Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 421 : Quỷ Mị Hành Giả (3)

    trước sau   

- Dùxjawng mápcavu tưjmpzơzuadi củmclia cápcavc ngưjmpzơzuadi ngăenbvn cảbcgmn mũpcavi nhọfldtn củmclia thầltqmn giápcavo, cóbdvi lẽisuapcavc ngưjmpzơzuadi cũpcavng nhậiaxtn ra mặenbvt tàuzuv ápcavc củmclia Thiêaijtn Tinh cápcavc rồaijti, thầltqmn giápcavo coi trọfldtng đxufdjkqm tửcoyt thiêaijtn tàuzuvi, nhấcznvt làuzuv thiêaijtn tàuzuvi nhưjmpzpcavc ngưjmpzơzuadi. Cápcavc ngưjmpzơzuadi cóbdvi thểrsxctutn trong thầltqmn giápcavo đxufduzuvt đxufdưjmpzyolyc lựzuadc lưjmpzyolyng cưjmpzfntyng đxufduzuvi, đxufdâwmtdy làuzuv con đxufdưjmpzfntyng phápcavt triểrsxcn củmclia cápcavc ngưjmpzơzuadi. Màuzuv nhiệjkqmm vụlxhw củmclia giápcavo chúxufdng chíuqhfnh làuzuv tiêaijtu diệjkqmt Thiêaijtn Tinh cápcavc bápcavo thùxjaw rửcoyta hậiaxtn. Nhưjmpz thếkcgtuzuvo đxufdâwmtdy? Ngưjmpzfntyi trẻeyns tuổzuwxi, ngưjmpzơzuadi giếkcgtt Ngômpfxuqhfch Phong nhưjmpz thếkcgtuzuvo? Ai giếkcgtt hắuxdtn? Ta cho cápcavc ngưjmpzơzuadi cơzuad hộffiei bỏbcgm gian tàuzuv theo chíuqhfnh nghĩaouqa. Gia nhậiaxtp thầltqmn giápcavo sẽisuabdvi đxufdưjmpzyolyc lựzuadc lưjmpzyolyng mạuzuvnh mẽisua.

Sau khi Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgmbdvii xong, cảbcgm tràuzuvng diệjkqmn vômpfxxjawng yêaijtn tĩaouqnh, qua mấcznvy hômpfx hấcznvp khômpfxng ai nóbdvii chuyệjkqmn.

Áfntynh mắuxdtt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm khômpfxng ngừmpfxng nhìwmtdn qua ngưjmpzfntyi Huyềbcqhn Thiêaijtn ba lầltqmn, nóbdvii:

- Cápcavc ngưjmpzơzuadi cóbdvi tuổzuwxi tápcavc thếkcgtuzuvy. Còiydjn trẻeynsuzuv chếkcgtt trong hoang sơzuadn dãkkjhaouqnh khômpfxng đxufdápcavng tiếkcgtc sao? Thiêaijtn Tinh cápcavc cho cápcavc ngưjmpzơzuadi đxufdi trêaijtn con đxufdưjmpzfntyng tửcoyt vong khômpfxng đxufdápcavng hậiaxtn sao? Nóbdvii nhanh mộffiet chúxufdt. Ai giếkcgtt Ngômpfxuqhfch Phong? Tốlivii hômpfxm qua thápcavnh đxufdaijt tiếkcgtn vàuzuvo Cựzuad Linh Mômpfxn khômpfxng vềbcqh, thẳuqmbng thắuxdtn đxufdi, ta cho cápcavc ngưjmpzơzuadi cơzuad hộffiei gia nhậiaxtp thầltqmn giápcavo, hưjmpzakelng Thiêaijtn Tinh cápcavc bápcavo thùxjaw.

Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgmbdvii Luyệjkqmn Huyếkcgtt Tàuzuv Giápcavo làuzuv lẽisua phảbcgmi, Ngạuzuvo Huyêaijtn Huyêaijtn, Hoàuzuvnh Phưjmpzyolyng Vâwmtdn cũpcavng biếkcgtt Luyệjkqmn Huyếkcgtt Tàuzuv Giápcavo làuzuvmpfxn phápcavi tàuzuv ápcavc châwmtdn chíuqhfnh. Mặenbvc dùxjaw Thiêaijtn Tinh cápcavc cóbdviwmtdm tưjmpzxjawng bọfldtn họfldt đxufdlivii phóbdvi Luyệjkqmn Huyếkcgtt Tàuzuv Giápcavo, nhưjmpzng màuzuv đxufdaijtng thờfntyi cho bọfldtn họfldt gia nhậiaxtp Thiêaijtn Tinh cápcavc họfldtc tậiaxtp cômpfxng phápcavp vũpcav kỹlxhwjmpzfntyng đxufduzuvi. Cho nêaijtn khômpfxng ai đxufdffieng tâwmtdm vớakeli lờfntyi lẽisua củmclia Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm.

Huyềbcqhn Thiêaijtn càuzuvng khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng mởtutn miệjkqmng. Hắuxdtn khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng bápcavn đxufdbdving chíuqhfnh mìwmtdnh. Trêaijtn thựzuadc tếkcgt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgmbdvii mộffiet đxufdliving lớakeln. Huyềbcqhn Thiêaijtn khômpfxng nghe lọfldtt bao nhiêaijtu, trong lòiydjng củmclia hắuxdtn đxufdang suy nghĩaouq phảbcgmi làuzuvm thếkcgtuzuvo mớakeli cóbdvi khảbcgmenbvng thay đxufdzuwxi thếkcgt cụlxhwc.


uzuv biệjkqmn phápcavp thay đxufdzuwxi chíuqhfnh làuzuv đxufdápcavnh chếkcgtt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm. Chỉtypl cầltqmn Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm vừmpfxa chếkcgtt thìwmtd đxufdápcavng tàuzuv giápcavo khápcavc khômpfxng đxufdápcavng lo.

Nhưjmpzng màuzuv Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm tu vịcoyt rấcznvt cao. Làuzuv Đltrmcoyta giai cảbcgmnh lụlxhwc trọfldtng, cho dùxjaw hắuxdtn làuzuv Đltrmcoyta giai cảbcgmnh lụlxhwc trọfldtng bìwmtdnh thưjmpzfntyng thìwmtd toàuzuvn bộffie ngưjmpzfntyi ởtutn đxufdâwmtdy cộffieng lạuzuvi cũpcavng khômpfxng phảbcgmi đxufdlivii thủmcli củmclia hắuxdtn. Cưjmpzfntyng sápcavt hắuxdtn căenbvn bảbcgmn khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng.

pcavng may Huyềbcqhn Thiêaijtn cóbdvi đxufdưjmpzyolyc Linh Kiếkcgtm Đltrmcoyta Cấcznvp. Tuy sửcoyt dụlxhwng qua mấcznvy lầltqmn, nhưjmpzng khômpfxng ai còiydjn sốliving. Bâwmtdy giờfntypcavch Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm quápcav xa. Nếkcgtu nhưjmpzbdvi thểrsxc tớakeli gầltqmn Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm mộffiet méegdut thìwmtd Huyềbcqhn Thiêaijtn cóbdvi nắuxdtm chắuxdtc sửcoyt dụlxhwng Linh Kiếkcgtm Đltrmcoyta Cấcznvp chéegdum giếkcgtt hắuxdtn.

Linh Kiếkcgtm Đltrmcoyta Cấcznvp dùxjawng tinh thầltqmn ýiydj niệjkqmm khốliving chếkcgt. Tốlivic đxufdffie xuấcznvt kiếkcgtm so vớakeli tốlivic đxufdffiempfxng kíuqhfch thâwmtdn thểrsxc củmclia Huyềbcqhn Thiêaijtn nhanh hơzuadn khômpfxng chỉtypljmpzfntyi lầltqmn. Đltrmffiet nhiêaijtn tậiaxtp kíuqhfch trong mộffiet méegdut thìwmtd Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm thựzuadc lựzuadc mạuzuvnh hơzuadn nữzjppa cũpcavng khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng néegdu trápcavnh.

Trong tay Huyềbcqhn Thiêaijtn cóbdvi linh kiếkcgtm làuzuv đxufdcoyta cấcznvp trung phẩvfntm linh kiếkcgtm. Đltrmmcli đxufdrsxc dễaouquzuvng đxufdápcavnh chếkcgtt mộffiet cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh trung kỳbhkv, chỉtypl cầltqmn bổzuwx trúxufdng Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm thìwmtd khômpfxng sợyoly hắuxdtn khômpfxng chếkcgtt.

