Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 111 : Thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp

    trước sau   
Editor: thanh huyềyiorn

"Cha tôzdwvi sẽeufr giếvtott cậagzeu, tuyệondvt đhqhgondvi sẽeufr giếvtott cậagzeu.”

"Yêvxaxn tâxscgm, cha anh chếvtott, tôzdwvi còntqun chưwmkpa cópiby chếvtott đhqhgâxscgu.”Hạidwv bảyhxko bốondvi ôzdwvn hòntqua trảyhxk lờggovi, "Đmqclem anh ta buộpbsec lạidwvi, vứntqut xuốondvng biểwarqn."

Liễggovu An sai ngưwmkpggovi đhqhgem Triệondvu Phong buộpbsec lạidwvi, Triệondvu Phong sợondv đhqhgếvtotn théblggt chópibyi tai.

"Anh gọidwvi đhqhgi, đhqhgâxscgy làuoth trêvxaxn biểwarqn, khôzdwvng ai nghe đhqhgưwmkpondvc đhqhgâxscgu" Hạidwv bảyhxko bốondvi cưwmkpggovi đhqhgếvtotn mêvxax ngưwmkpggovi, "Tôzdwvi cópiby nhiềyioru biệondvn pháazvlp đhqhgwarq anh sốondvng khôzdwvng đhqhgưwmkpondvc màuoth chếvtott khôzdwvng xong, anh tốondvt nhấvuzut nêvxaxn thàuothnh thậagzet, cho tôzdwvi mộpbset lýgknb do khôzdwvng giếvtott anh."

Liễggovu An đhqhgem dâxscgy thừhxcing cộpbset vàuotho bêvxaxn hôzdwvng Triệondvu Phong, mặiypjt kháazvlc mộpbset đhqhgoạidwvn cộpbset vàuotho đhqhgzdwvi thuyềyiorn, Triệondvu Phong khôzdwvng biếvtott vìfiim sao bọidwvn họidwv phảyhxki làuothm nhưwmkp vậagzey.


Bọidwvn họidwv rốondvt cuộpbsec muốondvn làuothm cáazvli gìfiim.

Trong bópibyng đhqhgêvxaxm, Hạidwv bảyhxko bốondvi non nớbkhbt đhqhgáazvlng yêvxaxu, nởdfjf nụtufwwmkpggovi, nhưwmkpng màuoth, xung quanh lạidwvi chuyểwarqn đhqhgpbseng khíbkhb tứntquc xơnuauazvlc tiêvxaxu đhqhgiềyioru, áazvlc ma cùupqang thiêvxaxn sứntqu kếvtott hợondvp.

"Cậagzeu muốondvn làuothm gìfiim?"

"Khôzdwvng làuothm cáazvli gìfiim, cho anh vậagzen đhqhgpbseng cựroihc hạidwvn, nhìfiimn anh cópiby thểwarq chốondvng bao lâxscgu." Hạidwv bảyhxko bốondvi nópibyi, "Đmqclàuothn ôzdwvng đhqhgyioru thíbkhbch vậagzen đhqhgpbseng cựroihc hạidwvn."

Ngay lúwarqc Triệondvu Phong kinh ngạidwvc, Lýgknb Hổntqu đhqhgem anh ta giơnuauvxaxn, phùupqa phùupqa mộpbset tiếvtotng vứntqut xuốondvng biểwarqn.

Triệondvu Phong ăvuzun mấvuzuy miếvtotng nưwmkpbkhbc biểwarqn, lạidwvi nổntqui lêvxaxn, "Cáazvlc ngưwmkpggovi rốondvt cuộpbsec muốondvn làuothm gìfiim?"

Hạidwv bảyhxko bốondvi cho anh ta mộpbset nụtufwzdwvn giópiby, chợondvt mộpbset âxscgm thanh truyềyiorn đhqhgếvtotn, "Láazvli thuyềyiorn!"

Du thuyềyiorn chợondvt mởdfjf ra, tốondvc đhqhgpbseuothng lúwarqc càuothng nhanh, càuothng lúwarqc càuothng nhanh, Triệondvu Phong bịqhng trópibyi ởdfjf đhqhgzdwvi thuyềyiorn bịqhng ngâxscgm ởdfjfwmkpbkhbi biểwarqn, du thuyềyiorn cứntqu nhưwmkp vậagzey kéblggo ởdfjf trêvxaxn biểwarqn, đhqhgidwvi kháazvli mộpbset km.

Du thuyềyiorn chậagzem rãpbsei ngừhxcing.

Sắcsqgc mặiypjt Triệondvu Phong trắcsqgng bệondvch, chăvuzum chúwarq cầbkcem lấvuzuy dâxscgy thừhxcing hôzdwv hấvuzup, so vớbkhbi ngưwmkpggovi chếvtott đhqhguốondvi thảyhxkm hạidwvi hơnuaun.

Nhưwmkp vậagzey cựroihc nhanh, sợondvpbsei, sẽeufruothm anh ta châxscgn chíbkhbnh cảyhxkm nhậagzen đhqhgưwmkpondvc cáazvli gìfiim gọidwvi làuoth kềyior cậagzen cáazvli chếvtott.

Giốondvng nhưwmkp tựroih do, nhưwmkpng khôzdwvng cópiby biệondvn pháazvlp giảyhxki thoáazvlt.

"Nếvtotu nhưwmkp anh khôzdwvng nghĩfazb ra lýgknb do đhqhgwarqzdwvi khôzdwvng giếvtott anh, chỉupqa sợondv anh sẽeufr chếvtott ởdfjf trêvxaxn biểwarqn.” Hạidwv bảyhxko bốondvi lạidwvnh lùupqang nópibyi, "Láazvli thuyềyiorn!"


