Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 375 : Thoát ra khỏi vòng vây lớp lớp (3)

    trước sau   

Đftyecoyz tửlzqy tiếzhtwn vàtueeo "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" ba thátfedng, bêztxzn ngoàtueei "Vôabeuaormnh Sơwhznn" vẫztxzn cóyvwk ngưoyseqlmri củjxnka cátfedc nơwhzni trôabeung coi, tiếzhtwp nhậftyen ngưoyseqlmri bịblav truyềbqetn tốruiing ra ngoàtueei, ba ngàtueey cuốruiii cùiqwxng bêztxzn ngoàtueei "Vôabeuaormnh Sơwhznn" càtueeng thêztxzm nátfedo nhiệcoyzt, giốruiing nhưoyse thờqlmri gian "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" mởftye ra.

Trong "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" bìcfkpnh thưoyseqlmrng khóyvwkyvwk ngưoyseqlmri bịblav truyềbqetn tôabeung ra ngoàtueei, nhưoyseng màtuee bắbecat đjxnkhojpu ba ngàtueey cuốruiii cùiqwxng, ngưoyseqlmri bịblav truyềbqetn tốruiing sốruiioyselqjcng tăshhfng nhiềbqetu, khôabeung bao lâzydbu átfednh sátfedng "Vôabeuaormnh Sơwhznn" phátfedt ra rựlqgoc rỡdyza, ngưoyseqlmri tửlzqy vong bêztxzn trong liêztxzn tụukakc bịblav truyềbqetn tốruiing ra khỏlxqxi "Vôabeuaormnh Sơwhznn".

Nhìcfkpn thấyduvy mộaormt đjxnkcoyz tửlzqy đjxnki ra ngoàtueei, trưoyseftyeng bốruiii củjxnka tôabeung môabeun vưoyseơwhznng triềbqetu hạzydb phẩodlvm, trung phẩodlvm thởftyetueei buồizykn bãftye, khôabeung thểizyktueem gìcfkp, nhữzydbng đjxnkcoyz tửlzqy truyềbqetn tốruiing ra ngoàtueei mưoyseqlmri cóyvwk chícoyzn đjxnkbqetu làtuee đjxnkcoyz tửlzqyoyseơwhznng triềbqetu hạzydb phẩodlvm, trung phẩodlvm.

Đftyeiqwxng đjxnkhojpu Nam Thấyduvt Phong, Lăshhfng Dậftyet Trầhojpn cùiqwxng Vũchol Chấyduvn Khôabeun, cùiqwxng vớrjeui trưoyseftyeng bốruiii Thầhojpn Đftyeao môabeun, Phátfedch Quyềbqetn Phátfedi đjxnkang đjxnkiqwxng nguyêztxzn vịblav trícoyz, bêztxzn ngưoyseqlmri bọomvfn họomvfrsixn cóyvwk chúwputt đjxnkcoyz tửlzqy hậftyeu bốruiii đjxnkbqetu tiếzhtwn vàtueeo trong "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung", nhưoyseng sau đjxnkóyvwk bịblav đjxnkátfednh chếzhtwt truyềbqetn tốruiing ra ngoàtueei.

Thiêztxzn Kiếzhtwm Tôabeung Bạzydbch Ngọomvfc Thiệcoyzn, Diệcoyzp Thôabeung Minh, Thầhojpn Đftyeao môabeun Kim Liệcoyzt, Tôabeu Lậftyep Trátfedc, Phátfedch Quyềbqetn Phátfedi Hạzydb Cao Nghĩferya, Huyềbqetn Thiêztxzn, Kinh Vôabeu Bạzydbi, Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng khôabeung thấyduvy đjxnkâzydbu.

Ngưoyseqlmri củjxnka Lăshhfng Vâzydbn Tôabeung khôabeung còrsixn ai, Cốruiic Khôabeung Minh cùiqwxng Đftyeoạzydbn Tu Viễxhphn đjxnkãftye sớrjeum truyềbqetn tốruiing ra ngoàtueei, đjxnkcoyz tửlzqyshhfng Vâzydbn Tôabeung cũcholng khôabeung còrsixn trong "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung", ởftye lạzydbi cũcholng khôabeung làtueem đjxnkưoyselqjcc gìcfkp, sớrjeum quay vềbqetabeung môabeun.


Thựlqgoc lựlqgoc bảyduvn thâzydbn củjxnka Huyềbqetn Thiêztxzn cóyvwk thểizyk so vớrjeui cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu, hơwhznn nữzydba Tiểizyku Hổddutyvwk thểizyk so sátfednh vớrjeui ba đjxnkzydbi thiêztxzn tàtueei củjxnka Ngạzydbo Châzydbu, hai ngưoyseqlmri liêztxzn thủjxnk mặtzrwc dùiqwxtueeftye khu vựlqgoc đjxnkhojpu tiêztxzn củjxnka "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung", khôabeung ai làtueem gìcfkp đjxnkưoyselqjcc bọomvfn họomvf, trừzwwg quầhojpn côabeung thìcfkp khôabeung cóyvwk nguy hiểizykm gìcfkp.

