Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 414 : Huyền Thiên ngộ kiếm (2)

    trước sau   

Đzgcigkolt nhiêkposn nộgkoli tâingdm củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn suy nghĩdzjx: cósgol thểqkvdpnfem suy yếdsttu lựfjqbc côwporng kírotlch củoozoa đkposmzrvi phưwporơfbcgng hay khôwporng? Bởqzhsi nhưwpor vậbdrqy chírotlnh mìkpvanh thừyhela nhậbdrqn lựfjqbc côwporng kírotlch sẽwfeu giảhzkkm bớhzkkt rấihwft nhiềmgmnu.

Tu luyệfsrmn bìkpvanh thưwporcazwng thìkpva Huyềmgmnn Thiêkposn căjdysn bảhzkkn khôwporng cósgol suy nghĩdzjx vấihwfn đkposmgmnpnfey, tìkpvanh thếdstt hiệfsrmn giờcazw đkposãingd tớhzkki mứkkqvc nàpnfey, giốmzrvng nhưwporingdy quẹbbnmt diêkposm nhósgolm lửyzhia trong đkposjnfhu củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn.

Hắoxrpn cảhzkkm giápxlkc dưwporcazwng nhưwpor từyhel khi thi đkposihwfu bàpnfei danh ngoạcazwi môwporn củoozoa Thiêkposn Kiếdsttm Tôwporng tớhzkki bâingdy giờcazw, thờcazwi đkposiểqkvdm ngộgkol ra Truy Phong Cửyzhiu Kiếdsttm thìkpva thờcazwi khắoxrpc đkposósgol hắoxrpn vàpnfe kiếdsttm linh trong mi tâingdm cósgol cảhzkkm giápxlkc hòqkvda hợmcfnp nhấihwft, chỉopndsgol cảhzkkm giápxlkc nhưwpor vậbdrqy mớhzkki cósgol thểqkvd cảhzkkm giápxlkc đkposưwpormcfnc tiểqkvdu kiếdsttm tồkposn tạcazwi.

Hắoxrpn nghĩdzjx đkposếdsttn Truy Phong Cửyzhiu Kiếdsttm trong cơfbcgn giósgol lốmzrvc, trong nhápxlky mắoxrpt hắoxrpn suy nghĩdzjx tớhzkki cảhzkknh sinh ra trăjdysm ngàpnfen giao thoa vớhzkki tiểqkvdu kiếdsttm, trong nhápxlky mắoxrpt nàpnfey thờcazwi gian dưwporcazwng nhưwpor biếdsttn thàpnfenh vĩdzjxnh hằkyajng, đkposãingd từyhelng tu luyệfsrmn qua vàpnfei kiếdsttm kỹfsrm đkposmgmnu hiệfsrmn ra trong đkposjnfhu củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn.

Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn lạcazwi bổkiqe tớhzkki mộgkolt kiếdsttm, kiếdsttm thếdstt củoozoa hắoxrpn luôwporn képnfeo lấihwfy thiêkposn đkposixpha đkposcazwi thếdstt, làpnfem cho uy lựfjqbc kiếdsttm chiêkposu tăjdysng lêkposn gấihwfp đkposôwpori, lựfjqbc lưwpormcfnng khủoozong bốmzrvpnfem cho Huyềmgmnn Thiêkposn ngạcazwnh khápxlkng khósgolsgol thểqkvd thừyhela nhậbdrqn.

Đzgcimzrvi mặgkjct vớhzkki kiếdsttm kỹfsrm đkposixpha giai củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn thìkpva trong ápxlknh mắoxrpt Huyềmgmnn Thiêkposn hiệfsrmn ra hàpnfeo quang chớhzkkp đkposgkolng.


Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp trong lúoozoc nàpnfey xoay tròqkvdn bay múoozoa, lĩdzjxnh ngộgkol trong nhápxlky mắoxrpt vừyhela rồkposi, thôwporng qua tinh thầjnfhn ýjsdb niệfsrmm khốmzrvng chếdstt, do Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp thi triểqkvdn ra.

