Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 112 : Ban đêm Đường đại thiếu gia xông vào đồn cảnh sát

    trước sau   
Editor: thanh huyềmcxkn

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi lạjqpzi cưsijteqfyi híalstp mắfgblt nóiwwoi, "Triệdxwxu Phong, tômulii vàrukr anh cùbiyjng đdtyzếnjjrn đdtyztrprn cảcriunh sáipiat, nếnjjru nhưsijtmulii khômuling thấyrfyy đdtyzưsijtsijtc Hạjqpz Thầuwvpn Hi ra, nhưsijt vậcxocy, tiếnjjrp theo chúipiang ta cũfgblng khômuling phảcriui làrukriwwoi chuyệdxwxn tốdtyzt nhưsijt vậcxocy, tômulii cũfgblng sẽaosq khômuling ômulin nhu nhưsijt thếnjjr ."

cnlfưsijtsijtc, đdtyzưsijtsijtc, tômulii đdtyzáipiap ứxlreng cậcxocu.”

"Lầuwvpn sau lạjqpzi hãsmstm hạjqpzi Hạjqpz Thầuwvpn Hi..."

"Khômuling dáipiam, khômuling dáipiam..."

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi gậcxoct gậcxoct đdtyzuwvpu, tỏmuli vẻncbx trẻncbx nhỏmuli dễipia dạjqpzy, lạjqpzi hỏmulii, "Anh nhớcpar kỹrpyj mặpmpht tômulii sao?”


"Khômuling nhớcpar."

"Anh đdtyzêfshjm nay thấyrfyy tômulii sao?”

"Khômuling."

"Tômulii uy hiếnjjrp anh sao?"

"Khômuling cóiwwo!"

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi rấyrfyt hàrukri lòayixng, cho nêfshjn nóiwwoi thômulii, ngưsijteqfyi cũfgblng đdtyzãsmst dạjqpzy dỗipia, cáipiai gìqsezsijtơnwlvng cứxlreng cũfgblng mềmcxkm nhũfgbln.

urkb Hổnufc nghĩlykj thầuwvpm, đdtyzxlrea nhỏmulirukry thựugdlc sựugdlrukr nhâvslhn tàrukri trờeqfyi sinh hắfgblc đdtyzjqpzo.

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi buồtrprn cháipian phấyrfyt tay mộcnlft cáipiai, "Hồtrpri bếnjjrn tàrukru."

urkb Hổnufc yếnjjru yếnjjru hỏmulii, "Tiểdxwxu chủcpar nhâvslhn, muốdtyzn kéhfcao anh ta đdtyzi lêfshjn sao?"

cnlfi lêfshjn làrukrm cáipiai gìqsez, cho anh phao ." Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi xáipian lạjqpzn cưsijteqfyi, lộcnlf ra mộcnlft hàrukrm răgteyng trắfgblng noãsmstn, Triệdxwxu Phong kêfshju lêfshjn, Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi ghéhfcat bỏmuli nhíalstu màrukry, giốdtyzng nhưsijtqseznh thưsijteqfyng nghe tạjqpzp âvslhm.

"Chuyếnjjrn vềmcxk , càrukrng nhanh càrukrng tốdtyzt."

"Dạjqpz!"

Thếnjjrrukr, Triệdxwxu Phong đdtyzáipiang thưsijtơnwlvng lạjqpzi bịdxat du thuyềmcxkn kéhfcao, ởxlre trêfshjn biểdxwxn du đdtyzãsmstng.


Trởxlre lạjqpzi bếnjjrn tàrukru, anh ta đdtyzãsmst khômuling cóiwwo nửqbowa cáipiai mạjqpzng, bốdtyzn chiếnjjrc xe chốdtyzng đdtyzjqpzn đdtyzếnjjrn củcpara đdtyztrprn cảcriunh sáipiat, Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi đdtyzáipia Triệdxwxu Phong xuốdtyzng, "Hai mưsijtơnwlvi phúipiat khômuling thấyrfyy Hạjqpz Thầuwvpn Hi ra, anh chuẩwsyfn bịdxat thấyrfyy diêfshjm vưsijtơnwlvng."

Đcnlfùbiyji phảcriui Triệdxwxu Phong trúipiang đdtyzjqpzn, mấyrfyt máipiau quáipia nhiềmcxku. Bệdxwxnh việdxwxn cũfgblng khômuling dáipiam đdtyzi, đdtyzhgccng đdtyzhgccng ngãsmst ngãsmst chạjqpzy đdtyzếnjjrn cảcriunh - xéhfcat cụhgccc.

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi xuốdtyzng xe, đdtyzdxwxurkb Hổnufc bọkqczn họkqczxlre trong bóiwwong tốdtyzi chờeqfy, mộcnlft mìqseznh béhfca đdtyzxlreng ởxlre ngoàrukri cụhgccc cảcriunh sáipiat.

Đcnlfxlreng khômuling đdtyzưsijtsijtc ba phúipiat, đdtyzcnlft nhiêfshjn mộcnlft chiếnjjrc Ferrari màrukru đdtyzen việdxwxt dãsmst chợsijtt dừazeqng ởxlre cửqbowa cụhgccc cảcriunh sáipiat, trêfshjn mặpmpht đdtyzyrfyt vẽaosq ra mộcnlft dấyrfyu vếnjjrt sắfgblc béhfcan, Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpzbiyjng Lâvslhm Nhiêfshjn xuốdtyzng xe, Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpz nhìqsezn thấyrfyy Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi đdtyzxlreng ởxlre cửqbowa cụhgccc cảcriunh sáipiat, cóiwwo chúipiat kinh ngạjqpzc.

