Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 364 : Thiên Giới Hãy Đợi Ta!

    trước sau   
noerm nănoerm sau!

Khi Đbvkbwuyoa Ma chéxmzim giếuzmgt Thiêwmpin Ma thìeiio tấudagt cảktjw đjsdfypoxn quan Ma Tộzxkvc liềiendn xárxuwch déxmzip chạitpiy nhưrkxu đjsdfwmpin, khôygrmng mộzxkvt têwmpin nàypoxo dárxuwm cảktjw gan ởgxkd lạitpii đjsdfqome chiếuzmgn đjsdfudagu nữjroka.

Cảktjw bầqiqmu trờtdaai lạitpii lầqiqmn nữjroka thấudagy árxuwnh sárxuwng, Đbvkbwuyoa Ma cũmovtng bịwuyorxuwch ra, ba ngàypoxn đjsdfitpii phâhpftn thâhpftn cũmovtng tárxuwch ra trởgxkd vềiend thếuzmg giớfojzi củbasea mìeiionh.

Đbvkbárxuwm châhpftn long nhưrkxu Long Tửbvkb Thiêwmpin cũmovtng đjsdfãdgro trởgxkd vềiend Thầqiqmn Giớfojzi, đjsdfóbase mớfojzi làypoxaqxui màypox bọjsdfn chúmovtng thuộzxkvc vềiend!

Cảktjw hai ngưrkxutdaai Trầqiqmn Vũmovtypox Tiểqomeu Vũmovt lạitpii phảktjwi tiếuzmgp tụbvkbc tu luyệxwrjn, đjsdfếuzmgn hiệxwrjn tạitpii bọjsdfn hắyvnen cũmovtng chỉaqxu mớfojzi tớfojzi Kim Đbvkban Kỳbvkb, trảktjwi qua mộzxkvt lầqiqmn Đbvkbzxkv Kiếuzmgp đjsdfqiqmy cam go hắyvnen cũmovtng chưrkxua nảktjwn.

Trung Nguyêwmpin Đbvkbếuzmg Quốxmhtc bịwuyo tiêwmpiu diệxwrjt hoàypoxn toàypoxn, bâhpfty giờtdaabase mộzxkvt triềiendu đjsdfitpii mớfojzi lêwmpin thay, đjsdfóbase chízdtqnh làypox họjsdf Chu!
Qua lầqiqmn đjsdfitpii chiếuzmgn kia thìeiio sốxmhtrkxurqsfng nhâhpftn loạitpii vàypoxwmpiu thúmovt trong đjsdfitpii lụbvkbc đjsdfitpii giảktjwm, nhưrkxung nhìeiion chung vẫeiion còygrmn nhiềiendu.

Nam Lĩqtcqnh Thàypoxnh đjsdfshwtrxuwt lúmovtc trưrkxufojzc bâhpfty giờtdaa đjsdfãdgro biếuzmgn thàypoxnh mộzxkvt Thárxuwnh Đbvkbwuyoa củbasea tấudagt cảktjw mọjsdfi nơaqxui trêwmpin đjsdfitpii lụbvkbc.

hpfty giờtdaabase cũmovtng khôygrmng còygrmn têwmpin làypox Nam Lĩqtcqnh Thàypoxnh nữjroka màypox đjsdfãdgro đjsdfshwti thàypoxnh Hạitpi Long Thàypoxnh vìeiiobase châhpftn long sốxmhtng trêwmpin Ngọjsdfa Long Sơaqxun.

ygrmng chúmovta Lýdonz Huyềiendn Trâhpftn cũmovtng đjsdfãdgro kếuzmgt hôygrmn vớfojzi Tiểqomeu Bạitpich, đjsdfóbase chízdtqnh làypox mốxmhti tìeiionh đjsdfqiqmu tiêwmpin giữjroka ngưrkxutdaai vàypoxwmpiu, àypoxypox bọjsdfn họjsdfmovtng đjsdfãdgrobase con vớfojzi nhau, làypox mộzxkvt đjsdfxwrja béxmzi trai, nóbase làypoxrxuwn Yêwmpiu thừxhmra hưrkxugxkdng sứxwrjc mạitpinh củbasea cha cùzxkvng mẹnwap củbasea mìeiionh.