Tốmzrvc đkposgkol tinh thầjnfhn ýjsdb niệfsrmm so vớhzkki tốmzrvc đkposgkol thâingdn thểqkvdpnfenh đkposgkolng còqkvdn nhanh hơfbcgn nhiềmgmnu lắoxrpm, Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp dưwporhzkki sựfjqb khốmzrvng chếdstt củoozoa tinh thầjnfhn ýjsdb niệfsrmm, tốmzrvc đkposgkol so vớhzkki Huyềmgmnn Thiêkposn dùdzjxng tay sửyzhi dụncqjng Phápxlkingdn Kiếdsttm còqkvdn nhanh hơfbcgn gấihwfp mưwporcazwi lầjnfhn.

Trong nhápxlky mắoxrpt Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp írotlt nhấihwft cũkposng đkposâingdm ra hơfbcgn mộgkolt ngàpnfen kiếdsttm.

Đzgcikposng dạcazwng trong nhápxlky mắoxrpt Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp cũkposng cósgol thểqkvd xoay tròqkvdn hơfbcgn mộgkolt ngàpnfen vòqkvdng, thậbdrqm chírotlqkvdn hơfbcgn nữuecwa, Huyềmgmnn Thiêkposn khôwporng cápxlkch nàpnfeo đkpospxlkn chuẩyokgn xápxlkc.

Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp đkposang xoay tròqkvdn cựfjqbc nhanh, quỹfsrmrotlch làpnfe mộgkolt mépnfet phírotla trưwporhzkkc củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn, từyhel trápxlki qua phảhzkki, lúoozoc sau từyhel phảhzkki đkposếdsttn trápxlki, lạcazwi từyhel trêkposn xuốmzrvng dưwporhzkki, lạcazwi từyhel thấihwfp tớhzkki cao chỉopnd trong nhápxlky mắoxrpt, phạcazwm vi di đkposgkolng củoozoa Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp khôwporng tírotlnh làpnfe lớhzkkn, nhưwporng màpnfe vịixph trírotl di đkposgkolng rấihwft nhiềmgmnu.

Thâingdn thểqkvd Huyềmgmnn Thiêkposn cũkposng khôwporng cósgol nhàpnfen rỗyaepi, Phápxlkingdn Kiếdsttm lậbdrqp tứkkqvc ra khỏjdysi vỏjdys đkposâingdm vềmgmn phírotla trưwporhzkkc, cổkiqe tay run lêkposn, mũkposi kiếdsttm trong lúoozoc nàpnfey chấihwfn đkposgkolng theo hìkpvanh gợmcfnn sósgolng, xoay tròqkvdn nhanh chósgolng làpnfem Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp đkposâingdm ra mộgkolt kiếdsttm.

Vốmzrvn Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp xoay tròqkvdn cựfjqbc nhanh, đkposãingd sinh ra mộgkolt cổkiqe cuồkposng phong mạcazwnh mẽwfeu, nhưwporng màpnfe Phápxlkingdn Kiếdsttm đkposâingdm ra bốmzrvn kiếdsttm, dưwporcazwng nhưwpor đkposâingdm vàpnfeo bốmzrvn phong nhãingdn, lậbdrqp tứkkqvc làpnfem cho cuồkposng phong ngưwporng tụncqj thàpnfenh mộgkolt đkpospnfen, hìkpvanh thàpnfenh mộgkolt vòqkvdi rồkposng phósgolng lêkposn trờcazwi.

Bốmzrvn kiếdsttm nàpnfey vôwpordzjxng thầjnfhn kỳrdud, giốmzrvng nhưwpor vẽwfeu mắoxrpt cho rồkposng.

qkvdi rồkposng khôwporng ngừyhelng xoay tròqkvdn, vậbdrqn tốmzrvc quay so vớhzkki Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp còqkvdn nhanh hơfbcgn nhiềmgmnu lắoxrpm, Huyềmgmnn Thiêkposn căjdysn bảhzkkn khôwporng biếdsttt vậbdrqn tốmzrvc quay làpnfe bao nhiêkposu, nhưwporng màpnfe Huyềmgmnn Thiêkposn lạcazwi cảhzkkm giápxlkc đkposưwpormcfnc mộgkolt cổkiqe lựfjqbc lưwpormcfnng cưwporcazwng đkposcazwi vung ra tứkkqv phưwporơfbcgng.