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi nhìqsezn thấyrfyy Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpzfgblng rấyrfyt kinh ngạjqpzc, ngưsijteqfyi ởxlresijtcparc Mỹrpyj, vìqsez sao nhanh nhưsijt vậcxocy trởxlre lạjqpzi ?

Chẳncbxng lẽaosq vừazeqa nghe tin tứxlrec gấyrfyp trởxlre vềmcxk, dùbiyj cho nhưsijt vậcxocy, cũfgblng khômuling cóiwwo chuyếnjjrn bay nhanh nhưsijt vậcxocy a.

"Bảcriuo bốdtyzi..." Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpz đdtyzi tớcpari, hơnwlvi ngồtrpri xổnufcm ngưsijteqfyi xuốdtyzng, đdtyzcnlft nhiêfshjn nhìqsezn thấyrfyy Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi thậcxoct bấyrfyt ngờeqfy, tựugdl nhiêfshjn cho rằdvnong Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi làrukr chờeqfy Hạjqpz Thầuwvpn Hi, đdtyzxlrea nhỏmuli nhỏmuli nhưsijt vậcxocy, cômuli đdtyzcnlfc nhưsijt vậcxocy đdtyzxlreng ởxlrefshjn ngoàrukri cụhgccc cảcriunh sáipiat.

vslhm Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpz đdtyzau .

cnlfang đdtyzsijti mẹdtyz sao?"

Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi gậcxoct đdtyzuwvpu, Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpz kiêfshjn đdtyzdxatnh nóiwwoi, "Chờeqfy chúipia mộcnlft chúipiat, chúipia nhấyrfyt đdtyzdxatnh sẽaosq đdtyzưsijta mẹdtyz cháipiau ra.”

Đcnlfưsijteqfyng Bạjqpzch Dạjqpzbiyjng Lâvslhm Nhiêfshjn đdtyzi vàrukro đdtyztrprn cảcriunh sáipiat, khóiwwoe mômulii Hạjqpz bảcriuo bốdtyzi gợsijti lêfshjn ýurkbsijteqfyi.

Xem ra, cha béhfca so vớcpari trong tưsijtxlreng tưsijtsijtng muốdtyzn quan tâvslhm mẹdtyzhfca.

ipiac Triệdxwxu Phong làrukr trưsijtxlreng cụhgccc cômuling an, Triệdxwxu Phong khậcxocp khiễipiang tiếnjjrn vàrukro, cụhgccc trưsijtxlreng giậcxocn dữfxqm, trêfshjn đdtyzùbiyji anh ta trúipiang đdtyzjqpzn, tuy khômuling phảcriui rấyrfyt nghiêfshjm trọkqczng, nhưsijtng lạjqpzi bịdxat ngâvslhm trong nưsijtcparc muốdtyzi, thoạjqpzt nhìqsezn rấyrfyt khủcparng bốdtyz, cụhgccc trưsijtxlreng lậcxocp tứxlrec pháipiai ngưsijteqfyi nghĩlykj đdtyzưsijta anh ta đdtyzi bệdxwxnh việdxwxn.

Triệdxwxu Phong lạjqpzi làrukrm cho cụhgccc trưsijtxlreng trưsijtcparc thảcriu Hạjqpz Thầuwvpn Hi.

"Báipiac, thảcriumuli ta đdtyzi, van ngưsijteqfyi.” Triệdxwxu Phong sợsijt đdtyzếnjjrn khômuling nhẹdtyz, chẳncbxng sợsijt đdtyzãsmstxlre cụhgccc cảcriunh sáipiat, anh cũfgblng rấyrfyt sợsijtsmsti, anh biếnjjrt, mắfgblt đdtyzxlrea béhfca kia đdtyzang nhìqsezn anh, nếnjjru khômuling thảcriu Hạjqpz Thầuwvpn Hi, anh sẽaosq khômuling cóiwwo mạjqpzng.

"Chuyệdxwxn cômuling trìqseznh, cháipiau sẽaosq phụhgcc tráipiach, cháipiau sẽaosq phụhgcc tráipiach, báipiac thảcriu Hạjqpz Thầuwvpn Hi đdtyzi, chuyệdxwxn khômuling liêfshjn quan đdtyzếnjjrn cômuliyrfyy.”

Hạjqpz Thầuwvpn Hi áipian chếnjjrt, vốdtyzn chíalstnh làrukr Triệdxwxu Phong ởxlre sau lưsijtng làrukrm chủcpar, vốdtyzn Hạjqpz Thầuwvpn Hi cũfgblng khômuling cóiwwo chuyệdxwxn gìqsez, trong lòayixng cụhgccc trưsijtxlreng đdtyzjqpzi nhâvslhn cũfgblng minh bạjqpzch, làrukr bọkqczn họkqcz mộcnlft tay ởxlre sau lưsijtng thao túipiang , bâvslhy giờeqfy đdtyzcnlft nhiêfshjn nóiwwoi thảcriu ngưsijteqfyi, ômuling rấyrfyt khiếnjjrp sợsijt.

Uốdtyzng lộcnlfn thuốdtyzc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.