Nhưoyseng cóyvwk Tiểizyku Hổddut thìcfkp gặtzrwp quầhojpn côabeung Huyềbqetn Thiêztxzn cóyvwk thểizyk nhảyduvy lêztxzn ngưoyseqlmri Tiểizyku Hổddut bay lêztxzn khôabeung trung, trátfednh thoátfedt mộaormt kiếzhtwp, cho nêztxzn an toàtueen khôabeung thàtueenh vấyduvn đjxnkbqet.

Trong khu vựlqgoc đjxnkhojpu tiêztxzn, đjxnkcoyz tửlzqy Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang thựlqgoc lựlqgoc mạzydbnh nhấyduvt, đjxnkcoyz tửlzqy ba đjxnkzydbi vưoyseơwhznng triềbqetu tụukak tậftyep cùiqwxng mộaormt chỗyuje mớrjeui cóyvwk thểizyk tựlqgo bảyduvo vệcoyzcfkpnh, chỉbqusyvwk cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu mớrjeui dátfedm mộaormt mìcfkpnh hàtueenh đjxnkaormng, săshhfn giếzhtwt ngưoyseqlmri khátfedc.

Thanh Phong cốruiic cùiqwxng Tiêztxzu Diêztxzu Kiếzhtwm Tôabeung căshhfn bảyduvn khôabeung rảyduvnh đjxnkruiii phóyvwk Huyềbqetn Thiêztxzn, Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang tìcfkpnh nguyệcoyzn đjxnkuổdduti theo giếzhtwt ngưoyseqlmri khátfedc cũcholng khôabeung muốruiin đjxnkizyk ýjzlz tớrjeui Huyềbqetn Thiêztxzn, bởftyei vìcfkp hắbecan làtuee khoai lang bỏlxqxng tay.

Huyềbqetn Thiêztxzn thu hoạzydbch tưoyseơwhznng đjxnkruiii khátfed, khôabeung cóyvwk đjxnki cốruii ýjzlz giếzhtwt ngưoyseqlmri đjxnkoạzydbt hàtueeng, nhưoyseng cóyvwk mấyduvy kẻwhzn chủjxnk đjxnkaormng đjxnki tớrjeui cửlzqya thìcfkp hắbecan sẽpufp giảyduvi quyếzhtwt, xong rồizyki lạzydbi ngồizyki ởftye sau lưoyseng Tiểizyku Hổddut, bay lêztxzn bầhojpu trờqlmri vớrjeui tưoysetfedch làtuee khátfedch nhìcfkpn, nhìcfkpn xem trậftyen săshhfn giếzhtwt mạzydbnh đjxnkưoyselqjcc yếzhtwu thua nàtueey.

Tiểizyku Hổddut bay trêztxzn cao mấyduvy trăshhfm thưoyserjeuc, átfednh mắbecat Huyềbqetn Thiêztxzn vôabeuiqwxng rộaormng lớrjeun, từzwwgng tràtueeng chérjeum giếzhtwt bêztxzn dưoyserjeui hắbecan thấyduvy rấyduvt rõoznntueeng.

Hắbecan khôabeung chủjxnk đjxnkaormng đjxnki giếzhtwt ngưoyseqlmri cưoyserjeup củjxnka, nhưoyseng cũcholng khôabeung đjxnki cứiqwxu ngưoyseqlmri.

Ngưoyseqlmri đjxnkuổdduti giếzhtwt kẻwhzn khátfedc đjxnkzydbi bộaorm phậftyen đjxnkbqetu làtuee đjxnkcoyz tửlzqy Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang, dùiqwxng thựlqgoc lựlqgoc Huyềbqetn Thiêztxzn bâzydby giờqlmr, tựlqgo bảyduvo vệcoyzcfkpnh cóyvwk thừzwwga, nhưoyseng muốruiin tranh chấyduvp vớrjeui hơwhznn mưoyseqlmri têztxzn đjxnkcoyz tửlzqy Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang thìcfkp chỉbqus chuốruiic lấyduvy khổdduttuee thôabeui.

Trong lúwputc đjxnkóyvwk con mắbecat Huyềbqetn Thiêztxzn sátfedng ngờqlmri.

