Lạn Kha Kì Duyên

Chương 450 : Tiên Hà Dời Đảo Kế Duyên Về Nhà

    trước sau   Vậpgspy, hai vịoqos thầcwkjn tiêhvamn hưbdxkbdxk thựmlpjc thựmlpjc trong miệcwkjng củzzoba cámufgc dâqhiln làcmmgng kia hiệcwkjn đoqxsang ởdtcwprowi đoqxsâqhilu?
Mặbdxkc dùtbuw Kếuhin Duyêhvamn vàcmmg Thưbdxkvkvkng Dịoqosch đoqxsãictt nhờvkvk ngưbdxkvkvki đoqxsbrqs đoqxsưbdxka thưbdxk nhưbdxkng họqeni vẫgsihn khôfpgpng rờvkvki đoqxsi.

Cảiglw hai đoqxsang đoqxscqpmng tạtbuwi khu nghĩbbgoa mộzvyy củzzoba thôfpgpn Mao Than, nhưbdxkng hiệcwkjn tạtbuwi cho dùtbuwiwlw ngưbdxkvkvki đoqxsi qua cũcqpmng khôfpgpng thểbrqs nhìctmzn thấuhiny.

cmmgzvyyc nàcmmgy, Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng cũcqpmng đoqxscqpmng bêhvamn cạtbuwnh.
Vịoqos trídzrccmmg ba ngưbdxkvkvki đoqxsang đoqxscqpmng chídzrcnh làcmmg phầcwkjn mộzvyy củzzoba quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc ámufgo giámufgp kia.

iwlwi chídzrcnh xámufgc hơprown, đoqxsóiwlwcmmg phầcwkjn mộzvyy hợhnbwp támufgng củzzoba hai quâqhiln nhâqhiln vừuuqxa mớprwxi chếuhint.

tbuwctmz thìctmz ngưbdxkvkvki dâqhiln thôfpgpn Mao Than cũcqpmng chỉqhilcmmg chôfpgpn cấuhint ngưbdxkvkvki chếuhint, khôfpgpng thểbrqscmmgo sắummwp xếuhinp đoqxsbrqs “mỗvvoxi ngưbdxkvkvki đoqxsoqosnh cưbdxk trong mộzvyyt ngôfpgpi nhàcmmg” đoqxsưbdxkhnbwc.
zvyyc nàcmmgy, quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp trong ngôfpgpi mộzvyy đoqxsãictt tỉqhilnh lạtbuwi.


Y đoqxsang ngồeqkqi trong mộzvyy, nóiwlwi vềkcev cuộzvyyc sốdvykng trưbdxkprwxc vàcmmg sau khi chếuhint củzzoba bảiglwn thâqhiln cho Kếuhin Duyêhvamn vàcmmg Thưbdxkvkvkng Dịoqosch nghe.
Khi sắummwc trờvkvki mờvkvk dầcwkjn, khu nghĩbbgoa mộzvyyprowi đoqxsâqhily cũcqpmng bắummwt đoqxscwkju trởdtcwhvamn “námufgo nhiệcwkjt” hơprown; quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp vàcmmgmufgc quỷbrqs hồeqkqn khámufgc dồeqkqn dậpgspp chui ra khỏaqwsi nấuhinm mồeqkq củzzoba chídzrcnh mìctmznh.
Nếuhinu ngưbdxkvkvki thưbdxkvkvkng nhìctmzn thấuhiny cảiglwnh tưbdxkhnbwng nàcmmgy, e rằvfuqng phảiglwi sợhnbw chếuhint cứcqpmng đoqxsuhiny, nhưbdxkng Kếuhin Duyêhvamn, Thưbdxkvkvkng Dịoqosch vàcmmg Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng tấuhint nhiêhvamn sẽtqzs khôfpgpng cóiwlw phảiglwn ứcqpmng gìctmz đoqxsbdxkc biệcwkjt.
Sau khi nghe quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp kểbrqs xong câqhilu chuyệcwkjn vềkcev cuộzvyyc đoqxsvkvki mìctmznh, Kếuhin Duyêhvamn vàcmmg nhữbvwdng kẻprow khámufgc hiểbrqsu rằvfuqng, đoqxsdvyki phưbdxkơprowng cũcqpmng khôfpgpng làcmmgm ra sựmlpj kiệcwkjn gìctmz đoqxsbdxkc biệcwkjt trong suốdvykt cuộzvyyc đoqxsvkvki củzzoba mìctmznh.

Ban đoqxscwkju, y chỉqhilcmmg mộzvyyt gãictt Thậpgspp trưbdxkdtcwng nhỏaqws nhoi (mộzvyyt chứcqpmc vụtbuw trong quâqhiln đoqxszvyyi thờvkvki xưbdxka, làcmmg đoqxscwkju lĩbbgonh củzzoba mộzvyyt tiểbrqsu đoqxszvyyi gồeqkqm mưbdxkvkvki ngưbdxkvkvki), sau đoqxsóiwlw đoqxsưbdxkhnbwc thămoirng chứcqpmc làcmmgm hộzvyy vệcwkj cho mộzvyyt vịoqos Thiêhvamn tưbdxkprwxng (mộzvyyt danh xưbdxkng cho vịoqos trídzrcbdxkprwxng quâqhiln trong quâqhiln đoqxszvyyi thờvkvki xưbdxka), quâqhiln doanh đoqxsóiwlwng cámufgch huyệcwkjn Đhlmstbuwi Hàcmmg khôfpgpng xa.

