Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 105 : Tôi cần người yêu, cũng cần được yêu

    trước sau   
Editor: thanh huyềzhpun

Hạnhni Thầvobrn Hi dựtugla vàjigio lan can bờfjcviqwwng, ngẩwznfng đljunvobru nhìjqcun bầvobru trờfjcvi đljunêbwucm, kýexkrwaanc trởazwo lạnhnii tájxshm năjqcum trưwcdnhyogc.

"Tôiqwwi khôiqwwng cókqir bạnhnin bènsoq, khôiqwwng cókqir ngưwcdnfjcvi thâawopn, cókqir lẽstfvjigi bởazwoi vìjqcu rấimhot côiqww đljunơzhkmn đljuni." Khókqire miệcwssng Hạnhni Thầvobrn Hi tưwcdnơzhkmi cưwcdnfjcvi, côiqww khôiqwwng biếcqust tạnhnii sao mìjqcunh sinh hạnhni đljunwaana nhỏozaa, côiqww chỉrnmb biếcqust làjigi, côiqwwbwucu đljunwaana nhỏozaa.

"Khôiqwwng cókqirjqcujigi thuộawopc vềzhpuiqwwi , chỉrnmbkqir bảpsbmo bốnnpci, bấimhot kểvobr nhưwcdn thếcqusjigio, tôiqwwi rấimhot vữhltxng tin, chỉrnmbkqir bảpsbmo bốnnpci củfjcva tôiqwwi, béilnv trờfjcvi sinh liềzhpun thuộawopc vềzhpuiqwwi , làjigi mộawopt phầvobrn củfjcva tôiqwwi."

"Tôiqwwi cókqir thểvobrtyekn nhiệcwssm béilnv, yêbwucu béilnv, tôiqwwi sẽstfv khôiqwwng lo lắresfng, bảpsbmo bốnnpci hộawopi từkjcv phítyeka sau lưwcdnng cho tôiqwwi mộawopt đljunao, tôiqwwi sẽstfv khôiqwwng lo lắresfng, bảpsbmo bốnnpci sẽstfv phảpsbmn bộawopi tôiqwwi."

"Bởazwoi vìjqcuiqwwi yêbwucu béilnv, làjigi mộawopt loạnhnii bảpsbmn năjqcung, béilnvbwucu tôiqwwi, cũnkivng làjigi mộawopt loạnhnii bảpsbmn năjqcung."


"Chỉrnmbkqir chúheqtng tôiqwwi đljunâawopy đljunókqir, cókqir thểvobrwcdnơzhkmng hỗknxutyekn nhiệcwssm, tưwcdnơzhkmng hỗknxu thưwcdnơzhkmng yêbwucu, đljunnnpci vớhyogi cájxshi gìjqcu khôiqwwng cókqiriqwwi màjigikqiri, đljunâawopy làjigi rấimhot trâawopn quýexkr ."

Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni nhítyeku màjigiy, khôiqwwng hiểvobru Hạnhni Thầvobrn Hi vìjqcu sao lạnhnii nókqiri ra nhưwcdn vậpbcry.

jxshi gìjqcutyekn nhiệcwssm, cájxshi gìjqcu phảpsbmn bộawopi, anh nghe nhưwcdn lọheqtt vàjigio trong sưwcdnơzhkmng mùmacc.

Hạnhni Thầvobrn Hi chợsehft cưwcdnfjcvi, "Cókqir lẽstfv, thậpbcrt muốnnpcn nókqiri mộawopt nguyêbwucn nhâawopn, đljunókqir chítyeknh làjigiiqwwi cầvobrn mộawopt ngưwcdnfjcvi yêbwucu tôiqwwi, cũnkivng cầvobrn mộawopt ngưwcdnfjcvi bịkbppiqwwi yêbwucu."

"Chỉrnmb đljunơzhkmn giảpsbmn nhưwcdn vậpbcry!"

Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni thậpbcrt sâawopu nhìjqcun côiqww, "Cha Hạnhni Thiêbwucn đljunâawopu?"

Hạnhni Thầvobrn Hi đljunawopt nhiêbwucn cưwcdnfjcvi thậpbcrt ngọheqtt ngàjigio, "Đjajuưwcdnfjcvng tiêbwucn sinh, đljunâawopy làjigi việcwssc tưwcdn củfjcva tôiqwwi."

Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni lạnhninh lùmaccng cưwcdnfjcvi, phẩwznfy tay ájxsho bỏozaa đljuni.

Anh mởazwo cửjqcua, ngồljuni lêbwucn xe, nhấimhon ga, tuyệcwsst tìjqcunh màjigi đljuni, khôiqwwng nhìjqcun Hạnhni Thầvobrn Hi mộawopt cájxshi.

Hạnhni Thầvobrn Hi biếcqust, anh thậpbcrt nổyvqdi giậpbcrn .

iqww khôiqwwng biếcqust nêbwucn nókqiri cájxshi gìjqcu, cảpsbmm thấimhoy tấimhot cảpsbm rốnnpci loạnhnin.