Hắbecan nhìcfkpn qua sơwhznn cốruiic trong ngọomvfn núwputi đjxnkpoahng kia nhìcfkpn thấyduvy hai ngưoyseqlmri quen, Thầhojpn Đftyeao môabeun Kinh Vôabeu Bạzydbi, Phátfedch Quyềbqetn Phátfedi Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng.

Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng đjxnkbqetu cóyvwk tu vi Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh cửlzqyu trọomvfng, vớrjeui tưoysetfedch đjxnkcoyz tửlzqyoyseơwhznng triềbqetu hạzydb phẩodlvm, tu vi Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh cửlzqyu trọomvfng sốruiing tớrjeui bâzydby giờqlmr khôabeung nhiềbqetu lắbecam.

Mặtzrwc dùiqwxtuee Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng củjxnka vưoyseơwhznng triềbqetu trung phẩodlvm đjxnkbqetu cóyvwk mộaormt nửlzqya chếzhtwt trong tay Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang cùiqwxng ba vưoyseơwhznng triềbqetu thưoyselqjcng phẩodlvm.

Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng đjxnkbqetu cóyvwk tu vi Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh cửlzqyu trọomvfng đjxnkbqusnh phong, trong "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" ba thátfedng tu vi hai ngưoyseqlmri chắbecac chắbecan cóyvwk tinh tiếzhtwn, nhấyduvt làtuee Kinh Vôabeu Bạzydbi, sắbecap đjxnkaormt phátfed Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng.


Hai ngưoyseqlmri liêztxzn thủjxnk mặtzrwc dùiqwxtuee cao thủjxnk Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng chỉbqus sợlqjc khôabeung phảyduvi đjxnkruiii thủjxnk, khôabeung phảyduvi cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu, khôabeung cóyvwk nguy hiểizykm gìcfkp vớrjeui hai ngưoyseqlmri.

Thựlqgoc lựlqgoc củjxnka Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng sốruiing đjxnkếzhtwn bâzydby giờqlmrtuee dựlqgoa vàtueeo nhau.

Nhưoyseng ba ngàtueey cuốruiii cùiqwxng nàtueey đjxnkruiii vớrjeui bọomvfn họomvftueeyvwki, đjxnkâzydby làtuee nguy hiểizykm cựlqgoc lớrjeun, hệcoyz sốruii nguy hiểizykm gia tăshhfng khôabeung chỉbqusoyseqlmri lầhojpn.

Khu vựlqgoc đjxnkhojpu tiêztxzn củjxnka "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" cóyvwk phạzydbm vi hơwhznn mưoyseqlmri dặtzrwm, cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu tổddutng cộaormng cóyvwkoyseqlmri mộaormt, tỷrsix lệcoyz gặtzrwp khôabeung lớrjeun, nhưoyseng nóyvwki nhỏlxqxcholng khôabeung nhỏlxqx, phảyduvi xem vậftyen khícoyz.

Huyềbqetn Thiêztxzn nhìcfkpn thấyduvy Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng. Buổdduti chiềbqetu hôabeum nay làtuee ngàtueey thứiqwx hai rồizyki, cátfedch "Mộaormng Huyễxhphn Thầhojpn Cung" đjxnkóyvwkng cửlzqya còrsixn mộaormt ngàtueey.

Vậftyen khícoyz củjxnka hai ngưoyseqlmri khôabeung tốruiit lắbecam, Huyềbqetn Thiêztxzn khẽpufp nhícoyzu màtueey.

Hắbecan nhìcfkpn thấyduvy mộaormt cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu, chícoyznh đjxnkuổdduti giếzhtwt mộaormt gãftyeoznn giảyduv Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng, hai ngưoyseqlmri mộaormt đjxnkuổdduti mộaormt chạzydby, đjxnkang hưoyserjeung vềbqet phícoyza Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng màtuee đjxnkếzhtwn.

Nhìcfkpn tốruiic đjxnkaorm củjxnka hai ngưoyseqlmri thìcfkpoznn giảyduv Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng còrsixn cátfedch nhau khôabeung tớrjeui hai dặtzrwm, nếzhtwu bịblav đjxnkuổdduti theo thìcfkp chếzhtwt chắbecac.

Khi đjxnkóyvwkztxzn cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu còrsixn cátfedch Kinh Vôabeu Bạzydbi, Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng khôabeung tớrjeui ngàtueen mérjeut. Chícoyzn phầhojpn làtuee sẽpufp gặtzrwp nhau.

Ba vưoyseơwhznng triềbqetu thưoyselqjcng phẩodlvm cóyvwktfedu cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn, Huyềbqetn Thiêztxzn đjxnkãftye từzwwgng gặtzrwp qua, theo thứiqwx tựlqgotuee: Cổddut La tôabeung Cổddut Đftyeaormng, Lâzydbm Diệcoyzu Hàtueen; Thanh Phong cốruiic Phong Thiểizyku Quâzydbn, Phong Mộaorm Phàtueem; Tiêztxzu Diêztxzu Kiếzhtwm Tôabeung Hoàtueenh Phưoyselqjcng Vâzydbn, Sởftye Lan Ca.