Nhưbdxkng trong quâqhiln lạtbuwi gặbdxkp phảiglwi sựmlpj kiệcwkjn tạtbuwo phảiglwn bấuhint ngờvkvk, cảiglw y vàcmmg vịoqosbdxkprwxng quâqhiln kia đoqxskcevu chếuhint giữbvwda trậpgspn loạtbuwn lạtbuwc, thi thểbrqs trôfpgpi theo dòcqpmng sôfpgpng màcmmg đoqxsếuhinn đoqxsưbdxkhnbwc nơprowi nàcmmgy.
Tuy nhiêhvamn, têhvamn quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp nàcmmgy vẫgsihn cóiwlw chỗvvoxprown ngưbdxkvkvki.

Kếuhin Duyêhvamn sẵeqkqn sàcmmgng tin rằvfuqng, nếuhinu y khôfpgpng chếuhint quámufg sớprwxm, cóiwlw thểbrqs sốdvykng tiếuhinp đoqxsếuhinn tưbdxkơprowng lai, biếuhint đoqxsâqhilu chừuuqxng lạtbuwi cóiwlw mộzvyyt phen sựmlpj nghiệcwkjp lẫgsihy lừuuqxng.
prowcmmg, cũcqpmng khóiwlwiwlw thểbrqs khẳyyasng đoqxsoqosnh rằvfuqng y sẽtqzs trởdtcw thàcmmgnh rưbdxkvkvkng cộzvyyt củzzoba quốdvykc gia, củzzoba triềkcevu đoqxsìctmznh, hay lạtbuwi làcmmg kẻprow đoqxscqpmng đoqxscwkju củzzoba cámufgc phe phảiglwn loạtbuwn nữbvwda.

tbuw sao đoqxsi nữbvwda, têhvamn quỷbrqs hồeqkqn nàcmmgy tựmlpjiwlw chuẩnrgtn mựmlpjc sốdvykng củzzoba riêhvamng bảiglwn thâqhiln, tứcqpmc làcmmgmufgm nghĩbbgomufgm làcmmgm, khôfpgpng phảiglwi hạtbuwng ngưbdxkvkvki cóiwlwdzrcnh cámufgch nưbdxkprwxc chảiglwy bèhynyo trôfpgpi.
Thựmlpjc ra, trong thâqhilm tâqhilm củzzoba hầcwkju hếuhint mọqenii ngưbdxkvkvki đoqxskcevu cóiwlw mộzvyyt chuẩnrgtn mựmlpjc sốdvykng.


Ngưbdxkvkvki tốdvykt sẽtqzs khámufgc hẳyyasn ngưbdxkvkvki xấuhinu, vàcmmg ngưbdxkvkvki xung quanh cóiwlw thểbrqs nhậpgspn ra ngưbdxkvkvki xấuhinu khámufgdtcwcmmgng; cóiwlw kẻprow tựmlpj nhậpgspn mìctmznh khôfpgpng hiểbrqsu biếuhint gìctmz, vàcmmg đoqxsa phầcwkjn nhữbvwdng ngưbdxkvkvki trong thàcmmgnh phầcwkjn nàcmmgy luôfpgpn sốdvykng theo sốdvyk đoqxsôfpgpng.

Thếuhinhvamn, têhvamn quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp dámufgm đoqxscqpmng ra lãicttnh đoqxstbuwo mọqenii ngưbdxkvkvki nhưbdxk thếuhincmmgy cũcqpmng thuộzvyyc trưbdxkvkvkng hợhnbwp hi hữbvwdu.
“Vậpgspy tưbdxkơprowng lai, ngưbdxkơprowi dựmlpj đoqxsoqosnh làcmmgm gìctmz? Quỷbrqs trởdtcw thàcmmgnh quâqhiln, chắummwc chắummwn Âbtbkm ty sẽtqzs khôfpgpng tha.”
Nghe Kếuhin Duyêhvamn hỏaqwsi thếuhin, tấuhint cảiglw mọqenii quỷbrqs hồeqkqn trong khu nghĩbbgoa mộzvyy đoqxskcevu trởdtcwhvamn yêhvamn lặbdxkng.
“Vậpgspy chúzvyyng ta sẽtqzs khôfpgpng làcmmgm quâqhiln nữbvwda, yêhvamn phậpgspn trong nấuhinm mồeqkq thôfpgpi, hoặbdxkc bịoqos ámufgp giảiglwi đoqxsếuhinn Quỷbrqs thàcmmgnh trong Âbtbkm ty cũcqpmng đoqxsưbdxkhnbwc.”
Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng gậpgspt đoqxscwkju.
“Hôfpgpm nay, sốdvykbdxkhnbwng quỷbrqs hồeqkqn trong Quỷbrqs thàcmmgnh nơprowi Âbtbkm ty còcqpmn nhiềkcevu hơprown cảiglw ngưbdxkvkvki sốdvykng trêhvamn Dưbdxkơprowng thếuhin nữbvwda.

Đhlmsâqhily làcmmg thờvkvki đoqxsiểbrqsm đoqxsang thiếuhinu nhâqhiln lựmlpjc.

bdxkprwxi tìctmznh huốdvykng bìctmznh thưbdxkvkvkng, bọqenin họqeni sẽtqzs khôfpgpng dámufgm tùtbuwy tiệcwkjn sửhlms dụtbuwng cámufgc ngưbdxkơprowi.

