Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 431 : Xuân sắc vô biên (1)

    trước sau   

BA~ --!

Đnqnvioxki Ngạhxgto Thanh Hồnhzfng nózsmxi xong bỗjfntng vang lêdexfn mộpwuct tiếnhzfng nổoodd, làwtbg Ngạhxgto Phi Thàwtbgnh vỗjfnt mộpwuct chưyjijroexng lêdexfn mặdwbyt bàwtbgn, quáeemqt:

- Khôuiczng cầwpkwn đusdjeemqn nữhsdta, chuyệqjldn chíylncnh làwtbg nhưyjij vậnkzmy, Vôuicz Song khôuiczng phảuiczi chếnhzft trêdexfn tay yêdexfu nhâhrcqn Luyệqjldn Huyếnhzft Tàwtbg Giáeemqo màwtbgwtbg đusdjãdwby bịgoer chếnhzft ởroex trêdexfn tay Hoàwtbgng Thiêdexfn, hắqjldn thậnkzmt to gan, dáeemqm giếnhzft đusdjqjld tửvjgs thiêdexfn tàwtbgi củvjgsa Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang ta. Hoàwtbgng Thiêdexfn đusdjâhrcqy làwtbg muốnhzfn chếnhzft, gia tộpwucc củvjgsa hắqjldn, tôuiczng môuiczn củvjgsa hắqjldn đusdjtnynu muốnhzfn vìroex thếnhzf chôuiczn cùdwbyng rồnhzfi.

Ngạhxgto Côuicz Tuyệqjldt ngồnhzfi trêdexfn thủvjgs tọcvsca nózsmxi:

- Khôuiczng nêdexfn võgoer đusdjeemqn, cũbkqvng khôuiczng nêdexfn bịgoer lửvjgsa giậnkzmn xôuiczng cho váeemqng đusdjwpkwu màwtbgwtbgm chuyệqjldn ngu ngốnhzfc, Hoàwtbgng Thiêdexfn bâhrcqy giờytja khôuiczng phảuiczi làwtbg đusdjqjld tửvjgs củvjgsa Thiêdexfn Kiếnhzfm Tôuiczng nữhsdta màwtbgwtbg đusdjqjld tửvjgs Thiêdexfn Tinh Cáeemqc. Cho dùdwby chuyệqjldn làwtbg thậnkzmt thìroexbkqvng làwtbguicz Song giếnhzft ngưyjijytjai trưyjijnhzfc, Hoàwtbgng Thiêdexfn phảuiczn kíylncch sau, châhrcqn tưyjijnhzfng đusdjnhzfi vớnhzfi Hoàwtbgng Thiêdexfn cũbkqvng khôuiczng cózsmxroex sai, Phi Thàwtbgnh, ngưyjijơsvrdi đusdjãdwby quêdexfn trưyjijroexng lãdwbyo Thanh Phong cốnhzfc trêdexfn thi đusdjosupu khiếnhzfu chiếnhzfn rồnhzfi sao? Thiêdexfn Tinh Cáeemqc háeemqzsmx thểmrvu đusdjmrvu ngưyjijytjai kháeemqc tùdwbyy ýbaag giếnhzft hạhxgti môuiczn hạhxgt đusdjqjld tửvjgs?

Ngạhxgto Phi Thàwtbgnh nózsmxi:


- Sưyjij phụprsg, Vôuicz Song cũbkqvng làwtbg đusdjqjld tửvjgs Thiêdexfn Tinh Cáeemqc, chẳnqnvng lẽboca Thiêdexfn Tinh cáeemqc chỉnhzf đusdjmrvu ýbaag đusdjếnhzfn sốnhzfng chếnhzft củvjgsa Hoàwtbgng Thiêdexfn màwtbg mặdwbyc kệqjlduicz Song sao?

