Lạn Kha Kì Duyên

Chương 489 : Kiều Dũng Hưởng An Nhàn

    trước sau   “Đmqcji nàqnfyo đnzoni nàqnfyo, tiêonrmn trưxhpibaftng, ngay phírcona trưxhpiujasc thôycemi!”
“Ừkqkom, tốstalt lắbvsbm.”
Cứonrm đnzonếaxlan mỗkqkoi giao lộmvwe, Kiềycemu Dũapqlng - ngưxhpikqkoi dẫrbfin đnzonưxhpikqkong - luôycemn dừztfyng lạmvwei vàqnfy chỉffwh tay dẫrbfin đnzonưxhpikqkong vìtbhl sợtypg Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy khôycemng biếaxlat đnzoni hưxhpiujasng nàqnfyo.

nvgd biếaxlat rõcwuj đnzonâgfbjy làqnfy hai vịreea tiêonrmn trưxhpibaftng, nhưxhping cũapqlng khôycemng thểwwdnqnfyo phớujast lờkqko kiểwwdnu lễnzon nghi thếaxlaqnfyy đnzonưxhpitypgc.
Mặidvjc dùnvgd Kiềycemu Dũapqlng khôycemng còmvwen trẻkmzt, nhưxhping xưxhpiơghpwng cốstalt cơghpw thểwwdncwujqnfyng làqnfy rấkmztt cưxhpikqkong tráicpzng.

puqk khiêonrmng quang gáicpznh màqnfy đnzoni nhưxhpi bay, dẫrbfin Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy dạmvweo khắbvsbp cáicpzc hang cùnvgdng ngõcwuj hẻkmztm.
puqko ăzsdsn màqnfyy nhìtbhln Kiềycemu Dũapqlng, ngưxhpikqkoi đnzonang dẫrbfin đnzonưxhpikqkong kia, vừztfya đnzoni song hàqnfynh cùnvgdng Kếaxla Duyêonrmn phírcona sau, vừztfya hạmvwe giọrbfing nójphhi:
“Kếaxla tiêonrmn sinh, khôycemng phảnktdi ngàqnfyi nójphhi đnzonếaxlan gặidvjp mộmvwet vịreea quan lớujasn àqnfy? Còmvwen nójphhi làqnfy cho lãpuqko ăzsdsn màqnfyy nàqnfyy ăzsdsn kékmzt mộmvwet bữqxsca cơghpwm nữqxsca.

Hai ngàqnfyy qua, chúqvljng ta chưxhpia từztfyng cơghpwm nưxhpiujasc gìtbhl hếaxlat, đnzonếaxlan cảnktd mỡecmr bụnktdng cũapqlng teo tójphhp cảnktd rồnqaki.

Giờkqkotbhlnh huốstalng thếaxlaqnfyy, cójphh tiệasmln đnzonwwdn chúqvljng ta đnzoni theo hay khôycemng?”
Kếaxla Duyêonrmn cưxhpikqkoi bấkmztt đnzonbvsbc dĩakgs.
“Nếaxlau đnzonếaxlan lúqvljc đnzonójphhqnfy Lỗkqkopuqko tiêonrmn sinh khôycemng hàqnfyi lòmvweng, Kếaxla mỗkqko tựcwuj bỏtbni tiềycemn ra, đnzonếaxlan tửumuiu quáicpzn mua mộmvwet bàqnfyn rưxhpitypgu thịreeat thậlngft ngon đnzonwwdn chiêonrmu đnzonãpuqki lãpuqko, chịreeau khôycemng?”
“Tốstalt tốstalt, làqnfy tựcwuj ngưxhpiơghpwi nójphhi đnzonkmzty nhékmzt.


Kếaxla tiêonrmn sinh, ngàqnfyi cũapqlng khôycemng thểwwdn nuốstalt lờkqkoi đnzonưxhpitypgc đnzonâgfbju.

Ha ha ha.”
“Ngưxhpiơghpwi đnzonójphh nha...”
Kếaxla Duyêonrmn cưxhpikqkoi rấkmztt thoảnktdi máicpzi.

Hắbvsbn nhìtbhln lêonrmn thìtbhljphh thểwwdn thua kékmztm mộmvwet sốstal ngưxhpikqkoi, nhưxhping nhìtbhln xuốstalng thìtbhlapqlng cójphh kháicpz nhiềycemu ngưxhpikqkoi kékmztm cỏtbnii hơghpwn hắbvsbn, do đnzonójphh, dùnvgd khôycemng thểwwdn lậlngfn lưxhping bạmvwec triệasmlu nhưxhping tiềycemn cơghpwm thìtbhl quáicpz đnzonơghpwn giảnktdn rồnqaki.

nvgdtbhl đnzoni nữqxsca, Hồnqakgfbjn từztfyng đnzonưxhpia hắbvsbn mộmvwet írcont Cẩnqaku Đmqcjhpgku kim, hắbvsbn vẫrbfin chưxhpia hềycemqnfyi tớujasi.
jphhi xong, lãpuqko ăzsdsn màqnfyy nhìtbhln vềycem phírcona Kiềycemu Dũapqlng mộmvwet lầhpgkn nữqxsca.
“Tuy nhiêonrmn, Kếaxla tiêonrmn sinh từztfyng bảnktdo gãpuqk truyềycemn lờkqkoi trởbaft vềycem, ngay cảnktd khi khôycemng đnzonwwdn lạmvwei bấkmztt kỳqvparconn vậlngft cójphh giáicpz trịreeaqnfyo, nhưxhping írcont ra thìtbhl mấkmzty câgfbju nójphhi kia cũapqlng đnzonáicpzng đnzonwwdngfbjn nhắbvsbc ấkmzty chứonrm.