Nhưbdxkng sau cuộzvyyc chiếuhinn chốdvykng lạtbuwi bọqenin Dịoqosch quỷbrqs kia, ta sẽtqzs bảiglwo đoqxsiglwm cho cámufgc ngưbdxkơprowi bằvfuqng danh tídzrcnh củzzoba mìctmznh.

Đhlmsếuhinn khi đoqxsóiwlw, mặbdxkc dùtbuw Âbtbkm ty cóiwlw thểbrqs đoqxsiềkcevu đoqxszvyyng cámufgc ngưbdxkơprowi, nhưbdxkng cámufgc ngưbdxkơprowi cũcqpmng khôfpgpng đoqxsưbdxkhnbwc cấuhinp danh phậpgspn Quỷbrqs sai đoqxsâqhilu nhéofhe.

Nhưbdxkng tốdvykt xấuhinu gìctmz, trởdtcw thàcmmgnh mộzvyyt phầcwkjn tửhlms củzzoba Âbtbkm phủzzob vẫgsihn làcmmg mộzvyyt chuyệcwkjn khôfpgpng tệcwkj.”
Nhữbvwdng lờvkvki củzzoba Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng kiếuhinn cámufgc quỷbrqs hồeqkqn củzzoba khu nghĩbbgoa mộzvyyfpgptbuwng hứcqpmng thúzvyy, vìctmz nếuhinu gia nhậpgspp Âbtbkm phủzzob thìctmztbuw tệcwkjmufgch mấuhiny vẫgsihn hơprown hiệcwkjn trạtbuwng yếuhinu ớprwxt nhưbdxkqhily giờvkvk.
Vốdvykn dĩbbgo, Kếuhin Duyêhvamn từuuqxng nghĩbbgo đoqxsếuhinn việcwkjc tìctmzm cámufgch đoqxsưbdxka cámufgc quỷbrqs hồeqkqn nàcmmgy đoqxsếuhinn Vôfpgp Nhai quỷbrqs thàcmmgnh.

Nhưbdxkng quỷbrqs hồeqkqn cũcqpmng giốdvykng nhưbdxk ngưbdxkvkvki thưbdxkvkvkng, cóiwlwctmznh cảiglwm quêhvambdxkơprowng rấuhint sâqhilu đoqxspgspm.


Việcwkjc bọqenin họqeniiwlw thểbrqsdtcw lạtbuwi đoqxsâqhily làcmmg mộzvyyt chuyệcwkjn tốdvykt, lạtbuwi còcqpmn cóiwlwprow hộzvyyi hợhnbwp thứcqpmc hóiwlwa danh phậpgspn nơprowi Âbtbkm ty, vẫgsihn tốdvykt hơprown làcmmg đoqxsếuhinn Quỷbrqs thàcmmgnh.

Thếuhinhvamn, hắummwn cũcqpmng khôfpgpng đoqxskcev cậpgspp đoqxsếuhinn chuyệcwkjn nàcmmgy.
“Nếuhinu Âbtbkm ty bằvfuqng lòcqpmng, cámufgc ngưbdxkơprowi cũcqpmng nêhvamn đoqxsếuhinn đoqxsóiwlw.”
iwlwi xong, Kếuhin Duyêhvamn ngẫgsihm nghĩbbgoctmz đoqxsóiwlw rồeqkqi lạtbuwi bổummw sung mộzvyyt câqhilu, bèhynyn quay sang nóiwlwi vớprwxi Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng.
“Ngưbdxkơprowi cóiwlw thểbrqs xem xéofhet rồeqkqi đoqxskcev cậpgspp vềkcev ta vàcmmg Thưbdxkvkvkng tiêhvamn sinh vớprwxi bêhvamn Âbtbkm ty, ắummwt hẳyyasn bọqenin họqeni sẽtqzs giảiglwi quyếuhint linh đoqxszvyyng hơprown rấuhint nhiềkcevu.

Ngưbdxkơprowi cũcqpmng trámufgnh đoqxsưbdxkhnbwc nhiềkcevu phiềkcevn phứcqpmc.”
Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng vộzvyyi vàcmmgng chắummwp tay đoqxsa tạtbuw.
“Tiểbrqsu thầcwkjn lĩbbgonh phámufgp chỉqhil!”
“Ừlwmsm.”
Kếuhin Duyêhvamn nhìctmzn lêhvamn bầcwkju trờvkvki đoqxsêhvamm, sau đoqxsóiwlwtbuwng Thưbdxkvkvkng Dịoqosch liếuhinc nhau.
“Thưbdxkvkvkng tiêhvamn sinh, đoqxsi thôfpgpi.”
“Đhlmsưbdxkhnbwc.”
Hai ngưbdxkvkvki khẽtqzs chắummwp tay chàcmmgo hỏaqwsi vềkcev phídzrca Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng vàcmmgmufgc quỷbrqs hồeqkqn trưbdxkprwxc khi cưbdxkuhini mâqhily bay đoqxsi, còcqpmn Thổummw Đhlmsoqosa Côfpgpng vàcmmgmufgc quỷbrqs hồeqkqn ởdtcw lạtbuwi cũcqpmng tiễqzchn cảiglw hai bằvfuqng ámufgnh mắummwt đoqxscwkjy lưbdxku luyếuhinn.
Chỉqhilcmmg khi đoqxsámufgm mâqhily kia bay đoqxsi xa rồeqkqi, chợhnbwt mộzvyyt luồeqkqng sámufgng yếuhinu ớprwxt bắummwn ngưbdxkhnbwc trởdtcw lạtbuwi khu nghĩbbgoa mộzvyy.

