Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 107 : Hạ Thần Hi bị đưa vào sở tạm giam

    trước sau   
Editor: thanh huyềymogn

Bởfhvfi vìmgnu tầezuvng 37 làmlkseyygn cứmqjr bảrqumn thiếnvkdt kếnvkd củmfuda Hạfyxh Thầezuvn Hi tiếnvkdn hàmlksnh tu bổutpk, xảrqumy ra vấmgnun đlylpymog, đlylpưwhtlơpazfng nhiêwhtln làmlks Hạfyxh Thầezuvn Hi phụkocu trájsxich.

Cảrqumnh sájsxit đlylpếnvkdn đlylpưwhtla Hạfyxh Thầezuvn Hi đlylpi, mang đlylpếnvkdn sởfhvf tạfyxhm giữulob.

ltrnc thẩrvksm vấmgnun Hạfyxh Thầezuvn Hi, côezuv hếnvkdt sứmqjrc kinh ngạfyxhc, côezuv lầezuvn cuốgbjqi cùpynrng đlylpếnvkdn côezuvng trưwhtlyjgfng Hằsqxrng Kim kiểokpjm tra lúltrnc, tầezuvng trệabcjt còkiykn tốgbjqt, thếnvkdmlkso đlylpjyjvt nhiêwhtln sụkocup xuốgbjqng ?

Trầezuvn Dưwhtlơpazfng giậcabqn, lậcabqp tứmqjrc phájsxii Chu Phófhvfng cùpynrng Trầezuvn Khiếnvkdt, Tiếnvkdt Giai Vâsinkn thàmlksnh mộjyjvt đlylpjyjvi, chuyêwhtln môezuvn tiếnvkdn hàmlksnh đlylpiềymogu tra đlylpgbjqi vớvyani sựkocu việabcjc lầezuvn nàmlksy, kiểokpjm tra nguyêwhtln nhâsinkn sựkocu cốgbjq, lạfyxhi bịkocu cảrqumnh sájsxit cảrqumn trởfhvf, khôezuvng cho phéezuvp bọpwern họpwer nhúltrnng tay.

ezuvng trìmgnunh bêwhtln nàmlksy phájsxii kỹeqfawhtlfhvf kinh nghiệabcjm hơpazfn tiếnvkdn hàmlksnh đlylpiềymogu tra đlylpgbjqi vớvyani sựkocu việabcjc lầezuvn nàmlksy.


Hạfyxh Thầezuvn Hi bịkocu giam ởfhvf cảrqumnh - xéezuvt cụkocuc.

Trầezuvn Dưwhtlơpazfng cùpynrng Trầezuvn Bìmgnunh tựkocumgnunh đlylpi nộjyjvp tiềymogn bảrqumo lãmqjrnh, lạfyxhi bịkocu chặhyofn trởfhvf vềymog, khôezuvng cho phéezuvp nộjyjvp tiềymogn bảrqumo lãmqjrnh.

Thậcabqm chíxeni ngay cảrqum mặhyoft cũlnzbng khôezuvng thấmgnuy.

Trầezuvn Dưwhtlơpazfng cảrqum giậcabqn nófhvfi, "Nàmlksy khôezuvng hợkiykp lýutpk, tuyệabcjt đlylpgbjqi khôezuvng hợkiykp lýutpk, côezuvng trìmgnunh xảrqumy ra vấmgnun đlylpymog, sao cófhvf thểokpj chỉctjofhvf Thầezuvn Hi phụkocu trájsxich? Lạfyxhi nófhvfi, tôezuvi tin Thầezuvn Hi, Trầezuvn Bìmgnunh, lậcabqp tứmqjrc đlylpi tra mộjyjvt chúltrnt, rốgbjqt cuộjyjvc chuyệabcjn gìmgnu xảrqumy ra."

Trầezuvn Bìmgnunh gậcabqt đlylpezuvu, Hằsqxrng Kim sụkocup xuốgbjqng chuyệabcjn nàmlksy, hiểokpjn nhiêwhtln cófhvf vấmgnun đlylpymog.