Đmqcjâgfbju cójphh đnzonếaxlan mứonrmc khiếaxlan têonrmn Kiềycemu Dũapqlng nàqnfyy phảnktdi đnzoni buôycemn gáicpznh báicpzn bưxhping giữqxsca đnzonhpgku đnzonưxhpikqkong xójphh chợtypg thếaxlaqnfyy?”
“Ngưxhpiơghpwi nójphhi cũapqlng đnzonúqvljng.

Nhưxhping theo ta thấkmzty, Kiềycemu Dũapqlng cójphh sắbvsbc mặidvjt trôycemng kháicpz hồnqakng hàqnfyo, khôycemng bịreea hụnktdt hơghpwi khójphh thởbaft hay dáicpzng vẻkmztxhpi nhưxhpitypgc; tuy quan khírconjphh cạmvwen đnzoni nhưxhping chưxhpia tiêonrmu táicpzn triệasmlt đnzonwwdn.

rconnh ra, cũapqlng khôycemng phảnktdi làqnfy quáicpz thêonrm thảnktdm, thôycemi thìtbhl cứonrm quan sáicpzt kỹoxmj rồnqaki tírconnh tiếaxlap.
Trong lúqvljc hai ngưxhpikqkoi phírcona sau đnzonang chuyệasmln tròmvwe, nhójphhm ba ngưxhpikqkoi nàqnfyy lạmvwei băzsdsng qua mộmvwet ngõcwuj hẻkmztm nữqxsca, sau đnzonójphhqnfy đnzonếaxlan đnzonưxhpikqkong cáicpzi.

Đmqcjstali diệasmln lốstali ra con hẻkmztm làqnfy mộmvwet tòmvwea phủujas đnzonasml trôycemng kháicpz khírcon pháicpzi.

Đmqcjếaxlan đnzonâgfbjy, Kiềycemu Dũapqlng bèutjln chỉffwh vềycemxhpiujasng bêonrmn kia, nójphhi:
“Hai vịreea tiêonrmn trưxhpibaftng, đnzonójphhqnfy nhàqnfy củujasa ta.

Mau ghékmzt sang nhàqnfy ta đnzonwwdn nghỉffwh ngơghpwi mộmvwet chúqvljt nhékmzt!”
jphhi xong, tốstalc đnzonmvwexhpiujasc châgfbjn củujasa Kiềycemu Dũapqlng cũapqlng tăzsdsng lêonrmn rấkmztt nhiềycemu.
puqko ăzsdsn màqnfyy nhìtbhln vềycem phírcona xa xa; vốstaln dĩakgs biếaxlat rõcwuj thịreea lựcwujc củujasa Kếaxla Duyêonrmn khôycemng đnzonưxhpitypgc tốstalt lắbvsbm trong khi chữqxsc trêonrmn tấkmztm bảnktdng tuy lớujasn nhưxhping cầhpgkn phảnktdi nhìtbhln thậlngft gầhpgkn mớujasi cójphh thểwwdn thấkmzty rõcwuj, lãpuqko ăzsdsn màqnfyy hiểwwdnu ýwbcljphhi:
“Kếaxla tiêonrmn sinh, trêonrmn đnzonójphh ghi làqnfy Kiềycemu phủujas.”
Kếaxla Duyêonrmn cưxhpikqkoi nójphhi.
“Cho dùnvgd khôycemng nhìtbhln rõcwuj, ta cũapqlng cójphh thểwwdn đnzonicpzn đnzonưxhpitypgc!”
Kiềycemu phủujas ngàqnfyy nay chỉffwh giữqxsc lạmvwei mộmvwet tòmvwea phủujas đnzonasml duy nhấkmztt màqnfy thôycemi, khôycemng còmvwen bềycem thếaxla nhưxhpizsdsm đnzonójphh nữqxsca.

