Máu Tôi Không Ngon Đâu

Chương 11 : Phiên ngoại

    trước sau   
Quen biếflxlt đupyvưfwydsnihc nửwwara năsnihm, trờggvii trởimqo lạnxcanh, Trưfwydơqngong Khảzighi Minh phájfcct hiệtftln (muỗupyvi) Trưfwydơqngong Văsnihn ngủymks ngàfwydy càfwydng nhiềtnnpu, tỉhhupnh dậrvevy cũkcodng rấsipft lờggvi đupyvggvikcodfwydsnihi.

Chuyệtftln nàfwydy quảzigh thựzihec làfwyd ban âljahn củymksa vạnxcan vậrvevt thiêbxyvn nhiêbxyvn dàfwydnh cho nhâljahn loạnxcai! Gấsipfu chólimcplubn phảzighi ngủymks đupyvôbyzwng huốmtsfng chi mộgutst con muỗupyvi! Sơqngon vũkcod ngâljahn xàfwyd, nguyêbxyvn trìhrxw lạnxcap tưfwydsnihng (môbyzw tảzighofjva đupyvôbyzwng tuyếflxlt rơqngoi trắfhsfng xoájfcc), mùofjva đupyvôbyzwng làfwydofjva đupyvplubp nhấsipft tuyệtftlt vờggvii nhấsipft trong năsnihm! Yàfwydfhsf! Tôbyzwi yêbxyvu mùofjva đupyvôbyzwng!

Hắfhsfc hắfhsfc! Em sẽtftl cho anh biếflxlt cájfcci gìhrxw mớnxcai làfwydbxyvn giưfwydggving bảzighy lầhixzn khôbyzwng nhũkcodn châljahn chíiqlcnh! Cájfcci gìhrxwfwyd tinh tuýsdqq củymksa long dưfwydơqngong mưfwydggvii tájfccm thứmtsfc! Cájfcci gìhrxwfwyd vạnxcan vậrvevt chi linh thầhixzn thájfccnh bấsipft khảzighljahm phạnxcam!

plubn chưfwyda đupyvếflxln sájfccu giờggvi, trờggvii đupyvãlpiz sầhixzm tốmtsfi, màfwydn đupyvêbxyvm tàfwyd ájfccc vộgutsi vàfwydng buôbyzwng xuốmtsfng. Trưfwydơqngong Khảzighi Minh ngồzczni trêbxyvn nắfhsfp bồzcznn cầhixzu, trong lòplubng ôbyzwm mộgutst cájfcci hộgutsp khôbyzwng lớnxcan lắfhsfm, bêbxyvn trong làfwyd thứmtsf đupyvzcznhrxw đupyvólimc hắfhsfn đupyvctgut hàfwydng trêbxyvn mạnxcang khôbyzwng thểhzdy cho ai biếflxlt.

ahsbt thấsipfy Trưfwydơqngong Văsnihn hầhixzu nhưfwydfhsfc nàfwydo cũkcodng díiqlcnh mộgutst chỗupyv vớnxcai hắfhsfn, chỉhhuplimcfhsfc nàfwydy (vấsipft vảzigh tranh thủymksbyzw WC đupyvhzdylimc chúfhsft khôbyzwng gian riêbxyvng tưfwyd) hắfhsfn mớnxcai cólimc thểhzdy thầhixzn khôbyzwng biếflxlt muỗupyvi khôbyzwng hay mởimqo hộgutsp.

“Xoẹplubt” mộgutst tiếflxlng, chiếflxlc hộgutsp Pandora kìhrxwiqlc bịjfre mởimqo ra, lộguts ra bêbxyvn trong mộgutst đupyvmtsfng loạnxcai dâljahy màfwydu đupyven. Trưfwydơqngong Khảzighi Minh moi từqngo trong ra mộgutst đupyvôbyzwi cájfcci còplubng tay còplubng châljahn bằxhdyng da, trong đupyvhixzu khôbyzwng ngừqngong YY tíiqlc nữknywa sẽtftl buộgutsc Trưfwydơqngong Văsnihn thàfwydnh tưfwyd thếflxlhrxw ——- hìhrxwnh chữknyw đupyvnxcai (minh hoạnxca: 大)? – coi bộguts khôbyzwng sájfccng tạnxcao lắfhsfm, quỳsnih sấsipfp? – vềtnnp sau nhấsipft đupyvjfrenh sẽtftl bịjfre trảzigh thùofjv, nghiêbxyvng ngưfwydggvii nâljahng mộgutst châljahn lêbxyvn? – khôbyzwng biếflxlt dâljahy cólimc đupyvymksfwydi khôbyzwng ta…


Khôbyzwng đupyvưfwydsnihc, sắfhsfp phun májfccu mũkcodi rồzczni. Mặctguc kệtftl, bấsipft chấsipfp hếflxlt, tíiqlcnh sau! Tìhrxwnh trạnxcang hiệtftln giờggvi củymksa Khảzighi Minh em coi bộgutslimcfwydi mộgutst lầhixzn hếflxlt mưfwydggvii tájfccm thứmtsfc long dưfwydơqngong cũkcodng khôbyzwng cólimc vấsipfn đupyvtnnphrxw!

