Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 435 : Bắc Thần Các chủ (1)

    trước sau   

odoyng Tinh Nguyệakuut nhìgbosn thoáuklgng qua bốbggfn phíhvysa, từriib trong tay áuklgo xuấwwdvt ra mộqscft quyểnvbxn trụttkfc, nhéwkzst vàgpcqo trong tay Huyềfagrn Thiêqscfn nóuklgi:

- Đxmooâjrtry làgpcqgbosnh cảpvtknh chúwipjng ta lầcndfn đfjpycndfu gặecvyp nhau, tặecvyng cho huynh.

Huyềfagrn Thiêqscfn vộqscfi vãuiwq ly khai, tiếkusbp nhậcndfn quyểnvbxn trụttkfc, liềfagrn cho vàgpcqo trong ngựcebhc nóuklgi:

- Cảpvtkm ơgpcqn muộqscfi.

odoyng Tinh Nguyệakuut hồitmi nghi nhìgbosn Huyềfagrn Thiêqscfn:

- Huynh khônpvkng mởqawc ra nhìgbosn xem làgpcq thứuklggbos sao?


Huyềfagrn Thiêqscfn lúwipjc nàgpcqy mớcqkyi cảpvtkm thấwwdvy Lăodoyng Tinh Nguyệakuut tặecvyng hắljzmn lễcctb vậcndft, hắljzmn ngay cảpvtk lễcctb vậcndft cụttkf thểnvbxgpcqgboszffzng khônpvkng nhìgbosn thậcndft sựcebhuklg chúwipjt quáuklg mứuklgc, ngưhftettkfng ngùydsang cưhftejyqci cưhftejyqci, mởqawc quyểnvbxn trụttkfc ra.

gpcq mộqscft bứuklgc họznkia.

Bốbggfi cảpvtknh làgpcq mộqscft sơgpcqn cốbggfc, bốbggfn phíhvysa làgpcq ngọznkin núwipji liêqscfn miêqscfn bấwwdvt tậcndfn, trêqscfn bầcndfu trờjyqci bay đfjpycndfy mộqscft loạogiyi cựcebh phong lớcqkyn bằcndfng đfjpycndfu ngưhftejyqci, phíhvysa sau cáuklgi mônpvkng mọznkic ra mộqscft căodoyn gai nhọznkin khổnpvkng lồitmi thậcndft dàgpcqi.

Trong sơgpcqn cốbggfc cóuklg mộqscft nam hai nữcwij, nhịfwsn nữcwij đfjpyang tựcebha lưhfteng vàgpcqo nhau phòjrtrng thủlrsjnpvkng kíhvysch củlrsja cựcebh phong, nam tửsytp thìgboswipjt kiếkusbm phóuklgng vềfagr phíhvysa nhịfwsn nữcwij.

Trêqscfn mặecvyt đfjpywwdvt phủlrsjhvysn thi thểnvbx cựcebh phong.

Huyềfagrn Thiêqscfn trônpvkng thấwwdvy bứuklgc họznkia nàgpcqy trong đfjpycndfu liềfagrn lậcndfp tứuklgc xuấwwdvt hiệakuun mộqscft hìgbosnh ảpvtknh quen thuộqscfc.

Mộqscft nam hai nữcwij trong tranh khônpvkng phảpvtki ai kháuklgc, đfjpyúwipjng làgpcq Huyềfagrn Thiêqscfn vàgpcqodoyng Tinh Nguyệakuut, Bạogiych Linh, cựcebh phong bay múwipja trêqscfn bầcndfu trờjyqci làgpcqqscfu thúwipj Cựcebh Châjrtrm Phong.

Đxmooâjrtry làgpcqgbosnh cảpvtknh lầcndfn đfjpycndfu bọznkin hắljzmn gặecvyp mặecvyt, Lăodoyng Tinh Nguyệakuut vàgpcq Bạogiych Linh bịfwsn Cựcebh Châjrtrm Phong vônpvkydsang vônpvk tậcndfn cônpvkng kíhvysch, Huyềfagrn Thiêqscfn liềfagru mạogiyng quêqscfn mìgbosnh, nhảpvtky vàgpcqo trong bầcndfy ong cứuklgu cáuklgc nàgpcqng ra. Chíhvysnh làgpcqgbos trưhftecqkyc mặecvyt cônpvkng kíhvysch củlrsja Cựcebh Châjrtrm Phong, sốbggfng chếkusbt trưhftecqkyc mắljzmt nêqscfn Huyềfagrn Thiêqscfn mớcqkyi lĩjijfnh ngộqscf ra Khoáuklgi chi ýulbc cảpvtknh củlrsja Tuyệakuut Ảzpzmnh kiếkusbm pháuklgp.

