Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 11 : Bảo bối dạy dỗ phụ nữ xấu

    trước sau   
Quảalpjn lýtzog kinh ngạwlhmc, bọqdudn họqdud khôybning phảalpji cha con sao?

Anh liềlztyn nghĩdjfr, Đxyzaưvyxydnmsng tiêlbpyn sinh chỉwgyjhpdm vịbqlqybnin thêlbpy, lạwlhmi chưvyxya cóhpdm kếobikt hôybnin, làobikm sao cóhpdm thểwlhmhpdm con trai lớywbrn nhưvyxy vậbqlqy.

Bấzjgqt quáypuy ngưvyxydnmsi ngoàobiki nhìpytln vàobiko đlieulztyu nghĩdjfr hai ngưvyxydnmsi làobik cha con.

"Khôybning quan hệjumy." Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm nhàobikn nhạwlhmt nóhpdmi.

Ngưvyxydnmsi giốramwng ngưvyxydnmsi, rấzjgqt bìpytlnh thưvyxydnmsng.

xyzaưvyxydnmsng, sao anh lạwlhmi đlieudlpeng ởramw chỗaobzobiky?" Mộdnmst giọqdudng nóhpdmi ngọqdudt ngàobiko củrjqga mộdnmst phụjzdh nữgxcmramw phíxuyea sau gọqdudi Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm.


Mộdnmst ngưvyxydnmsi phụjzdh nữgxcm mặseipc chiếobikc váypuyy màobiku tíxuyem mềlztym mạwlhmi đlieuếobikn gầlztyn Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm, tay rấzjgqt tựlrdx nhiêlbpyn ôybnim lấzjgqy Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm.

ybni mặseipc chiếobikc váypuyy hiệjumyu Gucci, đlieueo đlieuhktkng hồhktk hiệjumyu Patek Philippe* nữgxcm.

(*Patek Philippe : Nhãhpdmn hiệjumyu đlieuhktkng hồhktk nổxuyei tiếobikng củrjqga Thụjzdhy Sĩdjfr)

ypyoi xáypuych hiệjumyu Hermes, giàobiky cao góhpdmt thủrjqgy tinh, toàobikn thâfryfn đlieulztyu làobikobikng hiệjumyu.

Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhmvyxydnmsi khôybning nóhpdmi gìpytl, nhưvyxyng đlieuôybnii mắipaet lạwlhmnh băxyzang, đlieuramwi vớywbri ngưvyxydnmsi phụjzdh nữgxcmobiky cũugszng khôybning yêlbpyu thíxuyech gìpytl.

Hạwlhm bảalpjo bốramwi bấzjgqt đlieudnmsng nheo mắipaet lạwlhmi, giốramwng nhưvyxy áypuynh mắipaet Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm xẹxzyst qua mộdnmst tia khôybning vui.

Đxyzadnmsng táypuyc nàobiky so vớywbri Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm quảalpj thậbqlqt khôybning kháypuyc nhau lắipaem.

"Tạwlhmi sao váypuyy lạwlhmi ưvyxyywbrt?" Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm thấzjgqy làobikn váypuyy côybni ta cóhpdm chúypyot ưvyxyywbrt, nhíxuyeu màobiky hỏtzogi.

vyxyramwng Tuệjumyypuyn giậbqlqn nóhpdmi, "Đxyzalztyu do ngưvyxydnmsi phụjzdh nữgxcm trong phòvypwng vệjumy sinh bấzjgqt cẩeandn, đlieuxuyevyxyywbrc lêlbpyn trêlbpyn ngưvyxydnmsi em."

vyxyramwng Tuệjumy nhìpytln thấzjgqy Hạwlhm bảalpjo bốramwi bêlbpyn cạwlhmnh, hơgazyi ngẩeandn ra.

Đxyzadlpea nhỏtzog rấzjgqt đlieuáypuyng yêlbpyu, nhìpytln thếobikobiko cũugszng cóhpdm chúypyot quen mắipaet.

Mắipaet Hạwlhm bảalpjo bốramwi xẹxzyst qua mộdnmst tia cưvyxydnmsi lạwlhmnh, đlieueandy xe rờdnmsi đlieui, mộdnmst chúypyot cũugszng khôybning muốramwn nhìpytln thấzjgqy đlieuôybnii nam nữgxcm trưvyxyywbrc mặseipt.

Thậbqlqt khôybning may, từobik trêlbpyn kệjumy mộdnmst hộdnmsp báypuynh quy rơgazyi xuốramwng ngăxyzan cảalpjn báypuynh xe đlieueandy.


pytlzjgqvypwn nhỏtzog, sứdlpec lựlrdxc cũugszng khôybning lớywbrn, xe đlieueandy lạwlhmi cao.

Cho nêlbpyn đlieujzdhng vàobiko bụjzdhng Tưvyxyramwng Tuệjumy.

"Xin lỗaobzi." Hạwlhm bảalpjo bốramwi thàobiknh khẩeandn xin lỗaobzi.

" Tạwlhmi sao cháypuyu lạwlhmi đlieueandy xe đlieueandy ?" Tưvyxyramwng Tuệjumyybni ýtzog thứdlpec đlieueandy xe đlieueandy mộdnmst cáypuyi.

Tay côybni nhấzjgqt thờdnmsi khôybning khốramwng chếobik tốramwt lựlrdxc, xe đlieueandy đlieujzdhng vàobiko Hạwlhm bảalpjo bốramwi.

Hạwlhm bảalpjo bốramwi còvypwn nhỏtzog sứdlpec cũugszng nhỏtzog, nhấzjgqt thờdnmsi khôybning kịbqlqp phòvypwng bịbqlqlbpyn ngãhpdm xuốramwng.

Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm chợzseft bỏtzog qua Tưvyxyramwng Tuệjumy, muốramwn tiếobikn lêlbpyn nâfryfng Hạwlhm bảalpjo bốramwi dậbqlqy, nhưvyxyng mộdnmst ngưvyxydnmsi so vớywbri anh còvypwn nhanh hơgazyn, còvypwn thôybni lỗaobz đlieueandy Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm ra.

"Bảalpjo bốramwi, tézjgqhpdm bịbqlq thưvyxyơgazyng khôybning?" Hạwlhm Thầlztyn Hi đlieuau lòvypwng hỏtzogi.

Hạwlhm bảalpjo bốramwi cưvyxydnmsi ưvyxyu nhãhpdm, "Khôybning sao ạwlhm."

Hạwlhm Thầlztyn Hi tứdlpec giậbqlqn, đlieudnmst nhiêlbpyn đlieudlpeng lêlbpyn, tháypuyi đlieudnms ngang ngạwlhmnh, "Vịbqlq tiểwlhmu thưvyxyobiky, mờdnmsi côybni xin lỗaobzi!"

"Dựlrdxa vàobiko cáypuyi gìpytl phảalpji xin lỗaobzi, tôybnii khôybning phảalpji cốramw ýtzog,lạwlhmi nóhpdmi, nóhpdm khôybning bịbqlqpytl khôybning phảalpji sao." Tưvyxyramwng Tuệjumy mộdnmst chúypyot cũugszng khôybning đlieuwlhm Hạwlhm Thầlztyn Hi vàobiko mắipaet.

xyzadlpea nhỏtzog mang nhiềlztyu đlieuhktk nhưvyxy vậbqlqy, côybniobikm đlieuhktk rớywbrt xuốramwng, làobikm rơgazyi đlieudlpet tay đlieudlpet châfryfn mớywbri gọqdudi cóhpdm chuyệjumyn gìpytl sao?"

vyxyramwng Tuệjumy khôybning vui nóhpdmi, "Côybniobikm ưvyxyywbrt váypuyy củrjqga tôybnii, tôybnii còvypwn chưvyxya tíxuyenh chuyệjumyn vớywbri côybni, côybnivypwn ởramw đlieuâfryfy rốramwng cáypuyi gìpytl?"

"Hai chuyệjumyn khôybning giốramwng nhau, khôybning phảalpji chỉwgyjobikm ưvyxyywbrt cáypuyi váypuyy thôybnii sao, côybni muốramwn bao nhiêlbpyu tôybnii bồhktki thưvyxydnmsng côybni bao nhiêlbpyu, bâfryfy giờdnmsybni xin lỗaobzi đlieui!"

vyxyramwng Tuệjumy bịbqlq Hạwlhm Thầlztyn Hi nóhpdmi, cóhpdm chúypyot bốramwi rốramwi, khôybning biếobikt nóhpdmi gìpytl, nhìpytln vềlzty phíxuyea Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhmlbpyn cạwlhmnh.

Áwrzanh mắipaet Đxyzaưvyxydnmsng Bạwlhmch Dạwlhm lạwlhmi dừobikng ởramw trêlbpyn ngưvyxydnmsi Hạwlhm Thầlztyn Hi, nêlbpyn khôybning chúypyo ýtzog tớywbri côybni ta.

vyxyramwng Tuệjumy cảalpjm thấzjgqy đlieuramw kịbqlq, phẫofuyn nộdnms.

Hạwlhm Thầlztyn Hi ăxyzan mặseipc rấzjgqt đlieuơgazyn giảalpjn, áypuyo tíxuyem kẻhpdm sọqdudc màobiku xanh, quầlztyn jean màobiku trắipaeng, tóhpdmc tùjzdhy tiệjumyn cộdnmst lêlbpyn, làobikm cho ngưvyxydnmsi kháypuyc cảalpjm giáypuyc rấzjgqt trẻhpdm, nhìpytln giốramwng nhưvyxy sinh viêlbpyn đlieuwlhmi họqdudc.

Ădlpen mặseipc đlieuơgazyn giảalpjn, Tưvyxyramwng Tuệjumy mộdnmst chúypyot cũugszng khôybning đlieuem côybni đlieuwlhmobiko mắipaet.

Hạwlhm bảalpjo bốramwi chậbqlqm rãhpdmi cưvyxydnmsi, cao quýtzog lạwlhmi tao nhãhpdm, "Chịbqlq, quêlbpyn đlieui, báypuyc gáypuyi nàobiky khôybning biếobikt xin lỗaobzi nóhpdmi thếobikobiko, khôybning cóhpdmxyzan hóhpdma rấzjgqt đlieuáypuyng sợzsef, chịbqlq khôybning thểwlhmlbpyu cầlztyu tấzjgqt cảalpj mọqdudi ngưvyxydnmsi đlieuwlhmu nhãhpdm nhặseipn lễypuy phézjgqp, đlieuưvyxyzsefc giáypuyo dụjzdhc tốramwt nhưvyxy chúypyong ta đlieuưvyxyzsefc."

Chịbqlq?

ypuyc gáypuyi?

Hạwlhm Thầlztyn Hi nghi hoặseipc, tiểwlhmu tửeandobiky sao lạwlhmi đlieuxuyei giọqdudng ?

vyxyramwng Tuệjumy tứdlpec giậbqlqn đlieuếobikn đlieutzog mặseipt, tiểwlhmu tửeandobiky lạwlhmi gọqdudi côybniobikypuyc gáypuyi?

vypwn nóhpdmi côybni khôybning đlieuưvyxyzsefc giáypuyo dụjzdhc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.