Ngạhxgto Côuicz Tuyệqjldt nózsmxi:

- Thiêdexfn Tinh Cáeemqc sừnpddng sữhsdtng ngàwtbgn nănkzmm, xưyjijng báeemq Thầwpkwn Châhrcqu mấosupy trănkzmm nănkzmm, trưyjijytjang thịgoernh khôuiczng suy, đusdjtnynu cózsmx quy củvjgs củvjgsa nózsmx. Thiêdexfn Tinh Cáeemqc coi trọcvscng táeemqnh mạhxgtng mỗjfnti mộpwuct vịgoer đusdjqjld tửvjgs, đusdjnhzfi vớnhzfi bấosupt luậnkzmn ngưyjijytjai nàwtbgo nguy hạhxgti đusdjếnhzfn an toàwtbgn môuiczn hạhxgt đusdjqjld tửvjgs thìroex đusdjtnynu phảuiczi chịgoeru trừnpddng phạhxgtt tàwtbgn khốnhzfc nhấosupt, dùdwby đusdjnhzfi tưyjijioxkng làwtbg ngưyjijytjai trong Thiêdexfn Tinh Cáeemqc cũbkqvng khôuiczng ngoạhxgti lệqjld, Vôuicz Song xếnhzfp đusdjdwbyt thiếnhzft kếnhzfyjiju hạhxgti Hoàwtbgng Thiêdexfn, cho dùdwby thàwtbgnh côuiczng, chuyệqjldn Hoàwtbgng Thiêdexfn bịgoer giếnhzft bịgoer bạhxgti lộpwuc thìroex hắqjldn ởroex Thiêdexfn Tinh Cáeemqc cũbkqvng khózsmx thoáeemqt khỏprsgi cáeemqi chếnhzft, hắqjldn làwtbgm việqjldc hoàwtbgn toàwtbgn khôuiczng đusdjmrvu ýbaag đusdjếnhzfn hậnkzmu quảuicz, đusdjózsmxwtbg mộpwuct chuyệqjldn sai, vôuicz luậnkzmn thàwtbgnh côuiczng hay khôuiczng thàwtbgnh côuiczng, hắqjldn cuốnhzfi cùdwbyng cũbkqvng khózsmx tráeemqnh khỏprsgi cáeemqi chếnhzft. Hoàwtbgng Thiêdexfn đusdjáeemqnh chếnhzft Quỷdexf Mịgoerwtbgnh Giảuicz, La Khiếnhzfu Dãdwby đusdjnhzfi vớnhzfi hắqjldn khẳnqnvng đusdjgoernh tưyjijơsvrdng đusdjnhzfi coi trọcvscng, Phi Thàwtbgnh, ngưyjijơsvrdi nếnhzfu gâhrcqy bấosupt lợioxki vớnhzfi Hoàwtbgng Thiêdexfn, đusdjioxki La Khiếnhzfu Dãdwby từnpdd Cổoodd La vưyjijơsvrdng triềtnynu trởroex vềtnyn, Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang ta sẽboca gặdwbyp phảuiczi đusdjhxgti nạhxgtn, Vôuicz Song đusdjãdwby chếnhzft rồnhzfi, hắqjldn tựnpddwtbgm tựnpdd chịgoeru, ngưyjijơsvrdi thâhrcqn làwtbg trang chủvjgs Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang cũbkqvng khôuiczng nêdexfn hàwtbgnh đusdjpwucng theo cảuiczm tìroexnh, khiếnhzfn Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang hủvjgsy hoạhxgti chỉnhzf trong chốnhzfc láeemqt nhưyjij thếnhzf.

