Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 1 : Hôn lễ thế kỷ xa hoa

    trước sau   
Thàyewonh phốpjdm S.

Trờvcdfi trong nắiyajng ấgzmqm, bầorgpu trờvcdfi xanh thẩlivem khôkbcpng mộkoxnt áemcmng mâejkby, tạgcaui thàyewonh phốpjdm S đktvpang diễprgjn ra hôkbcpn lễprgj củfkqya Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau, ngưcxohvcdfi đktvpưcxohrjcpc mệtuxtnh danh ngưcxohvcdfi đktvpàyewon ôkbcpng đktvpkoxnc thâejkbn hoàyewong kim, vàyewo nữszxy diễprgjn viêgalgn quốpjdmc tếmzea nổresni tiếmzeang Lâejkbm Tìcgvtnh.

Thảorgpm đktvpktvp, hoa tưcxohơhhyji, lễprgj đktvpưcxohvcdfng đktvpưcxohrjcpc bàyewoy trívnwf mộkoxnt cáemcmch xa hoa, đktvpâejkby cũqfoong chívnwfnh làyewokbcpn lễprgj biếmzeat bao nhiêgalgu ngưcxohvcdfi mơhhyj ưcxohkmndc tớkmndi.

Vớkmndi sựuwasemcmp mặrklst củfkqya nhữszxyng danh nhâejkbn nổresni tiếmzeang, hay nhữszxyng ngôkbcpi sao đktvpưcxohơhhyjng thờvcdfi nổresni bậvnwft nhấgzmqt hiệtuxtn nay, mọlkeui ngưcxohvcdfi đktvpcgvtu phôkbcp trưcxohơhhyjng thanh thếmzea củfkqya mìcgvtnh.

kbcp đktvpâejkbu mặrklsc mộkoxnt bộkoxnemcmy sarêgalgcxohkmndi màyewou trắiyajng, đktvpưcxohrjcpc nhàyewo thiếmzeat kếmzea nổresni tiếmzeang nhấgzmqt thếmzea giớkmndi Milan thiếmzeat kếmzea, càyewong tôkbcpn lêgalgn vẻnmjx đktvpvwyrp nhưcxoh hoa nhưcxoh ngọlkeuc củfkqya côkbcp, chỉwzhmemcm thểuplsxwazng bốpjdmn từqfoo ' khuynh quốpjdmc khuynh thàyewonh ' đktvpupls miêgalgu tảorgp vềcgvtkbcp ngay thờvcdfi đktvpiểuplsm nàyewoy.

Chúksvg rễprgj mang đktvpvnwfm khívnwf chấgzmqt biếmzeang nháemcmc, dung mạgcauo bứxmglc ngưcxohvcdfi, vừqfooa hoa lệtuxt lạgcaui thậvnwfp phầorgpn yêgalgu mịcgvt, vầorgpng tráemcmn mang theo mộkoxnt cổresn mịcgvt hoặrklsc khiếmzean ngưcxohvcdfi kháemcmc khôkbcpng thểupls bỏktvp qua, từqfoong đktvpkoxnng táemcmc giơhhyj tay nhấgzmqc châejkbn đktvpcgvtu tỏktvpa ra phong tháemcmi cao sang tao nhãsasw, nhưcxohng cốpjdmcgvtnh nhữszxyng đktvpkoxnng táemcmc ấgzmqy lạgcaui càyewong khiếmzean ngưcxohvcdfi xem khôkbcpng cáemcmch nàyewoo rờvcdfi mắiyajt.


Cha sứxmgl hỏktvpi : "Chúksvg rểupls Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau tiêgalgn sinh, anh cóemcm nguyệtuxtn ýnmad lấgzmqy Lâejkbm Tìcgvtnh tiểuplsu thưcxohyewom vợrjcp, dùxwaz giàyewou sang hay nghèuwwno khóemcm, vẫynnin hứxmgla vĩnphmnh viễprgjn khôkbcpng chia lìcgvta hay khôkbcpng?"

Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcaukbcpi mỏktvpng gợrjcpi lêgalgn mộkoxnt chúksvgt, cưcxohvcdfi tàyewo mịcgvt, nụwyvvcxohvcdfi củfkqya anh vừqfooa đktvpa tìcgvtnh lạgcaui lộkoxn ra vàyewoi phầorgpn vôkbcpcgvtnh.

Hồpjdmi lâejkbu vẫynnin khôkbcpng nghe thấgzmqy đktvpưcxohrjcpc đktvpáemcmp áemcmn.

Mụwyvvc Sưcxoh kinh ngạgcauc, hỏktvpi lạgcaui thêgalgm mộkoxnt lầorgpn nữszxya, Lâejkbm Tìcgvtnh kinh ngạgcauc nhìcgvtn Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau, côkbcp khôkbcpng hiểuplsu, mộkoxnt Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcaucxohng chiềcgvtu côkbcp nhưcxoh thếmzea, vậvnwfy anh vìcgvtemcmi gìcgvt phảorgpi do dựuwas?

Ngay khi mọlkeui ngưcxohvcdfi kinh ngạgcauc ngởqarm ngàyewong thìcgvt Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcaugalgn tiếmzeang, "Tôkbcpi nguyệtuxtn ýnmad!"

ejkbm Tìcgvtnh khẽnmjx thởqarm ra tâejkbm tìcgvtnh nặrklsng nềcgvt thoáemcmng buôkbcpng lỏktvpng, tấgzmqt cảorgp mọlkeui ngưcxohvcdfi cũqfoong đktvppjdmng loạgcaut thởqarm ra mộkoxnt hơhhyji.

Cha sứxmgl lạgcaui hỏktvpi : " Côkbcpejkbu Lâejkbm Tìcgvtnh tiểuplsu thưcxoh, côkbcpemcm nguyệtuxtn ýnmad gảorgp cho Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau tiêgalgn sinh, dùxwaz giàyewou sang hay nghèuwwno khóemcm, vẫynnin hứxmgla vĩnphmnh viễprgjn khôkbcpng chia lìcgvta hay khôkbcpng?"

Phanh mộkoxnt tiếmzeang thậvnwft lớkmndn, cáemcmnh cửfkqya lớkmndn củfkqya giáemcmo đktvpưcxohvcdfng bịcgvt ngưcxohvcdfi mộkoxnt cưcxohkmndc đktvpáemcmlfgxng.

Ávyyinh sáemcmng từqfoogalgn ngoàyewoi chiếmzeau vàyewoo, khung cảorgpnh càyewong thêgalgm mộkoxnng ảorgpo.

Mộkoxnt bóemcmng dáemcmng nhỏktvp xinh xuấgzmqt hiệtuxtn trưcxohkmndc cửfkqya giáemcmo đktvpưcxohvcdfng, mộkoxnt đktvporgpu tóemcmc dàyewoi đktvpưcxohrjcpc cộkoxnt cao thàyewonh kiểuplsu tóemcmc đktvpkbcpi ngựuwasa, khuôkbcpn mặrklst đktvpưcxohrjcpc che chắiyajn dưcxohkmndi chiếmzeac mặrklst nạgcauyewou vàyewong.

Bộkoxn quầorgpn áemcmo dạgcauyewonh bóemcmemcmt ngưcxohvcdfi, nhìcgvtn côkbcpemcm chúksvgt ngổresn ngưcxohrjcpc, mỏktvpng manh yếmzeau đktvpuốpjdmi.

Nhìcgvtn côkbcp giốpjdmng nhưcxoh mớkmndi bưcxohkmndc ra từqfoo trong chiếmzean trưcxohvcdfng khốpjdmc liệtuxtt.

Hiệtuxtn trưcxohvcdfng bỗwyvvng chốpjdmc rốpjdmi loạgcaun, mọlkeui ngưcxohvcdfi tụwyvvm lạgcaui, ghéhhyj tai bàyewon luậvnwfn.


Ai vậvnwfy?

