Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 108 : Hạ bảo bối bạo phát

    trước sau   
Editor: thanh huyềogvcn

"Hạkowf Thầlniwn Hi, côhpdh nghĩnbnnrmsyng tôhpdhi đswlvsywqu, nằhpdhm mơpmjf, tôhpdhi đswlvbbkchpdh chếhdobt nhưlniw thếhdobwhigo cũhpdhng khôhpdhng biếhdobt."

Árvgcnh trăvwemng lạkowfnh lẽwkllo bao phủwhigybhkn gưlniwơpmjfng mặiefht ngưlniwxrlqi phụospr nữqwhi, mang theo mộoijpt tầlniwng hung áblyuc nham hiểbbkcm, nhưlniw nữqwhi quỷiyso lấsywqy mạkowfng.

Hạkowf bảlncdo bốybhki ởniux nhàwhig biếhdobt tin tứpigrc Hạkowf Thầlniwn Hi bịfuap giam vàwhigo buổencei tốybhki, lúltndc Trầlniwn Dưlniwơpmjfng khôhpdhng cólniw biệjhqhn pháblyup nộoijpp tiềogvcn bảlncdo lãwkllnh Hạkowf Thầlniwn Hi, Hạkowf bảlncdo bốybhki liềogvcn biếhdobt, việjhqhc nàwhigy sau lưlniwng cólniw ngưlniwxrlqi giậnydft dârvgcy, cólniw ngưlniwxrlqi cốybhk ývidawkllm hạkowfi mẹopqssywq.

Mẹopqssywq, bésywq sẽwkll giảlncdi cứpigru..

Hạkowf bảlncdo bốybhki ngồaibpi trưlniwiztzc máblyuy vi tídumbnh, liêybhkn tiếhdobp lãwkllnh đswlvkowfo kêybhknh vưlniwơpmjfng bàwhigi lídumbnh đswlváblyunh thuêybhk, trầlniwm giọqwaxng hỏnjtzi, "Cólniw ngưlniwxrlqi ởniux thàwhignh phốybhk S hay khôhpdhng?"


Lụosprc Trăvwemn thổencei mộoijpt tiếhdobng huývidat giólniw, "Bảlncdo bốybhki, cậnydfu cólniw phiềogvcn toáblyui? Tiêybhku Tềogvc nhanh nhưlniw vậnydfy tìnbnnm tớiztzi cửteyta?"

Hạkowf bảlncdo bốybhki khôhpdhng cólniwdumbnh nhẫuoknn nạkowfi, "Tôhpdhi hỏnjtzi cáblyuc ngưlniwxrlqi, cólniw ngưlniwxrlqi ởniux thàwhignh phốybhk S hay khôhpdhng?”

Lụosprc Trăvwemn vừwhiia nghe giọqwaxng đswlviệjhqhu nàwhigy củwhiga Hạkowf bảlncdo bốybhki, biếhdobt cólniw chuyệjhqhn pháblyut sinh, khẽwklllniwi, "Cólniw mộoijpt đswlvoijpi nhârvgcn mãwkll, ngưlniwxrlqi khôhpdhng nhiềogvcu. Nhữqwhing ngưlniwxrlqi nàwhigy củwhiga chúltndng ta, cũhpdhng khôhpdhng ởniux thàwhignh phốybhk S.”

"Cólniw bao nhiêybhku ngưlniwxrlqi?" Hạkowf bảlncdo bốybhki hỏnjtzi.

rvgcn nólniwi, "Thếhdob lựltndc củwhiga chúltndng ta khôhpdhng ởniux thàwhignh phốybhk S, khôhpdhng nhiềogvcu, muốybhkn xem làwhigm chuyệjhqhn gìnbnn.”

"Ởqbbl cụosprc cảlncdnh sáblyut, cólniw ngưlniwxrlqi hay khôhpdhng?”

Lụosprc Trăvwemn vừwhiia nghe thậnydft hưlniwng phấsywqn , "Ôpwnwnbnna, muốybhkn gìnbnnniux cụosprc cảlncdnh sáblyut, cảlncdnh sáblyut Đmtetôhpdhng Nam Árvgcrmsyng cảlncdnh sáblyut giao thôhpdhng mộoijpt cấsywqp bậnydfc, kia phảlncdi dùrmsyng tớiztzi ngưlniwxrlqi nàwhigo a, tùrmsyy tiệjhqhn pháblyui mộoijpt ngưlniwxrlqi đswlvơpmjfn thưlniwơpmjfng đswlvoijpc mãwkllhpdhng cólniw thểbbkcnbnnnh bọqwaxn họqwax."

Hạkowf bảlncdo bốybhki khôhpdhng nólniwi thêybhkm gìnbnn nữqwhia, lấsywqy máblyuy tídumbnh củwhiga chídumbnh mìnbnnnh ra, gõbsjq mộoijpt chuỗxxqsi kídumb tựltnd, xuấsywqt hiệjhqhn mộoijpt mạkowfng lưlniwiztzi thếhdob giớiztzi, tìnbnnm đswlvưlniwogvcc vịfuap trídumb cụospr thểbbkc củwhiga Triệjhqhu Phong.

"Liêybhkn hệjhqh bọqwaxn họqwax, đswlvbbkc cho bọqwaxn họqwax đswlvếhdobn tiểbbkcu khu nhàwhig trọqwax cảlncdnh biểbbkcn sốybhk hai chờxrlqhpdhi."

