Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 364 : Thiên Giới Hãy Đợi Ta!

    trước sau   
ruvbm năruvbm sau!

Khi Đvfmorovta Ma chéiaaum giếdnwzt Thiêqjutn Ma thìslgx tấbqygt cảbkoy đogjhhmdwn quan Ma Tộtvahc liềyjyxn xáukpcch déiaaup chạpcqvy nhưmapl đogjhqjutn, khôsobmng mộtvaht têqjutn nàhmdwo dáukpcm cảbkoy gan ởbqyg lạpcqvi đogjhnrcr chiếdnwzn đogjhbqygu nữhpkha.

Cảbkoy bầorcvu trờukpci lạpcqvi lầorcvn nữhpkha thấbqygy áukpcnh sáukpcng, Đvfmorovta Ma cũtvahng bịrovtukpcch ra, ba ngàhmdwn đogjhpcqvi phâsfvln thâsfvln cũtvahng táukpcch ra trởbqyg vềyjyx thếdnwz giớsisci củukpca mìslgxnh.

Đvfmoáukpcm châsfvln long nhưmapl Long Tửpqgo Thiêqjutn cũtvahng đogjhãgcty trởbqyg vềyjyx Thầorcvn Giớsisci, đogjhóbyzp mớsisci làhmdwcrkki màhmdw bọggmdn chúiqndng thuộtvahc vềyjyx!

Cảbkoy hai ngưmaplukpci Trầorcvn Vũtvahhmdw Tiểnrcru Vũtvah lạpcqvi phảbkoyi tiếdnwzp tụcvwec tu luyệnelzn, đogjhếdnwzn hiệnelzn tạpcqvi bọggmdn hắguygn cũtvahng chỉqjbh mớsisci tớsisci Kim Đvfmoan Kỳhwkf, trảbkoyi qua mộtvaht lầorcvn Đvfmotvah Kiếdnwzp đogjhorcvy cam go hắguygn cũtvahng chưmapla nảbkoyn.

Trung Nguyêqjutn Đvfmoếdnwz Quốrpmpc bịrovt tiêqjutu diệnelzt hoàhmdwn toàhmdwn, bâsfvly giờukpcbyzp mộtvaht triềyjyxu đogjhpcqvi mớsisci lêqjutn thay, đogjhóbyzp chíslgxnh làhmdw họggmd Chu!
Qua lầorcvn đogjhpcqvi chiếdnwzn kia thìslgx sốrpmpmaplyjyxng nhâsfvln loạpcqvi vàhmdwqjutu thúiqnd trong đogjhpcqvi lụcvwec đogjhpcqvi giảbkoym, nhưmaplng nhìslgxn chung vẫguygn còxukmn nhiềyjyxu.

Nam Lĩtzginh Thàhmdwnh đogjhogjhukpct lúiqndc trưmaplsiscc bâsfvly giờukpc đogjhãgcty biếdnwzn thàhmdwnh mộtvaht Tháukpcnh Đvfmorovta củukpca tấbqygt cảbkoy mọggmdi nơcrkki trêqjutn đogjhpcqvi lụcvwec.

sfvly giờukpcbyzptvahng khôsobmng còxukmn têqjutn làhmdw Nam Lĩtzginh Thàhmdwnh nữhpkha màhmdw đogjhãgcty đogjhogjhi thàhmdwnh Hạpcqv Long Thàhmdwnh vìslgxbyzp châsfvln long sốrpmpng trêqjutn Ngọggmda Long Sơcrkkn.

sobmng chúiqnda Lýalga Huyềyjyxn Trâsfvln cũtvahng đogjhãgcty kếdnwzt hôsobmn vớsisci Tiểnrcru Bạpcqvch, đogjhóbyzp chíslgxnh làhmdw mốrpmpi tìslgxnh đogjhorcvu tiêqjutn giữhpkha ngưmaplukpci vàhmdwqjutu, àhmdwhmdw bọggmdn họggmdtvahng đogjhãgctybyzp con vớsisci nhau, làhmdw mộtvaht đogjhtvaha béiaau trai, nóbyzphmdwukpcn Yêqjutu thừbtuda hưmaplbqygng sứtvahc mạpcqvnh củukpca cha cùbxhsng mẹpcqv củukpca mìslgxnh.

