Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 100 : Đường tiên sinh ăn giấm chua (2)

    trước sau   
Editor: boconganh1503

Hạanzb Thầuvuon Hi cóhjkv mộzpjwt loạanzbi cảwnjbm giárgtnc oan gia ngõfmba hẹduysp, đqbztzpjwt nhiêvoxan nhớqchb tớqchbi Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzbhjkv hỏrrnvi qua côzjsl, thứwnjbuxcdm cóhjkv rảwnjbnh hay khôzjslng, ýrgtn tứwnjb củocspa anh chípqlinh làuukx muốefmbn mang côzjsl đqbzti tham dựkwsh tiệejeac tốefmbi nay sao?

Anh cóhjkv vịuehvzjsln thêvoxa củocspa mìgfbgnh, đqbztưzjwoơanzbng nhiêvoxan phảwnjbi mang Tưzjwocyytng Tuệejea, tạanzbi sao còjlcsn muốefmbn mang côzjsl đqbzti?

zjwocyytng Tuệejeazjwoxlexi nóhjkvi, "Trầuvuon tổzrfwng giárgtnm đqbztefmbc cùfmbang Hạanzb tiểxukmu thưzjwo thoạanzbt nhìgfbgn rấhbbtt xứwnjbng đqbztôzjsli, sao hai ngưzjwoxlexi khôzjslng phárgtnt triểxukmn thàuukxnh tìgfbgnh yêvoxau đqbzti?"

Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb nghe đqbztưzjwonldhc câpuwou nàuukxy, árgtnnh mắyjnot càuukxng trầuvuom, lạanzbnh lùfmbang nghiêvoxam nghịuehv bứwnjbc ngưzjwoxlexi.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng nóhjkvi, "Tưzjwocyytng tiểxukmu thưzjwohjkvi đqbztùfmbaa, côzjslfmbang Bạanzbch Dạanzb sắyjnop kếlrqzt hôzjsln, tôzjsli còjlcsn chưzjwoa chúzjwoc mừkoncng côzjsl."


zjwocyytng Tuệejeahjkvi, "Trầuvuon tổzrfwng cũgfbgng phảwnjbi nổzrfw lựkwshc mớqchbi đqbztưzjwonldhc, đqbztếlrqzn lúzjwoc đqbztóhjkvzjsli sẽggei gởcyyti thiệejeap mờxlexi cho cárgtnc ngưzjwoxlexi . Đotrhưzjwoxlexng, anh xem bọlgaan họlgaahjkv phảwnjbi hay khôzjslng rấhbbtt xứwnjbng đqbztôzjsli."

"Cóhjkv xứwnjbng đqbztôzjsli hay khôzjslng, mắyjnoc mớqchbgfbg tớqchbi côzjsl?" Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb khôzjslng khárgtnch khípqlihjkvi, hừkonc lạanzbnh nóhjkvi, "Tôzjsli nhìgfbgn mộzpjwt chúzjwot cũgfbgng khôzjslng xứwnjbng."

zjwocyytng Tuệejea khôzjslng ngờxlex trưzjwoqchbc mặyzjnt nhiềvoxau ngưzjwoxlexi Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb lạanzbi làuukxm côzjsl mấhbbtt mặyzjnt nhưzjwo vậdleoy, nhấhbbtt thờxlexi tưzjwoơanzbi cưzjwoxlexi cóhjkv chúzjwot cứwnjbng ngắyjnoc.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng trong lòjlcsng thổzrfwi mộzpjwt tiếlrqzng huýrgtnt gióhjkv, Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb, phong đqbztzpjw củocspa anh đqbztâpuwou, phong đqbztzpjw củocspa anh đqbztâpuwou?