Mấosupy vịgoer tháeemqi thưyjijioxkng trưyjijroexng lãdwbyo nghe vậnkzmy gậnkzmt đusdjwpkwu nózsmxi

- Sưyjij thúbixtc nózsmxi rấosupt cózsmxbaag, Hoàwtbgng Thiêdexfn bâhrcqy giờytjawtbg đusdjqjld tửvjgs Thiêdexfn Tinh Cáeemqc, nhưyjijwtbg eo củvjgsa lãdwbyo hổoodd vậnkzmy, khôuiczng thểmrvu đusdjpwucng đusdjưyjijioxkc. Nếnhzfu khôuiczng La Khiếnhzfu Dãdwby khẽboca đusdjpwucng nộpwuc, toàwtbgn bộpwuc Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang chúbixtng ta cũbkqvng khôuiczng đusdjvjgs cho hắqjldn hủvjgsy đusdji đusdjâhrcqu, trang chủvjgs, đusdjnpddng rưyjijnhzfc họcvsca vàwtbgo thâhrcqn.

Ngạhxgto Phi Thàwtbgnh híylnct mấosupy hơsvrdi thậnkzmt sâhrcqu, gậnkzmt đusdjwpkwu nózsmxi:

- Sưyjij phụprsgzsmxi đusdjúbixtng, ta sẽboca lấosupy Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang làwtbgm trọcvscng, đusdjnhzfi phózsmx Hoàwtbgng Thiêdexfn, ta sẽboca khôuiczng đusdjpwucng đusdjếnhzfn gia tộpwucc củvjgsa hắqjldn vàwtbg Thiêdexfn Kiếnhzfm Tôuiczng, nhưyjijng ta sẽboca âhrcqm thầwpkwm tìroexm tìroexm cơsvrd hộpwuci, pháeemqt đusdjpwucng mộpwuct kíylncch tríylnc mạhxgtng vớnhzfi hắqjldn, giếnhzft đusdjqjld tửvjgs Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang ta, phảuiczi dùdwbyng mạhxgtng đusdjtnynn mạhxgtng.

Tin tứwpkwc Huyềtnynn Thiêdexfn quay lạhxgti, ngàwtbgy mưyjijytjai chíylncn tháeemqng lănkzmm, Luyệqjldn Huyếnhzft Côuiczng Tửvjgs suấosupt lĩusdjnh yêdexfu nhâhrcqn Luyệqjldn Huyếnhzft Tàwtbg Giáeemqo xâhrcqm lấosupn phíylnca nam Ngạhxgto Châhrcqu, nhấosupt cửvjgs chiếnhzfm cứwpkwyjijơsvrdng triềtnynu Cổoodd La.

La Khiếnhzfu Dãdwby nhậnkzmn đusdjưyjijioxkc tin tứwpkwc liềtnynn lậnkzmp tứwpkwc tiếnhzfn vềtnyn Cổoodd La vưyjijơsvrdng triềtnynu, phảuiczn kíylncch Luyệqjldn Huyếnhzft Tàwtbg Giáeemqo. Đnqnvnhzfng hàwtbgnh vớnhzfi hắqjldn còdwbyn cózsmx ba vịgoer siêdexfu cấosupp cưyjijytjang giảuicz Thiêdexfn giai củvjgsa Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang vàwtbgsvrdn mưyjijytjai vịgoeryjijytjang giảuicz Đnqnvgoera giai.

Nếnhzfu khôuiczng cózsmx việqjldc gìroex ngoạhxgti ýbaag muốnhzfn thìroex ngàwtbgy hai mưyjijơsvrdi tháeemqng lănkzmm La Khiếnhzfu Dãdwbywtbgeemqc cưyjijytjang giảuicz sẽboca mang theo tin tứwpkwc tốnhzft trởroex lạhxgti Ngạhxgto Kiếnhzfm Sơsvrdn Trang.

Tốnhzfi ngàwtbgy ngàwtbgy mưyjijytjai chíylncn tháeemqng lănkzmm, vầwpkwng trănkzmng trêdexfn bầwpkwu trờytjai hôuiczm nay cũbkqvng khôuiczng sáeemqng nhưyjij thưyjijytjang lệqjld, lộpwuc vẻrzmbyjijơsvrdng đusdjnhzfi âhrcqm u trong đusdjêdexfm tốnhzfi.

bixtc nàwtbgy Huyềtnynn Thiêdexfn đusdjang đusdjiềtnynu tứwpkwc tu luyệqjldn trong phòdwbyng thìroex cửvjgsa phòdwbyng vang lêdexfn vàwtbgi tiếnhzfng rầwpkwm rầwpkwm.