sfvly giờukpctvahng khôsobmng còxukmn làhmdw Việnelzt Triềyjyxu khi xưmapla nữhpkha, tuy diệnelzn tíslgxch Việnelzt Triềyjyxu khôsobmng cóbyzp mởbqyg rộtvahng ra mộtvaht tấbqygt đogjhbqygt nàhmdwo nhưmaplng đogjhãgcty đogjhogjhi hiệnelzu thàhmdwnh Đvfmopcqvi Việnelzt Thầorcvn Quốrpmpc!

hmdwtvahng khôsobmng mộtvaht nơcrkki nàhmdwo dáukpcm tớsisci đogjhâsfvly xâsfvlm chiếdnwzm cảbkoy, vìslgx trảbkoyi qua trậymzzn chiếdnwzn kia danh tiếdnwzng nơcrkki nàhmdwy đogjhãgcty quáukpc thịrovtnh!

Danh hiệnelzu củukpca Tôsobmn Nguyêqjutn Soáukpci đogjhưmaplyjyxc ghi chéiaaup kỹugzgmaplhwkfng trong Sửpqgo Việnelzt Kiêqjutu Hùbxhsng, ngoàhmdwi ra ngưmaplukpci còxukmn đogjhưmaplyjyxc dựguygng nhiềyjyxu tưmaplyjyxng đogjháukpc cho con cháukpcu đogjhukpci sau nhớsisc tớsisci, danh hùbxhsng lưmaplu truyềyjyxn ngàhmdwn vạpcqvn năruvbm.

maplơcrkkng Khảbkoyi Hoàhmdwng cũtvahng đogjhãgcty rờukpci khỏggmdi Đvfmopcqvi Việnelzt Thầorcvn Quốrpmpc, trởbqyg vềyjyxqjutn Triềyjyxu lậymzzt đogjhogjh giang thầorcvn lấbqygy lạpcqvi ngôsobmi vàhmdwng củukpca mìslgxnh.

- Ngưmaplơcrkki ngồlsmwi ởbqyg đogjhâsfvly hoàhmdwi làhmdwm gìslgx?

Giảbkoyng sưmaplsobmng Tôsobmn Sáukpcch nhìslgxn thấbqygy tháukpci tửpqgoalga Thầorcvn Long ngồlsmwi nhìslgxn cáukpci khăruvbn tay màhmdwmaplơcrkkng Trữhpkh Huyêqjutn tặaytgng cho thìslgxqjutn tiếdnwzng hỏggmdi.

- Thíslgxch thìslgxgctyy thểnrcr hiệnelzn ra, sáukpcch cóbyzpsfvlu "Quâsfvln tửpqgo đogjhguygng đogjho quâsfvln tửpqgo dạpcqvi, quâsfvln tửpqgohmdwm đogjhpcqvi quâsfvln tửpqgo khôsobmn!".

sobmng Tôsobmn Sáukpcch thấbqygy Lýalga Thầorcvn Long khôsobmng trảbkoy lờukpci thìslgx vỗxbax vỗxbax vai Lýalga Thầorcvn Long kíslgxch lệnelztvahng khíslgx củukpca thiếdnwzu niêqjutn nháukpct gáukpci nàhmdwy.

- Sáukpcch nàhmdwo nóbyzpi nhưmapl thếdnwz vậymzzy?
Vu Lãgctyo đogjhtvahng kếdnwzqjutn nghe Côsobmng Tôsobmn Sáukpcch nóbyzpi thếdnwz thìslgx trừbtudng mắguygt hỏggmdi lạpcqvi.

- Ha ha, ta têqjutn Sáukpcch, ta nóbyzpi chíslgxnh làhmdwukpcch nóbyzpi!

- Àblvqi...quảbkoy nhiêqjutn ngưmaplukpci cóbyzp họggmdc cóbyzp kháukpcc!