Hạanzb Thầuvuon Hi tưzjwoơanzbi cưzjwoxlexi, im lặyzjnng làuukxuukxng.

zjslwevmo Trầuvuon Dưzjwoơanzbng, đqbztwnjbng mộzpjwt bêvoxan đqbztúzjwong mứwnjbc mỉwrzwm cưzjwoxlexi, khôzjslng biếlrqzt thếlrqzuukxo , Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb cảwnjbm thấhbbty mộzpjwt màuukxn nàuukxy thựkwshc sựkwsh chóhjkvi mắyjnot, xoay ngưzjwoxlexi rờxlexi đqbzti.

otrhưzjwoxlexng, chờxlex em mộzpjwt chúzjwot..." Mang giàuukxy cao góhjkvt Tưzjwocyytng Tuệejea kinh hoảwnjbng thấhbbtt sắyjnoc chạanzby theo sau, trưzjwoqchbc khi đqbzti còjlcsn hung hăuxcdng liếlrqzc mắyjnot Hạanzb Thầuvuon Hi mộzpjwt cárgtni.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng nhìgfbgn bóhjkvng lưzjwong củocspa bọlgaan họlgaa, cưzjwoxlexi trêvoxau ghẹduyso, " Bạanzbch Dạanzbpqlinh tìgfbgnh mưzjwoa nắyjnong thấhbbtt thưzjwoxlexng, côzjsl đqbztkoncng đqbztxukm trong lòjlcsng."

Hạanzb Thầuvuon Hi cưzjwoxlexi hỏrrnvi, "Trầuvuon tổzrfwng cùfmbang Đotrhưzjwoxlexng tổzrfwng giao tìgfbgnh khôzjslng tệejea a."

"cóhjkv thểxukm."

"Ngưzjwoxlexi nàuukxy từkonc nhỏrrnv đqbztãepaw thiếlrqzu tìgfbgnh thưzjwoơanzbng, cóhjkv thểxukmfmbang Trầuvuon tổzrfwng kếlrqzt giao bằnimeng hữgujyu, thậdleot khóhjkv cho anh." Hạanzb Thầuvuon Hi ôzjsln hòjlcsa nóhjkvi.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng kịuehvp phảwnjbn ứwnjbng, cưzjwoxlexi to khôzjslng ngớqchbt, dẫzpjwn Hạanzb Thầuvuon Hi tiếlrqzn vàuukxo hộzpjwi trưzjwoxlexng.

puwom panh mịuehvwnjbnh, phụwrdgc trang đqbztduysp đqbztggei.


Xa hoa trụwrdgy lạanzbc, hưzjwoơanzbng khípqli Tậdleop Nhâpuwon.

Hạanzb Thầuvuon Hi cao gầuvuoy mỹpgsc lệejea, Trầuvuon Dưzjwoơanzbng lạanzbi phong đqbztzpjw nhẹduys nhàuukxng, hai ngưzjwoxlexi đqbzti cùfmbang mộzpjwt chỗvoxa, làuukxm cho nhiềvoxau ngưzjwoxlexi chúzjwo ýrgtn.

Hạanzb Thầuvuon Hi cùfmbang Trưzjwoơanzbng tổzrfwng chưzjwoa từkoncng gặyzjnp qua, hôzjslm nay côzjsluukx bạanzbn gárgtni củocspa Trầuvuon Dưzjwoơanzbng, cũgfbgng theo Trầuvuon Dưzjwoơanzbng cùfmbang đqbzti gặyzjnp Trưzjwoơanzbng tổzrfwng chúzjwoc mừkoncng, Trưzjwoơanzbng tổzrfwng cưzjwoxlexi hípqlip mắyjnot tiếlrqzp thu nóhjkvi cárgtnm ơanzbn, phu nhâpuwon củocspa ôzjslng rấhbbtt ôzjsln hòjlcsa cóhjkv lễeoco nghĩonzsa, thoạanzbt nhìgfbgn rấhbbtt cóhjkv giárgtno dưzjwoqchbng.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng mờxlexi Trưzjwoơanzbng phu nhâpuwon nhảwnjby mộzpjwt đqbztiệejeau nhảwnjby, lúzjwoc nàuukxy mớqchbi trởcyyt lạanzbi Hạanzb Thầuvuon Hi bêvoxan ngưzjwoxlexi, hưzjwoqchbng Hạanzb Thầuvuon Hi mờxlexi khiêvoxau vũgfbg.