Tranh vẽoozy rấwwdvt tinh mỹhoxu, pháuklgt huy tấwwdvt cảpvtk mộqscft cáuklgch vônpvkydsang tinh tếkusb, đfjpylrsj đfjpynvbx chứuklgng minh họznkia ngưhftejyqci vẽoozy bứuklgc họznkia nàgpcqy họznkia cônpvkng đfjpyăodoyng phong tạogiyo cựcebhc, đfjpyãuiwq đfjpyogiyt tớcqkyi tuyệakuut hảpvtko.

Nhấwwdvt làgpcq ba ngưhftejyqci Huyềfagrn Thiêqscfn vàgpcqodoyng Tinh Nguyệakuut, Bạogiych Linh trônpvkng rấwwdvt sốbggfng đfjpyqscfng, biểnvbxu lộqscf củlrsja mọznkii ngưhftejyqci đfjpyfagru lộqscf ra nguyêqscfn vẹuiwqn, khiếkusbn ngưhftejyqci nhưhftejrtrm kỳjzni cảpvtknh.

Trêqscfn mặecvyt Huyềfagrn Thiêqscfn bấwwdvt giáuklgc hiệakuun lêqscfn dáuklgng cưhftejyqci ấwwdvm áuklgp .

- Lễcctb vậcndft rấwwdvt tốbggft, ta sẽoozy mộqscft mựcebhc mang theo bêqscfn mìgbosnh.

Huyềfagrn Thiêqscfn chậcndfm rãuiwqi cuộqscfn bứuklgc họznkia lạogiyi thu vàgpcqo trong ngựcebhc, nóuklgi:


- Chúwipjng ta nhanh đfjpyi đfjpyếkusbn Thiêqscfn Kiếkusbm đfjpyogiyi đfjpyiệakuun thônpvki, bọznkin họznki nhấwwdvt đfjpyfwsnnh đfjpyang đfjpyttkfi đfjpywwdvy.

odoyng Tinh Nguyệakuut vui vẻsqgb gậcndft gậcndft đfjpycndfu.

Bấwwdvt quáuklg, lăodoyng Tinh Nguyệakuut vừriiba mớcqkyi quay ngưhftejyqci, trong phòjrtrng Huyềfagrn Thiêqscfn đfjpyqscft nhiêqscfn pháuklgt ra mộqscft tiếkusbng vang nhẹuiwq.

Huyềfagrn Thiêqscfn trong nộqscfi tâjrtrm nhảpvtky dựcebhng, thầcndfm kêqscfu khônpvkng ổnpvkn, Lăodoyng Tinh Nguyệakuut ngàgpcqn vạogiyn khônpvkng nêqscfn nghe thấwwdvy mớcqkyi tốbggft.

Bấwwdvt quáuklg, Lăodoyng Tinh Nguyệakuut cũzffzng làgpcq cao thủlrsj Tiêqscfn Thiêqscfn cảpvtknh trung kỳjzni, sao lạogiyi khônpvkng nghe đfjpyưhftettkfc, lậcndfp tứuklgc xoay ngưhftejyqci mộqscft cáuklgi, nóuklgi:

- Trong phòjrtrng cóuklg ngưhftejyqci?

Bạogiych Linh nửsytpa tỉgpcqnh nửsytpa mêqscf thấwwdvy Huyềfagrn Thiêqscfn khônpvkng ởqawc trêqscfn giưhftejyqcng liềfagrn nóuklgi:

- Hoàgpcqng Thiêqscfn, sớcqkym nhưhfte vậcndfy đfjpyãuiwq dậcndfy rồitmii sao.

Huyềfagrn Thiêqscfn đfjpyang muốbggfn nóuklgi khônpvkng cóuklg ngưhftejyqci, miệakuung mởqawc ra còjrtrn chưhftea nóuklgi ra nửsytpa chữcwij thìgbos đfjpyãuiwq nhưhfte trúwipjng Đxmoofwsnnh Thâjrtrn Thuậcndft.

odoyng Tinh Nguyệakuut vàgpcq Bạogiych Linh rấwwdvt quen thuộqscfc, chỉgpcq nghe thanh âjrtrm thìgbosodoyng Tinh Nguyệakuut đfjpyãuiwq biếkusbt ngưhftejyqci nóuklgi chuyệakuun đfjpyúwipjng làgpcq Bạogiych Linh, hơgpcqn nữcwija, giờjyqc phúwipjt nàgpcqy còjrtrn đfjpyang nằcndfm ởqawc trêqscfn giưhftejyqcng củlrsja Huyềfagrn Thiêqscfn.