Vu Lãgctyo lắguygc đogjhorcvu cưmaplukpci trừbtudslgxgctyi khôsobmng lạpcqvi cáukpci têqjutn nàhmdwy, bao nhiêqjutu lầorcvn so kèomkuo thìslgx đogjhyjyxu thua ôsobmng Sáukpcch nàhmdwy cảbkoy.

- Cảbkoym tạpcqvsobmng Giảbkoyng Sưmapl đogjhãgcty chỉqjbh đogjhiểnrcrm, ta sẽmflz đogjhi ngay!

alga Thầorcvn Long híslgxt mạpcqvnh mộtvaht hơcrkki, lấbqygy hếdnwzt dũtvahng khíslgx đogjhtvahng dậymzzy quyếdnwzt tâsfvlm đogjhi qua Yêqjutn Triềyjyxu tìslgxm Vưmaplơcrkkng Trữhpkh Huyêqjutn nóbyzpi hếdnwzt nõiaaui lòxukmng củukpca mìslgxnh.

- Ta sao ngưmaplơcrkki lạpcqvi nóbyzpi vớsisci hắguygn nhưmapl vậymzzy!

alga Thầorcvn Long vừbtuda rờukpci đogjhi thìslgx Vu Lãgctyo nghiêqjutng đogjhorcvu qua hỏggmdi.

- Ha ha ha, têqjutn kia thíslgxch Vưmaplơcrkkng Trữhpkh Huyêqjutn ai màhmdw khôsobmng biếdnwzt, nhưmaplng màhmdw ta thấbqygy têqjutn nàhmdwy gặaytgp toàhmdwn câsfvlm nhưmapl hếdnwzn, thôsobmi thìslgx giúiqndp hắguygn mộtvaht chúiqndt, đogjhyjyxi tớsisci hắguygn lấbqygy đogjhưmaplyjyxc dũtvahng khíslgx thìslgx sợyjyx ngưmaplukpci ta chếdnwzt giàhmdw rồlsmwi!

sobmng Tôsobmn Sáukpcch cưmaplukpci ha hảbkoy rồlsmwi đogjhi vàhmdwo Giảbkoyng Đvfmoưmaplukpcng.

...

- Nàhmdwy nàhmdwy... chàhmdwng còxukmn nhớsisc lờukpci hứtvaha lúiqndc trưmaplsiscc khôsobmng?

- Lờukpci hứtvaha gìslgx?
Trầorcvn Vũtvah biếdnwzt Cơcrkk Nguyệnelzt đogjhang muốrpmpn nóbyzpi tớsisci vấbqygn đogjhyjyxslgx nhưmaplng vẫguygn giảbkoy ngu khôsobmng biếdnwzt cho nàhmdwng tứtvahc giậymzzn chơcrkki, nhưmaplng sau lưmaplng hắguygn đogjhang chuẩqdsbn bịrovt mọggmdi thứtvah sắguygp hoàhmdwn thàhmdwnh rồlsmwi.

- Hừbtud!

crkk Nguyệnelzt hừbtud lạpcqvnh rồlsmwi rờukpci đogjhi.

Khôsobmng lâsfvlu sau thìslgxsobmn lễogjh củukpca Trầorcvn Vũtvahhmdwcrkk Nguyệnelzt diễogjhn ra lầorcvn nữhpkha, nóbyzp diễogjhn ra cóbyzpsobm sốrpmp ngưmaplukpci khắguygp thiêqjutn hạpcqv chứtvahng kiếdnwzn, đogjhâsfvly cũtvahng làhmdwsobmn lễogjh đogjhorcvu tiêqjutn mộtvaht nữhpkh lấbqygy hai nam nhưmaplng khôsobmng ai dáukpcm chêqjut tráukpcch gìslgx.

slgx hai têqjutn cũtvahng làhmdw mộtvaht màhmdw thôsobmi!

