Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 308 : Hội võ Tứ Tông (3)

    trước sau   

Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh nóatoji:

- Chỉatylhvrn ngẫajtuu nhiêdkuln gặtlhwp Hoàhvrnng Thiêdkuln màhvrn thômxhgi, nhìlfxjn nữmyfe nhâkrmfn đplzwóatoj ưymaprtznc chừddeqng cũueywng mớrtzni hai mưymapơhoyvi bốxcpjn hai mưymapơhoyvi lăwuvgm, tu vi chỉatyl mớrtzni tớrtzni tiêdkuln thiêdkuln cảopehnh lụkmgqc trọkmgqng. Nhưymapng màhvrn đplzwmwje cảopehm giáiqquc cóatojlfxj đplzwóatoj khômxhgng đplzwúzkusng, võraho giảopeh tiêdkuln thiêdkuln cảopehnh, tuyệmwjet đplzwxcpji khômxhgng cóatoj khíxcpj chấktdvt nhưymap củolixa nàhvrnng vậqwuny. Tuy đplzwmwjezkusp ởxiaz trong bóatojng tốxcpji rấktdvt xa chỗlfxj đplzwóatoj, nhưymapng màhvrn đplzwmwjeatoj mộthrgt loạdwvqi cảopehm giáiqquc nàhvrnng ta biếqwunt rõraho sựqwtn hiệmwjen hữmyfeu củolixa đplzwmwje.

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn cóatoj chúzkust nghi hoặtlhwc nóatoji:

- Ýhdms củolixa ngưymapơhoyvi làhvrnhvrnng ẩuqidn dấktdvu tu vi củolixa mìlfxjnh, cóatoj thểzsdnrtznn hơhoyvn cảopeh ngưymapơhoyvi nữmyfea sao?

Áxiaznh mắnnxxt củolixa Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh cóatoj chúzkust kinh hãpcymi nóatoji:

- Còrtznn xa hơhoyvn nữmyfea. Bêdkuln ngoàhvrni cơhoyv thểzsdn củolixa Hoàhvrnnh Tiệmwjem Vâkrmfn xuấktdvt hiệmwjen mộthrgt hộthrg thểzsdnhvrnn hàhvrno quang, làhvrn mộthrgt đplzwdwvqo kiếqwunm ýkqqo củolixa Hoàhvrnnh Chíxcpjnh Dưymapơhoyvng lưymapu lạdwvqi cơhoyv thểzsdn hắnnxxn, biếqwunn ảopeho thàhvrnnh thậqwunt, sưymap huynh ngưymapơhoyvi cóatoj biếqwunt, kiếqwunm ýkqqo biếqwunn ảopeho thàhvrnnh thậqwunt, đplzwáiqqung sợatoj đplzwếqwunn cỡducfhvrno, cho dùkbyv khômxhgng cóatoj lựqwtnc lưymapatojng chi nguyêdkuln, nhưymapng mộthrgt íxcpjt đplzwdwvqo kiếqwunm ýkqqoymapu lạdwvqi, cũueywng đplzwolix ngăwuvgn cảopehn sựqwtnmxhgng kíxcpjch liêdkuln tụkmgqc mấktdvy canh giờnijv củolixa tiêdkuln thiêdkuln cảopehnh võraho giảopeh, nhưymapng Hoàhvrnng Thiêdkuln cùkbyvng Hắnnxxc Hổducf, lạdwvqi chỉatylmxhgng kíxcpjch cóatoj bốxcpjn lầwuvgn, trong lúzkusc đplzwóatojiqqui màhvrnn hàhvrno quang đplzwóatoj liềcroln bịsdtl vỡducfiqqut, mộthrgt đplzwdwvqo kiếqwunm ýkqqo do Hoàhvrnnh Chíxcpjnh Dưymapơhoyvng lưymapu lạdwvqi chỉatyl trong nháiqquy mắnnxxt liềcroln tiêdkulu táiqqun, màhvrn đplzwmwje quảopeh quyếqwunt Hoàhvrnng Thiêdkuln cùkbyvng Hắnnxxc Hổducf kia khômxhgng thểzsdnhvrno làhvrnm vỡducf, màhvrnxiaz đplzwâkrmfy khômxhgng cóatoj ngưymapnijvi nàhvrno kháiqquc nhưymap vậqwuny chỉatylatoj thểzsdnhvrn bạdwvqch y nữmyfe tửkbyv kia màhvrn thômxhgi, nhưymapng lúzkusc ấktdvy nàhvrnng lạdwvqi ởxiaz phíxcpja xa ngoàhvrni ngàhvrnn méhcwtt, cho nêdkuln đplzwmwje khômxhgng thểzsdnhvrno nhìlfxjn thấktdvy nàhvrnng ta ra tay nhưymap thếqwunhvrno, nếqwunu thậqwunt làhvrn trong lúzkusc đplzwóatojhvrnng ra tay liềcroln pháiqqu vỡducf đplzwưymapatojc kiếqwunm ýkqqo củolixa Hoàhvrnnh Chíxcpjnh Dưymapơhoyvng, nhưymap vậqwuny íxcpjt nhấktdvt nàhvrnng cũueywng làhvrn thiêdkuln cảopehnh siêdkulu cấktdvp cưymapnijvng giảopeh.


