đfiurau đfiuribjin đfiuróegyj, giốpzlvng nhưikjifjjz khôikjing thểbdrn chịdyjpu đfiurcxpyng đfiurưikjifxplc, côikji lạfiuri khôikjing khóegyjc, bâvlnky giờhbek lạfiuri vìbvvj mộxzrqt câvlnku nóegyji đfiurơbemcn giảbdrnn củiwkma ngưikjihbeki đfiuràfjjzn ôikjing nàfjjzy.

egyj cảbdrnm giámsuoc muốpzlvn khóegyjc.

Hạfiur Thầgyaxn Hi đfiurdsnzng lêwlfhn, lảbdrno đfiurbdrno mộxzrqt bưikjiibjic, lạfiuri xoay ngưikjihbeki trởgleb vềrdfi, mang theo giàfjjzy cao góegyjt củiwkma côikji.

Áflwznh mắmfeat Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur xẹxknqt qua cụxknqc trưikjiglebng, trầgyaxm giọzwicng hỏkghbi, "Ai ra tay?"

Cụxknqc trưikjiglebng vẻegyj mặebdlt đfiurau khổocnt, "Đitmeưikjihbekng tiêwlfhn sinh... Thựcxpyc sựcxpy chỉwewhfjjz hiểbdrnu lầgyaxm."

"Hiểbdrnu lầgyaxm?" Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur lạfiurnh lùfjjzng cưikjihbeki, nóegyji,"Ngàfjjzy nàfjjzo đfiuróegyjikjii đfiurbdrn ôikjing mấjavst đfiuri mũtxqx quan, chỉwewh sợfxpltxqxng làfjjz hiểbdrnu lầgyaxm.”

Thịdyjp trưikjiglebng anh khôikjing đfiurbdrnfjjzo mắmfeat, huốpzlvng chi làfjjz cụxknqc trưikjiglebng.

Khízwde phámsuoch nàfjjzy, trờhbeki sinh đfiurãvovtegyj.

Cụxknqc trưikjiglebng sợfxpl đfiurếegyjn sắmfeac mặebdlt trắmfeang bệtbmfch, Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur nắmfeam quyềrdfin lựcxpyc, mộxzrqt cámsuoi ghếegyj, anh cẩflwzn thậdnaon từiwkmng li từiwkmng tízwdefjjz đfiurbyvk Hạfiur Thầgyaxn Hi lêwlfhn, Lâvlnkm Nhiêwlfhn ởgleb trong phòtbmfng dạfiuro qua mộxzrqt vòtbmfng, lắmfeac lắmfeac đfiurgyaxu, làfjjzm mộxzrqt thủiwkm thếegyj an toàfjjzn.

Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiurxzrqn tay ámsuoo lêwlfhn, bảbdrno thạfiurch lam ởgleb trong bóegyjng đfiurêwlfhm phámsuot ra mộxzrqt ámsuonh sámsuong nhàfjjzn nhạfiurt, khóegyj thấjavsy đfiurưikjifxplc Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur ưikjiu nhãvovt thâvlnkn sĩebdlegyj phong đfiurxzrq, lạfiuri cóegyj mang theo mộxzrqt cỗmsuo nguy hiểbdrnm cựcxpyc hạfiurn.

Giốpzlvng nhưikjifjjz hoa anh túovwxc, càfjjzng làfjjz mỹmsuo lệtbmf, càfjjzng làfjjz nguy hiểbdrnm.

Châvlnkn màfjjzy mộxzrqt đfiurưikjihbekng, cưikjihbeki tưikjiơbemci nhưikji hoa, lạfiuri lãvovtnh lệtbmf nhưikji đfiurao.

"Tôikjii hỏkghbi ôikjing, làfjjz ai ra tay?" Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur hỏkghbi, càfjjzng lộxzrq vẻegyjwlfhu lýroogwlfhu khízwde, "Đitmeiwkmng khiêwlfhu chiếegyjn tízwdenh nhẫdnaon nạfiuri củiwkma tôikjii.”

Cụxknqc trưikjiglebng đfiurfiuri nhâvlnkn khôikjing cóegyj biệtbmfn phámsuop, chỉwewhegyj thểbdrn đfiurem bốpzlvn ngưikjihbeki hàfjjznh hìbvvjnh gọzwici ra, Lâvlnkm Nhiêwlfhn cấjavsp tốpzlvc đfiuróegyjng cửkyhta, cảbdrnn trởgleb ngưikjihbeki khámsuoc xem.

Thâvlnkn hìbvvjnh Đitmeưikjihbekng Bạfiurch Dạfiur nhưikji đfiuriệtbmfn, mọzwici ngưikjihbeki còtbmfn chưikjia cóegyjainmfjjzng, anh đfiurãvovtn nắmfeam lấjavsy vai mộxzrqt ngưikjihbeki đfiuràfjjzn ôikjing, hung hăluctng néxzrqm ra, trọzwicng trọzwicng ấjavsn ởgleb trêwlfhn sàfjjzn nhàfjjz, nắmfeam tay giơbemcwlfhn, bỗmsuong nhiêwlfhn nệtbmfn xuốpzlvng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.