hpfty giờtdaamovtng khôygrmng còygrmn làypox Việxwrjt Triềiendu khi xưrkxua nữjroka, tuy diệxwrjn tízdtqch Việxwrjt Triềiendu khôygrmng cóbase mởgxkd rộzxkvng ra mộzxkvt tấudagt đjsdfudagt nàypoxo nhưrkxung đjsdfãdgro đjsdfshwti hiệxwrju thàypoxnh Đbvkbitpii Việxwrjt Thầqiqmn Quốxmhtc!

ypoxmovtng khôygrmng mộzxkvt nơaqxui nàypoxo dárxuwm tớfojzi đjsdfâhpfty xâhpftm chiếuzmgm cảktjw, vìeiio trảktjwi qua trậdonzn chiếuzmgn kia danh tiếuzmgng nơaqxui nàypoxy đjsdfãdgro quárxuw thịwuyonh!

Danh hiệxwrju củbasea Tôygrmn Nguyêwmpin Soárxuwi đjsdfưrkxurqsfc ghi chéxmzip kỹoysdrkxuuzmgng trong Sửbvkb Việxwrjt Kiêwmpiu Hùzxkvng, ngoàypoxi ra ngưrkxutdaai còygrmn đjsdfưrkxurqsfc dựcpugng nhiềiendu tưrkxurqsfng đjsdfárxuw cho con chárxuwu đjsdftdaai sau nhớfojz tớfojzi, danh hùzxkvng lưrkxuu truyềiendn ngàypoxn vạitpin nănoerm.

rkxuơaqxung Khảktjwi Hoàypoxng cũmovtng đjsdfãdgro rờtdaai khỏsffei Đbvkbitpii Việxwrjt Thầqiqmn Quốxmhtc, trởgxkd vềiendwmpin Triềiendu lậdonzt đjsdfshwt giang thầqiqmn lấudagy lạitpii ngôygrmi vàypoxng củbasea mìeiionh.

- Ngưrkxuơaqxui ngồskzgi ởgxkd đjsdfâhpfty hoàypoxi làypoxm gìeiio?

Giảktjwng sưrkxuygrmng Tôygrmn Sárxuwch nhìeiion thấudagy thárxuwi tửbvkbdonz Thầqiqmn Long ngồskzgi nhìeiion cárxuwi khănoern tay màypoxrkxuơaqxung Trữjrok Huyêwmpin tặoysdng cho thìeiiowmpin tiếuzmgng hỏsffei.

- Thízdtqch thìeiiodgroy thểqome hiệxwrjn ra, sárxuwch cóbase câhpftu "Quâhpftn tửbvkb đjsdfyvneng đjsdfo quâhpftn tửbvkb dạitpii, quâhpftn tửbvkbypoxm đjsdfitpii quâhpftn tửbvkb khôygrmn!".

ygrmng Tôygrmn Sárxuwch thấudagy Lýdonz Thầqiqmn Long khôygrmng trảktjw lờtdaai thìeiio vỗvunt vỗvunt vai Lýdonz Thầqiqmn Long kízdtqch lệxwrjmovtng khízdtq củbasea thiếuzmgu niêwmpin nhárxuwt gárxuwi nàypoxy.

- Sárxuwch nàypoxo nóbasei nhưrkxu thếuzmg vậdonzy?
Vu Lãdgroo đjsdfxwrjng kếuzmgwmpin nghe Côygrmng Tôygrmn Sárxuwch nóbasei thếuzmg thìeiio trừxhmrng mắyvnet hỏsffei lạitpii.

- Ha ha, ta têwmpin Sárxuwch, ta nóbasei chízdtqnh làypoxrxuwch nóbasei!

- Àfbhzi...quảktjw nhiêwmpin ngưrkxutdaai cóbase họjsdfc cóbase khárxuwc!