"Biếhdobt." Lụosprc Trăvwemn hỏnjtzi, "Bảlncdo bốybhki, đswlvãwkll xảlncdy ra chuyệjhqhn gìnbnn? Quáblyu tốybhkn đswlvi, bịfuap đswlvaibpn cảlncdnh sáblyut tớiztzi tìnbnnm phiềogvcn phứpigrc, thậnydft làwhig tổencen hạkowfi khídumb thếhdobdumbnh đswlváblyunh thuêybhk chúltndng ta.”

"Tốybhki nay, tốybhki nay khôhpdhng mang ngưlniwxrlqi củwhiga tôhpdhi đswlvi, tôhpdhi pháblyu đswlvaibpn cảlncdnh sáblyut.”

Hạkowf bảlncdo bốybhki tắnydft máblyuy vi tídumbnh, thay mộoijpt cáblyui áblyuo giólniwwhigu đswlven, đswlvúltndng thờxrlqi gian ra cửteyta, đswlvpigrng trưlniwiztzc cửteyta chídumbnh nhàwhig trọqwax cảlncdnh biểbbkcn sốybhk hai, cólniw bốybhkn chiếhdobc limousine chốybhkng đswlvkowfn đswlvang chờxrlq, Hạkowf bảlncdo bốybhki đswlvi đswlvếhdobn trưlniwiztzc mộoijpt cáblyui xe.

Cửteyta sổence xe hạkowf xuốybhkng, lộoijp ra mộoijpt gưlniwơpmjfng mặiefht anh tuấsywqn lạkowfi lãwkllnh ngạkowfnh.


"Tiểbbkcu bằhpdhng hữqwhiu, cháblyuu đswlvi chỗxxqs kháblyuc chơpmjfi đswlvi.” Nam nhârvgcn anh tuấsywqn nólniwi, "Anh đswlvang đswlvogvci ngưlniwxrlqi."

Hạkowf bảlncdo bốybhki cầlniwm lấsywqy máblyuy tídumbnh, mởniux cửteyta xe, ngồaibpi vàwhigo trong xe, chỗxxqs ngồaibpi phídumba sau chỉqyrilniw mộoijpt ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng, tứpigrc giậnydfn nólniwi, "Tiểbbkcu bàwhigng hữqwhi nhàwhig ai, khôhpdhng biếhdobt lễogvc phésywqp nhưlniw thếhdob, lăvwemn xuốybhkng đswlvi, nếhdobu khôhpdhng lãwkllo tửteyt mộoijpt bắnydfn chếhdobt ngưlniwơpmjfi!"

Ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng anh tuấsywqn phídumba trưlniwiztzc nólniwi, "Tiểbbkcu bằhpdhng hữqwhiu, nàwhigy khôhpdhng thểbbkc đswlvùrmsya, nêybhkn đswlvi xuốybhkng."

Hạkowf bảlncdo bốybhki nguy hiểbbkcm nheo mắnydft lạkowfi, chợogvct hạkowf giọqwaxng, "Tôhpdhi làwhig Hạkowf Thiêybhkn!"

Toàwhign xe ba ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng sửteytng sốybhkt , bao gồaibpm ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng ngồaibpi chỗxxqswhigi xếhdob ngồaibpi nam nhârvgcn, toàwhign bộoijp kinh ngạkowfc quay đswlvlniwu lạkowfi.

"Hạkowf... Hạkowf..."

Đmtetârvgcy làwhig ârvgcm thanh củwhiga Hạkowf bảlncdo bốybhki, "Hạkowf Thiêybhkn, Hạkowf Thiêybhkn."

Toàwhign xe kinh ngạkowfc trừwhiing lớiztzn mắnydft, giốybhkng nhưlniw nhìnbnnn thấsywqy ngưlniwxrlqi ngoàwhigi hàwhignh tinh xârvgcm lấsywqn đswlvfuapa cầlniwu, ba giârvgcy đswlvaibpng hồaibp sau, đswlvaibpng thờxrlqi cúltndi đswlvlniwu, Hạkowf Thiêybhkn thấsywqy bọqwaxn họqwax muốybhkn cúltndi chàwhigo mìnbnnnh, khôhpdhng thèocxym đswlvbbkc ývida.

"Còcbzzn muốybhkn tếhdobhpdhi sao?"

lniwơpmjfng mặiefht ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng khólniwc tang gưlniwơpmjfng mặiefht, "Tiểbbkcu chủwhig nhârvgcn, tôhpdhi cólniw thểbbkcybhku cầlniwu miễogvcn tộoijpi chếhdobt vừwhiia rồaibpi khôhpdhng?”

Hạkowf Thiêybhkn hừwhii lạkowfnh mộoijpt tiếhdobng, khídumb pháblyuch văvwemng khắnydfp nơpmjfi, "Láblyui xe!"

"Dạkowf!"

Hạkowf bảlncdo bốybhki trầlniwm giọqwaxng nólniwi, "Đmteti khu biệjhqht thựltnd."

"Dạkowf!"

Bốybhkn cỗxxqs xe chốybhkng đswlvkowfn, cấsywqp tốybhkc hưlniwiztzng đswlvkowfi lộoijp đswlvi.

Ngưlniwxrlqi đswlvàwhign ôhpdhng anh tuấsywqn tựltnd giớiztzi thiệjhqhu, "Tiểbbkcu chủwhig nhârvgcn, tôhpdhi kêybhku Liễogvcu An, ngưlniwxrlqi phụospr tráblyuch vưlniwơpmjfng bàwhigi lídumbnh đswlváblyunh thuêybhk thàwhignh phốybhk S, phídumba trưlniwiztzc vịfuapwhigy chídumbnh làwhigvidalniwxrlqng, phídumba sau làwhigvida Hổence, xin hỏnjtzi, muốybhkn chúltndng ta làwhigm cáblyui gìnbnn?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.