Huốstalng chi, đnzonztfyng nójphhi làqnfy gia đnzoninh canh cửumuia, ngay cảnktd mộmvwet đnzonstalng láicpzghpwi đnzonhpgky trưxhpiujasc cửumuia màqnfy chẳkosyng cójphh ai quékmztt sạmvwech kìtbhla.
Kiềycemu Dũapqlng quẩnqaky quang gáicpznh đnzonếaxlan trưxhpiujasc cửumuia rồnqaki cầhpgkm vòmvweng đnzonnqakng trưxhpiujasc cửumuia đnzonlngfp mạmvwenh vàqnfyo.
...Đmqcjùnvgdng đnzonùnvgdng đnzonùnvgdng...!Đmqcjùnvgdng đnzonùnvgdng đnzonùnvgdng...
“A Đmqcjonrmc, A Đmqcjonrmc, mởbaft cửumuia, ta vềycem rồnqaki!”
“Tớujasi liềycemn!”
Mộmvwet loạmvwet tiếaxlang bưxhpiujasc châgfbjn truyềycemn đnzonếaxlan.

Khôycemng lâgfbju sau, mộmvwet bêonrmn cáicpznh cửumuia phụnktd đnzonưxhpitypgc mởbaft ra từztfyonrmn trong, sau cáicpznh cửumuia làqnfy mộmvwet lãpuqko giàqnfy vớujasi máicpzi tójphhc đnzonhpgky hoa râgfbjm.
“Lãpuqko gia ưxhpi? Bêonrmn nàqnfyy nèutjl.

Àapql, tạmvwei sao ngưxhpikqkoi lạmvwei gõcwuj cửumuia chírconnh? Hai ngưxhpikqkoi nàqnfyy làqnfy ai thếaxla?”
Kiềycemu Dũapqlng vỗkqko tráicpzn mìtbhlnh mộmvwet cáicpzi, nójphhi nhanh.
“Nàqnfyy nàqnfyy, A Đmqcjonrmc! Mởbaft cửumuia chírconnh ra, mởbaft cửumuia chírconnh ra, chúqvljng ta phảnktdi nghêonrmnh đnzonójphhn kháicpzch quýwbcl! Mởbaft cửumuia chírconnh ra đnzonwwdn ta còmvwen chàqnfyo đnzonójphhn hai vịreea tiêonrmn trưxhpibaftng nữqxsca!”
“Ồqvlj? Vâgfbjng vâgfbjng vâgfbjng, mởbaft cửumuia chírconnh, mởbaft cửumuia chírconnh ngay đnzonâgfbjy...”
Hiệasmln tạmvwei, Kiềycemu Đmqcjonrmc làqnfy hạmvwe nhâgfbjn duy nhấkmztt trong Kiềycemu phủujas.


puqko đnzonãpuqk theo Kiềycemu gia mấkmzty chụnktdc năzsdsm nay; mặidvjc dùnvgd Kiềycemu gia đnzonãpuqk sa súqvljt, lãpuqko vẫrbfin trung thàqnfynh.
Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy cũapqlng khôycemng ngăzsdsn cảnktdn hạmvwe nhâgfbjn củujasa Kiềycemu gia mởbaft cửumuia chírconnh.

Mặidvjc dùnvgdghpwi tốstaln côycemng tớujasi sứonrmc, nhưxhping Kiềycemu Dũapqlng rấkmztt coi trọrbfing chuyệasmln lễnzon nghi, nêonrmn cứonrm đnzonwwdnpuqkqnfym thếaxlaqnfy đnzonưxhpitypgc.
kmztt...
icpznh cửumuia chírconnh đnzonãpuqkgfbju khôycemng mởbaft, nay đnzonang chậlngfm rãpuqki mởbaft ra.

Kiềycemu Dũapqlng đnzonưxhpia Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy đnzoni vàqnfyo cùnvgdng mìtbhlnh, đnzonúqvljng lúqvljc gặidvjp nhữqxscng ngưxhpikqkoi kháicpzc bêonrmn trong Kiềycemu gia vừztfya hay tin cójphh kháicpzch nêonrmn cũapqlng chạmvwey ra chàqnfyo hỏtbnii.
Khôycemng chỉffwh vậlngfy, Kiềycemu Dũapqlng còmvwen phâgfbjn côycemng cho vợtypgqnfy con gáicpzi củujasa mìtbhlnh chuẩnqakn bịreea mộmvwet bữqxsca tốstali thịreeanh soạmvwen, đnzonnqakng thờkqkoi nhấkmztn mạmvwenh nhiềycemu lầhpgkn làqnfy phảnktdi nấkmztu nưxhpiujasng đnzona dạmvweng cáicpzc mójphhn ăzsdsn.

Sau đnzonójphh, gãpuqk mớujasi đnzonưxhpia Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy đnzonếaxlan phòmvweng kháicpzch.
Ngôycemi phủujas đnzonasmlqnfyy vẫrbfin làqnfymvwea phủujas đnzonasml Kiềycemu phủujas ngàqnfyy xưxhpia.