Thuyềyiorn lạidwvi mộpbset lầbkcen nữipmua láazvli đhqhgi, Triệondvu Phong théblggt chópibyi tai, tiếvtotng héblggt rấvuzut nhanh đhqhgưwmkpondvc nưwmkpbkhbc biểwarqn bao phủcsqg.

pibyng đhqhgêvxaxm trêvxaxn mặiypjt biểwarqn tạidwvo ra mộpbset đhqhgưwmkpggovng trắcsqgng xópibya.

Nhưwmkp vậagzey sáazvlu lầbkcen, Triệondvu Phong hôzdwvn mêvxax .

Triệondvu Phong bịqhng sợondv đhqhgếvtotn láazvl gan đhqhgyioru phảyhxki pháazvl.

zdwvn mêvxax lạidwvi bịqhng ngưwmkpggovi cứntquu tỉupqanh, thâxscgn thểwarq Triệondvu Phong vẫeufrn đhqhgang ngâxscgm trong nưwmkpbkhbc biểwarqn, trong mắcsqgt tấvuzut cảyhxk đhqhgyioru làuoth sợondvpbsei, giốondvng nhưwmkp khôzdwvng cópiby nửbvhfa cáazvli mạidwvng.

"Tiếvtotp khôzdwvng xa, thìfiimpiby đhqhgàuothn cáazvl mậagzep." Hạidwv bảyhxko bốondvi cưwmkpggovi híbkhbp mắcsqgt nópibyi, "Tôzdwvi rấvuzut chờggov đhqhgondvi anh cópiby thểwarqupqang cáazvl mậagzep múwarqa.”

"Khôzdwvng muốondvn, khôzdwvng muốondvn, tôzdwvi cópiby thểwarq thảyhxk Hạidwv Thầbkcen Hi!" Triệondvu Phong khópibyc gàuotho, cuốondvi cùupqang cũvxaxng mởdfjf miệondvng, anh thậagzet sựroihuoth khôzdwvng dáazvlm.

Thựroihc sựroih khôzdwvng dáazvlm.

Đmqclntqua nhỏwmkpuothy thựroihc sựroih quáazvl đhqhgpbsec áazvlc, thủcsqg đhqhgoạidwvn trừhxcing phạidwvt ngưwmkpggovi quáazvl ly kỳgpcc, ai bịqhng nhưwmkp thếvtotnuaun mưwmkpggovi phúwarqt dựroih đhqhgazvln đhqhgyioru phảyhxki dọidwva pháazvl đhqhgyhxkm.

“Tôzdwvi khôzdwvng tin anh, tôzdwvi muốondvn đhqhgêvxaxm nay nhìfiimn thấvuzuy côzdwvvuzuy.”

mqclưwmkpondvc, tôzdwvi lậagzep tứntquc gọidwvi ngưwmkpggovi thảyhxk ngưwmkpggovi.”

"A, Hạidwv Thầbkcen Hi đhqhgưwmkpondvc thảyhxk, ai tớbkhbi nhậagzen tộpbsei.”

"Tôzdwvi đhqhgếvtotn, tôzdwvi đhqhgếvtotn, chỉupqa cầbkcen cậagzeu khôzdwvng giếvtott tôzdwvi.” Triệondvu Phong nópibyi, "Tôzdwvi sẽeufrpibyi sựroih thậagzet, làuothzdwvi khôzdwvng cópiby dựroiha theo bảyhxkn thiếvtott kếvtot củcsqga Hạidwv Thầbkcen Hi thi côzdwvng, chuyệondvn khôzdwvng liêvxaxn quan đhqhgếvtotn côzdwvvuzuy.”

Hạidwv bảyhxko bốondvi đhqhgntqung ởdfjf đhqhgzdwvi thuyềyiorn, áazvlo choàuothng màuothu đhqhgen hópibyng giópiby lay đhqhgpbseng, xẹmhrht qua khíbkhb pháazvlch, béblgg trêvxaxn cao nhìfiimn xuốondvng nhìfiimn Triệondvu Phong, "Thậagzet ngoan, anh sớbkhbm nhưwmkp vậagzey cópiby phảyhxki tốondvt khôzdwvng.”

Ngụtufw ýgknb, rấvuzut cópiby đhqhgiểwarqm đhqhgáazvlng tiếvtotc.

Hạidwv bảyhxko bốondvi khổntqupbseo vuốondvt cằghuym, hỏwmkpi Liễggovu An, "Tôzdwvi cópiby mộpbset vấvuzun đhqhgyioruothm phiềyiorn."

"Tiểwarqu chủcsqg nhâxscgn mờggovi nópibyi."

"Anh ta đhqhgi đhqhgếvtotn bệondvnh việondvn, súwarqng nàuothy giảyhxki thíbkhbch thếvtotuotho a?" Hạidwv bảyhxko bốondvi rấvuzut cópiby thâxscgn sĩfazb phong đhqhgpbse hỏwmkpi.

Liễggovu An cưwmkpggovi, "Hôzdwvm nay bếvtotn tàuothu cópiby hắcsqgc bang chéblggm giếvtott, Triệondvu Phong đhqhgi qua, trúwarqng đhqhgidwvn lạidwvc."

Hạidwv bảyhxko bốondvi bừhxcing tỉupqanh đhqhgidwvi ngộpbse, hỏwmkpi Triệondvu Phong, "Anh hiểwarqu chưwmkpa?"

"Hiểwarqu, hiểwarqu."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.