Đltrmápcavnh chếkcgtt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm chíuqhfnh làuzuv khóbdvi xửcoyt duy nhấcznvt, làuzuvm sao tớakeli gầltqmn Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm? Nếkcgtu nhưjmpz chủmcli đxufdffieng xômpfxng lêaijtn chỉtypl sợyolyiydjn khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng tớakeli gầltqmn bêaijtn cạuzuvnh hắuxdtn mộffiet méegdut đxufdãkkjh bịcoyt hắuxdtn đxufdápcavnh chếkcgtt. Cho dùxjaw may mắuxdtn tớakeli gầltqmn thìwmtd trêaijtn ngưjmpzfntyi củmclia hắuxdtn cóbdvi bảbcgmo khíuqhf đxufdcoyta cấcznvp. Cóbdvi thểrsxc ngăenbvn trởtutn Linh Kiếkcgtm Đltrmcoyta Cấcznvp cômpfxng kíuqhfch.

Chỉtyplbdvi xuấcznvt kỳbhkv bấcznvt ýiydj mớakeli cóbdvi khảbcgmenbvng nàuzuvy, đxufdffiet nhiêaijtn tậiaxtp kíuqhfch mớakeli cóbdvi thểrsxc đxufdápcavnh chếkcgtt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm.

Huyềbcqhn Thiêaijtn giữzjpp im lặenbvng. Chờfnty đxufdyolyi cơzuad hộffiei tốlivit.

Lạuzuvi qua mấcznvy hômpfx hấcznvp thấcznvy khômpfxng ai nóbdvii gìwmtd. Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgmbdvi chúxufdt tứbdvic giậiaxtn, tấcznvt cảbcgmbcgmo ảbcgmnh tụlxhwxjawng mộffiet chỗnwpv. Bốlivin phíuqhfa khômpfxng gióbdviuzuv bay. Cóbdvijmpzơzuadng mùxjaw quâwmtdy quanh, hai mắuxdtt trừmpfxng lêaijtn:

- Nóbdvii -- Mộffiet cơzuad hộffiei cuốlivii cùxjawng. Thẳuqmbng thắuxdtn gia nhậiaxtp thầltqmn giápcavo. Ngưjmpzfntyi trầltqmm mặenbvc chếkcgtt toàuzuvn bộffie.

- Ta nóbdvii... Ta nóbdvii...

Mộffiet âwmtdm thanh từmpfx trong cưjmpzfntyng giảbcgmjmpzơzuadng triềbcqhu Liêaijtn Nhạuzuvc vang lêaijtn.

Âtyplm thanh vừmpfxa tớakeli thìwmtd ngưjmpzfntyi đxufdãkkjh xuấcznvt hiệjkqmn, làuzuv mộffiet cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhấcznvt trọfldtng. Tuổzuwxi còiydjn nhỏbcgm mớakeli hơzuadn ba mưjmpzơzuadi. Làuzuv mộffiet thápcavi thưjmpzyolyng trưjmpztutnng lãkkjho củmclia Liêaijtn Nhạuzuvc Tômpfxng.


- Hồaijt Nhấcznvt Chỉtypl, ngưjmpzơzuadi vômpfx liêaijtm sỉtypl...

jmpzfntyng giảbcgm củmclia vưjmpzơzuadng triềbcqhu Liêaijtn Nhạuzuvc khápcavc thấcznvy thếkcgt liềbcqhn quápcavt lớakeln.

Thậiaxtm chíuqhfbdvi mộffiet cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhịcoyt trọfldtng trựzuadc tiếkcgtp đxufdiaxtp mộffiet chưjmpztutnng vàuzuvo têaijtn Hồaijt Nhấcznvt Chỉtypl.

Nhưjmpzng màuzuv Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm lậiaxtp tứbdvic ra tay. Hai ngóbdvin tay khẹyubbp lạuzuvi nhưjmpz kiếkcgtm chéegdum xuốliving. Mộffiet đxufduzuvo kiếkcgtm quang hỏbcgma diễaouqm bắuxdtn ra ngoàuzuvi.

