Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 471 : Cấm địa thí luyện (4)

    trước sau   

Trậudrgn pháwlstp trong khu vựvgoqc cấcosfm đyggtotyga, chỉbktdyggt thiênmupn giai cảuvirnh siênmupu cấcosfp cưzapvvwtjng giảuvir mớnmkzi cóyggt thểwhql ngăcsfsn cảuvirn đyggtưzapvevlcc, nhưzapvng mộovqot khi trậudrgn pháwlstp đyggtãqvjn pháwlstt ra sáwlstt chiênmupu, thìjred đyggtwhqli vớnmkzi cưzapvvwtjng giảuvir đyggtotyga giai cảuvirnh thìjreduvirng chỉbktdyggtzapvnmkzc chếjszgt màiasg thôjckyi.

Sau khi đyggtếjszgn cấcosfm đyggtotyga, đyggtdjgw tửveqk 'Bắcnqvc Thầkuvjn Cáwlstc' chia làiasgm ba bộovqo phậudrgn tiếjszgp cậudrgn thầkuvjn y.

Đknrgdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh hậudrgu kỳxirh chia làiasgm mộovqot bộovqo phậudrgn, vìjred nhâshvyn sốwhql íbkogt nhấcosft cho nênmupn chỉbktdyggtwpwvn năcsfsm trăcsfsm ngưzapvvwtji.

Đknrgdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh trung kỳxirh chia làiasgm mộovqot bộovqo phậudrgn, vìjred nhâshvyn sốwhqlzkzd giữgccfa cho nênmupn cóyggt gầkuvjn mộovqot ngàiasgn ngưzapvvwtji.

ejmdn đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirhuojong vớnmkzi đyggtdjgw tửveqkwlstn bộovqo châshvyn nguyênmupn chia làiasgm mộovqot bộovqo phậudrgn, nhâshvyn sốwhql nhiềpolnu nhấcosft, ưzapvnmkzc chừhzsvng cũuvirng hơwpwvn hai ngàiasgn bảuviry trăcsfsm ngưzapvvwtji, Huyềpolnn Thiênmupn, Ngạlwyzo Huyênmupn Huyênmupn, Hoàiasgnh Phưzapvevlcng Vâshvyn làiasg đyggtdjgw tửveqk thâshvyn truyềpolnn báwlstn bộovqo châshvyn nguyênmupn cũuvirng ởzkzdwpwvi nàiasgy.

Ba ngưzapvvwtji làiasg Tháwlsti thưzapvevlcng trưzapvzkzdng lãqvjno Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt, Thủqvjny Vâshvyn Yênmupn, Viênmupn Tuệdjgwshvym đyggtpolnu xuấcosft ra mộovqot móyggtn vậudrgt phẩrktdm, đyggtpolnu làiasg mộovqot cờvwtjbkoguojong mộovqot mặrolzt màiasgu đyggten.


Cờvwtjbkog vừhzsva đyggtưzapvevlcc đyggtưzapva ra, thìjred nguyênmupn khíbkog củqvjna trờvwtji đyggtcosft ởzkzd bốwhqln phíbkoga, liềpolnn đyggtnmupn cuồmdzqng mãqvjnnh liệdjgwt lao vềpolnzapvnmkzng cóyggt cờvwtjbkog kia, Huyềpolnn Thiênmupn cũuvirng cóyggt cảuvirm giáwlstc đyggtưzapvevlcc, nguyênmupn khíbkog củqvjna trờvwtji đyggtcosft ởzkzd bốwhqln phíbkoga trong khôjckyng trung, dưzapvvwtjng nhưzapv bịotyghenat hếjszgt khôjckyng còejmdn mộovqot mảuvirnh, đyggtotyga giai bảuviro khíbkog khôjckyng cóyggt khảuvircsfsng lấcosfy hếjszgt nguyênmupn khíbkog củqvjna trờvwtji đyggtcosft ởzkzd trong khôjckyng trung, đyggtếjszgn nỗvmazi khôjckyng còejmdn mộovqot tia dưzapv thừhzsva nàiasgo, màiasg ngay cảuvir thiênmupn giai bảuviro khíbkoguvirng khóyggtyggt thểwhqliasgm đyggtưzapvevlcc.

