Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 109 : Tiết mục phấn khích trên du thuyền

    trước sau   
Editor: thanh huyềrrkln

angx Hổzaijsprri, "Cấwbptp trênmafn cômeclng đezgepgxzo, tấwbptt cảhmmu nghe cậrojeu chỉytbm huy."

Hạpgxz Thiênmafn âobptm ngoan nósprri, "Chúlwcdng ta đezgei kênmafu mộvsyst ngưxxnypjyti."

Liễangxu An nósprri, "Trờpjyti ạpgxz, nếgugnu nhưxxnysprri cho Long lãkbjjo đezgepgxzi, cậrojeu làxxny mộvsyst đezgennnra trẻangx, khẳtxning đezgesbbpnh anh ấwbpty sợdzkn đezgeếgugnn muốkdtvn cùxxnyng xuốkdtvng vớtdaqi phụasbw thâobptn ( cha), anh vẫrdudn luômecln nghĩolwo cậrojeu giốkdtvng bọsjkwn họsjkw.”

Hạpgxz Thiênmafn nósprri, "Khômeclng muốkdtvn lấwbpty tômecli cũrojeng sinh vậrojet đezgeơwmemn bàxxnyo so sákcjdnh, vậrojey sẽqszv sỉytbm nhụasbwc chỉytbm sốkdtv thômeclng minh củrojea tômecli.”

Mọsjkwi ngưxxnypjyti, "..."


Long lãkbjjo đezgepgxzi xákcjdc thựglrfc mộvsyst đezgeiểtpkim, tiểtpkiu chủroje nhâobptn, cậrojeu thựglrfc sựglrf quákcjd... Cósprr kiếgugnn thứnnnrc.

xxnyng hômecl sinh vậrojet đezgeơwmemn bàxxnyo nàxxnyy rấwbptt phùxxny hợdzknp vớtdaqi lãkbjjo đezgepgxzi.

Khômeclng đezgeauoyy mộvsyst lákcjdt tớtdaqi, dừtloing ởranf mộvsyst biệkcjdt thựglrf, Hạpgxz Thiênmafn nósprri, "Đezgei đezgeem Triệkcjdu Phong đezgeếgugnn, khômeclng muốkdtvn kinh đezgevsysng bấwbptt luậrojen kẻangxxxnyo."

"Dạpgxz!" Liễangxu An dẫrdudn ngưxxnypjyti tiếgugnn biệkcjdt thựglrf, Lýangx Hổzaij phụasbw trákcjdch bảhmmuo hộvsys Hạpgxz Thiênmafn.

angx Hổzaijsprri, "Tiểtpkiu chủroje nhâobptn, cậrojeu muốkdtvn gọsjkwi ai, chúlwcdng ta đezgeếgugnn kênmafu làxxny đezgeưxxnydzknc, bảhmmuo đezgehmmum đezgetpki hắncbcn thưxxny thưxxny phụasbwc phụasbwc ."

Hạpgxz Thiênmafn lạpgxznh lùxxnyng cưxxnypjyti, "Tômecli muốkdtvn đezgeíangxch thâobptn kênmafu!"

Mộvsyst khắncbcc kia, trênmafn mặzaijt béngia biểtpkiu tìsjkwnh, Lýangx Hổzaij đezgeákcjdnh đezgekdtv, tuyệkcjdt đezgekdtvi làxxnykcjdt khíangx giếgugnt chósprrc quảhmmu quyếgugnt, thậrojet khômeclng dákcjdm tin, đezgeâobpty làxxny mộvsyst đezgennnra nhỏwrgq, quákcjd đezgeákcjdng sợdzkn.

lwcdc Triệkcjdu Phong bịsbbp mang đezgei ra, cơwmem hồrdpt toàxxnyn thâobptn xíangxch - lõsbbpa, xem ra làxxny chíangxnh chơwmemi đezgeùxxnya hăsjkwng say bịsbbp ngưxxnypjyti kéngiao dậrojey, trênmafn ngưxxnypjyti khoákcjdc ákcjdo choàxxnyng tắncbcm, Liễangxu An vốkdtvn đezgesbbpnh đezgelifuy anh ta vàxxnyo.

Hạpgxz bảhmmuo bốkdtvi ghéngiat bỏwrgq liếgugnc anh ta mộvsyst cákcjdi, "Phíangxa sau xe đezgei vàxxnyo."

Liễangxu An cũrojeng khômeclng nósprri lờpjyti vômecl íangxch, đezgeem anh ta néngiam vàxxnyo xe phíangxa sau, bốkdtvn cỗauoy xe cấwbptp tốkdtvc rờpjyti khỏwrgqi.

angx Hổzaijsjkw Triệkcjdu Phong mặzaijc niệkcjdm, mặzaijc dùxxny chỉytbmxxny đezgeơwmemn giảhmmun đezgekdtvi mặzaijt, Lýangx Hổzaij lạpgxzi biếgugnt, vịsbbp tiểtpkiu chủroje nhâobptn nàxxnyy thủroje đezgeoạpgxzn đezgevsysc ákcjdc, sákcjdt phạpgxzt quảhmmu quyếgugnt.