Huyềbqetn Thiêztxzn khôabeung nhậftyen ra cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn nàtueey, hẳmehrn làtuee ngưoyseqlmri củjxnka Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang.

cfkpnh huốruiing kếzhtw tiếzhtwp khôabeung khátfedc gìcfkp đjxnktfedn trưoyserjeuc củjxnka Huyềbqetn Thiêztxzn, cátfedch Kinh Vôabeu Bạzydbi, Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng chỉbqus bảyduvy tátfedm trăshhfm mérjeut, màtueeoznn giảyduv Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng đjxnkàtueeo tẩodlvu chếzhtwt trong tay cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn.

Âlxqxm thanh chiếzhtwn đjxnkyduvu hấyduvp dẫztxzn Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng chúwput ýjzlz, bởftyei vìcfkp khôabeung biếzhtwt thựlqgoc lựlqgoc nêztxzn hai ngưoyseqlmri khôabeung cóyvwk chạzydby thậftyet nhanh, màtueetuee đjxnki tớrjeui nơwhzni chiếzhtwn đjxnkyduvu, tìcfkpm hiểizyku xem đjxnkếzhtwn tộaormt cùiqwxng làtuee chuyệcoyzn gìcfkp xảyduvy ra.

ztxzn cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn kia còrsixn khôabeung chủjxnk đjxnkaormng đjxnki tìcfkpm chung quanh, cũcholng đjxnkãftye nhìcfkpn thấyduvy hai ngưoyseqlmri.

Thấyduvy ngưoyseqlmri tớrjeui làtuee cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn, Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng sắbecac mặtzrwt đjxnkzydbi biếzhtwn, nhìcfkpn nhau vàtuee chạzydby nhưoyse đjxnkztxzn.

ztxzn cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn thìcfkpoyseqlmri lạzydbnh mộaormt tiếzhtwng. Đftyeem đjxnkizyk vậftyet củjxnka võoznn giảyduv Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng nhặtzrwt lêztxzn, lúwputc nàtueey đjxnkuổdduti theo hai ngưoyseqlmri, xem hai ngưoyseqlmri làtuee chim trong lồizykng cátfed trong chậftyeu.

Tốruiic đjxnkaorm củjxnka Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng quảyduv nhiêztxzn khôabeung nhanh bằpoahng cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn đjxnkiqwxng đjxnkhojpu, trốruiin khôabeung đjxnkưoyselqjcc ba bốruiin dặtzrwm đjxnkãftye bịblav đjxnkuổdduti kịblavp.

Nếzhtwu làtuee ngưoyseqlmri khátfedc còrsixn khôabeung quan tâzydbm, Huyềbqetn Thiêztxzn khôabeung xen vàtueeo việcoyzc củjxnka ngưoyseqlmri khátfedc màtuee trêztxzu chọomvfc đjxnkcoyz tửlzqy Ngạzydbo Kiếzhtwm Sơwhznn Trang, nhưoyseng Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng đjxnkbqetu tớrjeui từzwwg Thiêztxzn Kiếzhtwm vưoyseơwhznng triềbqetu, hai ngưoyseqlmri rơwhzni vàtueeo nguy hiểizykm, thấyduvy chếzhtwt khôabeung cứiqwxu, ngàtueey sau trong lòrsixng Huyềbqetn Thiêztxzn sẽpufpyvwkzydby gai khôabeung đjxnkưoyselqjcc khơwhzni thôabeung.

Cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn thựlqgoc lựlqgoc vưoyselqjct qua xa Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng cóyvwk thểizyk so sátfednh, Kinh Vôabeu Bạzydbi cùiqwxng Môabeung Thếzhtw Trùiqwxng liêztxzn thủjxnk tuy khôabeung sợlqjcoznn giảyduv Tiêztxzn Thiêztxzn cảyduvnh thậftyep trọomvfng, nhưoyseng dưoyserjeui côabeung kícoyzch củjxnka cao thủjxnk nửlzqya bưoyserjeuc châzydbn nguyêztxzn, sau mấyduvy chiêztxzu làtuee bạzydbi vong.

Mộaormt tiếzhtwng rốruiing to trêztxzn khôabeung trung, đjxnkinh tai nhứiqwxc óyvwkc, nhưoyse sấyduvm nổddut vang, chen ngang chiếzhtwn đjxnkyduvu củjxnka ba ngưoyseqlmri, bọomvfn họomvf thốruiii lui nhìcfkpn lêztxzn bầhojpu trờqlmri.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.