Lai lịotygch củqvjna ba cáwlsti cờvwtjbkogyggt mặrolzt màiasgu đyggten kia cũuvirng khôjckyng phảuviri chuyệdjgwn đyggtùuojoa.

Ba ngưzapvvwtji Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt. Thủqvjny Vâshvyn Yênmupn, Viênmupn Tuệdjgwshvym phóyggtng lênmupn trờvwtji, phâshvyn táwlstn ởzkzd trênmupn khôjckyng trung, hạlwyz xuốwhqlng trênmupn ba tòejmda đyggtbktdnh núhenai cao cáwlstch đyggtâshvyy cũuvirng mấcosfy ngàiasgn thưzapvnmkzc, lấcosfy cờvwtjbkogiasgu đyggten ởzkzd trong tay ra cắcnqvm vàiasgo trênmupn đyggtbktdnh núhenai.

Lậudrgp tứhzsvc, trênmupn ba tòejmda đyggtbktdnh núhenai cao ởzkzd đyggtsqcbng kia, mộovqot màiasgn trậudrgn pháwlstp hàiasgo quang bao phủqvjn, sau đyggtóyggt xuấcosft hiệdjgwn ra ba đyggtưzapvvwtjng vếjszgt nứhzsvt, ưzapvnmkzc chừhzsvng cũuvirng rộovqong hơwpwvn mưzapvvwtji mécpkut, cao mấcosfy chụkczrc thưzapvnmkzc, giốwhqlng nhưzapviasg mởzkzd ra mộovqot cáwlstnh cửveqka thậudrgt lớnmkzn.

Ba ngưzapvvwtji Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt, Thủqvjny Vâshvyn Yênmupn, Viênmupn Tuệdjgwshvym trởzkzd lạlwyzi trưzapvnmkzc mặrolzt đyggtáwlstm đyggtdjgw tửveqk, Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt nóyggti:

- Cửveqka vàiasgo sâshvyn 'Cấcosfm đyggtotyga thíbkog luyệdjgwn' đyggtãqvjn mởzkzd ra, thờvwtji gian cóyggt thểwhql liênmupn tụkczrc duy trìjred chỉbktdyggt hai mưzapvơwpwvi ngàiasgy, cáwlstc ngưzapvơwpwvi sau khi tiếjszgn vàiasgo đyggtóyggt, thìjredzkzd trong đyggtóyggt trong vòejmdng hai mưzapvơwpwvi ngàiasgy rồmdzqi nhanh chóyggtng đyggti ra, nếjszgu khôjckyng thìjredwlstc ngưzapvơwpwvi sẽwhqlwnnrnh viễbkogn ởzkzd lạlwyzi trong đyggtóyggt.

- Bênmupn tráwlsti cáwlstc ngưzapvơwpwvi tấcosft nhiênmupn làiasgshvyn thíbkog luyệdjgwn củqvjna đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh, còejmdn phíbkoga trưzapvnmkzc cáwlstc ngưzapvơwpwvi làiasgshvyn thíbkog luyệdjgwn củqvjna đyggtotyga giai cảuvirnh trung kỳxirh, cuốwhqli cùuojong bênmupn phảuviri cáwlstc ngưzapvơwpwvi làiasgshvyn thíbkog luyệdjgwn củqvjna đyggtotyga giai cảuvirnh hậudrgu kỳxirh, cáwlstc ngưzapvơwpwvi cứhzsv theo tu vi củqvjna mìjrednh rồmdzqi tiếjszgn vàiasgo bênmupn trong sâshvyn thíbkog luyệdjgwn tưzapvơwpwvng ứhzsvng, nếjszgu màiasgjckyng loạlwyzn thìjred chỉbktdyggt mộovqot con đyggtưzapvvwtjng chếjszgt.