Sắljzmc mặecvyt Lăodoyng Tinh Nguyệakuut cũzffzng lậcndfp tứuklgc ngưhfteng lạogiyi mộqscft chúwipjt, bấwwdvt quáuklg lậcndfp tứuklgc kịfwsnp phảpvtkn ứuklgng lạogiyi, đfjpyônpvki máuklg lạogiyi đfjpyrzdgqscfn nóuklgi:

- Thìgbos ra làgpcq thếkusb, Bạogiych Linh đfjpyang ởqawc trong đfjpyóuklg sao?

uklgi xong nàgpcqng xoay ngưhftejyqci rờjyqci đfjpyi.


- Aizz... !

Huyềfagrn Thiêqscfn háuklg to miệakuung, thậcndft khônpvkng biếkusbt nêqscfn nóuklgi gìgbos, trong nháuklgy mắljzmt, Lăodoyng Tinh Nguyệakuut đfjpyãuiwq đfjpyi xa.

Trong phòjrtrng, thanh âjrtrm mặecvyc quầcndfn áuklgo vang lêqscfn, Huyềfagrn Thiêqscfn quay đfjpycndfu lạogiyi, trônpvkng thấwwdvy hìgbosnh ảpvtknh mỹhoxu nhâjrtrn mặecvyc quầcndfn áuklgo liềfagrn mỉgpcqm cưhftejyqci:

- Tớcqkyi đfjpyâjrtry!

Bạogiych Linh khônpvkng chúwipjt kiêqscfng kỵriib lộqscf vẻsqgb đfjpyuiwqp thâjrtrn thểnvbx củlrsja nàgpcqng ra trưhftecqkyc mặecvyt Huyềfagrn Thiêqscfn, khônpvkng cóuklg bấwwdvt kỳjzniwkzs tráuklgnh nóuklgi:

- Mớcqkyi vừriiba rồitmii làgpcqodoyng Sưhfte tỷjzni sao!

odoyng Tinh Nguyệakuut cóuklg thểnvbx nghe ra thanh âjrtrm Bạogiych Linh thìgbos Bạogiych Linh làgpcqm sao lạogiyi khônpvkng nghe ra L ăodoyng Tinh Nguyệakuut chứuklg.

Huyềfagrn Thiêqscfn nhẹuiwq gậcndft đfjpycndfu, nóuklgi:

- Linh nhi, ta phảpvtki đfjpyi.

Bạogiych Linh mỉgpcqm cưhftejyqci, nóuklgi:

- Tốbggfi hônpvkm qua cóuklg thểnvbx đfjpyưhftettkfc huynh sủlrsjng hạogiynh, Linh nhi đfjpyãuiwq rấwwdvt thỏrzdga mãuiwqn, hìgbosnh ảpvtknh kíhvysch thíhvysch kia đfjpylrsj đfjpynvbx muộqscfi dưhfte vịfwsn cảpvtk đfjpyjyqci rồitmii, đfjpyi thônpvki, Hoàgpcqng Thiêqscfn, đfjpyriibng đfjpynvbx cho bọznkin họznki đfjpyttkfi lâjrtru, láuklgt nữcwija muộqscfi sẽoozy tựcebhgbosnh rờjyqci đfjpyi.

...

Huyềfagrn Thiêqscfn đfjpyếkusbn Thiêqscfn kiếkusbm đfjpyogiyi đfjpyiệakuun, từriib biệakuut vớcqkyi cao tầcndfng Thiêqscfn Kiếkusbm Tônpvkng, lúwipjc trởqawc lạogiyi Hoàgpcqng Báuklgch Trấwwdvn đfjpyãuiwqgpcq giữcwija trưhftea.


Lầcndfn nàgpcqy Huyềfagrn Thiêqscfn rờjyqci đfjpyi cũzffzng khônpvkng lâjrtru, chỉgpcquklg chừriibng nửsytpa tháuklgng, tu vịfwsn ngưhftejyqci Hoàgpcqng gia toàgpcqn bộqscf đfjpyãuiwq khônpvki phụttkfc đfjpyếkusbn Tiêqscfn Thiêqscfn cảpvtknh thậcndfp trọznking đfjpygpcqnh phong, xem ra Long Tửsytp Nghiêqscfn còjrtrn chưhftea đfjpyqscft pháuklg thàgpcqnh Đxmooan Dưhftettkfc Sưhfte Đxmoofwsna cấwwdvp.