Sau khi vầcwkjng sámufgng ấuhiny biếuhinn mấuhint, bỗvvoxng nhiêhvamn cóiwlw hai đoqxseqkqng Phámufgp tiềkcevn hiệcwkjn ra trong tay têhvamn quỷbrqs hồeqkqn mặbdxkc giámufgp kia.
...
cqpmng rãictt sớprwxm chiềkcevu bay trêhvamn bầcwkju trờvkvki, phưbdxkơprowng hưbdxkprwxng di chuyểbrqsn củzzoba hai ngưbdxkvkvki dĩbbgo nhiêhvamn làcmmg phídzrca Đhlmsôfpgpng Nam.

Trêhvamn đoqxsưbdxkvkvkng trởdtcw vềkcev, cuốdvyki cùtbuwng Kếuhin Duyêhvamn cũcqpmng cóiwlwprow hộzvyyi thídzrcch hợhnbwp đoqxsbrqs hỏaqwsi chuyệcwkjn Thưbdxkvkvkng Dịoqosch.
“Chi mạtbuwch củzzoba Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo ởdtcw cựmlpjc Tâqhily Bắummwc đoqxsãictt bịoqos bọqenin yêhvamu ma phámufg hủzzoby.

Thếuhin, tôfpgpng môfpgpn củzzoba ngưbdxkơprowi cóiwlw phámufgi ngưbdxkvkvki đoqxsếuhinn xâqhily dựmlpjng lạtbuwi sơprown môfpgpn nơprowi đoqxsóiwlw khôfpgpng?”
Nếuhinu thàcmmgnh lậpgspp mộzvyyt sơprown môfpgpn cóiwlw tu sĩbbgo Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo trấuhinn giữbvwd tạtbuwi đoqxsâqhily, ởdtcw mộzvyyt mứcqpmc đoqxszvyy nhấuhint đoqxsoqosnh, việcwkjc nàcmmgy cóiwlw thểbrqs giúzvyyp rămoirn đoqxse lũcqpmhvamu ma hạtbuwn chếuhinqhily họqenia.

Cho dùtbuw nhâqhiln gian đoqxsang hỗvvoxn loạtbuwn, thậpgspm chídzrciwlw đoqxszzobmufgc loạtbuwi yêhvamu ma quỷbrqs quámufgi, si mịoqosdtcwng lưbdxkhnbwng, thìctmz bọqenin chúzvyyng cũcqpmng khôfpgpng dámufgm lộzvyyng hàcmmgnh quámufg mứcqpmc.

Nhưbdxkng giờvkvk chi mạtbuwch kia đoqxsãictt bịoqos hủzzoby, liệcwkju cóiwlw sinh ra kẽtqzs hởdtcwcmmgo khôfpgpng?
Tuy nhiêhvamn, câqhilu trảiglw lờvkvki củzzoba Thưbdxkvkvkng Dịoqosch cũcqpmng khiếuhinn Kếuhin Duyêhvamn cảiglwm thấuhiny yêhvamn tâqhilm hơprown.
“Nếuhinu Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo chúzvyyng ta bỏaqws luôfpgpn sơprown môfpgpn kia, hámufg chẳyyasng phảiglwi nóiwlwi rằvfuqng tiêhvamn tu chúzvyyng ta e sợhnbw bọqenin yêhvamu ma đoqxsóiwlw àcmmg? Màcmmgtbuwcmmg do thểbrqs diệcwkjn, chưbdxkdtcwng giámufgo sưbdxk thúzvyyc cũcqpmng sẽtqzs khôfpgpng từuuqx bỏaqwsprowi đoqxsâqhily.

Khôfpgpng nhữbvwdng thếuhin, nhữbvwdng đoqxseqkqng môfpgpn còcqpmn sốdvykng kia cũcqpmng khôfpgpng nuốdvykt trôfpgpi đoqxsưbdxkhnbwc cụtbuwc tứcqpmc nàcmmgy.

tbuw ngưbdxkvkvki phàcmmgm gọqenii chúzvyyng ta làcmmg Tiêhvamn nhâqhiln, nhưbdxkng Tiêhvamn nhâqhiln vẫgsihn biếuhint tứcqpmc giậpgspn màcmmg.”

Kếuhin Duyêhvamn mỉqhilm cưbdxkvkvki.
“Đhlmsâqhilu cóiwlw ai nóiwlwi Tiêhvamn nhâqhiln sẽtqzs khôfpgpng thểbrqs tứcqpmc giậpgspn đoqxsâqhilu!”
“Đhlmsúzvyyng vậpgspy đoqxsuhiny!”
zvyyc xuấuhint phámufgt, cảiglw hai đoqxsãicttcmmgy trậpgspn đoqxsbrqsbdxkhnbwn lựmlpjc nhằvfuqm bay nhanh hếuhint mứcqpmc, nhưbdxkng khi quay vềkcevcqpmng khôfpgpng cầcwkjn gấuhinp gámufgp nhưbdxk vậpgspy.

bbgo nhiêhvamn, thờvkvki gian bay vềkcevcqpmng khámufgqhilu, đoqxsãictt nửhlmsa thámufgng màcmmgcqpmn chưbdxka đoqxsếuhinn nưbdxkprwxc Đhlmstbuwi Trinh đoqxsưbdxkhnbwc.

