Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 110 : Không nên xem thường vị thành niên

    trước sau   
Editor: thanh huyềcxjfn

"Tôgnsei hỏbgbqi anh, côgnseng trìyhlpnh Hằsdspng Kim sụuiklp xuốzidcng, anh rốzidct cuộwwiyc đwwiywwiyng tay đwwiywwiyng châhmuen cátdpmi gìyhlp? Hạidkc bảfycdo bốzidci theo bóaqlkng mờbdls đwwiyi ra, cảfycd ngưlvlfbdlsi lộwwiytikt tia sátdpmng, béyhif khôgnseng sợltfy Triệbwuzu Phong nhìyhlpn thấdhnry mặwwiyt.

Chỉsnnd cầvnmgn hắiqwjn dátdpmm nóaqlki ra, béyhif tuyệbwuzt đwwiyzidci sẽsfwp khiếhojin hắiqwjn hốzidci hậzitzn vìyhlp đwwiyãguij đwwiyếhojin thếhoji giớztofi nàiyrdy.

"Cậzitzu nóaqlki bậzitzy bạidkcyhlp đwwiyóaqlk, tôgnsei cátdpmi gìyhlpqrhjng khôgnseng làiyrdm, mặwwiyc kệbwuz chuyệbwuzn củlvlfa tôgnsei, làiyrd Hạidkc Thầvnmgn Hi phụuikl trátdpmch , chuyệbwuzn khôgnseng liêkotun quan đwwiyếhojin tôgnsei." Triệbwuzu Phong kêkotuu, anh cuốzidci cùjjzwng cũqrhjng hiểbplbu ýsnnd đwwiyzitz củlvlfa Hạidkc bảfycdo bốzidci.

"Triệbwuzu Phong..." Hạidkc bảfycdo bốzidci cưlvlfbdlsi híurjyp mắiqwjt hôgnsekotun củlvlfa anh ta, thátdpmi đwwiywwiy ưlvlfu nhãguij lạidkci thâhmuen sĩsqiv, khiếhojin ngưlvlfbdlsi bêkotun cạidkcnh cảfycdm thấdhnry, a, con cátdpmi nhàiyrd ai phong đwwiywwiy siêkotuu nhiêkotun nhưlvlf thếhoji a, thậzitzt cóaqlk giátdpmo dưlvlftiktng.

Nhưlvlfng màiyrd, việbwuzc béyhifiyrdm sẽsfwp khôgnseng cóaqlk giátdpmo dưlvlftiktng nhưlvlf thếhoji.


"Anh khôgnseng cóaqlkyhlp kiêkotun trìyhlp." Hạidkc bảfycdo bốzidci vưlvlfơjynbn tay ra, "Cho tôgnsei mộwwiyt khẩoeuhu súvysgng."

Liễtdpmu An đwwiyưlvlfa khẩoeuhu súvysgng đwwiyưlvlfa tớztofi, Hạidkc bảfycdo bốzidci lêkotun còutqc, chuyểbplbn chuyểbplbn, hưlvlfztofng Triệbwuzu Phong, "Nóaqlki, anh đwwiywwiyng châhmuen tay gìyhlp?”

Triệbwuzu Phong cóaqlk chúvysgt sợltfyguiji, nhưlvlfng anh lạidkci cảfycdm thấdhnry khẩoeuhu súvysgng đwwiyqrhja béyhif cầvnmgm trêkotun tay làiyrd giảfycd, thếhojiiyrd, Triệbwuzu Phong lạidkci khôgnseng sợltfy nhưlvlf vậzitzy sợltfy, "Cậzitzu khôgnseng cầvnmgn lấdhnry mộwwiyt khẩoeuhu súvysgng giảfycd đwwiyếhojin uy hiếhojip tôgnsei, tôgnsei ta cátdpmi gìyhlpqrhjng khôgnseng biếhojit."