Vu Lãdgroo lắyvnec đjsdfqiqmu cưrkxutdaai trừxhmreiiodgroi khôygrmng lạitpii cárxuwi têwmpin nàypoxy, bao nhiêwmpiu lầqiqmn so kèzxkvo thìeiio đjsdfiendu thua ôygrmng Sárxuwch nàypoxy cảktjw.

- Cảktjwm tạitpiygrmng Giảktjwng Sưrkxu đjsdfãdgro chỉaqxu đjsdfiểqomem, ta sẽygrm đjsdfi ngay!

donz Thầqiqmn Long hízdtqt mạitpinh mộzxkvt hơaqxui, lấudagy hếuzmgt dũmovtng khízdtq đjsdfxwrjng dậdonzy quyếuzmgt tâhpftm đjsdfi qua Yêwmpin Triềiendu tìeiiom Vưrkxuơaqxung Trữjrok Huyêwmpin nóbasei hếuzmgt nõktjwi lòygrmng củbasea mìeiionh.

- Ta sao ngưrkxuơaqxui lạitpii nóbasei vớfojzi hắyvnen nhưrkxu vậdonzy!

donz Thầqiqmn Long vừxhmra rờtdaai đjsdfi thìeiio Vu Lãdgroo nghiêwmping đjsdfqiqmu qua hỏsffei.

- Ha ha ha, têwmpin kia thízdtqch Vưrkxuơaqxung Trữjrok Huyêwmpin ai màypox khôygrmng biếuzmgt, nhưrkxung màypox ta thấudagy têwmpin nàypoxy gặoysdp toàypoxn câhpftm nhưrkxu hếuzmgn, thôygrmi thìeiio giúmovtp hắyvnen mộzxkvt chúmovtt, đjsdfrqsfi tớfojzi hắyvnen lấudagy đjsdfưrkxurqsfc dũmovtng khízdtq thìeiio sợrqsf ngưrkxutdaai ta chếuzmgt giàypox rồskzgi!

ygrmng Tôygrmn Sárxuwch cưrkxutdaai ha hảktjw rồskzgi đjsdfi vàypoxo Giảktjwng Đbvkbưrkxutdaang.

...

- Nàypoxy nàypoxy... chàypoxng còygrmn nhớfojz lờtdaai hứxwrja lúmovtc trưrkxufojzc khôygrmng?

- Lờtdaai hứxwrja gìeiio?
Trầqiqmn Vũmovt biếuzmgt Cơaqxu Nguyệxwrjt đjsdfang muốxmhtn nóbasei tớfojzi vấudagn đjsdfiendeiio nhưrkxung vẫeiion giảktjw ngu khôygrmng biếuzmgt cho nàypoxng tứxwrjc giậdonzn chơaqxui, nhưrkxung sau lưrkxung hắyvnen đjsdfang chuẩygrmn bịwuyo mọjsdfi thứxwrj sắyvnep hoàypoxn thàypoxnh rồskzgi.

- Hừxhmr!

aqxu Nguyệxwrjt hừxhmr lạitpinh rồskzgi rờtdaai đjsdfi.

Khôygrmng lâhpftu sau thìeiioygrmn lễyztj củbasea Trầqiqmn Vũmovtypoxaqxu Nguyệxwrjt diễyztjn ra lầqiqmn nữjroka, nóbase diễyztjn ra cóbase vôygrm sốxmht ngưrkxutdaai khắyvnep thiêwmpin hạitpi chứxwrjng kiếuzmgn, đjsdfâhpfty cũmovtng làypoxygrmn lễyztj đjsdfqiqmu tiêwmpin mộzxkvt nữjrok lấudagy hai nam nhưrkxung khôygrmng ai dárxuwm chêwmpi trárxuwch gìeiio.

eiio hai têwmpin cũmovtng làypox mộzxkvt màypox thôygrmi!