- Mớrtzni hai mưymapơhoyvi bốxcpjn hai mưymapơhoyvi lăwuvgm tuổducfi đplzwãpcymhvrn thiêdkuln giai cảopehnh rồdabri sao? Ngoạdwvqi trừddeq nhữmyfeng thếqwun lựqwtnc thưymapatojng phẩuqidm đplzwwkmfng đplzwwuvgu ởxiaz Thầwuvgn Châkrmfu kia, thìlfxjxiaz đplzwsdtla phưymapơhoyvng kháiqquc cũueywng khômxhgng thểzsdn xuấktdvt hiệmwjen mộthrgt thiêdkuln tàhvrni nhưymap thếqwun, nàhvrnng tạdwvqi sao phảopehi giúzkusp Hoàhvrnng Thiêdkuln?

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn cảopehm thấktdvy kỳatyl quáiqqui hỏnclbi.

Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh lắnnxxc đplzwwuvgu, nóatoji:

- Đivodmwjeueywng khômxhgng biếqwunt, Hoàhvrnng Thiêdkuln lạdwvqi càhvrnng khômxhgng biếqwunt, hắnnxxn căwuvgn bảopehn khômxhgng biếqwunt bạdwvqch y nữmyfe tửkbyv kia, hộthrg thểzsdndkuln ngoàhvrni cơhoyv thểzsdn củolixa Hoàhvrnnh Tiệmwjem Vâkrmfn vừddeqa vỡducf, bạdwvqch y nữmyfe tửkbyv kia liềcroln biếqwunn mấktdvt, ngay cảopeh đplzwmwjeueywng khômxhgng cóatoj chúzkus ýkqqo đplzwếqwunn nàhvrnng rờnijvi đplzwi nhưymap thếqwunhvrno, trong lúzkusc đplzwóatoj liềcroln khômxhgng thấktdvy bóatojng dáiqqung củolixa nàhvrnng đplzwâkrmfu hếqwunt, thậqwunt làhvrn kỳatyl lạdwvq, cho dùkbyvhvrn thiêdkuln giai cưymapnijvng giảopeh rờnijvi đplzwi, vậqwuny thìlfxj đplzwmwjeueywng sẽnnxx pháiqqut hiệmwjen ra mộthrgt chúzkust dấktdvu vếqwunt mớrtzni đplzwúzkusng chứwkmf.

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn nóatoji:

- Nghe ngưymapơhoyvi nóatoji nhưymap vậqwuny thìlfxj bạdwvqch y nữmyfe tửkbyv kia, khômxhgng chỉatyl đplzwdwvqt tớrtzni thiêdkuln giai cảopehnh màhvrn đplzwãpcymdkuln trong thiêdkuln giai cảopehnh, đplzwãpcym đplzwdwvqt tớrtzni cảopehnh giớrtzni cựqwtnc cao sao?

Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh nóatoji:

- Ừinjt! Đivodmwjeatoj loạdwvqi dựqwtn cảopehm nàhvrny.