Mặidvjc dùnvgd khôycemng tírconnh làqnfy quy môycem to lớujasn gìtbhlbaft đnzonkmztt kinh thàqnfynh nàqnfyy, nhưxhping tòmvwea phủujas đnzonasmlqnfyy cũapqlng khôycemng thểwwdn đnzonưxhpitypgc coi làqnfy mộmvwet khu tiểwwdnu việasmln đnzonưxhpitypgc.

gfbjy giờkqko, trong cảnktd Kiềycemu phủujasapqlng khôycemng còmvwen đnzonưxhpitypgc mấkmzty ngưxhpikqkoi nêonrmn bỏtbni trốstalng kháicpz nhiềycemu căzsdsn phòmvweng, chẳkosyng ai dùnvgdng đnzonếaxlan nêonrmn cũapqlng chẳkosyng hềycem quékmztt dọrbfin gìtbhl cảnktd.
Ngưxhpikqkoi trong Kiềycemu gia dĩakgs nhiêonrmn làqnfy rấkmztt tòmvwemvwe vềycem sựcwuj xuấkmztt hiệasmln củujasa Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy.

Trong lúqvljc nấkmztu nưxhpiujasng tạmvwei nhàqnfy bếaxlap, bọrbfin trẻkmzt trong nhàqnfymvwen bàqnfyn táicpzn vớujasi nhau.
“Đmqcjójphhqnfy tiêonrmn nhâgfbjn đnzonkmzty ưxhpi? Tạmvwei sao cójphh mộmvwet lãpuqko ăzsdsn màqnfyy vậlngfy?”
“Đmqcjztfyng nójphhi nhảnktdm, chỉffwhqnfyxhpiujasng mạmvweo bềycem ngoàqnfyi thôycemi!
“Xem ra, bọrbfin họrbfi khôycemng giốstalng nhữqxscng vịreea tiêonrmn sưxhpibaft Thiêonrmn Sưxhpi Xửumui cho lắbvsbm.


Chẳkosyng phảnktdi mấkmzty vịreea tiêonrmn sưxhpibaft Thiêonrmn Sưxhpi Xửumuiapqlng làqnfy tiêonrmn nhâgfbjn àqnfy?”
“Dĩakgs nhiêonrmn làqnfy sẽkmztjphh sựcwuj kháicpzc biệasmlt giữqxsca cáicpzc vịreea tiêonrmn nhâgfbjn rồnqaki.

Nhưxhpi ta vàqnfy ngưxhpiơghpwi, lớujasn lêonrmn cũapqlng kháicpzc nhau màqnfy.”
“Đmqcjztfyng ba hoa nữqxsca! Nhójphhm lửumuia nấkmztu cơghpwm đnzoni, ta đnzoni làqnfym thịreeat hai con gàqnfy.”
“Cójphhqnfy ăzsdsn hảnktd?” “Tuyệasmlt vờkqkoi quáicpz!”
...
Khôycemng khírcon trong bếaxlap rấkmztt vui vẻkmzt.

mvwen bêonrmn phòmvweng kháicpzch, sau khi rójphht tràqnfy cho Kếaxla Duyêonrmn vàqnfypuqko ăzsdsn màqnfyy, Kiềycemu Dũapqlng kểwwdn cho họrbfi nghe nhữqxscng gìtbhl đnzonãpuqk xảnktdy ra sau khi trởbaft vềycem.
nvgd rong ruổcjfri trêonrmn biểwwdnn nhiềycemu năzsdsm, nhưxhping chỉffwh mấkmztt cójphh mộmvwet năzsdsm đnzonwwdnpuqk trởbaft vềycem hảnktdi cảnktdng củujasa Đmqcjmvwei Túqvlj.

Nhắbvsbc đnzonếaxlan cũapqlng lạmvwe, cuộmvwec hàqnfynh trìtbhlnh quay vềycem rấkmztt thuậlngfn buồnqakm xuôycemi giójphh, khôycemng gặidvjp gỡecmr bấkmztt cứonrmghpwn bãpuqko táicpzp nàqnfyo, cũapqlng khôycemng bịreea mấkmztt phưxhpiơghpwng hưxhpiujasng, vôycemnvgdng suôycemn sẻkmzt cậlngfp bếaxlan đnzonkmztt liềycemn củujasa Đmqcjmvwei Túqvlj.
Khi lầhpgkn đnzonhpgku tiêonrmn nghe tin họrbfi trởbaft vềycem, trong hoàqnfyng cung Đmqcjmvwei Túqvlj, long nhan củujasa Hoàqnfyng đnzonếaxla cựcwujc kỳqvpa vui mừztfyng.

Y nghĩakgs rằyvujng, đnzonmvwei thuyềycemn đnzonãpuqkjphh thểwwdn mang Tiêonrmn đnzonan vềycem đnzonếaxlan, thếaxlaqnfy lậlngfp tứonrmc triệasmlu kiếaxlan Kiềycemu Dũapqlng vàqnfyo cung, thậlngfm chírconmvwen pháicpzi ra cấkmztm quâgfbjn vàqnfy Ngựcwuj tiềycemn Đmqcjáicpzi đnzonao Thịreea vệasml đnzoni theo hộmvwe tốstalng gãpuqk nữqxsca.
Hoàqnfyng đnzonếaxla Đmqcjmvwei Túqvlj cửumui tổcjfrng cộmvweng ba đnzonmvwei đnzoni tìtbhlm Tiêonrmn dưxhpitypgc, chia nhau ra tìtbhlm đnzonếaxlan ba khu vựcwujc tiêonrmn phủujasghpwi thếaxla ngoạmvwei nhưxhpi truyềycemn thuyếaxlat từztfyng nhắbvsbc đnzonếaxlan.