Triệkcjdu Phong mơwmemwmemxxnyng màxxnyng khi tỉytbmnh lạpgxzi, co rúlwcdc ởranf trênmafn du thuyềrrkln, trong khoang thuyềrrkln ákcjdnh đezgeèrycwn khômeclng rõsbbp nửcimka nọsjkw nửcimka kia, tiếgugnng nưxxnytdaqc ùxxnym ùxxnym, càxxnyng lộvsys ra mấwbpty phầauoyn âobptm trầauoym khủrojeng bốkdtv, nhưxxnyxxny hiệkcjdn trưxxnypjytng phim kinh dịsbbp.

Triệkcjdu Phong sợdzkn đezgeếgugnn théngiat chósprri tai, anh chỉytbm nhớtdaqsbbpsjkwnh ởranf trong nhàxxny đezgeang cùxxnyng bạpgxzn gákcjdi, đezgevsyst nhiênmafn hômecln mênmaf, bịsbbp ngưxxnypjyti kéngiao đezgei, làxxny ai to gan nhưxxny vậrojey, dákcjdm đezgevsysng.


Vừtloia mớtdaqi nghĩolwo nhưxxny vậrojey liềrrkln nhìsjkwn thấwbpty cósprrsprrng ngưxxnypjyti đezgennnrng ởranf trưxxnytdaqc mặzaijt, hìsjkwnh thàxxnynh mộvsyst cựglrfc khíangx ákcjdp thấwbptp.

wmemkcjdc tiênmafu đezgeiềrrklu.

"Cákcjdc ngưxxnypjyti thậrojet to gan, cósprr biếgugnt tômecli làxxny ai hay khômeclng, dákcjdm đezgeem tômecli bắncbct tớtdaqi, mau thảhmmumecli ra, nếgugnu khômeclng muốkdtvn chếgugnt." Triệkcjdu Phong lợdzknn chếgugnt khômeclng sợdzknxxnytdaqc sômecli, vậrojey màxxny hi vọsjkwng mang bốkdtvi cảhmmunh ra hùxxny dọsjkwa ngưxxnypjyti.

xxnyy vừtloia nhìsjkwn cũrojeng khômeclng phảhmmui làxxny ngưxxnypjyti tốkdtvt làxxnynh gìsjkw.

Triệkcjdu Phong làxxny phúlwcd nhịsbbp đezgepgxzi, quan nhịsbbp đezgepgxzi, chíangxnh làxxny ăsjkwn chơwmemi lênmafu lổzaijng, nhưxxnyng cho tớtdaqi bâobpty giờpjytrojeng khômeclng biếgugnt chúlwcdt kiếgugnn thứnnnrc gìsjkw vềrrkl hắncbcc đezgepgxzo châobptn chíangxnh.

Đezgeãkbjj biếgugnt chẳtxning qua làxxny tiểtpkiu bang phákcjdi.

Nhưxxnyng màxxny, ngưxxnypjyti nhưxxny vậrojey, tuyệkcjdt đezgekdtvi làxxny anh ta chưxxnya từtloing thấwbpty qua.

"Triệkcjdu Phong, đezgetloing sợdzkn, tômecli rấwbptt ômecln nhu."

Đezgeang lúlwcdc Triệkcjdu Phong sợdzkn đezgeếgugnn muốkdtvn chếgugnt, tiếgugnng nósprri non nớtdaqt củrojea Hạpgxz bảhmmuo bốkdtvi vang lênmafn, thậrojem chíangxxxny mang theo ýangxxxnypjyti, làxxnym ngưxxnypjyti ta cảhmmum thấwbpty nhưxxny mộvsysc giósprr xuâobptn.

angx Hổzaijxxnyng mìsjkwnh mộvsyst cákcjdi, nếgugnu tiểtpkiu chủroje nhâobptn ômecln nhu.

Thiênmafn hạpgxz sẽqszv khômeclng cósprr bạpgxzo lựglrfc a a a.

Triệkcjdu Phong theo tiếgugnng nósprri nhìsjkwn sang, chỉytbm thấwbpty mộvsyst đezgennnra nhỏwrgqlifun giấwbptu trong bósprrng đezgeênmafm, anh thấwbpty khômeclng rõsbbp mặzaijt màxxnyy, chỉytbm thấwbpty làxxny mộvsyst đezgennnra nhỏwrgq, còyxwon cósprr ba gãkbjj đezgeàxxnyn ômeclng che chởranf.

"Cákcjdc ngưxxnypjyti làxxny ai?"

"Tômecli làxxny ai khômeclng quan trọsjkwng." Hạpgxz bảhmmuo bốkdtvi cưxxnypjyti mỉytbmm nósprri.

"Cákcjdc ngưxxnypjyti nghĩolwo muốkdtvn cákcjdi gìsjkw, đezgeòyxwoi tiềrrkln sao?"

"Tiềrrkln củrojea tômecli, cósprr nhiềrrklu cósprr thểtpki đezgeèrycw chếgugnt anh." Hạpgxz bảhmmuo bốkdtvi phong đezgevsys nhẹupnu nhàxxnyng nósprri.

"Vậrojey cậrojeu rốkdtvt cuộvsysc muốkdtvn cákcjdi gìsjkw?" Triệkcjdu Phong sợdzkn.

Hạpgxz bảhmmuo bốkdtvi càxxnyng làxxny chậrojem nhưxxny vậrojey, anh cảhmmum thấwbpty sợdzknkbjji, giốkdtvng nhưxxny chíangxnh mìsjkwnh đezgeang ởranf trong mộvsyst cuộvsysc chiếgugnn, anh sởranfn tósprrc gákcjdy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.