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn nóatoji:

- Cảopehkbyvng đplzwktdvt Thầwuvgn Châkrmfu, cũueywng chưymapa từddeqng nghe nóatoji cóatoj mộthrgt nữmyfe tửkbyvhvrno nhưymap vậqwuny, hoặtlhwc cóatoj thựqwtnc lựqwtnc giốxcpjng nhưymap vậqwuny, thậqwunt đplzwúzkusng làhvrn kỳatyl quáiqqui, nhưymapng màhvrnhvrnng đplzwãpcym giúzkusp Hoàhvrnng Thiêdkuln íxcpjt nhấktdvt khômxhgng phảopehi đplzwsdtlch nhâkrmfn củolixa chúzkusng ta, nếqwunu đplzwiqqun khômxhgng ra thìlfxjkbyvng đplzwiqqun nữmyfea, Hoàhvrnng Thiêdkuln cũueywng làhvrn mộthrgt châkrmfn long, cóatoj lẽnnxx trêdkuln ngưymapnijvi hắnnxxn chômxhgn dấktdvu nhữmyfeng bíxcpj mậqwunt gìlfxj thìlfxj nhữmyfeng bíxcpj mậqwunt nàhvrny chúzkusng ta cũueywng khômxhgng thểzsdnhvrno biếqwunt đplzwưymapatojc, vìlfxj vậqwuny cũueywng khômxhgng cầwuvgn phảopehi miệmwjet màhvrni theo đplzwuổducfi làhvrnm chi cho cựqwtnc, thựqwtnc lựqwtnc củolixa Hoàhvrnng Thiêdkuln đplzwãpcymatoj thểzsdn chéhcwtm giếqwunt võraho giảopeh tiêdkuln thiêdkuln cảopehnah cửkbyvu trọkmgqng, nhưymap vậqwuny lúzkusc ởxiaz hộthrgi võraho tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn, đplzwzsdn hắnnxxn làhvrnm chủolix lựqwtnc đplzwi, hy vọkmgqng cóatoj thểzsdn bảopeho trụkmgq vịsdtl tríxcpj thứwkmf hai cho bảopehn tômxhgng, cóatoj thểzsdn đplzwwkmfng trưymaprtznc Lăwuvgng Văwuvgn Tômxhgng càhvrnng tốxcpjt, ừddeqm - - ? Hắnnxxn cóatoj thểzsdnhvrn Thiêdkuln vưymapơhoyvng thứwkmf 2 tiếqwunp theo rồdabri.

Huyềcroln Thiêdkuln tiếqwunn vàhvrno Nguyêdkuln Linh Cốxcpjc, rấktdvt nhanh liềcroln tớrtzni trưymaprtznc Tĩueywnh Trầwuvgn Lâkrmfu, nóatoji:

- Lăwuvgng Sưymap tổducf, Hoàhvrnng Thiêdkuln báiqqui kiếqwunn.

- Vàhvrno đplzwi!


Huyềcroln Thiêdkuln đplzwi vàhvrno trong Tĩueywnh Trầwuvgn Lâkrmfu, thấktdvy Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh đplzwãpcymxiaz trong đplzwóatoj, liềcroln theo thứwkmf tựqwtnhvrnnh lễqxie vớrtzni hai ngưymapnijvi.

Hai ngưymapnijvi mỉatylm cưymapnijvi phấktdvt tay, Lăwuvgng Dậqwunt Trầwuvgn nóatoji:

- Hoàhvrnng Thiêdkuln, ngưymapơhoyvi trởxiaz lạdwvqi thậqwunt đplzwúzkusng lúzkusc, lúzkusc nàhvrny làhvrn hộthrgi võraho tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn, tìlfxjnh hìlfxjnh bổducfn tômxhgng rấktdvt nghiêdkulm trọkmgqng, cóatoj thểzsdn bảopeho trụkmgq đplzwsdtla vịsdtl hay khômxhgng làhvrn toàhvrnn bộthrg nhờnijv ngưymapơhoyvi đplzwóatoj.

Huyềcroln Thiêdkuln nóatoji:

- Bạdwvqch sưymap huynh đplzwâkrmfu rồdabri, tu vi củolixa huynh ấktdvy đplzwãpcym đplzwthrgt pháiqqu đplzwếqwunn cửkbyvu trọkmgqng chưymapa?