Khóemcme môkbcpi côkbcp giưcxohơhhyjng lêgalgn mộkoxnt nụwyvvcxohvcdfi lãsaswnh khốpjdmc, đktvpkoxnt nhiêgalgn, cổresn tay côkbcp vừqfooa chuyểuplsn, mộkoxnt khẩliveu súksvgng lụwyvvc liềcgvtn xuấgzmqt hiệtuxtn trêgalgn tay, thẳgvrong tắiyajp nhắiyajm thẳgvrong vềcgvt phívnwfa côkbcp đktvpâejkbu Lâejkbm Tìcgvtnh.

Nhắiyajm chuẩliven, bóemcmp còqrum.

Viêgalgn đktvpgcaun giốpjdmng nhưcxohgalgn rờvcdfi khỏktvpi dâejkby cung, xuyêgalgn thẳgvrong vàyewoo tim côkbcpejkbu.

Thủfkqy pháemcmp rấgzmqt nhanh, sạgcauch sẽnmjx, lưcxohu loáemcmt.

emcmu tưcxohơhhyji từqfoo ngựuwasc Lâejkbm Tìcgvtnh khôkbcpng ngừqfoong chảorgpy ra, đktvpvwyrp giốpjdmng nhưcxoh nhữszxyng đktvpóemcma hoa mạgcaun đktvpàyewo la, loàyewoi hoa củfkqya tửfkqy vong.

Hiệtuxtn trưcxohvcdfng đktvpgcaui loạgcaun, mọlkeui ngưcxohvcdfi khôkbcpng ngừqfoong théhhyjt chóemcmi tai.

Tay phảorgpi côkbcp khẽnmjx đktvprklst trêgalgn môkbcpi, đktvpkoxnt nhiêgalgn mỉwzhmm cưcxohvcdfi, còqrumn tặrklsng kèuwwnm thêgalgm cho Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau mộkoxnt nụwyvvkbcpn gióemcm, sau đktvpóemcm xoay ngưcxohvcdfi, lưcxohu loáemcmt rờvcdfi đktvpi, khôkbcpng đktvpupls lạgcaui mộkoxnt chúksvgt dấgzmqu vếmzeat.

Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau tựuwasa tiếmzeau phi tiếmzeau ôkbcpm lấgzmqy khóemcme môkbcpi mìcgvtnh, nụwyvvcxohvcdfi càyewong quáemcmi lạgcau, nhưcxohng đktvpôkbcpi mắiyajt lạgcaunh bălfgxng, khôkbcpng nhiễprgjm mộkoxnt chúksvgt ýnmadcxohvcdfi.

Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau thong thảorgpcxohkmndc châejkbn ra khỏktvpi giáemcmo đktvpưcxohvcdfng.

Bộkoxn comlpe màyewou trắiyajng dívnwfnh mộkoxnt chúksvgt máemcmu tưcxohơhhyji, giốpjdmng nhưcxoh phầorgpn mộkoxnyewou trắiyajng đktvpưcxohrjcpc đktvpiểuplsm lêgalgn nhữszxyng đktvpóemcma hoa màyewou đktvpktvp bắiyajt mắiyajt.

Anh làyewo đktvpxmgla con cưcxohng củfkqya trờvcdfi, gưcxohơhhyjng mặrklst hoa lệtuxt, đktvpvwyrp đktvpnmjxkbcp song, héhhyj ra dung mạgcauo đktvpvwyrp tựuwasa nhưcxoh mộkoxnt bứxmglc tranh đktvpưcxohrjcpc mộkoxnt họlkeua sỉwzhmyewoi ba vẽnmjx ra, thậvnwft mêgalg ngưcxohvcdfi.

Ngưcxohvcdfi ngoàyewoi khôkbcpng ai xa lạgcau vớkmndi danh tiếmzeang Đnphmưcxohvcdfng đktvpgcaui thiếmzeau gia.


Thủfkqy đktvpoạgcaun mạgcaunh mẽnmjx, quyếmzeat đktvpemcmn, đktvpvwyrp đktvpnmjx.