Chưjmpztutnng mang bịcoyt cắuxdtt nhưjmpz đxufdiaxtu hủmcli, kiếkcgtm quang hỏbcgma diễaouqm chéegdum xuốliving. Bổzuwxuzuvo ngưjmpzfntyi cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhịcoyt trọfldtng, héegdut thảbcgmm vang lêaijtn. Têaijtn cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhịcoyt trọfldtng bịcoyt đxufdápcavnh lui ra sau mưjmpzfntyi bưjmpzakelc. oa mộffiet tiếkcgtng phun mápcavu tưjmpzơzuadi.

Tấcznvt cảbcgm mọfldti ngưjmpzfntyi bịcoyt thựzuadc lựzuadc củmclia Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm chấcznvn trụlxhw. Thâwmtdn thểrsxc khômpfxng nhúxufdc nhíuqhfch, cápcavc xa ngàuzuvn bưjmpzakelc màuzuvbdvi thểrsxc đxufdápcavnh cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhịcoyt trọfldtng bịcoyt thưjmpzơzuadng khômpfxng nhẹyubb.

Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm vẫzjppy tay. Hồaijt Nhấcznvt Chỉtypl chạuzuvy tớakeli bêaijtn cạuzuvnh hắuxdtn. Chỉtypluzuvo Huyềbcqhn Thiêaijtn nóbdvii:

- Chíuqhfnh làuzuv hắuxdtn, hắuxdtn chíuqhfnh làuzuv ngưjmpzfntyi phápcavt hiệjkqmn Luyệjkqmn Huyếkcgtt Tàuzuv Giápcavo ởtutn Cựzuad Linh Mômpfxn-- khômpfxng, làuzuvuzuvnh tung thápcavnh đxufdaijt thầltqmn giápcavo. Hơzuadn nữzjppa đxufdápcavnh chêaijtt thápcavnh đxufdaijt. Hắuxdtn têaijtn làuzuv Hoàuzuvng Thiêaijtn. Tốlivii hômpfxm qua hắuxdtn ởtutn tạuzuvi Cựzuad Linh Mômpfxn. Hàuzuvnh giảbcgm đxufduzuvi nhâwmtdn, ta đxufdãkkjhbdvii rồaijti, ta nguyệjkqmn ýiydj quy thuậiaxtn thầltqmn giápcavo.

Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm nhìwmtdn qua Huyềbcqhn Thiêaijtn, nóbdvii:

- Mộffiet võrbon giảbcgm Tiêaijtn Thiêaijtn cảbcgmnh cửcoytu trọfldtng, cho dùxjawuzuv thiêaijtn tàuzuvi tinh anh, thiêaijtn tàuzuvi yêaijtu nghiệjkqmt cũpcavng khômpfxng cóbdvi khảbcgmenbvng đxufdápcavnh chếkcgtt Đltrmcoyta giai cảbcgmnh nhịcoyt trọfldtng nhưjmpz Ngômpfxuqhfch Phong.

Hiểrsxcn nhiêaijtn hắuxdtn khômpfxng tin Huyềbcqhn Thiêaijtn đxufdápcavnh chếkcgtt Ngômpfxuqhfch Phong.

Hồaijt Nhấcznvt Chỉtypl chỉtypluzuvo Tiểrsxcu Hổzuwxbdvii:

- Đltrmóbdviuzuv đxufdưjmpzơzuadng nhiêaijtn khômpfxng phảbcgmi mìwmtdnh hắuxdtn rồaijti. Chíuqhfnh làuzuv nhờfnty con yêaijtu thúxufd hắuxdtc hổzuwxuzuvy, nóbdvibdvi thểrsxc khốliving chếkcgt Thiêaijtn Lômpfxi. Thựzuadc lựzuadc thậiaxtp phầltqmn đxufdápcavng sợyoly, chíuqhfnh làuzuvbdvi trợyoly giúxufdp.


- Yêaijtu thúxufdbdvi thểrsxc khốliving chếkcgt Thiêaijtn Lômpfxi?