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn nóatoji:

- Ba ngàhvrny trưymaprtznc đplzwãpcym đplzwthrgt pháiqqu xong, hiệmwjen tạdwvqi đplzwang củolixng cốxcpj tu vi, nhưymapng mấktdvy tam đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn kháiqquc đplzwcrolu cóatoj đplzwmwje tửkbyv đplzwdwvqt tớrtzni tiêdkuln thiêdkuln cảopehnh cửkbyvu trọkmgqng, ngưymapnijvi bưymaprtznc vàhvrno tiêdkuln thiêdkuln cửkbyvu trọkmgqng trễqxie nhấktdvt cũueywng đplzwãpcymhvrn ba tháiqqung trưymaprtznc, Bạdwvqch Ngọkmgqc Thiệmwjen làhvrn ngưymapnijvi yếqwunu nhấktdvt trong sốxcpj mấktdvy ngưymapnijvi bọkmgqn họkmgq, Thầwuvgn Đivodao vưymapơhoyvng triềcrolu cóatojymapnijvi tòrtzna đplzwdwvqi thàhvrnnh, đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn, vịsdtl tríxcpj mộthrgt, hai, ba bốxcpjn chia ra lấktdvy đplzwưymapatojc bốxcpjn, ba, hai, mộthrgt tòrtzna thàhvrnnh, cho nêdkuln chuyệmwjen tranh thứwkmf hạdwvqng rấktdvt quan trọkmgqng, liêdkuln quan tớrtzni tàhvrni nguyêdkuln củolixa tômxhgng mômxhgn trong vòrtznng năwuvgm năwuvgm sau đplzwóatoj.

Huyềcroln Thiêdkuln ômxhgm quyềcroln nóatoji:

- Lăwuvgng sưymap tổducfdkuln tâkrmfm, đplzwmwje tửkbyv chắnnxxc chắnnxxn sửkbyv dụkmgqng toàhvrnn lựqwtnc ứwkmfng phóatoj, bảopeho trụkmgq vịsdtl tríxcpj thứwkmf hai, rồdabri tranh giàhvrnnh vịsdtl tríxcpj thứwkmf nhấktdvt!

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn cưymapnijvi nóatoji:

- Thầwuvgn Đivodao mômxhgn cóatoj Kinh Vômxhg Bạdwvqi, còrtznn cóatojdkuln thiêdkuln tàhvrni yêdkulu nghiệmwjet Pháiqquch Đivodao Kim Liệmwjet mớrtzni nổducfi, cơhoyv hồdabrhvrn nắnnxxm chắnnxxc phầwuvgn bảopeho trụkmgq đplzwưymapatojc vịsdtl tríxcpj thứwkmf nhấktdvt rồdabri, Thiêdkuln Kiếqwunm Tômxhgng cóatoj thểzsdn bảopeho trụkmgq đplzwưymapatojc vịsdtl tríxcpj thứwkmf hai cũueywng làhvrn mộthrgt chuyệmwjen đplzwáiqqung vui mừddeqng.

Trong lòrtznng Huyềcroln Thiêdkuln quyếqwunt phảopehi tranh cho đplzwưymapatojc vịsdtl tríxcpj thứwkmf nhấktdvt, ngoàhvrni miệmwjeng thìlfxjatoji mộthrgt lầwuvgn cũueywng đplzwolix, nhiềcrolu hơhoyvn làhvrn dựqwtna vàhvrno thựqwtnc tếqwunhvrnhvrnnh đplzwthrgng, nóatoji:

- Đivodmwje tửkbyv lầwuvgn đplzwwuvgu tiêdkuln tham gia hộthrgi võraho tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn, trưymaprtznc kia cũueywng mớrtzni nghe nóatoji sơhoyv qua, hiệmwjen giờnijv vẫajtun cảopehm thấktdvy cóatoj chúzkust lạdwvq lẫajtum, Lăwuvgng sưymap tổducfatoj thểzsdnatoji kỹuqidhvrnng hơhoyvn cho đplzwmwje tửkbyv đplzwưymapatojc hay khômxhgng.

wuvgng Dậqwunt Trầwuvgn nóatoji:

- Hộthrgi võraho tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn, đplzwâkrmfy làhvrn quy củolix truyềcroln lạdwvqi từddeq mấktdvy trăwuvgm năwuvgm qua, cứwkmfwuvgm năwuvgm làhvrn tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn lạdwvqi pháiqqui đplzwmwje tửkbyv hậqwunu bốxcpji đplzwmwje nhấktdvt củolixa mìlfxjnh ra, đplzwzsdn tiếqwunn hàhvrnnh tỷiqquraho lầwuvgn thứwkmf nhấktdvt, dựqwtna theo bảopehng xếqwunp hạdwvqng tỷiqquraho, phâkrmfn phốxcpji nguồdabrn cung cấktdvp, tráiqqunh cho trong lúzkusc đplzwóatoj tứwkmf đplzwdwvqi tômxhgng mômxhgn giúzkusp nhau tranh đplzwktdvu, nhưymapng màhvrnxiaz tạdwvqi hộthrgi võraho Tứwkmfmxhgng lạdwvqi khômxhgng giốxcpjng nhưymap vậqwuny.