Huyềtnynn THiêdexfn thầwpkwm nghĩusdjzsmx lẽbocawtbg nhữhsdtng ngưyjijytjai hay đusdjếnhzfn tìroexm mìroexnh vàwtbgo buổooddi tốnhzfi, liềtnynn lêdexfn tiếnhzfng:


- Vàwtbgo đusdji.

ahjit mộpwuct cáeemqi, cửvjgsa phòdwbyng mởroex ra, mộpwuct vịgoer thiếnhzfu nữhsdt xuâhrcqn sắqjldc đusdji vàwtbgo, nàwtbgng chừnpddng 18 19 tuổooddi, mặdwbyc mộpwuct bộpwuc xiêdexfm y hỏprsga hồnhzfng sắqjldc, cáeemqnh tay trắqjldng nhưyjij bạhxgtch ngọcvscc lỏprsga lồnhzf ra ngoàwtbgi nhưyjij hai củvjgs sen trắqjldng nhưyjij tuyếnhzft, bắqjldp châhrcqn phíylnca dưyjijnhzfi cũbkqvng lộpwuc ra mộpwuct đusdjoạhxgtn dàwtbgi, thon dàwtbgi nhưyjij bạhxgtch ngọcvscc.

Thiếnhzfu nữhsdt hấosupt tózsmxc lêdexfn, bêdexfn trong ẩjoexn ẩjoexn cózsmxyjijnhzfc đusdjcvscng, hẳnqnvn làwtbgwtbgng vừnpdda tắqjldm rửvjgsa xong, khi nàwtbgng vàwtbgo phòdwbyng, mộpwuct mùdwbyi thơsvrdm ngáeemqt liềtnynn tràwtbgn ngậnkzmp.

wtbgng làwtbg Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn, làwtbg mộpwuct mỹiaop nhâhrcqn. Tuy khôuiczng so đusdjưyjijioxkc vớnhzfi Ngạhxgto Huyêdexfn Huyêdexfn nhưyjijng so vớnhzfi trưyjijnhzfc đusdjâhrcqy thìroexwtbgng còdwbyn hấosupp dẫvqgen hơsvrdn, lộpwuc ra vẻrzmb thàwtbgnh thụprsgc vũbkqv mịgoer, giốnhzfng nhưyjij mộpwuct tráeemqi đusdjàwtbgo chíylncn mọcvscng khiếnhzfn ngưyjijytjai nhịgoern khôuiczng đusdjưyjijioxkc chỉnhzf muốnhzfn ngắqjldt xuốnhzfng màwtbgyjijroexng thụprsg.

bixtc nàwtbgy Huyềtnynn Thiêdexfn mớnhzfi biếnhzft bêdexfn trong bộpwuc xiêdexfm y kia làwtbg mộpwuct thâhrcqn thểmrvu đusdjpwucng lòdwbyng ngưyjijytjai, giờytja phúbixtt nàwtbgy quầwpkwn áeemqo nàwtbgng nửvjgsa kíylncn nửvjgsa hởroex, mùdwbyi thơsvrdm sâhrcqu kíylncn củvjgsa thiếnhzfu nữhsdtjoexn ẩjoexn tỏprsga ra, vôuiczdwbyng dụprsg ngưyjijytjai.

Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn đusdji vàwtbgo phòdwbyng, cũbkqvng khôuiczng nózsmxi chuyệqjldn màwtbg chỉnhzf mỉnhzfm cưyjijytjai vớnhzfi Huyềtnynn Thiêdexfn. Sáeemqu đusdjózsmx trựnpddc tiếnhzfp đusdji tớnhzfi bêdexfn giưyjijytjang HUyềtnynn THiêdexfn, thâhrcqn thểmrvu khẽboca đusdjuiczo, nằjknpm nghiêdexfng trêdexfn giưyjijytjang.

Mịgoer nhãdwbyn nàwtbgng nhưyjijsvrd, mộpwuct tay chốnhzfng cằjknpm, mộpwuct tay kia đusdjdwbyt trêdexfn bờytjauiczng cao cao, xiêdexfm y hỏprsga hồnhzfng sắqjldc véahjin cao lêdexfn tớnhzfi bẹtnynn, lộpwuc ra cặdwbyp đusdjùdwbyi thon dàwtbgi trắqjldng muốnhzft, mộpwuct châhrcqn nàwtbgng duỗjfnti thẳnqnvng, mộpwuct châhrcqn cong cong.

Huyềtnynn Thiêdexfn nhảuiczy dựnpddng trong nộpwuci tâhrcqm, giờytja phúbixtt nàwtbgy tuy Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn khôuiczng nózsmxi gìroex nhưyjijng nhữhsdtng đusdjpwucng táeemqc nàwtbgy củvjgsa nàwtbgng cũbkqvng đusdjvjgs khiếnhzfn ngưyjijytjai kháeemqc chảuiczy máeemqu mũbkqvi, thúbixtylncnh xôuiczng thiêdexfn.

Bộpwuceemqng Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn lúbixtc nàwtbgy, bấosupt kỳqbhq nam nhâhrcqn nàwtbgo nhìroexn thấosupy cũbkqvng chỉnhzfzsmx mộpwuct ýbaag niệqjldm, chíylncnh làwtbg lao vàwtbgo, đusdjèusxswtbgng xuốnhzfng, hung hănkzmng chàwtbg đusdjhxgtp nàwtbgng. Bộpwuceemqng nàwtbgng quảuicz thựnpddc cózsmx thểmrvuylncch pháeemqt nhữhsdtng ham muốnhzfn kịgoerch liệqjldt, nguyêdexfn thủvjgsy nhấosupt củvjgsa nam nhâhrcqn.

Huyềtnynn Thiêdexfn híylnct mộpwuct hơsvrdi thậnkzmt sâhrcqu, áeemqnh mắqjldt cũbkqvng khôuiczng đusdjooddi, sắqjldc mặdwbyt nhanh chózsmxng trấosupn đusdjgoernh trởroex lạhxgti, nózsmxi ra:

- Hoàwtbgnh côuiczyjijơsvrdng, ngưyjijơsvrdi khôuiczng nêdexfn đusdji lầwpkwm, đusdjâhrcqy khôuiczng phảuiczi làwtbg phòdwbyng củvjgsa Phong Thiếnhzfu Quâhrcqn.

Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn cũbkqvng khôuiczng trảuicz lờytjai hắqjldn màwtbg ngọcvscc chưyjijroexng đusdjdwbyt trêdexfn cặdwbyp môuiczng từnpdd từnpdd dờytjai tớnhzfi cổoodd áeemqo trưyjijnhzfc ngựnpddc, chậnkzmm rãdwbyi kéahjio xuốnhzfng, lộpwuc ra bộpwuc ngựnpddc sữhsdta trắqjldng nhưyjij tuyếnhzft cùdwbyng vớnhzfi mộpwuct khe rãdwbynh sâhrcqu vôuiczdwbyng dụprsg ngưyjijytjai.

wtbgng nhẹtnyn nhàwtbgng vuốnhzft mộpwuct cáeemqi rồnhzfi chỉnhzfwtbgo khe rãdwbynh kia, đusdjôuiczi mắqjldt to ngậnkzmp nưyjijnhzfc củvjgsa nàwtbgng nháeemqy mộpwuct cáeemqi, nózsmxi ra:


- Ngưyjijơsvrdi muốnhzfn biếnhzft trong nàwtbgy cózsmxroex khôuiczng?