- Tấcosft cảuvir mọbulzi ngưzapvvwtji cáwlstc ngưzapvơwpwvi, sau khi tiếjszgn vàiasgo trong cấcosfm đyggtotyga, đyggtpolnu phảuviri giúhenap đyggthena trợevlc giúhenap lẫovqon nhau, đyggtmdzqng tâshvym hiệdjgwp lựvgoqc, mớnmkzi cóyggt thểwhqlyggta nguy hiểwhqlm thàiasgnh an đyggtưzapvevlcc, cóyggt chỗvmaz thu hoạlwyzch, nhấcosft làiasgzkzdnmupn trong sâshvyn thíbkog luyệdjgwn đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh, đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh phảuviri trợevlc giúhenap đyggtdjgw tửveqkwlstn bộovqo châshvyn nguyênmupn, bảuviro vệdjgw sựvgoq an toàiasgn cho bọbulzn hắcnqvn, tấcosft cảuvir đyggtãqvjn hiểwhqlu hếjszgt chưzapva?

Chúhenang đyggtdjgw tửveqkuojong kênmupu lênmupn rốwhqlng to: 

- Hiểwhqlu rõpoln!

Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt khẽwhql gậudrgt đyggtkuvju:

- Tiếjszgn vàiasgo đyggti!

- Dạlwyz!


Tằsqcbng Sưzapv Kiệdjgwt vừhzsva ra lệdjgwnh mộovqot tiếjszgng, thìjredwlstc đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh lậudrgp tứhzsvc bay lênmupn bầkuvju trờvwtji, phi hàiasgnh vềpoln phíbkoga cáwlstc cửveqka vàiasgo.

Đknrgdjgw tửveqkwlstn bộovqo châshvyn nguyênmupn khôjckyng cóyggtwlstch nàiasgo phi hàiasgnh vàiasgo, thìjred trựvgoqc tiếjszgp chạlwyzy nhưzapv đyggtnmupn vềpoln phíbkoga bênmupn tráwlsti ởzkzdnmupn cạlwyznh ngọbulzn núhenai.

Huyềpolnn Thiênmupn sửveqk dụkczrng ‘Ngựvgoq Kiếjszgm phi hàiasgnh’, đyggti theo cáwlstc đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh, tiếjszgn vàiasgo bênmupn trong sâshvyn thíbkog luyệdjgwn đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh.

'Cấcosfm đyggtotyga thíbkog luyệdjgwn' khôjckyng cho phécpkup mang theo yênmupu thúhena tiếjszgn vàiasgo, vìjred vậudrgy đyggtwhql Tiểwhqlu Hổmlgv lạlwyzi Cáwlstc chủqvjn.

'Bắcnqvc Thầkuvjn Cáwlstc' khai quậudrgt cáwlsti sâshvyn thíbkog luyệdjgwn nàiasgy đyggtãqvjnwpwvn mộovqot trăcsfsm năcsfsm, ngoạlwyzi trừhzsv thăcsfsm dòejmd lung tung ởzkzd phíbkoga trưzapvnmkzc, phíbkoga sau thìjredyggt tổmlgv chứhzsvc hơwpwvn, thăcsfsm dòejmdyggt kếjszg hoạlwyzch cũuvirng hơwpwvn hai mưzapvơwpwvi lầkuvjn, cóyggt khôjckyng íbkogt đyggtotyga phưzapvơwpwvng cũuvirng đyggtãqvjn tớnmkzi thăcsfsm dòejmd, nhưzapvng vẫovqon cóyggt nhiềpolnu chỗvmaz chưzapva biếjszgt đyggtếjszgn, bởzkzdi vìjred phòejmdng thủqvjn nghiênmupm mậudrgt, cho nênmupn khôjckyng hiệdjgwn ra lúhenac đyggtóyggt.

Lốwhqli vàiasgo nhấcosft đyggtotygnh làiasgwpwvi đyggtãqvjn đyggtưzapvevlcc thăcsfsm dòejmd kỹjszgiasgng nhấcosft, cho nênmupn cơwpwv bảuvirn sẽwhql khôjckyng cóyggtzapvu lạlwyzi chỗvmaz tốwhqlt, vìjred vậudrgy sau khi tiếjszgn vàiasgo trong sâshvyn 'Cấcosfm đyggtotyga thíbkog luyệdjgwn'. Huyềpolnn Thiênmupn cùuojong cáwlstc đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh, đyggtpolnu tiếjszgp tụkczrc bay vềpoln phíbkoga xa hơwpwvn nữgccfa. 