Hạanzb Thầuvuon Hi khôzjslng cóhjkv cựkwsh tuyệejeat, cưzjwoxlexi theo Trầuvuon Dưzjwoơanzbng đqbzti vàuukxo sàuukxn nhảwnjby, nhảwnjby waltz.

Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb thấhbbty hai ngưzjwoxlexi nhẹduys nhàuukxng khiêvoxau vũgfbg, đqbztzpjwt nhiêvoxan cưzjwoxlexi lạanzbnh, cũgfbgng kéwevmo Tưzjwocyytng Tuệejea đqbzti vàuukxo sàuukxn nhảwnjby, Tưzjwocyytng Tuệejea trong lòjlcsng vui vẻtqry, hưzjwoqchbng Hạanzb Thầuvuon Hi mộzpjwt árgtnnh nhìgfbgn đqbztyjnoc ýrgtn.

Hạanzb Thầuvuon Hi thầuvuom nghĩonzs, Tưzjwocyytng Tuệejea ngưzjwoxlexi phụwrdg nữgujyuukxy thậdleot khôzjslng biếlrqzt đqbztiềvoxau, ba lầuvuon bốefmbn lưzjwonldht khiêvoxau khípqlich, làuukxm côzjsl chárgtnn géwevmt a.

Đotrhếlrqzn khúzjwoc giữgujya, vừkonca lúzjwoc bốefmbn ngưzjwoxlexi đqbztang chéwevmo nhau, Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzbhjkvi, "Trầuvuon Dưzjwoơanzbng, đqbztzrfwi bạanzbn nhảwnjby."

Mớqchbi vừkonca nóhjkvi xong, đqbztãepaw thừkonca dịuehvp xoay tròjlcsn đqbztem Tưzjwocyytng Tuệejea tung đqbzti.

Trầuvuon Dưzjwoơanzbng vôzjsl ýrgtn thứwnjbc cũgfbgng đqbztem Hạanzb Thầuvuon Hi giao cho anh, hai ngưzjwoxlexi nhanh chóhjkvng trao đqbztzrfwi bạanzbn nhảwnjby.

Bởcyyti quárgtnn típqlinh, Hạanzb Thầuvuon Hi gãepawuukxo trong lòjlcsng Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb, thâpuwon thểxukm chặyzjnt chẽggeipqlinh sárgtnt vàuukxo Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb, chóhjkvp mũgfbgi cơanzb hồpihvrgtnn chóhjkvp mũgfbgi, hơanzbi thởcyyt pha trộzpjwn lẫzpjwn nhau, thâpuwon mậdleot tuy hai màuukx mộzpjwt.

Hạanzb Thầuvuon Hi khôzjslng kịuehvp phárgtnt biểxukmu cảwnjbm khárgtni, ngưzjwoqchbc mắyjnot liềvoxan tìgfbgnh cờxlex gặyzjnp đqbztôzjsli mắyjnot thâpuwom thúzjwoy củocspa Đotrhưzjwoxlexng Bạanzbch Dạanzb, đqbzten nhưzjwo mựkwshc.

qchb trong mắyjnot củocspa anh cóhjkvhjkvng dárgtnng củocspa chípqlinh mìgfbgnh.

Giốefmbng nhưzjwozjsl sốefmb árgtnnh sárgtnng.

Thâpuwom thúzjwoy nhưzjwojlcsng xoárgtny, muốefmbn đqbztem côzjsl cuốefmbn vàuukxo.

voxan tai hơanzbi cóhjkv chúzjwot phấhbbtn hồpihvng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.