Anh làyewo mộkoxnt ngưcxohvcdfi đktvpàyewon ôkbcpng vừqfooa cóemcm thểuplscxohng rưcxohrjcpu đktvpktvp chậvnwfm rãsaswi nhấgzmqm nháemcmp, vừqfooa khôkbcpng mộkoxnt chúksvgt lưcxohu tìcgvtnh nàyewoo đktvpuổresni tậvnwfn giếmzeat tuyệtuxtt đktvppjdmi phưcxohơhhyjng.

saswnh khốpjdmc, thịcgvt huyếmzeat, đktvpvwyrp đktvpnmjx, mịcgvt hoặrklsc cùxwazng gom vàyewoo chung mộkoxnt chổresn.

kbcpm nay chívnwfnh làyewokbcpn lễprgj củfkqya anh, đktvporgpo mắiyajt liềcgvtn biếmzean thàyewonh tang lễprgj.

Nhóemcmm ngưcxohvcdfi bêgalgn giớkmndi truyềcgvtn thôkbcpng chen chúksvgc tiếmzeap cậvnwfn anh đktvpupls đktvpưcxohrjcpc phỏktvpng vấgzmqn.

nphmưcxohvcdfng đktvpgcaui thiếmzeau gia, Lâejkbm tiểuplsu thưcxoh thậvnwft sựuwas bịcgvt bắiyajn chếmzeat sao?"

nphmưcxohvcdfng đktvpgcaui thiếmzeau gia, anh cóemcm thểupls cho chúksvgng tôkbcpi đktvpưcxohrjcpc biếmzeat, ai làyewo ngưcxohvcdfi đktvpãsasw giếmzeat Lâejkbm tiểuplsu thưcxoh hay khôkbcpng?"

"Cóemcm phảorgpi làyewoemcm kẻnmjx muốpjdmn trảorgp thùxwaz anh khôkbcpng, Đnphmưcxohvcdfng đktvpgcaui thiếmzeau gia, anh cóemcm biếmzeat chuyệtuxtn nàyewoy làyewo do ai làyewom sao?"

... .....

Bảorgpo vệtuxt mộkoxnt đktvpưcxohvcdfng hộkoxn tốpjdmng, ngălfgxn lạgcaui thếmzeakbcpng mãsaswnh liệtuxtt củfkqya giớkmndi truyềcgvtn thôkbcpng.

Đnphmkoxnt nhiêgalgn Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau dừqfoong bưcxohkmndc, nhữszxyng ốpjdmng kívnwfnh, máemcmy ghi âejkbm đktvpcgvtu tậvnwfp trung vềcgvt phívnwfa anh, chờvcdf nghe đktvpáemcmp áemcmn, dưcxohkmndi áemcmnh mặrklst trờvcdfi, Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau đktvpvwyrp nhưcxoh mộkoxnt bứxmglc tưcxohrjcpng đktvpgalgu khắiyajc đktvpvwyrp đktvpnmjx, hoa lệtuxt đktvpếmzean mứxmglc khiếmzean ngưcxohvcdfi ta tựuwas ti khôkbcpng dáemcmm nhìcgvtn thẳgvrong vàyewoo anh.

"Cúksvgt!" Chợrjcpt, Đnphmưcxohvcdfng Bạgcauch Dạgcau khẽnmjx phun ra mộkoxnt tiếmzeang.

Mộkoxnt tiếmzeang duy nhấgzmqt, khôkbcpng lớkmndn, cũqfoong khôkbcpng cóemcm vẻnmjx tứxmglc giậvnwfn, lạgcaui giốpjdmng nhưcxoh mộkoxnt cơhhyjn gióemcm lạgcaunh thổresni qua, nhiệtuxtt đktvpkoxn xung quanh đktvpkoxnt nhiêgalgn hạgcau xuốpjdmng, mỗwyvvi ngưcxohvcdfi đktvpcgvtu cảorgpm thấgzmqy mộkoxnt trậvnwfn áemcmc hàyewon, giốpjdmng nhưcxohemcm mộkoxnt bàyewon tay vôkbcpcgvtnh đktvpang siếmzeat chặrklst cổresn họlkeung, khôkbcpng thểuplskbcp hấgzmqp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.