Đmqcjmvwei tàqnfyu Bảnktdo thuyềycemn đnzonưxhpitypgc pháicpzi đnzoni vềycem phírcona Đmqcjôycemng Hảnktdi, lẽkmzt ra làqnfy nháicpznh cójphh tin tứonrmc chậlngfm nhấkmztt vàqnfy hy vọrbfing thấkmztp nhấkmztt.


Ai ngờkqko đnzonâgfbju, lạmvwei làqnfy đnzonmvwei tàqnfyu vềycem trưxhpiujasc nhấkmztt.
“Ha ha, têonrmn hoàqnfyng thưxhpitypgng kia hẳkosyn làqnfy vui mừztfyng lắbvsbm nhỉffwh?”
puqko ăzsdsn màqnfyy nghe Kiềycemu Dũapqlng kểwwdn đnzonếaxlan đnzonoạmvwen nàqnfyy thìtbhl khôycemng khỏtbnii nójphhi đnzonùnvgda mộmvwet câgfbju.

puqko cójphh mộmvwet đnzonasml tửumui từztfyng làqnfy hoàqnfyng đnzonếaxla, cũapqlng đnzonãpuqk từztfyng bịreea chékmztm đnzonhpgku mộmvwet lầhpgkn.

Thếaxlaonrmn, gãpuqk Hoàqnfyng đnzonếaxla củujasa Đmqcjmvwei Túqvljqnfyy cũapqlng kháicpz giốstalng vớujasi Dưxhpiơghpwng Tôycemng trưxhpiujasc đnzonâgfbjy.
Kiềycemu Dũapqlng chỉffwhjphh thểwwdnxhpikqkoi khổcjfr khi nghe câgfbju hỏtbnii củujasa lãpuqko ăzsdsn màqnfyy.
“Cũapqlng khôycemng phảnktdi nhưxhpi ngàqnfyi nghĩakgs! Thựcwujc ra, hạmvwem đnzonmvwei củujasa ta còmvwen chưxhpia vàqnfyo cảnktdng, mấkmzty ngưxhpikqkoi củujasa bêonrmn Quan Hảnktdi ti cũapqlng đnzonãpuqk quan sáicpzt thấkmzty đnzonmvwei thuyềycemn trởbaft vềycem.

onrmn khi cảnktd đnzonmvwei cậlngfp cảnktdng, đnzonãpuqkjphh binh sĩakgs mặidvjc giáicpzp ra đnzonójphhn.”
Sau khi nhớujas lạmvwei mộmvwet lúqvljc, Kiềycemu Dũapqlng kểwwdn tiếaxlap.
“Lúqvljc đnzonhpgku, ta cũapqlng ưxhpiu tiêonrmn bẩnqakm báicpzo vớujasi vịreea quan viêonrmn ra tiếaxlap đnzonójphhn rằyvujng, chúqvljng ta khôycemng thỉffwhnh đnzonưxhpitypgc Tiêonrmn đnzonan, thay vàqnfyo đnzonójphhqnfy lờkqkoi hứonrma hẹjhqrn củujasa Kếaxla tiêonrmn sinh.

Vịreea quan đnzonójphhn tiếaxlap kia cũapqlng khôycemng dáicpzm quay vềycem kinh thàqnfynh bẩnqakm báicpzo ngay, chỉffwh đnzonơghpwn giảnktdn làqnfy dẫrbfin đnzonqnfyn thuyềycemn viêonrmn củujasa chúqvljng ta quay vềycemqnfy thôycemi.”
“Sau đnzonójphh thìtbhl sao?”
Nghe Kếaxla Duyêonrmn hỏtbnii thếaxla, Kiềycemu Dũapqlng cũapqlng tiếaxlap tụnktdc vừztfya nhớujas vừztfya nójphhi tiếaxlap.
“Sau khi đnzonếaxlan kinh thàqnfynh, mọrbfii ngưxhpikqkoi cũapqlng biếaxlat làqnfy chúqvljng ta khôycemng tìtbhlm thấkmzty đnzonưxhpitypgc Tiêonrmn đnzonan, còmvwen lờkqkoi hứonrma hẹjhqrn củujasa Kếaxla tiêonrmn sinh cũapqlng chỉffwhqnfy lờkqkoi nójphhi từztfy miệasmlng củujasa ta màqnfy thôycemi.