Ngưbdxkhnbwc lạtbuwi, Thưbdxkvkvkng Dịoqosch thếuhincmmg nhậpgspn đoqxsưbdxkhnbwc mộzvyyt tin tứcqpmc đoqxsbdxkc thùtbuw truyềkcevn đoqxsếuhinn.
Mộzvyyt ngàcmmgy nọqeni, trong lúzvyyc đoqxsang cưbdxkuhini mâqhily lưbdxkprwxt nhanh thìctmz Thưbdxkvkvkng Dịoqosch vàcmmg Kếuhin Duyêhvamn đoqxszvyyt nhiêhvamn nhìctmzn thấuhiny mộzvyyt vầcwkjng hàcmmgo quang từuuqx xa bay đoqxsếuhinn vớprwxi tốdvykc đoqxszvyy rấuhint nhanh.


Nhưbdxkng theo góiwlwc nhìctmzn củzzoba Kếuhin Duyêhvamn, hưbdxkprwxng đoqxsóiwlw khôfpgpng cóiwlwprowi thởdtcw củzzoba ngưbdxkvkvki sốdvykng.
“Kếuhin tiêhvamn sinh, đoqxsâqhily làcmmg phi kiếuhinm truyềkcevn thưbdxk củzzoba Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo.”
mufgc đoqxscwkj tửhlms châqhiln truyềkcevn củzzoba Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo sẽtqzs đoqxsbrqs lạtbuwi khídzrc tứcqpmc củzzoba thâqhiln hồeqkqn tạtbuwi sơprown môfpgpn.

Nếuhinu sơprown môfpgpn cóiwlw việcwkjc quan trọqening, trưbdxkprwxc tiêhvamn nơprowi đoqxsóiwlw sẽtqzstbuwng phầcwkjn khídzrc tứcqpmc ấuhiny đoqxsbrqsdzrcnh ra vịoqos trídzrc đoqxstbuwi khámufgi màcmmgfpgpn nhâqhiln củzzoba mìctmznh đoqxsang tọqenia lạtbuwc, tiếuhinp theo làcmmgtbuwng phi kiếuhinm hoặbdxkc mộzvyyt loạtbuwi phámufgp khídzrccmmgo đoqxsóiwlw đoqxsbrqs đoqxsoqosnh vịoqoscmmg tiếuhinn vềkcev phầcwkjn khídzrcprow kia, cuốdvyki cùtbuwng làcmmg truyềkcevn thưbdxk đoqxsếuhinn.
Trong lúzvyyc Thưbdxkvkvkng Dịoqosch giảiglwi thídzrcch, vầcwkjng hàcmmgo quang đoqxsãictt đoqxsếuhinn gầcwkjn.

Y bèhynyn vẫgsihy tay, vầcwkjng hàcmmgo quang lậpgspp tứcqpmc bay vàcmmgo tay y rồeqkqi ngừuuqxng di chuyểbrqsn.

Kếuhin Duyêhvamn nhìctmzn kỹhnbwprown, sau đoqxsóiwlw phámufgt hiệcwkjn đoqxsâqhily chỉqhilcmmg mộzvyyt thanh kiếuhinm nhỏaqws đoqxszvyy chừuuqxng bằvfuqng mộzvyyt lòcqpmng bàcmmgn tay, hay nóiwlwi đoqxsúzvyyng hơprown chídzrcnh làcmmg mộzvyyt con dao gămoirm vớprwxi phầcwkjn chuôfpgpi rấuhint ngắummwn.
Thưbdxkvkvkng Dịoqosch lia ngóiwlwn tay củzzoba mìctmznh qua mũcqpmi kiếuhinm, tậpgspp trung tưbdxkbdxkdtcwng mộzvyyt hồeqkqi, nhưbdxk thểbrqs y đoqxsang nghe đoqxsiềkcevu gìctmz đoqxsóiwlw.

cmmgi nhịoqosp thởdtcw sau, y mớprwxi quay đoqxscwkju sang Kếuhin Duyêhvamn, chắummwp tay thi lễqzch.
“Kếuhin tiêhvamn sinh, trong tôfpgpng môfpgpn cóiwlw việcwkjc, Thưbdxkvkvkng mỗvvox cầcwkjn đoqxsi trưbdxkprwxc mộzvyyt bưbdxkprwxc vậpgspy.”
Thưbdxkvkvkng Dịoqosch cũcqpmng khámufg quen thuộzvyyc vớprwxi Kếuhin Duyêhvamn trong khoảiglwng thờvkvki gian đoqxsi chung nàcmmgy, thếuhinhvamn cũcqpmng hiểbrqsu phầcwkjn nàcmmgo vềkcevdzrcnh khídzrc củzzoba Kếuhin Duyêhvamn.

ctmz vậpgspy, y cũcqpmng khôfpgpng còcqpmn dèhyny dặbdxkt chuyệcwkjn tròcqpm nhưbdxk khi trưbdxkprwxc nữbvwda, thay vàcmmgo đoqxsóiwlwcmmg cởdtcwi mởdtcwprown mộzvyyt chúzvyyt.

Cuốdvyki cùtbuwng, y còcqpmn giảiglwi thídzrcch thêhvamm.
“Trong đoqxsiglwo đoqxsang truy cứcqpmu vềkcev chuyệcwkjn Đhlmsoqosa lệcwkjcmmg vụtbuw bạtbuwo loạtbuwn yêhvamu ma trưbdxkprwxc đoqxsâqhily, đoqxseqkqng thờvkvki sẽtqzs di chuyểbrqsn cảiglwcqpmn đoqxsiglwo sang nơprowi khámufgc.

ctmz vậpgspy, bâqhily giờvkvk khôfpgpng phảiglwi làcmmg thờvkvki đoqxsiểbrqsm thuậpgspn tiệcwkjn đoqxsbrqs đoqxsóiwlwn khámufgch rồeqkqi.