Đbvkbâhpfty chízdtqnh làypox đjsdfiềiendu màypox hắyvnen hứxwrja vớfojzi nàypoxng khi xưrkxua, sẽygrm tổshwt chứxwrjc lạitpii mộzxkvt hôygrmn lễyztj thậdonzt long trọjsdfng, cóbase đjsdfbase ngưrkxutdaai nhàypox hai bêwmpin chứxwrjng kiếuzmgn.

movtng nhờtdaa vụbvkbypoxy màypoxdonz Minh Tôygrmng cho Đbvkbitpii Việxwrjt Thầqiqmn Quốxmhtc miễyztjn thuếuzmgrkxutdaai nănoerm liềiendn làypoxm cho ai cũmovtng hòygrmxmzit khắyvnep nơaqxui, dâhpftn tìeiionh vui sưrkxufojzng vôygrmzxkvng.

Thárxuwp Lãdgroo thìeiio vẫeiion còygrmn ởgxkdrkxufojzi nàypoxy, thưrkxutdaang ngàypoxy vẫeiion vàypoxo Giảktjwi Trízdtq Thárxuwp cho mọjsdfi ngưrkxutdaai muốxmhtn hỏsffei gìeiio thìeiio hỏsffei, tuy nhiêwmpin lãdgroo cũmovtng khôygrmng cóbase đjsdfrxuwn trưrkxufojzc thiêwmpin cơaqxu cho ngưrkxutdaai khárxuwc.

Ngay cảktjw việxwrjc gặoysdp đjsdfưrkxurqsfc Thárxuwp Lãdgroo đjsdfóbase cũmovtng làypox mộzxkvt cárxuwi duyêwmpin phậdonzn, việxwrjc xem bóbasei đjsdfơaqxun giảktjwn làypox “vạitpich ra cho ngưrkxuơaqxui thấudagy sợrqsfi chỉaqxu đjsdfwuyonh mệxwrjnh ởgxkd thờtdaai đjsdfiểqomem hiệxwrjn tạitpii”. Việxwrjc tưrkxuơaqxung lai thếuzmgypoxo nằhtukm ởgxkd “Quyếuzmgt đjsdfwuyonh tạitpii thờtdaai đjsdfiểqomem hiệxwrjn tạitpii” chứxwrj khôygrmng phảktjwi đjsdfưrkxurqsfc “sắyvnep đjsdfoysdt sẵgxkdn”.

ypox......biếuzmgt trưrkxufojzc tưrkxuơaqxung lai chízdtqnh làypox giếuzmgt chếuzmgt tưrkxuơaqxung lai, thay vàypoxo đjsdfóbase hãdgroy nhìeiion vàypoxo quárxuw khứxwrjypoxmovtt ra bàypoxi họjsdfc đjsdfxmhti vớfojzi nóbase!

...

- Huyêwmpin Nhi, ta...

- Ta gìeiiobasei nhanh, ta khôygrmng cóbase nhiềiendu thờtdaai gian cho ngưrkxuơaqxui đjsdfâhpftu!
rkxuơaqxung Trữjrok Huyêwmpin tứxwrjc giậdonzn khi thấudagy Lýdonz Thầqiqmn Long cứxwrjudagp a ấudagp úmovtng, nêwmpin quyếuzmgt đjsdfwuyonh làypoxm cho hắyvnen phảktjwi nóbasei ra.

- Ta...ta thízdtqch muộzxkvi!

- Nam nhâhpftn gìeiio yếuzmgu đjsdfuốxmhti thếuzmg, muộzxkvi chờtdaahpftu nàypoxy lâhpftu rồskzgi!

donz Thầqiqmn Long hízdtqt mộzxkvt hơaqxui thậdonzt mạitpinh rồskzgi dùzxkvng hếuzmgt dũmovtng khízdtqbasei ra sựcpugeiionh làypoxm cho Vưrkxuơaqxung Trữjrok Huyêwmpin vôygrmzxkvng vui mừxhmrng, nàypoxng rấudagt tinh tếuzmgwmpin biếuzmgt hắyvnen thízdtqch nàypoxng đjsdfãdgrohpftu màypox khôygrmng dárxuwm nóbasei.

...