Triệabcju Phong làmlks chủmfud kỹeqfawhtl, vậcabqy màmlksmgnunh yêwhtln vôezuv sựkocu, Hạfyxh Thầezuvn Hi lạfyxhi bịkocu tạfyxhm giữulob sởfhvf, đlylpiềymogu đlylpófhvf khôezuvng cófhvf khảrqumeyygng.

"Anh, nếnvkdu khôezuvng cùpynrng Tưwhtlfhvfng Tuệabcj gọpweri đlylpiệabcjn thoạfyxhi, cha côezuv ta làmlks thịkocu trưwhtlfhvfng, côezuv ta hẳmunfn làmlksfhvf biệabcjn phájsxip." Trầezuvn Bìmgnunh chỉctjofhvf thểokpjfhvfi nhưwhtl vậcabqy, vôezuv luậcabqn nhưwhtl thếnvkdmlkso, trưwhtlvyanc đlylpưwhtla ngưwhtlyjgfi ra đlylpếnvkdn lạfyxhi nófhvfi, sởfhvf tạfyxhm giữulob thàmlksnh phốgbjq S cũlnzbng khôezuvng cófhvfjsxii gìmgnu tốgbjqt.

Trầezuvn Dưwhtlơpazfng gậcabqt đlylpezuvu, gọpweri đlylpiệabcjn thoạfyxhi cho Tưwhtlfhvfng Tuệabcj, nófhvfi rõzyba ýutpk đlylpmiup, mặhyofc dùpynr hi vọpwerng xa vờyjgfi, anh còkiykn làmlks hi vọpwerng Tưwhtlfhvfng Tuệabcjfhvf thểokpj giúltrnp anh giúltrnp mộjyjvt tay.

whtlfhvfng Tuệabcjfhvfi, "Trầezuvn tổutpkng, khôezuvng phảrqumi tôezuvi khôezuvng muốgbjqn giúltrnp, Hằsqxrng Kim chuyệabcjn nàmlksy, chíxeninh phủmfud ájsxip lựkocuc rấmgnut lớvyann, vôezuvpynrng coi trọpwerng, sợkiyk rằsqxrng tạfyxhm thờyjgfi khôezuvng thểokpj nộjyjvp tiềymogn bảrqumo lãmqjrnh, xin lỗabcji, tôezuvi khôezuvng thểokpj giúltrnp đlylpưwhtlkiykc."

Trầezuvn Dưwhtlơpazfng biếnvkdt, cầezuvu Tưwhtlfhvfng Tuệabcj hi vọpwerng rấmgnut nhỏhvxt, nhưwhtlng vẫmunfn đlylpang hi vọpwerng côezuv khôezuvng nhưwhtl vậcabqy, khôezuvng ngờyjgf, phụkocu nữulob tứmqjrc giậcabqn, quảrqum thựkocuc cófhvf thểokpj thấmgnuy chếnvkdt khôezuvng cứmqjru.

Hạfyxh Thầezuvn Hi ởfhvf lạfyxhi sởfhvf tạfyxhm giữulob mộjyjvt ngàmlksy, làmlksezuv phảrqumi chịkocuu khổutpk mộjyjvt ngàmlksy.

whtlfhvfng Tuệabcjltrnp đlylpiệabcjn thoạfyxhi, vừkdpba lúltrnc Triệabcju Phong đlylpếnvkdn tìmgnum côezuv, Tưwhtlfhvfng Tuệabcjpynrng anh ta đlylpếnvkdn thưwhtl phòkiykng nófhvfi chuyệabcjn, thầezuvn sắiskzc Triệabcju Phong khôezuvng tốgbjqt, "Tiểokpju Tuệabcj, lầezuvn nàmlksy em nhấmgnut đlylpkocunh phảrqumi giúltrnp, bájsxio cájsxio tầezuvng 37 Đpwerưwhtlyjgfng thịkocupynrng WPL lưwhtlu, Đpwerưwhtlyjgfng thịkocuwhtln nàmlksy, anh sẽlnzb nghĩiskz biệabcjn phájsxip sửyjgfa chữuloba xófhvfa đlylpi, WPL em phảrqumi nghĩiskz biệabcjn phájsxip."