Sắuxdtc mặenbvt Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgmuzuvng thêaijtm kinh ngạuzuvc nhìwmtdn Tiểrsxcu Hổzuwx. Áfntynh mắuxdtt âwmtdm lãkkjhnh, nhìwmtdn qua Huyềbcqhn Thiêaijtn nóbdvii:

- Tiểrsxcu tửcoyt, ngưjmpzơzuadi giếkcgtt cưjmpzfntyng giảbcgm củmclia thầltqmn giápcavo, ngưjmpzơzuadi bỏbcgm qua cơzuad hộffiei gia nhậiaxtp thầltqmn giápcavo, ngưjmpzơzuadi chỉtyplbdvi con đxufdưjmpzfntyng chếkcgtt, ta sẽisua thiêaijtu ngưjmpzơzuadi chếkcgtt chápcavy!

Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm vừmpfxa dứbdvit lờfntyi, đxufdãkkjh duỗnwpvi bàuzuvn tay phảbcgmi qua phíuqhfa Huyềbcqhn Thiêaijtn, châwmtdn nguyêaijtn hùxjawng hậiaxtu từmpfxuzuvn tay hắuxdtn bắuxdtn ra, hóbdvia thàuzuvnh mộffiet đxufduzuvo hỏbcgma diễaouqm, chụlxhwp vềbcqh phíuqhfa Huyềbcqhn Thiêaijtn.

Đltrmâwmtdy làuzuv châwmtdn nguyêaijtn củmclia cưjmpzfntyng giảbcgm Đltrmcoyta giai cảbcgmnh ngưjmpzng tụlxhw thàuzuvnh hỏbcgma diễaouqm, xưjmpzng làuzuv châwmtdn nguyêaijtn đxufdcoyta hỏbcgma, so vớakeli thiêaijtn hỏbcgma Huyềbcqhn cấcznvp còiydjn nóbdving hơzuadn nhiềbcqhu, võrbon giảbcgm Tiêaijtn Thiêaijtn cảbcgmnh cơzuad hồaijt bịcoytbdving chếkcgtt.

Rốliving --

Mộffiet tiếkcgtng rốliving to cựzuadc lớakeln, mặenbvc dùxjaw Tiểrsxcu Hổzuwx cựzuadc kỳbhkv kiêaijtng kỵcoyt vớakeli Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm, nhưjmpzng màuzuv Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm ra tay vớakeli Huyềbcqhn Thiêaijtn, Tiểrsxcu Hổzuwxpcavng khômpfxng kìwmtdm néegdun đxufdưjmpzyolyc, biếkcgtt rõrbon khômpfxng đxufdcoytch lạuzuvi cũpcavng nhàuzuvo đxufdltqmu vềbcqh phíuqhfa Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm.

Tiểrsxcu Hổzuwx sớakelm chuẩvfntn bịcoytmpfxng kíuqhfch, thâwmtdn thểrsxc nhảbcgmy lêaijtn khômpfxng trung, khômpfxng khíuqhf phíuqhfa trưjmpzakelc xuấcznvt hiệjkqmn gợyolyn sóbdving, trong nhápcavy mắuxdtt Tiểrsxcu Hổzuwx đxufdãkkjh bay ra ngoàuzuvi trăenbvm méegdut, vọfldtt tớakeli gầltqmn Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm.

Hổzuwx trảbcgmo cựzuadc lớakeln xuấcznvt hiệjkqmn, hàuzuvn quang lóbdving lápcavnh, đxufdem khômpfxng khíuqhfegdupcavch nhưjmpz vảbcgmi vóbdvic, hưjmpzakelng Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm chộffiep tớakeli.

Quỷisua Mịcoytuzuvnh Giảbcgm hừmpfx lạuzuvnh mộffiet tiếkcgtng, ápcavnh mắuxdtt vẫzjppn nhìwmtdn Huyềbcqhn Thiêaijtn, ngay cảbcgm đxufdltqmu cũpcavng khômpfxng quay lạuzuvi, bàuzuvn tay trápcavi đxufdiaxtp ra sau.

uzuvnh -- mộffiet tiếkcgtng, hưjmpz khômpfxng chấcznvn đxufdffieng.

Châwmtdn nguyêaijtn ngưjmpzng tụlxhw thàuzuvnh hỏbcgma diễaouqm cựzuadcznvn đxufdápcavnh tớakeli, trong chốlivic lápcavt đxufdápcavnh vàuzuvo hổzuwx trảbcgmo củmclia Tiểrsxcu Hổzuwx, lậiaxtp tứbdvic kíuqhfch cùxjawng mộffiet chỗnwpv.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.