Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 104 : Đàn ông đố kị là đáng sợ nhất

    trước sau   
Editor: thanh huyềgeckn

Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc giậupuwn quávqabzszia cưpgsezgwji, nhìamvtn ávqabnh mắfoout nhìamvtn Hạvchc Thầgziqn Hi nhưpgse ghédeqrt cávqabi gìamvt đjybvózszi.

pgseqtzbng Tuệdnwpqtzb mộicbrt bêhycin châuwvum ngòuwvui thổujezi giózszi, "Đxbjbưpgsezgwjng, em nózszii đjybvúgeckng, cômnbw ta làdeqr phiếydvjn tửkewx (ed k hiểfoouu), cômnbw ta khômnbwng cózszizszii cho anh biếydvjt cômnbw ta cózszi con, co ta chỉwikudeqr muốqtzbn lừjypja anh.”

"Câuwvum miệdnwpng!" Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc quávqabt chózszii tai, "Cômnbwzszi phảaedni hay khômnbwng phiếydvjn tửkewx, chízjlgnh tômnbwi sẽgsvf phávqabn đjybvvqabn, khômnbwng cầgziqn cômnbw nhiềgecku lờzgwji!"

pgseqtzbng Tuệdnwp khômnbwng thểfoou tin tưpgseqtzbng mởqtzb to hai mắfoout, Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc chợdeqrt kédeqro Hạvchc Thầgziqn Hi qua, cávqabo từjypjuwvung khômnbwng cózszi, kédeqro Hạvchc Thầgziqn Hi rờzgwji khỏzjlgi, đjybvem cômnbw nhédeqrt vàdeqro Lamborghini, ávqabnh mắfoout củckaca anh lãamvtnh lệdnwp giốqtzbng nhưpgsezszi thểfoou đjybvem ngưpgsezgwji bắfooun chếydvjt.

pgseqtzbng Tuệdnwp trơfnqd mắfoout nhìamvtn bọfvran họfvra rờzgwji khỏzjlgi phòuwvung khávqabch yếydvjn hộicbri.


Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc mộicbrt đjybvưpgsezgwjng xe, vẫmkddn đjybvem xe dừjypjng ởqtzbuwvun Giang, anh xuốqtzbng xe, đjybvi tớkhwyi bờzgwjmnbwng hózszing giózszi, tízjlgnh toávqabn tỉwikunh távqabo lạvchci, nghe Hạvchc Thầgziqn Hi giảaedni thízjlgch, đjybvózszideqr mộicbrt loạvchci phẫmkddn nộicbrmnbw phávqabp phávqabt tiếydvjt.

mnbw vậupuwy gạvchct anh!

Đxbjbcinea nhỏzjlg lanh lợdeqri đjybvávqabng yêhyciu kia, làdeqr con trai ruộicbrt củckaca cômnbw, cũuwvung khômnbwng phảaedni em trai.

Hạvchc Thầgziqn Hi nhìamvtn bózszing lưpgseng củckaca anh, mízjlgm mômnbwi, xuốqtzbng xe, bờzgwjmnbwng giózszi lớkhwyn, cózszi chúgeckt lạvchcnh, cômnbw mặqbtmc lễznad phụqbtuc khômnbwng cózszi tay, khômnbwng khỏzjlgi cảaednm thấyuboy ízjlgt ávqabo.

Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc a, Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc, anh cózszi biếydvjt hay khômnbwng, Hạvchc Thiêhycin làdeqr con củckaca anh.

Đxbjbưpgseơfnqdng nhiêhycin, nếydvju cózszi thểfoou, tômnbwi hi vọfvrang anh vĩmqvpnh viễznadn cũuwvung khômnbwng cầgziqn biếydvjt.

Bởqtzbi vìamvt, tômnbwi biếydvjt, cózszi lẽgsvf chuyệdnwpn củckaca chúgeckng ta làdeqr chuyệdnwpn cũuwvu, chẳizmfng phảaedni hoàdeqrn mỹfwid, tômnbwi cũuwvung khômnbwng hi vọfvrang, tấyubot cảaedn sẽgsvf mởqtzb ra trưpgsekhwyc mắfoout, chuyệdnwpn gìamvtdeqrn khốqtzbc, khômnbwng thểfoou tiếydvjp thu.

zszing đjybvêhycim rấyubot trầgziqm, ávqabnh sávqabng rảaedni rávqabc, cózszi vẻdxzbdeqrng kiềgeckm chếydvj.

Hạvchc Thầgziqn Hi đjybvi tớkhwyi bêhycin ngưpgsezgwji Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc, phong cảaednnh bờzgwjmnbwng, cózszi chúgeckt lạvchcnh lẽgsvfo, thổujezi trúgeckng ngưpgsezgwji cảaednm thấyuboy, tâuwvum thậupuwt lạvchcnh.

"Tômnbwi lầgziqn đjybvgziqu tiêhycin thấyuboy hai ngưpgsezgwji làdeqr trong siêhyciu thịevmg, vìamvt sao bédeqr gọfvrai cômnbwdeqr chịevmg?” Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc trầgziqm giọfvrang hỏzjlgi.

Anh làdeqr ngưpgsezgwji rấyubot nhạvchcy bédeqrn, đjybvem mộicbrt màdeqrn bọfvran họfvra gặqbtmp nhau nhớkhwyamvti, cózszivqabi gìamvtamvt lạvchc, vìamvt sao, anh nghĩmqvp khômnbwng ra.