Đxmooqscft pháuklg thàgpcqnh Đxmooan Dưhftettkfc Sưhfte Đxmoofwsna cấwwdvp cũzffzng khônpvkng dễcctbgpcqng, đfjpyóuklggpcq mộqscft lầcndfn bay vọznkit rấwwdvt lớcqkyn, Đxmooan Dưhftettkfc Sưhfte Huyềfagrn cấwwdvp thưhftettkfng phẩfjpym cũzffzng đfjpyãuiwqgpcq đfjpyogiyi sưhfte Đxmooan Đxmooogiyo, Đxmooan Dưhftettkfc Sưhfte Đxmoofwsna cấwwdvp têqscfn gọznkii tắljzmt làgpcq Đxmoofwsna Đxmooan Sưhfte, làgpcq tồitmin tạogiyi cấwwdvp tônpvkng sưhfte Đxmooan Đxmooogiyo.

Cho dùydsauklg linh bảpvtko Đxmoofwsna cấwwdvp, tàgpcqi liệakuuu sung túwipjc, thiêqscfn tưhfte tráuklgc tuyệakuut, cũzffzng cầcndfn đfjpyogiyi lưhftettkfng thờjyqci gian thăodoym dòjrtr, từriib thờjyqci gian thựcebhc tiễcctbn dầcndfn đfjpyúwipjc kếkusbt lấwwdvy kinh nghiệakuum, cuốbggfi cùydsang mớcqkyi cóuklg thểnvbx đfjpyqscft pháuklg, thiếkusbu mộqscft thứuklgzffzng khônpvkng đfjpyưhftettkfc.

Mặecvyc dùydsa Huyềfagrn Thiêqscfn chỉgpcqgpcq rờjyqci khỏrzdgi nửsytpa tháuklgng liềfagrn trởqawc vềfagr nhưhfteng mọznkii ngưhftejyqci Hoàgpcqng gia cũzffzng hếkusbt sứuklgc cao hứuklgng, huốbggfng chi, Huyềfagrn Thiêqscfn đfjpyãuiwq mang đfjpyếkusbn mộqscft tin tứuklgc rấwwdvt tốbggft, hắljzmn đfjpyãuiwq trởqawc thàgpcqnh đfjpyakuu tửsytp Thiêqscfn Tinh Cáuklgc, ngàgpcqy 5 tháuklgng 3 phảpvtki lêqscfn đfjpyưhftejyqcng tiếkusbn đfjpyếkusbn Bắljzmc Thầcndfn Cáuklgc, hơgpcqn nữcwija, vừriiba vàgpcqo Bắljzmc Thầcndfn Cáuklgc sẽoozy trởqawc thàgpcqnh thâjrtrn truyềfagrn đfjpyakuu tửsytp ngay.

Thiêqscfn Tinh cáuklgc làgpcquklg chủlrsj củlrsja Thầcndfn Châjrtru đfjpyogiyi đfjpyfwsna, so vớcqkyi Tâjrtry Vựcebhc Huyềfagrn gia còjrtrn cao hơgpcqn mộqscft phẩfjpym cấwwdvp, Huyềfagrn Thiêqscfn cóuklg thểnvbx tiếkusbn vàgpcqo Thiêqscfn Tinh Cáuklgc, cho dùydsagpcq Huyềfagrn Hồitming cũzffzng vìgbos thếkusbgpcqhfteng phấwwdvn.

Sau khi gặecvyp mặecvyt trưhfteqawcng bốbggfi Hoàgpcqng gia, Huyềfagrn Thiêqscfn mớcqkyi cùydsang cha mẹuiwq quay lạogiyi phủlrsj việakuun củlrsja mìgbosnh đfjpynvbxydsang ăodoyn cơgpcqm trưhftea.

Trong lúwipjc ăodoyn Huyềfagrn Hồitming nóuklgi:

- Thiêqscfn Nhi, dùydsang tưhfte chấwwdvt củlrsja con, mặecvyc kệakuuqawc đfjpyâjrtru cũzffzng nhấwwdvt đfjpyfwsnnh sẽoozy đfjpyogiyi phóuklgng quang mang, ta tin tưhfteqawcng con nhấwwdvt đfjpyfwsnnh cóuklg thểnvbx nhưhfte Tầcndfn Hoàgpcqng Cổnpvk Đxmooếkusb ngàgpcqn năodoym trưhftecqkyc, lựcebhc lưhftettkfng mớcqkyi xuấwwdvt hiệakuun, đfjpyáuklgnh vỡcofk xiềfagrng xíhvysch Thiêqscfn Đxmoofwsna ngàgpcqn năodoym, đfjpyqscft pháuklghvysch chưhftecqkyng Thiêqscfn giai cảpvtknh đfjpygpcqnh phong, thàgpcqnh tựcebhu mộqscft đfjpyjyqci vưhfteơgpcqng giảpvtk. Nhưhfteng mộqscft núwipji khônpvkng thểnvbx chứuklga hai cọznkip, trong Thiêqscfn Tinh Cáuklgc, hậcndfu bốbggfi thiêqscfn tàgpcqi nhưhftehftea, cưhftejyqcng giảpvtk nhưhftejrtry, nhữcwijng đfjpyakuu tửsytp mớcqkyi nhưhfte con hiệakuun giờjyqc tuyệakuut đfjpybggfi sẽoozy khônpvkng đfjpyưhftettkfc coi trọznking, nhưhfteng lúwipjc tu vi củlrsja con uy hiếkusbp đfjpyưhftettkfc đfjpyfwsna vịfwsn củlrsja bọznkin hắljzmn thìgbos khônpvkng thểnvbx tráuklgnh khỏrzdgi sẽoozy trởqawc thàgpcqnh đfjpyfwsnch nhâjrtrn củlrsja nhau, cho dùydsagpcq đfjpyitming mônpvkn cũzffzng sẽoozyuklg tranh đfjpywwdvu huyếkusbt tinh tàgpcqn khốbggfc. Đxmooakuu Nhấwwdvt Cônpvkng Tửsytpgpcq đfjpygpcqnh tiêqscfm trong tâjrtrn túwipj thiêqscfn hạogiy, làgpcqhfteơgpcqng trong hậcndfu bốbggfi củlrsja Thiêqscfn Tinh Cáuklgc, ngưhftejyqci nàgpcqy nhấwwdvt đfjpyfwsnnh trởqawc thàgpcqnh đfjpyfwsnch nhâjrtrn lớcqkyn nhấwwdvt củlrsja con khi đfjpyogiyp lêqscfn Vưhfteơgpcqng giảpvtk chi lộqscf.

Trong hàgpcqng đfjpyakuu tửsytp Bắljzmc Thầcndfn Cáuklgc cũzffzng cóuklg nhâjrtrn vậcndft đfjpygpcqnh tiêqscfm, con cũzffzng khônpvkng thểnvbx tráuklgnh khỏrzdgi phảpvtki đfjpybggfi lậcndfp vớcqkyi bọznkin họznki, Thiêqscfn Nhi, mặecvyc kệakuu tớcqkyi nơgpcqi nàgpcqo, nhấwwdvt đfjpyfwsnnh phảpvtki kiêqscfn trìgbos con đfjpyưhftejyqcng củlrsja mìgbosnh, khônpvkng bịfwsn ngưhftejyqci kháuklgc ảpvtknh hưhfteqawcng, nhưhfte vậcndfy mớcqkyi cóuklg thểnvbx đfjpyi thẳqawcng tớcqkyi, đfjpyi đfjpyếkusbn đfjpyoạogiyn cuốbggfi màgpcq ngưhftejyqci kháuklgc vĩjijfnh viễcctbn cũzffzng khônpvkng cáuklgch nàgpcqo đfjpyi đfjpyếkusbn.

Huyềfagrn Thiêqscfn gậcndft đfjpycndfu nóuklgi:

- Phụttkf thâjrtrn yêqscfn tâjrtrm, con sẽoozy khônpvkng chịfwsnu ảpvtknh hưhftettkfng củlrsja bấwwdvt luậcndfn kẻsqgbgpcqo đfjpyâjrtru.

Huyềfagrn Hồitming đfjpybggfi vớcqkyi con củlrsja mìgbosnh mộqscft mựcebhc rấwwdvt hàgpcqi lòjrtrng, trêqscfn mặecvyt mỉgpcqm cưhftejyqci, nóuklgi:

- Lầcndfn nàgpcqy Thiêqscfn Tinh sưhfte giảpvtk củlrsja Bắljzmc Thầcndfn Cáuklgc làgpcq ai?

Huyềfagrn Thiêqscfn nóuklgi:

- La Khiếkusbu Dãuiwq.

Huyềfagrn Hồitming sắljzmc mặecvyt biếkusbn hóuklga, nóuklgi:

- Làgpcq hắljzmn?

Huyềfagrn Thiêqscfn con mắljzmt sáuklgng ngờjyqci, nóuklgi:

- Phụttkf thâjrtrn nhậcndfn thứuklgc hắljzmn?

Huyềfagrn Hồitming mỉgpcqm cưhftejyqci, nóuklgi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.