Thờtdaai gian chớfojzp mắyvnet thoi đjsdfưrkxua, mớfojzi đjsdfâhpfty màypox đjsdfãdgrorkxutdaai nănoerm kểqome từxhmr ngàypoxy đjsdfitpii chiếuzmgn, đjsdfárxuwm họjsdfc viêwmpin từxhmr khắyvnep nơaqxui tớfojzi xin nhậdonzp họjsdfc, màypox Trầqiqmn Vũmovtmovtng khôygrmng còygrmn làypoxm việxwrjn trưrkxugxkdng nữjroka, bâhpfty giờtdaa hắyvnen chỉaqxu chuyêwmpin tâhpftm vàypoxo tu luyệxwrjn màypox thôygrmi.

Ngưrkxutdaai nàypoxo khi đjsdfãdgro hoàypoxn thàypoxnh lớfojzp Đbvkbxwrj Nhấudagt thìeiio liềiendn đjsdfưrkxurqsfc ngưrkxutdaai củbasea Triềiendu Đbvkbìeiionh thu nhậdonzn vàypoxo bêwmpin trong, danh phậdonzn phúmovt quýdonz khôygrmng thiếuzmgu.

Nhiềiendu nơaqxui trong Võktjw Mạitpich đjsdfitpii lụbvkbc cũmovtng cho con chárxuwu mìeiionh vàypoxo đjsdfâhpfty đjsdfqome họjsdfc hỏsffei.

- Thiêwmpin Giớfojzi....ta nhấudagt đjsdfwuyonh sẽygrm đjsdfếuzmgn!

Trầqiqmn Vũmovt nằhtukm dàypoxi trêwmpin ghếuzmg xếuzmgp ngồskzgi nhắyvnem bầqiqmu trờtdaai trong xanh, mộzxkvt tay đjsdfưrkxua lêwmpin nhưrkxu muốxmhtn thu cảktjw bầqiqmu trờtdaai vàypoxo tay mìeiionh.

- Vàypoxo ănoern cơaqxum nèzxkv...

Tiếuzmgng Cơaqxu Nguyệxwrjt bêwmpin trong vọjsdfng ra làypoxm Trầqiqmn Vũmovt giậdonzt mìeiionh, mặoysdt tưrkxuơaqxui cưrkxutdaai nhìeiion vàypoxo bêwmpin trong.

hpfty giờtdaa hắyvnen cóbase đjsdfi dêwmpi giàypox thìeiiomovtng vẫeiion chưrkxua ănoern đjsdfưrkxurqsfc nàypoxng, nêwmpin quyếuzmgt tâhpftm vẫeiion còygrmn mạitpinh lắyvnem, còygrmn đjsdfi rong chơaqxui Hoa Lâhpftu ngoàypoxi kia vớfojzi Bạitpich Huyềiendn Dưrkxuơaqxung lúmovtc trưrkxufojzc thìeiio khôygrmng dárxuwm rồskzgi. Mấudagt côygrmng lạitpii cóbase kẻceaj ngồskzgi ngắyvnem trănoerng ban đjsdfêwmpim vớfojzi đjsdfôygrmi mắyvnet bầqiqmm tízdtqm.

- Ha ha ha, Thiêwmpin giớfojzi hãdgroy đjsdfrqsfi ta!

Trầqiqmn Vũmovt đjsdfxwrjng dậdonzy đjsdfi vàypoxo bêwmpin trong, khuôygrmn mặoysdt thỏsffea mãdgron vôygrmzxkvng.

HẾxmhtT!

- ------------------

rkxuơaqxung lai củbasea mìeiionh làypox do mìeiionh nắyvnem giữjrok, hay nắyvnem thậdonzt chặoysdt nóbase, vàypox biếuzmgn nóbase thàypoxnh đjsdfiềiendu màypox bạitpin mong muốxmhtn! Hãdgroy dựcpuga vàypoxo xem nhữjrokng bưrkxufojzc châhpftn vấudagp ngãdgro củbasea mìeiionh làypox mộzxkvt kinh nghiệxwrjm co cuộzxkvc đjsdftdaai phízdtqa trưrkxufojzc!

ygrm châhpftu / 2014.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.