Hạvchc Thầgziqn Hi thấyuboy chiêhyciu phávqab chiêhyciu, "Đxbjbưpgsezgwjng tổujezng, dùaywq cho bédeqr gọfvrai tômnbwi làdeqr chịevmg, anh cũuwvung sẽgsvf cảaednm thấyuboy chúgeckng tômnbwi làdeqr chịevmg em, khômnbwng ai nghĩmqvp đjybvếydvjn, tômnbwi cùaywqng Hạvchc Thiêhycin sẽgsvfdeqr mẹqtzb con, bởqtzbi vìamvt tuổujezi củckaca tômnbwi, dízjlgch thựmkddc sẽgsvf khômnbwng cózszi con trai lớkhwyn nhưpgse vậupuwy.”

mnbwqtzbhycin ngoàdeqri làdeqrm việdnwpc, mớkhwyi hơfnqdn hai mưpgseơfnqdi tuổujezi, ai sẽgsvf nghĩmqvp tớkhwyi cômnbwzszi đjybvcinea con trai hơfnqdn 7 tuổujezi.


xbjbưpgsezgwjng tổujezng, cũuwvung khômnbwng phảaedni làdeqrmnbwi cózszi ýzllk đjybvevmgnh lừjypja gạvchct anh.” Hạvchc Thầgziqn Hi chậupuwm rãamvti nózszii, "Chúgeckng tômnbwi làdeqr mẹqtzb con, ngưpgsezgwji khávqabc thếydvjdeqro khômnbwng sao cảaedn, cuộicbrc sốqtzbng củckaca chúgeckng tômnbwi cũuwvung khômnbwng cầgziqn ngưpgsezgwji ngoàdeqri đjybvếydvjn tham gia, cho nêhycin làdeqr mẹqtzb con, làdeqr chịevmg em, ngưpgsezgwji khávqabc cho rằaywqng thếydvjdeqro, chúgeckng tômnbwi sẽgsvf khômnbwng quan tâuwvum.”

Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchcpgsezgwji lạvchcnh, trong lòuwvung đjybvèwikudeqrn mộicbrt đjybvdeqrn lửkewxa giậupuwn, giózszi biểfooun thổujezi vàdeqro cũuwvung khômnbwng thểfoou tiêhyciu tan, hung ávqabc nham hiểfooum dọfvraa ngưpgsezgwji.

Hạvchc Thầgziqn Hi yêhyciu ghédeqrt rõzszideqrng, dávqabm yêhyciu dávqabm hậupuwn, nếydvju nhưpgsezllk trízjlgdeqry, ai cózszi thểfooudeqrm cho cômnbwqtzb tuổujezi vịevmg thàdeqrnh niêhycin, cam nguyệdnwpn mạvchco hiểfooum nguy hiểfooum, sinh hạvchc đjybvcinea nhỏzjlg, ngưpgsezgwji đjybvàdeqrn ômnbwng nàdeqry lạvchci làdeqr hạvchcng ngưpgsezgwji gìamvt, cózszi thểfooudeqrm cho Hạvchc Thầgziqn Hi ávqabi mộicbr nhưpgse vậupuwy. (ảaednnh chứcine ai, vậupuwy cũuwvung thắfoouc mắfoouc)

Nếydvju khômnbwng cózszi ávqabi mộicbr, lấyuboy tízjlgnh tìamvtnh củckaca cômnbw, tạvchci sao lạvchci sinh hạvchc đjybvcinea nhỏzjlg.

Vừjypja nghĩmqvp tớkhwyi cózszi ngưpgsezgwji chiếydvjm cứcineuwvum Hạvchc Thầgziqn Hi, cômnbwhyciu ngưpgsezgwji khávqabc, Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc nắfooum tay giốqtzbng nhưpgse muốqtzbn bózszip návqabt.

Lửkewxa giậupuwn cùaywqng lòuwvung đjybvqtzb kịevmg, thiêhyciu đjybvqtzbt anh giốqtzbng nhưpgse khômnbwng cózszizllk trízjlg.

Đxbjbúgeckng vậupuwy, làdeqr đjybvqtzb kịevmg!

Anh biếydvjt, cũuwvung khômnbwng phảaedni làdeqr Hạvchc Thầgziqn Hi lừjypja gạvchct anh cózszi đjybvcinea nhỏzjlg, màdeqrdeqr, tâuwvum Hạvchc Thầgziqn Hi từjypjng thuộicbrc vềgeck ngưpgsezgwji khávqabc.

mnbw từjypjng thuộicbrc vềgeck ngưpgsezgwji đjybvàdeqrn ômnbwng khávqabc.

Anh đjybvqtzb kịevmg, vớkhwyi cha củckaca Hạvchc Thiêhycin.

"Lúgeckc cômnbw sinh Hạvchc Thiêhycin, đjybvang lúgeckc đjybvi họfvrac, lạvchci làdeqr vịevmg thàdeqrnh niêhycin, tạvchci sao muốqtzbn sinh hạvchc đjybvcinea nhỏzjlg?" Đxbjbưpgsezgwjng Bạvchcch Dạvchc cảaednm thấyuboy, anh muốqtzbn biếydvjt rõzsziamvt sao lạvchci nhưpgse vậupuwy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.