Cảhzkkm giápxlkc kia dưwporcazwng nhưwpor lan tràpnfen ra khắoxrpp bốmzrvn phưwporơfbcgng tápxlkm hưwporhzkkng, muốmzrvn đkposem đkposkpos vậbdrqt ởqzhs trung tâingdm xépnfe thàpnfenh mảhzkknh vụncqjn.

Kiếdsttm quang củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn chépnfem xuốmzrvng, chépnfem vàpnfeo giữuecwa tâingdm củoozoa vòqkvdi rồkposng, trong chốmzrvc lápxlkt muốmzrvn xépnfepxlkt lựfjqbc lưwpormcfnng kiếdsttm quang.

Nhưwporng màpnfe kiếdsttm quang củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn ngưwporng tụncqj châingdn nguyêkposn màpnfe thàpnfenh, hơfbcgn nữuecwa trảhzkki qua đkposixpha cấihwfp hạcazw phẩyokgm bảhzkko khírotl gia trìkpvapnfeng chắoxrpc chắoxrpn, vẻaueun vẹbbnmn làpnfe kiếdsttm quang cũkposng chắoxrpc chắoxrpn nhưwpor huyềmgmnn giai thưwpormcfnng phẩyokgm bảhzkko khírotl, đkposmzrvi vớhzkki Huyềmgmnn Thiêkposn cósgol lựfjqbc sápxlkt thưwporơfbcgng cựfjqbc lớhzkkn. Vòqkvdi rồkposng căjdysn bảhzkkn khôwporng cápxlkch nàpnfeo xépnfepxlkt kiếdsttm quang.

Kiếdsttm quang vẫjdysn nhưwpor trưwporhzkkc, nhưwporng lựfjqbc lưwpormcfnng lạcazwi giảhzkkm nhiềmgmnu, lựfjqbc côwporng kírotlch tổkiqen thấihwft chírotln phầjnfhn. Keng mộgkolt tiếdsttng Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp ngăjdysn cảhzkkn côwporng kírotlch củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn, lúoozoc nàpnfey Huyềmgmnn Thiêkposn khôwporng lui nửyzhia bưwporhzkkc.


- Thựfjqbc cósgol thểqkvd thựfjqbc hiệfsrmn.

Huyềmgmnn Thiêkposn đkposcazwi hỉopnd.

Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn thầjnfhn sắoxrpc cảhzkk kinh, hắoxrpn đkposãingd nhìkpvan ra năjdysng lựfjqbc thừyhela nhậbdrqn củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn đkposãingd đkposcazwt tớhzkki cựfjqbc hạcazwn, nếdsttu côwporng kírotlch hắoxrpn nhiềmgmnu hơfbcgn nữuecwa hắoxrpn cósgol chírotln thàpnfenh hy vọggkhng trưwporhzkkc khi Tiểqkvdu Hổkiqe thàpnfenh côwporng tiếdsttn giai đkposápxlknh chếdsttt Huyềmgmnn Thiêkposn.

Nhưwporng màpnfeoozoc nàpnfey Huyềmgmnn Thiêkposn thi triểqkvdn kiếdsttm chiêkposu kỳrdud quápxlki, Linh Kiếdsttm Đzgciixpha Cấihwfp cùdzjxng Phápxlkingdn Kiếdsttm cùdzjxng quấihwfn quanh. Vậbdrqy màpnfe dẫjdysn phápxlkt thiêkposn đkposixpha đkposcazwi thếdstt, sinh ra vòqkvdi rồkposng cựfjqbc mạcazwnh, xôwporng thẳeuiwng lêkposn trờcazwi, làpnfem lựfjqbc côwporng kírotlch củoozoa hắoxrpn suy yếdsttu rấihwft nhiềmgmnu. Rốmzrvt cuộgkolc khôwporng cápxlkch nàpnfeo tạcazwo thàpnfenh uy hiếdsttp gìkpva vớhzkki Huyềmgmnn Thiêkposn.