whtlfhvfng Tuệabcjfhvfi, "Anh yêwhtln tâsinkm, Hạfyxh Thầezuvn Hi chỉctjomlks giao bájsxio cájsxio màmlks thôezuvi, thiếnvkdt kếnvkdmlksfhvfi cho cájsxic ngưwhtlyjgfi biếnvkdt , côezuvng ty khôezuvng cófhvfwhtlu, bájsxio cájsxio làmlks mộjyjvt chuyệabcjn, thiếnvkdt kếnvkd ájsxin làmlks mộjyjvt chuyệabcjn, khôezuvng thểokpj đlylpájsxinh đlylpmiupng, chỉctjo cầezuvn cófhvf khẩrvksu cung, côezuv ta íxenit nhấmgnut ngồmiupi tùpynreyygm năeyygm."

"Chuyệabcjn nàmlksy sợkiyk rằsqxrng thựkocuc sựkocu phiềymogn toájsxii, anh khôezuvng ngờyjgf sẽlnzb chếnvkdt ngưwhtlyjgfi." Triệabcju Phong khổutpkmqjro nófhvfi, "Anh vốgbjqn chỉctjo nghĩiskz chếnvkd tạfyxho mộjyjvt chúltrnt phiềymogn phứmqjrc, đlylpokpj Hạfyxh Thầezuvn Hi tớvyani mộjyjvt lầezuvn nữuloba, tìmgnum cơpazf hộjyjvi hạfyxhi côezuv ta, khôezuvng ngờyjgf hạfyxhi chếnvkdt ngưwhtlyjgfi khájsxic."

whtlfhvfng Tuệabcj lạfyxhnh lùpynrng cưwhtlyjgfi, "Làmlksm đlylpfyxhi sựkocu giảrqum, khôezuvng câsinku nệabcj tiểokpju tiếnvkdt, chuyệabcjn nàmlksy anh làmlksm tốgbjqt lắiskzm, cụkocuc côezuvng an làmlks đlylpkocua bàmlksn củmfuda bájsxic, thếnvkdmlkso đlylpokpj Hạfyxh Thầezuvn Hi câsinkm miệabcjng, bájsxic ấmgnuy biếnvkdt phảrqumi làmlksm sao."

"Tiểokpju Tuệabcj, em thựkocuc sựkocuxeninh toájsxin giếnvkdt ngưwhtlyjgfi?” Triệabcju Phong khôezuvng xájsxic đlylpkocunh hỏhvxti, "Cófhvf phảrqumi quájsxi đlylpjyjvc ájsxic hay khôezuvng, hai ngưwhtlyjgfi lạfyxhi khôezuvng cófhvf thâsinkm cừkdpbu đlylpfyxhi hậcabqn."

"Chúltrnng ta hậcabqn lớvyann, chiếnvkdu lờyjgfi củmfuda tôezuvi đlylpi làmlksm." Tưwhtlfhvfng Tuệabcj trầezuvm giọpwerng nófhvfi, “Cha tôezuvi làmlks thịkocu trưwhtlfhvfng, bájsxic củmfuda anh cùpynrng cha anh cũlnzbng cófhvf đlylpkocua vịkocu trong giớvyani chíxeninh trịkocu, ai cófhvf thểokpj thấmgnuy chúltrnng ta thếnvkdmlkso.”

"Anh hiểokpju đlylpưwhtlkiykc, tuyệabcjt đlylpgbjqi sẽlnzb khôezuvng đlylpokpj Hạfyxh Thầezuvn Hi cófhvfpazf hộjyjvi ra." Triệabcju Phong hạfyxh quyếnvkdt tâsinkm, khôezuvng đlylpezuvy mộjyjvt lájsxit liềymogn cájsxio từkdpb.

whtlfhvfng Tuệabcj đlylpmqjrng ởfhvf trưwhtlvyanc cửyjgfa sổutpk, nhìmgnun xe củmfuda anh ta rờyjgfi đlylpi, lạfyxhnh lùpynrng cưwhtlyjgfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.