Mấsipfy cájfcci kia trưfwydnxcac cứmtsf giấsipfu trong phòplubng vệtftl sinh, dùofjv sao bôbyzwi trơqngon đupyvhzdyimqo giưfwydggving còplubn đupyvymksofjvng. Hắfhsfc hắfhsfc!

Trưfwydơqngong Khảzighi Minh nhéahsbt còplubng vàfwydo túfhsfi, mởimqo cửwwara phòplubng ngủymks, Trưfwydơqngong Văsnihn đupyvang nằxhdym trêbxyvn giưfwydggving ngẩbxyvng đupyvhixzu nhìhrxwn hắfhsfn. Bỏxvfl qua biểhzdyu tìhrxwnh ‘Chờggvi đupyvếflxln mấsipft kiêbxyvn nhẫyvhun’ kia, quảzigh thựzihec đupyvúfhsfng làfwyd phi tửwwar chờggvi Hoàfwydng thưfwydsnihng tớnxcai lâljahm hạnxcanh màfwyd! Kia cájfcci môbyzwng vểhzdynh, kia cájfcci eo thon!

Trưfwydơqngong Văsnihn giưfwydggving mắfhsft nhìhrxwn Khảzighi Minh em tinh thầhixzn tràfwydn trềtnnp, đupyvsumoi thàfwydnh cájfcci tưfwyd thếflxlfwydu manh, lưfwydggvii biếflxlng nólimci, “Hôbyzwm nay khôbyzwng cólimc sứmtsfc, ta lấsipfy tay giảzighi quyếflxlt giúfhsfp em.”

Trưfwydơqngong Khảzighi Minh vừqngoa nghe liềtnnpn hâljahn hoan vui sưfwydnxcang, bậrvevt ngưfwydggvii phájfcct rồzczn, “Khôbyzwng cólimc việtftlc gìhrxw khôbyzwng cólimc việtftlc gìhrxw, anh cứmtsf nghỉhhup ngơqngoi cho tốmtsft.”

limci xong hắfhsfn vưfwydơqngon tay vàfwydo túfhsfi quầhixzn, lấsipfy cájfcci còplubng ra xôbyzwng lêbxyvn, khôbyzwng nólimci hai lờggvii khoájfcc tay Trưfwydơqngong Văsnihn lêbxyvn quájfcc đupyvhixzu.

Trưfwydơqngong Văsnihn nhưfwydnxcan màfwydy, cũkcodng khôbyzwng giậrvevn, lưfwydggvii biếflxlng nhưfwyd trưfwydnxcac nhìhrxwn Trưfwydơqngong Khảzighi Minh.

Trưfwydơqngong Khảzighi Minh rùofjvng mìhrxwnh, nhưfwydng đupyvếflxln lúfhsfc nàfwydy màfwyd từqngo bỏxvfl thìhrxw khôbyzwng phảzighi làfwyd đupyvàfwydn ôbyzwng! Cho dùofjv vềtnnp sau bịjfre trảzigh thùofjvkcodng khôbyzwng vấsipfn đupyvtnnphrxw sấsipft!

hrxw thếflxl Trưfwydơqngong Khảzighi Minh dưfwydnxcai ájfccnh nhìhrxwn củymksa Trưfwydơqngong Văsnihn còplubng nốmtsft châljahn y lạnxcai.

Trưfwydơqngong Văsnihn búfhsfng ngólimcn tay, quầhixzn ájfcco củymksa Trưfwydơqngong Khảzighi Minh liềtnnpn biếflxln mấsipft. Búfhsfng cájfcci nữknywa, ngưfwydggvii y cũkcodng trốmtsfng trơqngon, nhưfwydng mộgutst bộgutsplubng tay còplubng châljahn đupyvãlpiz nằxhdym trong tay y.

Trưfwydơqngong Văsnihn, “Còplubn thứmtsf tốmtsft gìhrxw nữknywa?”

“…”

“Ởuvbd trong phòplubng vệtftl sinh đupyvúfhsfng khôbyzwng.”

….

hrxw cớnxcahrxw mua còplubng còplubn tặctgung bịjfret mắfhsft, mua đupyvai cổsumoplubn tặctgung dâljahy xíiqlcch, mua roi da còplubn tặctgung kẹplubp ngựzihec, mua trứmtsfng rung còplubn tặctgung pin…Chủymks cửwwara hàfwydng sao anh lạnxcai làfwydm ăsnihn thiếflxlu tíiqlcnh toájfccn nhưfwyd thếflxl hảzigh!

Đmtsfêbxyvm mùofjva đupyvôbyzwng còplubn dàfwydi, rấsipft dàfwydi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.