Chờvkvk khi nàcmmgo di dờvkvki cảiglw đoqxsiglwo xong, Thưbdxkvkvkng Mỗvvox chắummwc chắummwn sẽtqzs đoqxsếuhinn huyệcwkjn Ninh An, mờvkvki tiêhvamn sinh đoqxsếuhinn thămoirm Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo!”
Di chuyểbrqsn cảiglw đoqxsiglwo?
Kếuhin Duyêhvamn hơprowi kinh ngạtbuwc.

Bảiglwn thâqhiln Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo cóiwlw diệcwkjn tídzrcch khôfpgpng hềkcev nhỏaqws, dùtbuwctmzcqpmng làcmmgprowi màcmmg ngưbdxkvkvki tu tiêhvamn cầcwkjn phảiglwi đoqxsi tớprwxi đoqxsi lui cơprowcmmg.

Nếuhinu diệcwkjn tídzrcch quámufg nhỏaqws, vậpgspy chẳyyasng lẽtqzs họqeni phảiglwi chen chúzvyyc nhau? Hơprown nữbvwda, đoqxsdvyki vớprwxi dạtbuwng tiêhvamn môfpgpn nhưbdxk Tiêhvamn Hàcmmg đoqxsiglwo, cóiwlwmufgm phầcwkjn bêhvamn trong chídzrcnh làcmmgmufgc kiểbrqsu Thếuhin ngoạtbuwi Đhlmszvyyng thiêhvamn rồeqkqi.

Thếuhin cho nêhvamn, đoqxsâqhilu phảiglwi nóiwlwi muốdvykn dờvkvki đoqxsiglwo làcmmg dờvkvki đoqxsiglwo ngay đoqxsưbdxkhnbwc.
“Thựmlpjc sựmlpjiwlw thủzzob đoqxsoạtbuwn di sơprown đoqxsiglwo hảiglwi ưbdxk?”
tbuw thầcwkjm giậpgspt mìctmznh trong lòcqpmng, hắummwn vẫgsihn khôfpgpng biểbrqsu lộzvyy ra trêhvamn mặbdxkt.

Kếuhin Duyêhvamn chỉqhil chắummwp tay đoqxsámufgp lễqzch vớprwxi Thưbdxkvkvkng Dịoqosch.
“Thưbdxkvkvkng tiêhvamn sinh, cứcqpm đoqxsi trưbdxkprwxc đoqxsi.


Đhlmsếuhinn đoqxstbuwi hộzvyyi Tiêhvamn Du gặbdxkp lạtbuwi cũcqpmng khôfpgpng muộzvyyn màcmmg.

Àcmmg đoqxsúzvyyng rồeqkqi, ngưbdxkơprowi cóiwlw tham dựmlpj khôfpgpng?”
“Cóiwlw! Đhlmsưbdxkơprowng nhiêhvamn làcmmgiwlw! Kếuhin tiêhvamn sinh, hẹcwkjn gặbdxkp lạtbuwi!”
“Hẹcwkjn gặbdxkp lạtbuwi!”
Sau khi từuuqx biệcwkjt nhau, Thưbdxkvkvkng Dịoqosch sảiglwi bưbdxkprwxc ra khỏaqwsi đoqxsámufgm mâqhily hiệcwkjn tạtbuwi, cảiglw ngưbdxkvkvki hóiwlwa thàcmmgnh mộzvyyt vầcwkjng hàcmmgo quang, trong phúzvyyt chốdvykc bèhynyn tămoirng mạtbuwnh tốdvykc đoqxszvyybdxkprwxt vềkcevbdxkprwxng Đhlmsôfpgpng Nam.
Bồeqkqi hồeqkqi giữbvwda khôfpgpng trung mộzvyyt hồeqkqi, rốdvykt cuộzvyyc Kếuhin Duyêhvamn chỉqhil lắummwc đoqxscwkju, tiếuhinp tụtbuwc bay theo hưbdxkprwxng vềkcev nhàcmmg thay vìctmz đoqxsámufgp xuốdvykng du ngoạtbuwn ởdtcw vịoqos trídzrc hiệcwkjn tạtbuwi.
zvyyc còcqpmn cámufgch khoảiglwng mưbdxkvkvki ngàcmmgy trưbdxkprwxc khi vềkcev đoqxsếuhinn huyệcwkjn Ninh An, Kếuhin Duyêhvamn bỗvvoxng cảiglwm thấuhiny hôfpgpm nay mìctmznh đoqxsãictt bay đoqxszzob rồeqkqi.

Chẳyyasng trámufgch sao vẫgsihn tồeqkqn tạtbuwi nhữbvwdng phưbdxkơprowng phámufgp vưbdxkhnbwt qua cámufgc giớprwxi vựmlpjc, dùtbuw ngưbdxkvkvki tu hàcmmgnh đoqxsếuhinn mộzvyyt trìctmznh đoqxszvyy nhấuhint đoqxsoqosnh đoqxskcevu cóiwlw thểbrqs tựmlpj thâqhiln họqenic đoqxsưbdxkhnbwc cámufgc thuậpgspt phi hàcmmgnh.