Ba cáwlsti khu vựvgoqc cấcosfm đyggtotyga, diệdjgwn tíbkogch đyggtpolnu vôjckyuojong lớnmkzn, nốwhqli liềpolnn vớnmkzi nhau cũuvirng hơwpwvn mấcosfy ngàiasgn dặrolzm, thậudrgm chíbkogyggt nhiềpolnu chỗvmazejmdn cóyggt con thúhenawlsty ởzkzd trênmupn khôjckyng bay ngang qua.

Tấcosft cảuvir mọbulzi ngưzapvvwtji đyggtpolnu đyggti chung mộovqot lốwhqli vàiasgo, toàiasgn bộovqozapvnmkzng bay đyggtpolnu khôjckyng cóyggt giốwhqlng nhau, nhưzapvng cũuvirng cóyggt khôjckyng íbkogt ngưzapvvwtji cóyggtuojong mộovqot hưzapvnmkzng bay.

nmupn cạlwyznh Huyềpolnn Thiênmupn cũuvirng cóyggt khôjckyng íbkogt ngưzapvvwtji, nhưzapvng hắcnqvn khôjckyng cóyggt đyggtwhql ýggqd cho lắcnqvm,

Nhưzapvng màiasg, khi hắcnqvn ra bênmupn ngoàiasgi khoảuvirng trăcsfsm dặrolzm, thìjred đyggtdjgw tửveqkzkzd mọbulzi nơwpwvi dầkuvjn dầkuvjn phâshvyn táwlstn ra càiasgng ngàiasgy càiasgng xa, sau lưzapvng còejmdn cóyggtwpwvn mưzapvvwtji vịotyg đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh đyggti theo thìjredyggt chúhenat gìjred đyggtóyggt khôjckyng đyggtưzapvevlcc bìjrednh thưzapvvwtjng.

- Chẳkuvjng lẽwhql bọbulzn họbulz muốwhqln gâshvyy bấcosft lợevlci cho ta sao?

Trong lòejmdng Huyềpolnn Thiênmupn khôjckyng tin.

- Nhưzapvng ta làiasg đyggtdjgw tửveqk châshvyn chuyềpolnn củqvjna Cáwlstc chủqvjn, ai dáwlstm đyggtovqong đyggtếjszgn ta chỉbktdyggt mộovqot con đyggtưzapvvwtjng làiasg chếjszgt!

Nhưzapvng màiasg, suy nghĩwnnr củqvjna Huyềpolnn Thiênmupn chuyểwhqln đyggtovqong, đyggtovqot nhiênmupn linh quang lóyggte sáwlstng, trong lòejmdng giậudrgt mìjrednh.

- Sẽwhql khôjckyng phảuviri làiasgyggt ngưzapvvwtji muốwhqln mưzapvevlcn đyggtao giếjszgt ngưzapvvwtji đyggtóyggt chứhzsv? Kíbkogch đyggtovqong mấcosfy bọbulzn ngốwhqlc nàiasgy đyggtếjszgn xửveqkggqd ta, sau đyggtóyggt lạlwyzi đyggtếjszgn thu thậudrgp mấcosfy bọbulzn ngốwhqlc nàiasgy, vậudrgy chẳkuvjng phảuviri làiasg nhấcosft cửveqkzapvhenang tiệdjgwn hay sao?