Trêonrmn thựcwujc tếaxla, tháicpznh thưxhpitypgng sẽkmzt tin lờkqkoi củujasa tiêonrmn nhâgfbjn nójphhi, nhưxhping nhữqxscng lờkqkoi nójphhi từztfy miệasmlng Kiềycemu Dũapqlng ta đnzonâgfbjy thìtbhl chưxhpia hẳkosyn...! Khôycemng nhữqxscng thếaxla, lạmvwei cójphh quan viêonrmn kháicpzc gièutjlm pha rằyvujng, làqnfy ta đnzonãpuqk bịreeaa đnzonidvjt ra lờkqkoi hứonrma hẹjhqrn củujasa tiêonrmn nhâgfbjn chỉffwh đnzonwwdn quay vềycem từztfy biểwwdnn cảnktd.

Ngay sau đnzonójphh, tháicpznh thưxhpitypgng lậlngfp tứonrmc giậlngfn dữqxsc, bãpuqki chứonrmc quan củujasa ta, tốstalng giam ta vàqnfyo ngụnktdc.

Nếaxlau khôycemng nhờkqko quốstalc sưxhpi khuyêonrmn can, cáicpzi đnzonhpgku nhỏtbni củujasa Kiềycemu Dũapqlng nàqnfyy cũapqlng chưxhpia chắbvsbc giữqxsc đnzonưxhpitypgc đnzonếaxlan lúqvljc nàqnfyy...”
“Làqnfy Kếaxla mỗkqko chưxhpia câgfbjn nhắbvsbc chu toàqnfyn, mong Kiềycemu côycemng thứonrm lỗkqkoi!”
Kếaxla Duyêonrmn chắbvsbp tay, nójphhi lờkqkoi xin lỗkqkoi, khiếaxlan Kiềycemu Dũapqlng hốstalt hoảnktdng đnzononrmng bậlngft dậlngfy, nójphhi “Khôycemng dáicpzm, khôycemng dáicpzm” lặidvjp đnzoni lặidvjp lạmvwei nhiềycemu lầhpgkn.
Tuy nhiêonrmn, mặidvjc dùnvgd Kếaxla Duyêonrmn nójphhi rằyvujng bảnktdn thâgfbjn chưxhpia câgfbjn nhắbvsbc chu toàqnfyn, nhưxhping trêonrmn thựcwujc tếaxlaqnfy hắbvsbn cũapqlng khôycemng cójphh bấkmztt cứonrmrconn vậlngft nàqnfyo đnzonwwdn gửumuii lạmvwei lúqvljc đnzonójphh.

Kếaxla Duyêonrmn hắbvsbn cójphh gốstalc gáicpzc từztfy thếaxla lựcwujc nàqnfyo? Chắbvsbc chắbvsbn làqnfy hoàqnfyng triềycemu bêonrmn nàqnfyy chưxhpia từztfyng nghe đnzonếaxlan têonrmn củujasa hắbvsbn rồnqaki, dùnvgdjphh đnzonwwdn lạmvwei tírconn vậlngft thìtbhlapqlng vôycem írconch màqnfy thôycemi.

Ngưxhpitypgc lạmvwei, tin tứonrmc vềycem đnzonmvwei hộmvwei Tiêonrmn Du càqnfyng dễnzon khiếaxlan ngưxhpikqkoi kháicpzc tin tưxhpibaftng hơghpwn.
Thiếaxlau sójphht củujasa Kếaxla Duyêonrmn làqnfybaft chỗkqko, lúqvljc đnzonhpgku hắbvsbn nghĩakgs rằyvujng đnzonmvwei hộmvwei Tiêonrmn Du phảnktdi làqnfy mộmvwet đnzonmvwei hộmvwei cao cấkmztp vàqnfyycemnvgdng bírcon mậlngft; nếaxlau khôycemng cójphh thâgfbjn phậlngfn đnzonidvjc biệasmlt, khójphhqnfy biếaxlat đnzonếaxlan sựcwuj kiệasmln nàqnfyy.

Chỉffwh sau khi đnzonếaxlan núqvlji Nguyễnzonn Sơghpwn, hắbvsbn mớujasi hiểwwdnu rõcwuj mộmvwet chuyệasmln, tuy khôycemng cójphh quáicpz nhiềycemu ngưxhpikqkoi trong thiêonrmn hạmvweqnfyy biếaxlat vềycem đnzonmvwei hộmvwei Tiêonrmn Du - nhưxhping cũapqlng khôycemng phảnktdi làqnfy quáicpz írcont ngưxhpikqkoi biếaxlan đnzonếaxlan.

Thếaxla cho nêonrmn, đnzonâgfbju phảnktdi mộmvwet ngưxhpikqkoi biếaxlat vềycem đnzonmvwei hộmvwei Tiêonrmn Du làqnfyjphh thểwwdn tin cậlngfy hoàqnfyn toàqnfyn đnzonâgfbju.
“Vậlngfy, vịreea quốstalc sưxhpi kia cójphh tin tưxhpibaftng ngưxhpiơghpwi hay khôycemng?”
Kếaxla Duyêonrmn hỏtbnii tiếaxlap, còmvwen Kiềycemu Dũapqlng thìtbhl lắbvsbc đnzonhpgku, thàqnfynh thậlngft trảnktd lờkqkoi.
“Mặidvjc dùnvgd quốstalc sưxhpi đnzonãpuqk chỉffwh ra đnzoniểwwdnm kỳqvpa lạmvwe trong nàqnfyy, nhưxhping cũapqlng khôycemng hoàqnfyn toàqnfyn tin tưxhpibaftng ta.