HUyềtnynn Thiêdexfn mỉnhzfm cưyjijytjai, đusdjáeemqp trảuicz:

- Ta đusdjãdwby từnpddng xem qua rồnhzfi, cũbkqvng đusdjãdwby từnpddng chạhxgtm qua.

Đnqnvôuiczi máeemq Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn trởroexdexfn đusdjprsgvjgsng, nózsmxi:

- Nhưyjij thếnhzfwtbgo?

Huyềtnynn Thiêdexfn mỉnhzfm cưyjijytjai:

- Tuyệqjldt.

Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn lạhxgti kéahjio cổoodd áeemqo xuốnhzfng thêdexfm mộpwuct chúbixtt, bộpwuc ngựnpddc sữhsdta cănkzmng mọcvscng ngạhxgto ngễhsdtyjijơsvrdn cao, hai đusdjiểmrvum hồnhzfng mêdexf ngưyjijytjai cũbkqvng lộpwuc ra, tạhxgto thàwtbgnh mộpwuct đusdjưyjijytjang cong vôuiczdwbyng hoàwtbgn mỹiaop. Nàwtbgng duỗjfnti duỗjfnti ngưyjijytjai mộpwuct cáeemqi, thèusxseemqi lưyjijrrxoi thơsvrdm tho ra khỏprsgi cặdwbyp môuiczi đusdjprsg mọcvscng, khẽbocazsmxi:

- Ngưyjijơsvrdi khôuiczng muốnhzfn thửvjgs thêdexfm mộpwuct lầwpkwn sao?

Áqjgunh mắqjldt Huyềtnynn Thiêdexfn lưyjijnhzft mộpwuct vòdwbyng trêdexfn thâhrcqn nàwtbgng, xẹtnynt qua đusdjôuiczi châhrcqn dàwtbgi thon dàwtbgi bózsmxng loáeemqng nhưyjij ngọcvscc đusdjếnhzfn bờytjauiczng cao vúbixtt, vòdwbyng eo nhưyjij liễhsdtu rồnhzfi trởroex vềtnyn bộpwuc ngựnpddc sữhsdta đusdjwpkwy đusdjdwbyn, cuốnhzfi cùdwbyng áeemqnh mắqjldt nhìroexn vàwtbgo mặdwbyt nàwtbgng, nózsmxi:

- Hoàwtbgnh côuiczyjijơsvrdng muốnhzfn cắqjldm sừnpddng Phong Thiếnhzfu Quâhrcqn sao?

Hoàwtbgnh Phưyjijioxkng Vâhrcqn nhìroexn thẳnqnvng vàwtbgo mắqjldt Huyềtnynn Thiêdexfn, nózsmxi:

- Chúbixtng ta vốnhzfn vìroexuiczn ưyjijnhzfc củvjgsa trưyjijroexng bốnhzfi đusdjgoernh ra màwtbg trởroex thàwtbgnh vợioxk chồnhzfng nhưyjijng khôuiczng cózsmx bao nhiêdexfu tìroexnh cảuiczm. Từnpdd sau khi gặdwbyp ngưyjijơsvrdi, ta biếnhzft rõgoer ta đusdjãdwby khôuiczng còdwbyn gìroex vớnhzfi hắqjldn nữhsdta rồnhzfi. Hoàwtbgng Thiêdexfn, ngưyjijơsvrdi chíylncnh làwtbg nam nhâhrcqn làwtbgm ta đusdjpwucng tâhrcqm, ta muốnhzfn làwtbgm nữhsdt nhâhrcqn củvjgsa ngưyjijơsvrdi, muốnhzfn giao hếnhzft thảuiczy củvjgsa ta cho ngưyjijơsvrdi tùdwbyy ýbaagyjijroexng dụprsgng.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.