Đvfmoâsfvly chíslgxnh làhmdw đogjhiềyjyxu màhmdw hắguygn hứtvaha vớsisci nàhmdwng khi xưmapla, sẽmflz tổogjh chứtvahc lạpcqvi mộtvaht hôsobmn lễogjh thậymzzt long trọggmdng, cóbyzp đogjhukpc ngưmaplukpci nhàhmdw hai bêqjutn chứtvahng kiếdnwzn.

tvahng nhờukpc vụcvwehmdwy màhmdwalga Minh Tôsobmng cho Đvfmopcqvi Việnelzt Thầorcvn Quốrpmpc miễogjhn thuếdnwzmaplukpci năruvbm liềyjyxn làhmdwm cho ai cũtvahng hòxukmiaaut khắguygp nơcrkki, dâsfvln tìslgxnh vui sưmaplsiscng vôsobmbxhsng.

Tháukpcp Lãgctyo thìslgx vẫguygn còxukmn ởbqygmaplsisci nàhmdwy, thưmaplukpcng ngàhmdwy vẫguygn vàhmdwo Giảbkoyi Tríslgx Tháukpcp cho mọggmdi ngưmaplukpci muốrpmpn hỏggmdi gìslgx thìslgx hỏggmdi, tuy nhiêqjutn lãgctyo cũtvahng khôsobmng cóbyzp đogjhukpcn trưmaplsiscc thiêqjutn cơcrkk cho ngưmaplukpci kháukpcc.

Ngay cảbkoy việnelzc gặaytgp đogjhưmaplyjyxc Tháukpcp Lãgctyo đogjhóbyzptvahng làhmdw mộtvaht cáukpci duyêqjutn phậymzzn, việnelzc xem bóbyzpi đogjhơcrkkn giảbkoyn làhmdw “vạpcqvch ra cho ngưmaplơcrkki thấbqygy sợyjyxi chỉqjbh đogjhrovtnh mệnelznh ởbqyg thờukpci đogjhiểnrcrm hiệnelzn tạpcqvi”. Việnelzc tưmaplơcrkkng lai thếdnwzhmdwo nằblvqm ởbqyg “Quyếdnwzt đogjhrovtnh tạpcqvi thờukpci đogjhiểnrcrm hiệnelzn tạpcqvi” chứtvah khôsobmng phảbkoyi đogjhưmaplyjyxc “sắguygp đogjhaytgt sẵtzgin”.

hmdw......biếdnwzt trưmaplsiscc tưmaplơcrkkng lai chíslgxnh làhmdw giếdnwzt chếdnwzt tưmaplơcrkkng lai, thay vàhmdwo đogjhóbyzpgctyy nhìslgxn vàhmdwo quáukpc khứtvahhmdwiqndt ra bàhmdwi họggmdc đogjhrpmpi vớsisci nóbyzp!

...

- Huyêqjutn Nhi, ta...

- Ta gìslgxbyzpi nhanh, ta khôsobmng cóbyzp nhiềyjyxu thờukpci gian cho ngưmaplơcrkki đogjhâsfvlu!
maplơcrkkng Trữhpkh Huyêqjutn tứtvahc giậymzzn khi thấbqygy Lýalga Thầorcvn Long cứtvahbqygp a ấbqygp úiqndng, nêqjutn quyếdnwzt đogjhrovtnh làhmdwm cho hắguygn phảbkoyi nóbyzpi ra.

- Ta...ta thíslgxch muộtvahi!

- Nam nhâsfvln gìslgx yếdnwzu đogjhuốrpmpi thếdnwz, muộtvahi chờukpcsfvlu nàhmdwy lâsfvlu rồlsmwi!

alga Thầorcvn Long híslgxt mộtvaht hơcrkki thậymzzt mạpcqvnh rồlsmwi dùbxhsng hếdnwzt dũtvahng khíslgxbyzpi ra sựguygslgxnh làhmdwm cho Vưmaplơcrkkng Trữhpkh Huyêqjutn vôsobmbxhsng vui mừbtudng, nàhmdwng rấbqygt tinh tếdnwzqjutn biếdnwzt hắguygn thíslgxch nàhmdwng đogjhãgctysfvlu màhmdw khôsobmng dáukpcm nóbyzpi.

...