Dọheqtc theo đljunưwcdnfjcvng Tâawopn Giang đljuni hai mưwcdnơzhkmi phúheqtt rồljuni, Hạnhni bảpsbmo bốnnpci rấimhot thítyekch buổyvqdi tốnnpci dắresft chókqir đljuni dạnhnio, thítyekch ởazwo nhàjigi bọheqtn họheqtmaccng Tiểvobru Bảpsbmo vàjigi Tiểvobru Bốnnpci chơzhkmi đljunùmacca, đljunawopt nhiêbwucn thấimhoy Hạnhni Thầvobrn Hi khôiqwwng cókqir tinh thầvobrn trởazwo vềzhpu, lấimhoy làjigim kinh hãkjcvi.

zcroi, mẹnhvt, ai chàjigi đljunnhnip ngưwcdnfjcvi?” Hạnhni bảpsbmo bốnnpci thổyvqdi mộawopt tiếcqusng huýexkrt giókqir, Tiểvobru Bốnnpci hoan hỉrnmb trờfjcvi đljunkbppa nhàjigio tớhyogi, ôiqwwm nữhltx chủfjcv nhâawopn nókqiri dốnnpci.


Trong lòiqwwng Hạnhni Thầvobrn Hi tấimhot cảpsbm trầvobrm trọheqtng tan thàjiginh mâawopy khókqiri, tấimhot cảpsbm trởazwobwucn khôiqwwng quan trọheqtng, nhẹnhvt nhõxwoem nhưwcdn vậpbcry.

Chỉrnmb cầvobrn nghe thấimhoy tiếcqusng bảpsbmo bốnnpci, tấimhot cảpsbm phiềzhpun nãkjcvo sẽstfv khôiqwwng thấimhoy.

Hạnhni Thầvobrn Hi xoa xoa đljunvobru Tiểvobru Bốnnpci, vui vẻfjcvkqiri, "Bảpsbmo bốnnpci, Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni biếcqust con làjigi con trai mẹnhvt, khôiqwwng phảpsbmi làjigi em trai.”

Hạnhni bảpsbmo bốnnpci mộawopt chúheqtt ngoàjigii ýexkr muốnnpcn cũnkivng khôiqwwng cókqir, giốnnpcng nhưwcdn chuyệcwssn bìjqcunh thưwcdnfjcvng sẽstfv xảpsbmy ra.

"Cha phảpsbmn ứwaanng gìjqcu?"

"Phảpsbmn ứwaanng bìjqcunh thưwcdnfjcvng." Hạnhni Thầvobrn Hi nókqiri, nghĩresf đljunếcqusn mặwznft Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni hung ájxshc nham hiểvobrm, khôiqwwng khỏozaai bậpbcrt cưwcdnfjcvi.

Anh rốnnpct cuộawopc vìjqcu sao sinh khítyek, côiqwwnkivng khôiqwwng phảpsbmi làjigi rấimhot rõxwoejiging.

Anh thoạnhnit nhìjqcun cũnkivng khôiqwwng ngạnhnii côiqwwkqir con trai, chỉrnmbjigi anh vẫfzpdn đljunang rấimhot phẫfzpdn nộawop.

jigiy rấimhot làjigim ngưwcdnfjcvi ta khókqir hiểvobru.

"Cha thậpbcrt đljunájxshng thưwcdnơzhkmng." Hạnhni bảpsbmo bốnnpci cưwcdnfjcvi hỏozaai, "Mẹnhvt, mẹnhvttyeknh toájxshn lúheqtc nàjigio thẳpbcrng thắresfn thìjqcu đljunưwcdnsehfc khoan hồljunng?”

ilnv trájxshi lạnhnii rấimhot chờfjcv mong cha biếcqust thâawopn phậpbcrn củfjcva béilnv, sẽstfvjigijxshi biểvobru tìjqcunh gìjqcu, nhấimhot đljunkbppnh rấimhot đljunwznfc sắresfc.

"Nếcqusu nhưwcdnkqiri cho Đjajuưwcdnfjcvng Bạnhnich Dạnhni, con làjigi con anh ta, dựtugl đljunjxshn anh ta sẽstfv phájxsht tájxshc bệcwssnh tim.” Hạnhni Thầvobrn Hi cưwcdnfjcvi nókqiri, "Mẹnhvtnkivng khôiqwwng títyeknh nókqiri cho anh ta biếcqust,cứwaan nhưwcdn vậpbcry đljuni, vềzhpu sau, hãkjcvy nókqiri.”

Hạnhni bảpsbmo bốnnpci nhúheqtn bảpsbm vai mộawopt cájxshi, béilnv khôiqwwng sao cảpsbm.

Mặwznfc dùmaccilnv rấimhot thítyekch cha, cókqir thểvobrkqir mẹnhvt, béilnvnkivng rấimhot thỏozaaa mãkjcvn.

Hạnhni bảpsbmo bốnnpci ngồljuni ởazwo trêbwucn ngưwcdnfjcvi Tiểvobru Bảpsbmo, cưwcdnfjcvi hítyekp mắresft nókqiri, "Đjajuúheqtng rồljuni, mẹnhvt, nókqiri cho mẹnhvt biếcqust mộawopt việcwssc, trưwcdnfjcvng họheqtc củfjcva con cókqirnkivng truyềzhpun hìjqcunh tổyvqd chứwaanc chuyêbwucn mụexkrc nhi đljunljunng đljunheqtc sájxshch, con đljunãkjcvjxsho danh.”

"Tùmaccy ýexkr." Hạnhni Thầvobrn Hi nókqiri, "Sẽstfv quảpsbmng bájxsh ra sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.