Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 106 : Gió thổi mưa dông trước cơn bão

    trước sau   
Editor: thanh huyềajyvn

wmdlưhafbơntedng nhiêvefhn!" Hạizxh bảtbafo bốencci cưhafbtbafi đwnvyếlmjmn ưhafbu nhãpltlvefh ngưhafbtbafi nhưhafb vậjrzzy, "Bảtbafo bốencci nhàlpna ngưhafbtbafi đwnvyákkvhng yêvefhu lạizxhi thâvhpkn sĩsjxe nhưhafb vậjrzzy, đwnvyiềajyvu quan trọoypnng nhấbzrrt làlpna, ăicjan ảtbafnh a, khôulomng quảtbafng bákkvh ra rấbzrrt đwnvyákkvhng tiếlmjmc."

"Nhưhafb thếlmjm!"

"Ha ha ha... Mẹbghv, con yêvefhu mẹbghv chếlmjmt mấbzrrt."

...

hafbizxhng Tuệvefh gọoypni đwnvyiệvefhn thoạizxhi cho Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh, liêvefhn tiếlmjmp cũtuqtng khôulomng thôulomng, Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh tắgwrdt mákkvhy, côulom lạizxhi gọoypni cho Lâvhpkm Nhiêvefhn, còpopzn cósjxe mấbzrry ngưhafbtbafi bạizxhn củoziga Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh, kếlmjmt quảtbaf khôulomng ai biếlmjmt Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh đwnvyi đwnvyâvhpku.


Anh cósjxe thểdnza trong nhàlpna Hạizxh Thầddban Hi hay khôulomng?

hafbizxhng Tuệvefh lắgwrdc lắgwrdc đwnvyddbau, "Khôulomng cósjxe khảtbaficjang, anh khôulomng cósjxe khảtbaficjang đwnvyi , côulom hiểdnzau biếlmjmt Đwmdlưhafbtbafng, anh nhấbzrrt đwnvyizxhnh hậjrzzn chếlmjmt Hạizxh Thầddban Hi lừzlaua gạizxht, sao cósjxe thểdnza nhanh nhưhafb vậjrzzy tha thứsspuulom."

ulomizxh nhàlpna lo sợwmdl bấbzrrt an, Tưhafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng hỏlrpsi côulomvhpknh huốenccng, Tưhafbizxhng Tuệvefh trảtbaf lờtbafi khôulomng yêvefhn lòpopzng đwnvyưhafbwmdlc.

hafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng nósjxei, "Con gákkvhi àlpna, đwnvyàlpnan ôulomng cầddban nhấbzrrt làlpna khôulomng gian, con đwnvyzlaung trósjxei chặjlgot.”

"Cha, cha rốencct cuộzmzoc giúizxhp đwnvyeato ai, con trósjxei chặjlgot sao?” Tưhafbizxhng Tuệvefhsjxei xong vôulomhafbng ủozigy khuấbzrrt, "Đwmdlưhafbtbafng phong lưhafbu hoa tâvhpkm nhưhafb vậjrzzy, căicjan bảtbafn khôulomng đwnvyem con đwnvydnzalpnao mắgwrdt, cha xem anh ấbzrry cósjxe nhiềajyvu phụrucm nữrmfm nhưhafb vậjrzzy."

hafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng mởizxhkkvho chílmif ra, khôulomng nósjxei lờtbafi nàlpnao.

hafbizxhng Tuệvefhlpnam nũtuqtng kénqnko Tưhafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng, "Cha, cha nósjxei mộzmzot chúizxht đwnvyi, anh ấbzrry nhấbzrrt đwnvyizxhnh sẽkkvh nghe lờtbafi cha.”

"Hồbogy nhákkvho!" Tưhafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng nósjxei, "Chuyệvefhn con cùhafbng Bạizxhch Dạizxh, thếlmjmlpnao muốenccn cha can thiệvefhp, còpopzn ra thểdnza thốenccng gìvhpk, đwnvydnza Bạizxhch Dạizxh biếlmjmt, sẽkkvh nghĩsjxe con nósjxei bêvefhn tai cha, sẽkkvhlpnang khôulomng vui.”

hafbizxhng Tuệvefh giậjrzzm châvhpkn, "Cha!"

"Con gákkvhi ngoan, con đwnvydnza hếlmjmt dụrucmng tâvhpkm bêvefhn cạizxhnh nósjxelpna đwnvyưhafbwmdlc.”

"Tâvhpkm tưhafb củoziga con ởizxhvefhn cạizxhnh anh ấbzrry, chẳqrming lẽkkvhpopzn chưhafba đwnvyozig sao? Còpopzn muốenccn thếlmjmlpnao?" Tưhafbizxhng Tuệvefhsjxei xong càlpnang ủozigy khuấbzrrt, "Nhưhafbng anh ấbzrry vìvhpk sao khôulomng yêvefhu con, con cósjxe nhan sắgwrdc, tílmifnh cákkvhch cũtuqtng rộzmzong rãpltli, cósjxe tri thứsspuc hiểdnzau lễedht nghĩsjxea, vìvhpk sao anh ấbzrry khôulomng yêvefhu con."

hafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng thấbzrry con gákkvhi nhưhafb vậjrzzy, cũtuqtng làlpna đwnvyau lòpopzng, nhưhafbng đwnvyàlpnan ôulomng cósjxe mấbzrry ngưhafbtbafi khôulomng hoa tâvhpkm, ôulomng thấbzrry nhiềajyvu lắgwrdm, cũtuqtng lưhafbtbafi nósjxei.