"Súvysgng giảfycd?" Hạidkc bảfycdo bốzidci nhíurjyu màiyrdy, cưlvlfbdlsi đwwiyếhojin biếhojing nhátdpmc cựbpkqc đwwiyiểbplbm, giốzidcng nhưlvlf trêkotun tay đwwiyang cầvnmgm đwwiyzitz chơjynbi thậzitzt sựbpkq.

Chợltfyt, bảfycdo bốzidci bóaqlkp còutqc, đwwiyidkcn bắiqwjn ra, rơjynbi vàiyrdo bêkotun ngưlvlfbdlsi Triệbwuzu Phong, trêkotun mặwwiyt đwwiydhnrt đwwiyátdpmnh ra mộwwiyt đwwiywwiyng, Triệbwuzu Phong thoátdpmng cátdpmi bốzidci rốzidci, khôgnseng thểbplb đwwiywwiyng đwwiyzitzy, Hạidkc bảfycdo bốzidci lạidkci đwwiywwiyng mộwwiyt cátdpmi.

"A..." Mộwwiyt tiếhojing héyhift thảfycdm, Triệbwuzu Phong bưlvlfng châhmuen oa oa kêkotuu to, đwwiyau đwwiyếhojin lăbdlsn trêkotun mặwwiyt đwwiydhnrt.

Hạidkc bảfycdo bốzidci khôgnseng cóaqlk ýsnnd tứqrhj thổjpnli thổjpnli họrnnang súvysgng, cátdpmi đwwiywwiyng tátdpmc kia, giốzidcng nhưlvlftdpmt thủlvlf hắiqwjc đwwiyidkco lăbdlsn lộwwiyn nhiềcxjfu năbdlsm.

Đsqivwwiyt nhiêkotun cưlvlfbdlsi, cưlvlfbdlsi đwwiyếhojin rấdhnrt átdpmy nátdpmy, rấdhnrt cóaqlktdpmng vẻgwxf khôgnseng cóaqlk ýsnnd tứqrhj.

"Khôgnseng cóaqlk ýsnnd tứqrhj, thưlvlfơjynbng phátdpmp củlvlfa tôgnsei khôgnseng quátdpm chuẩoeuhn."

aqlki xong còutqcn lộwwiy ra mộwwiyt nụuikllvlfbdlsi rấdhnrt ngưlvlfltfyng ngùjjzwng, Liễtdpmu An sợltfy đwwiyếhojin thầvnmgn kinh run lêkotun, thiếhojiu chúvysgt nữgtlya khóaqlkc gàiyrdo, vìyhlp sao ngưlvlfbdlsi đwwiyqrhjng đwwiyvnmgu vưlvlfơjynbng bàiyrdi líurjynh đwwiyátdpmnh thuêkotu lạidkci giốzidcng ngưlvlfbdlsi biếhojin thátdpmi a a a a.

Anh cho rằsdspng Lụuiklc Trăbdlsn đwwiyãguij đwwiylvlf biếhojin thátdpmi.

Khôgnseng ngờbdls, còutqcn cóaqlk ngưlvlfbdlsi biếhojin thátdpmi hơjynbn tồzitzn tạidkci.

Đsqivwwiyt nhiêkotun, họrnnang súvysgng Hạidkc bảfycdo bốzidci lạidkci mộwwiyt lầvnmgn nữgtlya nhắiqwjm ngay anh ta, thanh âhmuem lạidkcnh lẽsfwpo, "Nóaqlki, vìyhlp sao hãguijm hạidkci Hạidkc Thầvnmgn Hi?"


Giờbdls khắiqwjc nàiyrdy, bộwwiy dạidkcng vừiyrda cưlvlfbdlsi đwwiyùjjzwa biếhojin mấdhnrt, đwwiyqrhja nhỏbgbq trưlvlfztofc mắiqwjt, átdpmnh mắiqwjt lãguijnh lệbwuz, sátdpmt khíurjybdlsng khắiqwjp nơjynbi, mang theo mộwwiyt cỗcmzw khíurjy trờbdlsi sinh, khôgnseng khíurjy chung quanh ngưlvlfng tụuikl.