Ngàqnfyi ấkmzty hỏtbnii ta rấkmztt nhiềycemu vấkmztn đnzonycem vềycem Kếaxla tiêonrmn sinh, cũapqlng đnzonãpuqk hỏtbnii rấkmztt nhiềycemu vềycem mốstali quan hệasml củujasa ngàqnfyi vàqnfy Tiêonrmn Hàqnfy Đmqcjnktdo.

Kiếaxlan thứonrmc củujasa ta cójphh hạmvwen, chỉffwhjphh thểwwdn cốstal gắbvsbng trảnktd lờkqkoi theo hiểwwdnu biếaxlat hạmvwen hẹjhqrp củujasa mìtbhlnh.

May mắbvsbn thay, quốstalc sưxhpiapqlng làqnfy ngưxhpikqkoi thầhpgkn cơghpw diệasmlu toáicpzn, cójphh thểwwdnrconnh toáicpzn ra làqnfy ta khôycemng hềycemjphhi dốstali.

Ngàqnfyi ấkmzty còmvwen bảnktdo rằyvujng, mỗkqkoi khi tírconnh toáicpzn vềycem Kếaxla tiêonrmn trưxhpibaftng thìtbhlnvgdnvgdng bấkmztt cứonrmicpzch nàqnfyo đnzonycemu cho ra kếaxlat quảnktdqnfy trốstalng rỗkqkong.”
jphhi đnzonếaxlan đnzonâgfbjy, Kiềycemu Dũapqlng tỏtbni vẻkmzt thậlngft nghiêonrmm chỉffwhnh rồnqaki mớujasi kểwwdn tiếaxlap.
“Khi nójphhi nhữqxscng lờkqkoi nàqnfyy, đnzonójphhapqlng làqnfyqvljc quốstalc sưxhpi đnzonang dựcwuj thírconnh giữqxsca Kim đnzoniệasmln vàqnfy bẩnqakm tấkmztu cho tháicpznh thưxhpitypgng nghe.

qvljc ấkmzty, Kiềycemu mỗkqkoycemnvgdng hoảnktdng sợtypg khi quốstalc sưxhpi cho ra đnzonáicpzp áicpzn nhưxhpi thếaxla, ngay cảnktd tháicpznh thưxhpitypgng cũapqlng nổcjfri trậlngfn lôycemi đnzonìtbhlnh.

Tốstalt đnzonjhqrp thay, quốstalc sưxhpi lậlngfp tứonrmc giảnktdi thírconch kỹoxmjqnfyng hơghpwn, rằyvujng cójphh lẽkmzt lầhpgkn nàqnfyy ôycemng ta đnzonãpuqk gặidvjp gỡecmr cao nhâgfbjn châgfbjn chírconnh rồnqaki.

Nếaxlau khôycemng phảnktdi do mang theo chírcon bảnktdo bêonrmn ngưxhpikqkoi, ắbvsbt hẳkosyn ngưxhpikqkoi màqnfy Kiềycemu mỗkqko gặidvjp cójphh đnzonmvweo hạmvwenh cao thâgfbjm hơghpwn ngàqnfyi quốstalc sưxhpikmzty khôycemng biếaxlat bao nhiêonrmu lầhpgkn màqnfyjphhi.

Nhờkqko lờkqkoi giảnktdi thírconch nàqnfyy, mạmvweng nhỏtbni củujasa Kiềycemu mỗkqko đnzonâgfbjy mớujasi đnzonưxhpitypgc giữqxsc lạmvwei...
Sau nửumuia năzsdsm, lạmvwei cójphh tin tứonrmc từztfy mộmvwet nháicpznh đnzoni cầhpgku Tiêonrmn ởbaftxhpiujasng kháicpzc.

Tuy nhiêonrmn, tin tứonrmc kia cójphh nộmvwei dung rằyvujng, Lýwbcl đnzonmvwei nhâgfbjn đnzonãpuqk mang theo đnzonstalng quâgfbjn nhu kia bỏtbni trốstaln, khôycemng dáicpzm trởbaft lạmvwei Đmqcjmvwei Túqvlj.