"Con biếlmjmt rõjmwr, con còpopzn muốenccn gảtbaf cho nósjxe, lúizxhc trưhafbjsmlc cha đwnvyajyv nghịizxh con gảtbaf cho tam Đwmdlưhafbtbafng thiếlmjmu gia thậjrzzt tốencct, đwnvysspua bénqnk kia càlpnang ổjbqzn trọoypnng."


"Cha!" Tưhafbizxhng Tuệvefh giậjrzzn, "Con thílmifch Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh, sẽkkvh phảtbafi làlpna Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh, cha giúizxhp con nósjxei mộzmzot chúizxht thôulomi.”

"Cha con khôulomng dạizxhy nổjbqzi ngưhafbtbafi nàlpnay.”Tưhafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng bấbzrrt đwnvygwrdc dĩsjxesjxei.

hafbizxhng Tuệvefh khôulomng nghe theo, "Cha, hạizxhnh phúizxhc con gákkvhi quan trọoypnng, hay làlpna mặjlgot mũtuqti cha quan trọoypnng?”

hafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng thấbzrry côulom lạizxhi muốenccn khósjxec, chỉrigesjxe thểdnza buôulomng tay, "Đwmdlưhafbwmdlc rồbogyi, đwnvyưhafbwmdlc rồbogyi, lúizxhc rảtbafnh rỗrucmi ta sẽkkvhhafbng nósjxe ăicjan mộzmzot bữrmfma cơntedm, nósjxei chuyệvefhn vấbzrrn đwnvyajyv củoziga hai đwnvysspua, hôulomn lễedht thákkvhng sau cửlmjmlpnanh, con cũtuqtng đwnvyzlaung lo lắgwrdng."

"Vịizxh trílmif Đwmdlưhafbtbafng thiếlmjmu phu nhâvhpkn, nhấbzrrt đwnvyizxhnh làlpna củoziga con.”

"Con gákkvhi ngoan, đwnvyzlaung khósjxec."

hafbizxhng Tuệvefh ôulomm cákkvhnh tay Tưhafbizxhng thịizxh trưhafbizxhng, "Cảtbafm ơntedn cha."

"Con a, thựvefhc sựvefhlpna khắgwrdc tinh củoziga cha.”

Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh liêvefhn tiếlmjmp mấbzrry ngàlpnay khôulomng cósjxe xuấbzrrt hiệvefhn, ngưhafbwmdlc lạizxhi làlpna tin tứsspuc anh vàlpnahafbizxhng Tuệvefh sắgwrdp kếlmjmt hôulomn truyềajyvn càlpnang lúizxhc càlpnang lợwmdli hạizxhi, Hạizxh Thầddban Hi thầddbam nghĩsjxe, nếlmjmu nósjxei làlpna Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh vớjsmli côulomsjxe chúizxht ýsqag tứsspu, muốenccn đwnvyizxht đwnvyưhafbwmdlc côulom.

vhpky giờtbaf nghe thấbzrry côulomsjxe đwnvysspua nhỏlrps, dựvefh đwnvykkvhn cũtuqtng làlpna chặjlgot đwnvyssput ýsqag niệvefhm.

Kểdnza từzlau đwnvyósjxetuqtng tốencct, miễedhtn cho ai thưhafbơntedng tổjbqzn.

Tiếlmjmt Giai Vâvhpkn vôulom ýsqagkkvhn giậjrzzn, Lâvhpkm Nhiêvefhn cùhafbng Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh đwnvyếlmjmn New York côulomng tákkvhc, thậjrzzt nhàlpnam chákkvhn, Hạizxh Thầddban Hi thếlmjm mớjsmli biếlmjmt, làlpna Đwmdlưhafbtbafng Bạizxhch Dạizxh đwnvyi nưhafbjsmlc Mỹsmid, cũtuqtng khôulomng ởizxh trong nưhafbjsmlc.

Ngàlpnay nàlpnay, thàlpnanh phốencc S phákkvht sinh mộzmzot đwnvyizxhi sựvefh.

ulomng trưhafbtbafng Hằrucmng Kim lạizxhi xảtbafy ra chuyệvefhn, tầddbang 37 lạizxhi mộzmzot lầddban nữrmfma sụrucmp xuốenccng, cùhafbng ba tákkvhm tầddbang sụrucmp xuốenccng, chếlmjmt vàlpna bịizxh thưhafbơntedng nhiềajyvu côulomng nhâvhpkn, tin tứsspuc ùhafbn ùhafbn truyềajyvn đwnvyếlmjmn, cấbzrrp tốenccc lan tràlpnan toàlpnan bộzmzo giớjsmli kiếlmjmn trúizxhc.

Chủozig kỹsmidhafb Triệvefhu Phong trốenccn trákkvhnh trákkvhch nhiệvefhm, đwnvyem trákkvhch nhiệvefhm toàlpnan bộzmzo giao cho Hạizxh Thầddban Hi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.