Thờukpci gian chớsiscp mắguygt thoi đogjhưmapla, mớsisci đogjhâsfvly màhmdw đogjhãgctymaplukpci năruvbm kểnrcr từbtud ngàhmdwy đogjhpcqvi chiếdnwzn, đogjháukpcm họggmdc viêqjutn từbtud khắguygp nơcrkki tớsisci xin nhậymzzp họggmdc, màhmdw Trầorcvn Vũtvahtvahng khôsobmng còxukmn làhmdwm việnelzn trưmaplbqygng nữhpkha, bâsfvly giờukpc hắguygn chỉqjbh chuyêqjutn tâsfvlm vàhmdwo tu luyệnelzn màhmdw thôsobmi.

Ngưmaplukpci nàhmdwo khi đogjhãgcty hoàhmdwn thàhmdwnh lớsiscp Đvfmonelz Nhấbqygt thìslgx liềyjyxn đogjhưmaplyjyxc ngưmaplukpci củukpca Triềyjyxu Đvfmoìslgxnh thu nhậymzzn vàhmdwo bêqjutn trong, danh phậymzzn phúiqnd quýalga khôsobmng thiếdnwzu.

Nhiềyjyxu nơcrkki trong Võiaau Mạpcqvch đogjhpcqvi lụcvwec cũtvahng cho con cháukpcu mìslgxnh vàhmdwo đogjhâsfvly đogjhnrcr họggmdc hỏggmdi.

- Thiêqjutn Giớsisci....ta nhấbqygt đogjhrovtnh sẽmflz đogjhếdnwzn!

Trầorcvn Vũtvah nằblvqm dàhmdwi trêqjutn ghếdnwz xếdnwzp ngồlsmwi nhắguygm bầorcvu trờukpci trong xanh, mộtvaht tay đogjhưmapla lêqjutn nhưmapl muốrpmpn thu cảbkoy bầorcvu trờukpci vàhmdwo tay mìslgxnh.

- Vàhmdwo ăruvbn cơcrkkm nèomku...

Tiếdnwzng Cơcrkk Nguyệnelzt bêqjutn trong vọggmdng ra làhmdwm Trầorcvn Vũtvah giậymzzt mìslgxnh, mặaytgt tưmaplơcrkki cưmaplukpci nhìslgxn vàhmdwo bêqjutn trong.

sfvly giờukpc hắguygn cóbyzp đogjhi dêqjut giàhmdw thìslgxtvahng vẫguygn chưmapla ăruvbn đogjhưmaplyjyxc nàhmdwng, nêqjutn quyếdnwzt tâsfvlm vẫguygn còxukmn mạpcqvnh lắguygm, còxukmn đogjhi rong chơcrkki Hoa Lâsfvlu ngoàhmdwi kia vớsisci Bạpcqvch Huyềyjyxn Dưmaplơcrkkng lúiqndc trưmaplsiscc thìslgx khôsobmng dáukpcm rồlsmwi. Mấbqygt côsobmng lạpcqvi cóbyzp kẻnelz ngồlsmwi ngắguygm trăruvbng ban đogjhêqjutm vớsisci đogjhôsobmi mắguygt bầorcvm tíslgxm.

- Ha ha ha, Thiêqjutn giớsisci hãgctyy đogjhyjyxi ta!

Trầorcvn Vũtvah đogjhtvahng dậymzzy đogjhi vàhmdwo bêqjutn trong, khuôsobmn mặaytgt thỏggmda mãgctyn vôsobmbxhsng.

HẾsllgT!

- ------------------

maplơcrkkng lai củukpca mìslgxnh làhmdw do mìslgxnh nắguygm giữhpkh, hay nắguygm thậymzzt chặaytgt nóbyzp, vàhmdw biếdnwzn nóbyzp thàhmdwnh đogjhiềyjyxu màhmdw bạpcqvn mong muốrpmpn! Hãgctyy dựguyga vàhmdwo xem nhữhpkhng bưmaplsiscc châsfvln vấbqygp ngãgcty củukpca mìslgxnh làhmdw mộtvaht kinh nghiệnelzm co cuộtvahc đogjhukpci phíslgxa trưmaplsiscc!

sobm châsfvlu / 2014.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.