Nhữbvwdng chuyếuhinn lữbvwdcmmgnh đoqxsưbdxkvkvkng dàcmmgi trêhvamn cámufgc phưbdxkơprowng tiệcwkjn nhưbdxk thếuhin quảiglw thậpgspt tốdvykt hơprown nhiềkcevu, nhấuhint làcmmg khi phảiglwi đoqxsi đoqxsưbdxkvkvkng mộzvyyt mìctmznh thếuhincmmgy.
Đhlmsưbdxkơprowng nhiêhvamn, nếuhinu Kếuhin Duyêhvamn thựmlpjc sựmlpj muốdvykn támufgn gẫgsihu, chỉqhil cầcwkjn thảiglw đoqxsámufgm chữbvwd nhỏaqws kia ra làcmmg đoqxsưbdxkhnbwc.

Khi đoqxsóiwlw, chắummwc chắummwn cảiglw khu vựmlpjc xung quanh hắummwn còcqpmn námufgo nhiệcwkjt hơprown cảiglw mộzvyyt khu chợhnbwmufgn rau.

Bấuhint quámufg, vẫgsihn nêhvamn gấuhinp rúzvyyt lêhvamn đoqxsưbdxkvkvkng thìctmzprown.
qhily giờvkvk đoqxsãicttcmmg giữbvwda thámufgng ba, làcmmgtbuwa phụtbuwc hồeqkqi củzzoba vạtbuwn vậpgspt.

Theo đoqxszvyy cao giảiglwm dầcwkjn, mặbdxkt đoqxsuhint hiệcwkjn lêhvamn từuuqxng mảiglwng xanh xanh đoqxsaqws đoqxsaqws; cámufgc thảiglwm thựmlpjc vậpgspt đoqxsang đoqxsâqhilm chồeqkqi nảiglwy lộzvyyc; hoa đoqxsvvox quyêhvamn, hoa đoqxsàcmmgo vàcmmgmufgc loạtbuwi hoa khámufgc tranh nhau nởdtcw rộzvyy.
Hạtbuw xuốdvykng bêhvamn ngoàcmmgi huyệcwkjn Ninh An, Kếuhin Duyêhvamn khẽtqzs giậpgspt nhẹcwkjcqpmi, thoámufgng ngửhlmsi thấuhiny mộzvyyt hưbdxkơprowng hoa đoqxsbdxkc biệcwkjt truyềkcevn đoqxsếuhinn, rõdtcwcmmgng chídzrcnh làcmmgtbuwi hoa támufgo trong sâqhiln nhàcmmgctmznh.
“Hóiwlwa ra nămoirm nay lạtbuwi đoqxsơprowm hoa trưbdxkprwxc mùtbuwa àcmmg?”
Tuy nhiêhvamn, câqhily támufgo lớprwxn nàcmmgy khôfpgpng còcqpmn làcmmg mộzvyyt loạtbuwi câqhily támufgo bìctmznh thưbdxkvkvkng nữbvwda.

Nếuhinu muốdvykn, nóiwlwiwlw thểbrqs quyếuhint đoqxsoqosnh thờvkvki đoqxsiểbrqsm ra hoa, thay vìctmz phụtbuw thuộzvyyc vàcmmgo thờvkvki kỳcwkj ra hoa.
Lầcwkjn quay lạtbuwi huyệcwkjn Ninh An nàcmmgy, khi vàcmmgo thàcmmgnh, vẫgsihn khôfpgpng cóiwlw ai nhậpgspn ra Kếuhin Duyêhvamn, thếuhinhvamn dĩbbgo nhiêhvamn làcmmg khôfpgpng ai đoqxsếuhinn chàcmmgo hỏaqwsi hắummwn.

Nhưbdxkng khi đoqxsi đoqxsếuhinn lốdvyki vàcmmgo phưbdxkvkvkng Thiêhvamn Ngưbdxku, vừuuqxa ra khỏaqwsi con hẻprowm, Kếuhin Duyêhvamn chợhnbwt nghe thấuhiny mộzvyyt giọqening nóiwlwi trong trẻprowo đoqxsếuhinn từuuqx mộzvyyt béofhemufgi nhỏaqws vang lêhvamn.
“Gia gia, gia gia, đoqxstbuwi tiêhvamn sinh vềkcev rồeqkqi!”
Giọqening nóiwlwi đoqxsóiwlwcmmg củzzoba Tôfpgpn Nhãictt Nhãictt, còcqpmn Tôfpgpn Phúzvyyc cũcqpmng nhìctmzn lấuhinm léofhet vềkcev phídzrca hưbdxkprwxng chámufgu gámufgi đoqxsang chỉqhil khi nghe thấuhiny con béofhefpgp to.

prowi đoqxsóiwlw, Kếuhin Duyêhvamn trong bộzvyy ámufgo dàcmmgi màcmmgu trắummwng đoqxsang châqhiln thàcmmgnh bưbdxkprwxc đoqxsếuhinn.
“Kếuhin tiêhvamn sinh, vừuuqxa vềkcev đoqxsếuhinn àcmmg?”
“Ừlwmsm, ta vừuuqxa vềkcev đoqxsếuhinn.”
Kếuhin Duyêhvamn cưbdxkvkvki trảiglw lờvkvki trong lúzvyyc tiếuhinn gầcwkjn quámufgn mìctmz, còcqpmn đoqxsưbdxka tay xoa đoqxscwkju Tôfpgpn Nhãictt Nhãictt.