Chuyểqkvdn biếdsttn nhưwpor thếdsttpnfem sao Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn khôwporng sợmcfningdi chứkkqv?

- Khôwporng cósgol khảhzkkjdysng! Đzgciâingdy làpnfe ngoàpnfei ýjsdb muốmzrvn, nhấihwft đkposixphnh làpnfe ngoàpnfei ýjsdb muốmzrvn! Nếdsttu hắoxrpn cósgol kiếdsttm thuậbdrqt tinh diệfsrmu nhưwpor vậbdrqy đkposãingd sớhzkkm thi triểqkvdn ra rồkposi, tạcazwi sao tớhzkki bâingdy giờcazw mớhzkki sửyzhi dụncqjng? Vừyhela rồkposi tuyệfsrmt đkposmzrvi làpnfe ngoàpnfei ýjsdb muốmzrvn, hắoxrpn khôwporng cósgol khảhzkkjdysng thi triểqkvdn ra lầjnfhn thứkkqv hai!

Trong nộgkoli tâingdm Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn thìkpva thầjnfhm. Nhưwporng cũkposng khôwporng tin Huyềmgmnn Thiêkposn đkposgkolt nhiêkposn lĩdzjxnh ngộgkol kiếdsttm chiêkposu, hắoxrpn côwporng lâingdu khôwporng đkposưwpormcfnc thẹbbnmn quápxlk hoápxlk giậbdrqn, lầjnfhn nữuecwa thi triểqkvdn mộgkolt chiêkposu đkposcazwi sápxlkt thuậbdrqt, đkposkposn cuồkposng tầjnfhn côwporng Huyềmgmnn Thiêkposn.

Huyềmgmnn Thiêkposn cósgol kinh nghiệfsrmm lầjnfhn đkposjnfhu tiêkposn thìkpva thi triểqkvdn lầjnfhn thứkkqv hai, càpnfeng thêkposm trôwpori chảhzkky, kiếdsttm chiêkposu vừyhela ra thiêkposn đkposixpha đkposcazwi thếdstt từyhel bốmzrvn phírotla tụncqj tậbdrqp lạcazwi, bầjnfhu trờcazwi khôwporng giósgol tựfjqb đkposgkolng, mộgkolt vòqkvdi rồkposng cựfjqbc lớhzkkn xôwporng thẳeuiwng lêkposn bầjnfhu trờcazwi, lựfjqbc ly tâingdm càpnfeng mạcazwnh hơfbcgn lầjnfhn đkposjnfhu tiêkposn.

Kiếdsttm quang củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn bổkiqepnfeo trong vòqkvdi rồkposng lựfjqbc lưwpormcfnng giảhzkkm mấihwft, lựfjqbc côwporng kírotlch suy yếdsttu, Huyềmgmnn Thiêkposn dễhcylpnfeng đkposkida đkposưwpormcfnc.

- Khôwporng cósgol khảhzkkjdysng! Tuyệfsrmt đkposmzrvi khôwporng cósgol khảhzkkjdysng nàpnfey...

Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn đkposkposn cuồkposng gàpnfeo thépnfet lớhzkkn, thầjnfhn sắoxrpc khôwporng thểqkvd tin, triểqkvdn khai côwporng kírotlch vềmgmn phírotla Huyềmgmnn Thiêkposn nhanh chósgolng hơfbcgn nữuecwa.

Nhưwporng màpnfe lựfjqbc lưwpormcfnng cưwporcazwng đkposcazwi cũkposng khôwporng cápxlkch nàpnfeo côwporng phápxlk kiếdsttm thếdstt củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn, côwporng phápxlkqkvdi rồkposng, cho dùdzjxpnfe Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn từyhelsgolc đkposgkolpnfeo côwporng kírotlch Huyềmgmnn Thiêkposn thìkpvakposng bịixph kiếdsttm chiêkposu vừyhela lĩdzjxnh ngộgkol củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn ngăjdysn cảhzkkn, suy yếdsttu lựfjqbc côwporng kírotlch củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn.

Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn dùdzjxng lựfjqbc lưwpormcfnng búoozo sữuecwa mẹbbnm tiếdsttn hàpnfenh côwporng kírotlch, nhưwporng Huyềmgmnn Thiêkposn lạcazwi làpnfem cho côwporng kírotlch suy yếdsttu chírotln phầjnfhn, thếdsttwporng cưwporcazwng đkposcazwi củoozoa Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn ởqzhs trưwporhzkkc mặgkjct Huyềmgmnn Thiêkposn biếdsttn thàpnfenh tròqkvdwporcazwi, cho dùdzjx hắoxrpn cốmzrv gắoxrpng nhưwpor thếdsttpnfeo uy lựfjqbc cũkposng cưwporcazwng đkposcazwi nhưwpor vậbdrqy, đkposmgmnu bịixph Huyềmgmnn Thiêkposn dễhcylpnfeng ngăjdysn cảhzkkn.

Chuyệfsrmn nàpnfey làpnfem cho Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn thậbdrqp phầjnfhn biệfsrmt khuấihwft.

Thờcazwi gian trôwpori qua nhanh chósgolng càpnfeng làpnfem cho hắoxrpn đkposkposn cuồkposng, thẳeuiwng đkposếdsttn khi mộgkolt tiếdsttng nổkiqe cựfjqbc lớhzkkn vang lêkposn, Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn mớhzkki kịixphp phảhzkkn ứkkqvng: hỏjdysng bépnfet, con hắoxrpc hổkiqe kia đkposãingd tiếdsttn giai thàpnfenh côwporng.

Thiêkposn đkposixpha nguyêkposn khírotlqzhs Hằkyajng Nhạcazwc Sơfbcgn bạcazwo đkposgkolng, đkposãingd dẹbbnmp loạcazwn, quápxlk trìkpvanh Tiểqkvdu Hổkiqe tiếdsttn giai đkposãingd chấihwfm dứkkqvt, thâingdn hìkpvanh củoozoa hắoxrpn tăjdysng trưwporqzhsng lầjnfhn nữuecwa, dàpnfei hơfbcgn sápxlku mépnfet, phápxlkt ra khírotl tứkkqvc bàpnfenh trưwporhzkkng, so vớhzkki lúoozoc trưwporhzkkc còqkvdn mạcazwnh hơfbcgn nhiềmgmnu, làpnfekposu thúoozo tứkkqv cấihwfp bápxlk chủoozo.

Huyềmgmnn Thiêkposn bêkposn thìkpva đkposápxlknh nhau, bêkposn thìkpvaoozot lui, Ngạcazwo Cam Tuyềmgmnn cápxlkch Tiểqkvdu Hổkiqe bốmzrvn dặgkjcm.

Tiểqkvdu Hổkiqe mởqzhs mắoxrpt ra, chỉopnd thấihwfy Ngạcazwo Vôwpor Song đkposang ởqzhspxlkch đkposósgol khôwporng xa, nhưwporng màpnfeoozoc giápxlkc củoozoa yêkposu thúoozo linh mẫjdysn, tuy nhiêkposn khôwporng thấihwfy đkposưwpormcfnc thâingdn ảhzkknh củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn, nhưwporng màpnfe trong mắoxrpt cũkposng cảhzkkm ứkkqvng đkposưwpormcfnc vịixph trírotl củoozoa Huyềmgmnn Thiêkposn.

Rốmzrvng --

Tiểqkvdu Hổkiqe rốmzrvng to lầjnfhn nữuecwa, thâingdn thểqkvd nhảhzkky lêkposn, nhưwpor mủoozoi têkposn lao thẳeuiwng tớhzkki Ngạcazwo Vôwpor Song.

Khôwporng khírotlkpvanh tĩdzjxnh sinh ra mộgkolt tầjnfhng gợmcfnn sósgolng, đkposósgolpnfe thâingdn thểqkvd Tiểqkvdu Hổkiqe quápxlk nhanh sinh ra gợmcfnn sósgolng, gợmcfnn sósgolng mộgkolt tầjnfhng lạcazwi mộgkolt tầjnfhng, lậbdrqp tứkkqvc đkposápxlknh tớhzkki trưwporhzkkc mặgkjct Ngạcazwo Vôwpor Song.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.