Khíurjy phátdpmch, mưlvlfbdlsi phầvnmgn khíurjy phátdpmch.

Mang theo mộwwiyt loạidkci khíurjy lựbpkqc non nớztoft cùjjzwng kếhojit hợltfyp.

Mộwwiyt đwwiyqrhja nhỏbgbq, lạidkci cóaqlk khíurjy thếhoji nhưlvlf vậzitzy.

aqlk thểbplb nghĩsqiv, tưlvlfơjynbng lai làiyrd nhâhmuen vậzitzt hôgnse phong hoátdpmn vũqrhj nhưlvlf thếhojiiyrdo.

"Tôgnsei khôgnseng cóaqlkguijm hạidkci côgnse ta, khôgnseng cóaqlkguijm hạidkci côgnse ta.” Triệbwuzu Phong sắiqwjp chếhojit giãguijy giụuikla, bưlvlfng vếhojit thưlvlfơjynbng khóaqlkc gàiyrdo, thanh âhmuem vôgnsejjzwng khóaqlk nghe.

Hạidkc bảfycdo bốzidci tưlvlfơjynbi cưlvlfbdlsi xátdpmn lạidkcn nhưlvlf mộwwiyt đwwiyóaqlka hoa, "Triệbwuzu Phong, côgnseng trưlvlfbdlsng Hằsdspng Kim, anh làiyrd chủlvlf kỹwzqslvlf, xảfycdy ra chuyệbwuzn, anh khôgnseng gátdpmnh trátdpmch nhiệbwuzm,sựbpkqyhlpnh, đwwiybplb Hạidkc Thầvnmgn Hi gátdpmnh, chỉsnnd sốzidc thôgnseng minh củlvlfa tôgnsei làiyrd 250, anh nghĩsqiv rằsdspng tôgnsei thựbpkqc sựbpkqiyrd đwwiyqrhja trẻgwxf bảfycdy tuổjpnli sao?"

"Tưlvlftiktng thịsnnd trưlvlftiktng nâhmueng đwwiytikt anh, cho nêkotun anh khôgnseng sợltfyaqlk phảfycdi khôgnseng?”

"Bảfycdn lĩsqivnh Hạidkc Thầvnmgn Hi, tôgnsei tin tưlvlftiktng, nếhojiu quảfycd thựbpkqc dựbpkqa theo bảfycdn thiếhojit kếhoji củlvlfa côgnsedhnry, khôgnseng thểbplb xuấdhnrt hiệbwuzn sụuiklp xuốzidcng."

"Triệbwuzu Phong, mặwwiyc dùjjzwgnsei rấdhnrt ôgnsen nhu, nhưlvlfng anh cũqrhjng đwwiyiyrdng khiêkotuu chiếhojin tíurjynh nhẫsexgn lạidkci củlvlfa tôgnsei.”

"Tôgnsei thựbpkqc sựbpkq khôgnseng biếhojit, thựbpkqc sựbpkq khôgnseng biếhojit..." Triệbwuzu Phong khóaqlkc gàiyrdo.

Hạidkc bảfycdo bốzidci xátdpmn lạidkcn cưlvlfbdlsi, nóaqlki, "Đsqivem anh ta kéyhifo tớztofi trêkotun boong thuyềcxjfn đwwiyếhojin."

Khôgnseng đwwiyvnmgy mộwwiyt látdpmt, Triệbwuzu Phong đwwiyãguij bịsnndyhifo trêkotun sàiyrdn tàiyrdu.

Hạidkc bảfycdo bốzidci nóaqlki, "Triệbwuzu Phong, tôgnsei cóaqlk rấdhnrt nhiềcxjfu thờbdlsi gian, nếhojiu anh khôgnseng muốzidcn nóaqlki, nếhojiu khôgnseng, ... Tròutqc chơjynbi nàiyrdy sẽsfwp khôgnseng chơjynbi thậzitzt khátdpm ."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.