Lầcwkjn nàcmmgy, tiểbrqsu côfpgpbdxkơprowng trưbdxkprwxc mặbdxkt cũcqpmng khôfpgpng trámufgnh néofhe nữbvwda.
Nhìctmzn vàcmmgo quầcwkjy hàcmmgng, rấuhint hiếuhinm khi khôfpgpng cóiwlw mộzvyyt thựmlpjc khámufgch nàcmmgo nhưbdxk hiệcwkjn tạtbuwi.
“Àcmmg àcmmg, vềkcevcmmg tốdvykt rồeqkqi! Ngàcmmgi dùtbuwng mìctmz lỗvvox diệcwkjn trộzvyyn cùtbuwng đoqxseqkqcqpmng khôfpgpng?”
Kếuhin Duyêhvamn gậpgspt đoqxscwkju sau khi ngẫgsihm nghĩbbgo mộzvyyt chốdvykc.
“Phiềkcevn ngưbdxkơprowi rồeqkqi.”
fpgpn Phúzvyyc lậpgspp tứcqpmc hàcmmgo hứcqpmng nấuhinu nưbdxkprwxng ngay.
Sau khi ămoirn mìctmzdtcw tiệcwkjm Tôfpgpn Kýfpgp xong, hắummwn còcqpmn chàcmmgo hỏaqwsi cùtbuwng hai ngưbdxkvkvki quen khi tiếuhinn vàcmmgo phưbdxkvkvkng Thiêhvamn Ngưbdxku, cuốdvyki cùtbuwng mớprwxi vềkcev đoqxsếuhinn Cưbdxk An Tiểbrqsu Cámufgc.
Vừuuqxa mởdtcw cửhlmsa, Kếuhin Duyêhvamn đoqxsãictt nhìctmzn thấuhiny câqhily támufgo lớprwxn nởdtcw đoqxscwkjy hoa.

prown nữbvwda, còcqpmn cóiwlw mộzvyyt đoqxsàcmmgn ong đoqxsang bay múzvyya xuốdvykng giữbvwda nhữbvwdng càcmmgnh hoa, loay hoay trôfpgpng thậpgspt vui mắummwt.
“Hay nhỉqhil, nếuhinu ămoirn hếuhint linh mậpgspt, biếuhint đoqxsâqhilu lạtbuwi cóiwlw thểbrqs luyệcwkjn chếuhin thêhvamm mộzvyyt ídzrct tinh thểbrqs mậpgspt mớprwxi đoqxsâqhily!”
Tuổummwi thọqeni củzzoba ong mậpgspt rấuhint ngắummwn, chỉqhil khoảiglwng mộzvyyt thámufgng, nhưbdxkng bầcwkjy ong nàcmmgy cóiwlw thểbrqscmmgtbuwng mộzvyyt lứcqpma vớprwxi nămoirm đoqxsóiwlw, hẳyyasn làcmmg tổummw ong cũcqpmng ởdtcw gầcwkjn nơprowi đoqxsâqhily.

Thếuhin cho nêhvamn, cũcqpmng chẳyyasng khóiwlw khămoirn gìctmz đoqxsbrqs Kếuhin Duyêhvamn cóiwlw thểbrqs san sẽtqzs mộzvyyt tídzrc mậpgspt ong đoqxsuhiny.
Vềkcev đoqxsếuhinn nhàcmmghvamn cũcqpmng khôfpgpng cầcwkjn quámufgcqpmiwlw nữbvwda, Kếuhin Duyêhvamn trựmlpjc tiếuhinp lấuhiny Kiếuhinm Ýuhin thiêhvamp từuuqx trong tay ámufgo ra, cho bọqenin nhỏaqwshvamn trong tựmlpj đoqxsùtbuwa nghịoqosch lấuhiny, còcqpmn bảiglwn thâqhiln thìctmzcmmgo nhàcmmg đoqxsi ngủzzob.
Vềkcev tu vi củzzoba bảiglwn thâqhiln, hắummwn càcmmgng dùtbuwng lạtbuwi càcmmgng cóiwlw thểbrqs thi triểbrqsn mạtbuwnh mẽtqzsprown, càcmmgng sửhlms dụtbuwng thìctmzcmmgng thuầcwkjn thụtbuwc.

Trong lầcwkjn chéofhem ra mộzvyyt kiếuhinm khuynh đoqxsiglwo trờvkvki cao kia, nhờvkvk đoqxsóiwlwcmmg hắummwn cóiwlw thêhvamm chúzvyyt ídzrct lĩbbgonh ngộzvyy vềkcev khídzrc thếuhin củzzoba thiêhvamn đoqxsoqosa.

ctmz vậpgspy, phámufgp Tụtbuwfpgpcmmgn khôfpgpn bịoqos đoqxsìctmznh trệcwkj bấuhiny lâqhilu, nay cũcqpmng đoqxsãictt sảiglwn sinh vàcmmgi ýfpgpbdxkdtcwng mớprwxi, nhưbdxkng tựmlpju chung làcmmg vẫgsihn còcqpmn rấuhint khóiwlw đoqxsbrqs phámufgt triểbrqsn tiếuhinp.

tbuw sao đoqxsi nữbvwda, ngủzzob mộzvyyt giấuhinc rồeqkqi tídzrcnh, lạtbuwi cóiwlw thểbrqs thôfpgpi diễqzchn phámufgp nàcmmgy mộzvyyt phen trong giấuhinc mơprow.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.