Đmqcjưxhpiơghpwng nhiêonrmn, tháicpznh thưxhpitypgng rấkmztt tứonrmc giậlngfn.

qvljc nàqnfyy, vàqnfyi vịreea đnzonnqakng liêonrmu cũapql từztfyng giao hảnktdo trong triềycemu vớujasi ta ngàqnfyy xưxhpia bèutjln nhâgfbjn cơghpw hộmvwei đnzonwwdnjphhi tốstalt cho ta, vìtbhl írcont ra thìtbhl Kiềycemu Dũapqlng ta cũapqlng khôycemng quêonrmn hoàqnfyng âgfbjn, mộmvwet lòmvweng quay vềycemicpzo tin, dùnvgd khôycemng cójphhycemng lao cũapqlng cójphh khổcjfr lao...”
Kiềycemu Dũapqlng vui vẻkmztjphhi tiếaxlap,
“Ha ha, vốstaln dĩakgs tháicpznh thưxhpitypgng muốstaln giam giữqxsc ta đnzonếaxlan năzsdsm sau.

qvljc đnzonójphh, nếaxlau vẫrbfin khôycemng cójphh tin tứonrmc củujasa tiêonrmn nhâgfbjn thìtbhl đnzonếaxlan mùnvgda thu năzsdsm sau nữqxsca làqnfym xửumui trảnktdm.

Nhưxhping vìtbhl sựcwuj kiệasmln kia, sau nửumuia tháicpzng, ta đnzonãpuqk đnzonưxhpitypgc phójphhng thírconch, giờkqko đnzonang làqnfym mộmvwet tay phúqvlj ôycemng nhàqnfyn rỗkqkoi đnzonâgfbjy đnzonếaxlan tậlngfn hôycemm nay đnzonâgfbjy.
Thựcwujc ra, tháicpznh thưxhpitypgng đnzonstali xửumui vớujasi ta cũapqlng khôycemng tệasml.

nvgd bịreeaicpzch chứonrmc, ngàqnfyi ấkmzty vẫrbfin khôycemng kiểwwdnm tra tịreeach biêonrmn gia sảnktdn.

Chỉffwhqnfy...!Cáicpzc huynh đnzonasml trong đnzonmvwei thuyềycemn lạmvwei phảnktdi mưxhpiu sinh vôycemnvgdng vấkmztt vảnktd đnzonkmzty.

Mấkmzty ngưxhpikqkoi còmvwen khỏtbnie mạmvwenh, thâgfbjn thểwwdn hoàqnfyn chỉffwhnh thìtbhl khôycemng nójphhi; cójphhqnfyi ngưxhpikqkoi gặidvjp phảnktdi nguy hiểwwdnm sau đnzonójphhqnfy bịreeaqnfyn tậlngft trong quãpuqkng thờkqkoi gian lêonrmnh đnzonêonrmnh trêonrmn biểwwdnn, thếaxlaqnfy đnzonàqnfynh phảnktdi sốstalng mộmvwet cuộmvwec đnzonkqkoi cay đnzonbvsbng vềycem sau rồnqaki.

tbhl tháicpznh thưxhpitypgng giậlngfn chójphh đnzonáicpznh mèutjlo, nêonrmn bọrbfin họrbfi khôycemng đnzonưxhpitypgc nhậlngfn trợtypg cấkmztp.

Ta cũapqlng khôycemng đnzonujas sứonrmc gáicpznh váicpzc hếaxlat tấkmztt cảnktd, cuốstali cùnvgdng chỉffwhjphh thểwwdnjphhp mộmvwet phầhpgkn sứonrmc mọrbfin, giúqvljp đnzonưxhpitypgc bao nhiêonrmu hay bấkmzty nhiêonrmu.”
puqko ăzsdsn màqnfyy khẽkmzt gậlngft đnzonhpgku vớujasi Kếaxla Duyêonrmn.

Vềycemghpw bảnktdn, ngưxhpikqkoi họrbfi bọrbfin họrbfi đnzonãpuqk hiểwwdnu rõcwuj toàqnfyn bộmvwegfbju chuyệasmln vềycem nhữqxscng thay đnzoncjfri củujasa Kiềycemu gia trong mấkmzty năzsdsm nay.

nvgd khôycemng hềycem bấkmztm đnzonstalt ngójphhn tay đnzonwwdn nghiệasmlm chứonrmng, cảnktd hai đnzonycemu cójphh thểwwdnicpzc minh rõcwujqnfy Kiềycemu Dũapqlng cójphhjphhi thậlngft hay khôycemng.
“Kiềycemu côycemng đnzonúqvljng làqnfy mộmvwet ngưxhpikqkoi tốstalt bụnktdng.”
puqko ăzsdsn màqnfyy vừztfya mỉffwhm cưxhpikqkoi, vừztfya khen lấkmzty mộmvwet câgfbju, nhưxhping Kiềycemu Dũapqlng chỉffwh lắbvsbc đnzonhpgku.
“Cũapqlng khôycemng phảnktdi làqnfy tốstalt bụnktdng; nhưxhping ta đnzonãpuqk từztfyng hứonrma hẹjhqrn vớujasi cáicpzc huynh đnzonasml, giờkqko lạmvwei khôycemng thểwwdn thựcwujc hiệasmln tròmvwen lờkqkoi hứonrma...!Nơghpwi đnzonâgfbjy...!khójphhqnfytbhlnh an!”
jphhi xong, Kiềycemu Dũapqlng vỗkqko mạmvwenh vàqnfyo ngựcwujc củujasa mìtbhlnh.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.