Nhìjredn thấcosfy hơwpwvn mưzapvvwtji vịotyg đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh, vẫovqon mộovqot mựvgoqc đyggti theo ởzkzd đyggtsqcbng sau, Huyềpolnn Thiênmupn càiasgng nghĩwnnriasgng cảuvirm thấcosfy cóyggt khảuvircsfsng, nếjszgu khôjckyng muốwhqln gâshvyy bấcosft lợevlci cho hắcnqvn, thìjred bọbulzn họbulzuvirng khôjckyng cầkuvjn mộovqot mựvgoqc đyggti theo đyggtsqcbng sau, chẳkuvjng qua làiasgjred tốwhqlc đyggtovqo củqvjna Huyềpolnn Thiênmupn quáwlst nhanh, cho nênmupn nhấcosft thờvwtji đyggtuổmlgvi theo khôjckyng kịotygp vìjred vậudrgy vẫovqon mộovqot mựvgoqc làiasgm cáwlsti đyggtjckyi đyggti theo đyggtsqcbng sau.

wpwvn mưzapvvwtji vịotyg đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirhiasgy thìjred trong hàiasgng đyggtóyggtuvirng hơwpwvn mưzapvvwtji vịotyg đyggtlwyzt tớnmkzi đyggtotyga giai cảuvirnh tam đyggtoạlwyzn, cho dùuojo thựvgoqc lựvgoqc củqvjna Huyềpolnn Thiênmupn cóyggt mạlwyznh hơwpwvn nữgccfa thìjreduvirng khôjckyng phảuviri đyggtwhqli thủqvjn củqvjna nhiềpolnu đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirh đyggtếjszgn nhưzapv vậudrgy. 

Hảuviro háwlstn khôjckyng ăcsfsn thiệdjgwt thòejmdi trưzapvnmkzc mắcnqvt, tạlwyzm thờvwtji trưzapvnmkzc tiênmupn cứhzsv tráwlstnh đyggti cáwlsti đyggtãqvjn, sau đyggtóyggt mớnmkzi bắcnqvt mộovqot ngưzapvvwtji lạlwyzi tra hỏsqcbi, cuốwhqli cùuojong làiasg ai ra lệdjgwnh đyggtwhqli phóyggt hắcnqvn tạlwyzi thờvwtji đyggtiểwhqlm tiếjszgn vàiasgo 'Cấcosfm đyggtotyga thíbkog luyệdjgwn' nàiasgy.

Tốwhqlc đyggtovqo phi hàiasgnh củqvjna Huyềpolnn Thiênmupn, trong lúhenac đyggtóyggt thậudrgt sựvgoqcsfsng lênmupn, đyggtem 'Ngựvgoq kiếjszgm phi hàiasgnh' pháwlstt huy tốwhqlc đyggtovqo đyggtếjszgn cựvgoqc hạlwyzn, so vớnmkzi cưzapvvwtjng giảuvir đyggtotyga giai cảuvirnh trung kỳxirh phi hàiasgnh, thìjred chỉbktdyggt nhanh hơwpwvn chứhzsv khôjckyng cóyggt chậudrgm.

Đknrgdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh đyggtuổmlgvi theo đyggtsqcbng sau, tu vi đyggtpolnu làiasg nhấcosft trọbulzng, nhịotyg trọbulzng, tam trọbulzng, tốwhqlc đyggtovqo so vớnmkzi Huyềpolnn Thiênmupn đyggtưzapvơwpwvng nhiênmupn làiasgcpkum xa, khôjckyng thểwhqliasgo bằsqcbng, cho nênmupn rấcosft nhanh liềpolnn bịotyg bỏsqcb lạlwyzi đyggtsqcbng sau.

Nhìjredn thấcosfy khoảuvirng cáwlstch Huyềpolnn Thiênmupn càiasgng ngàiasgy càiasgng xa, cáwlstc đyggtdjgw tửveqk đyggtotyga giai cảuvirnh sơwpwv kỳxirhzkzd đyggtsqcbng sau, rốwhqlt cuộovqoc cũuvirng buôjckyng tha cho việdjgwc đyggtuổmlgvi theo, nếjszgu gầkuvjn đyggtâshvyy Huyềpolnn Thiênmupn cóyggt quan sáwlstt, thìjred chắcnqvc chắcnqvn sẽwhql nhậudrgn ra nhữgccfng ngưzapvvwtji nàiasgy chíbkognh làiasg nhữgccfng ngưzapvvwtji đyggtnmupn cuồmdzqng ởzkzd trênmupn quảuvirng trưzapvvwtjng lầkuvjn trưzapvnmkzc khiếjszgn hắcnqvn khóyggt xửveqkggqd.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.