Nhãpcymn tìlfxjnh củolixa Huyềcroln Thiêdkuln sáiqqung lêdkuln:

- Tạdwvqi sao khômxhgng giốxcpjng nhưymap vậqwuny?

Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh nóatoji:

- Ngưymapơhoyvi cóatoj từddeqng nghe qua “Mộthrgng huyễqxien thầwuvgn cung” chưymapa?

Huyềcroln thiêdkuln lắnnxxc đplzwwuvgu.

Mạdwvqc Lưymapu Hàhvrnnh nóatoji:

- Đivodâkrmfy làhvrn mộthrgt thưymapatojng cổducf di chỉatyl nằnclbm trong ngạdwvqo châkrmfu cảopehnh, nằnclbm ởxiaz phíxcpja nam củolixa vômxhgopehnh sơhoyvn mạdwvqch nằnclbm sâkrmfu bêdkuln trong thưymapatojng phẩuqidm vưymapơhoyvng triềcrolu Cổducf la vưymapơhoyvng triềcrolu, nhìlfxjn từddeqdkuln ngoàhvrni vàhvrno thìlfxj giốxcpjng nhưymap mộthrgt tòrtzna cung đplzwiệmwjen, chiếqwunm diệmwjen tíxcpjch khoảopehng vàhvrni trăwuvgm méhcwtt vuômxhgng, thếqwun nhưymapng bêdkuln trong lạdwvqi cóatoj khômxhgng gian vômxhgkbyvng rộthrgng lớrtznn, núzkusi non sômxhgng nưymaprtznc, cáiqqui gìlfxj cầwuvgn cóatoj thìlfxj đplzwcrolu cóatoj, hệmwjet nhưymap mộthrgt thếqwun giớrtzni thu nhỏnclb, bêdkuln trong cóatoj chứwkmfa rấktdvt nhiềcrolu bảopeho khíxcpj, bíxcpjxcpjp, còrtznn cóatoj linh thảopeho sinh trưymapxiazng nữmyfea

mxhgueywnh Sơhoyvn hếqwunt sứwkmfc đplzwtlhwc biệmwjet, bìlfxjnh thưymapnijvng khômxhgng thấktdvy dấktdvu vếqwunt, vômxhg tung vômxhgopehnh, cứwkmf qua năwuvgm mưymapơhoyvi năwuvgm, sẽnnxx xuấktdvt hiệmwjen mộthrgt lầwuvgn, cung đplzwiệmwjen trêdkuln núzkusi, cũueywng sẽnnxxkbyvy theo màhvrn xuấktdvt hiệmwjen, võraho giảopehatoj thểzsdn tiếqwunn vàhvrno trong đplzwóatoj, tìlfxjm kiếqwunm cáiqquc loạdwvqi bảopeho vậqwunt, cóatoj thểzsdn mang ra ngoàhvrni, trong cung tuy rằnclbng bảopeho vậqwunt rấktdvt nhiềcrolu, nhưymapng màhvrnmxhgkbyvng hung hiểzsdnm, sáiqqut khíxcpj nặtlhwng nềcrol, tấktdvn cômxhgng ngưymapnijvi bưymaprtznc vàhvrno trong đplzwóatoj.

Nhưymapng màhvrn, võraho giảopeh tửkbyv vong ởxiazdkuln trong, cũueywng khômxhgng thậqwunt sựqwtn bịsdtl tửkbyv vong màhvrn sẽnnxx bịsdtl truyềcroln tốxcpjng ra bêdkuln ngoàhvrni, nhưymapng màhvrn tấktdvt cảopeh thu hoạdwvqch ởxiazdkuln trong đplzwcrolu biếqwunn mấktdvt, giốxcpjng nhưymap mộthrgt giấktdvc chiêdkulm bao vậqwuny, cho nêdkuln mọkmgqi ngưymapnijvi gọkmgqi tòrtzna cung đplzwiệmwjen nàhvrny “Mộthrgng huyễqxien thầwuvgn cung”, mỗlfxji lầwuvgn nóatoj mởxiaz ra làhvrnatoj mộthrgt lưymapatojng lớrtznn võraho giảopeh đplzwi vàhvrno tìlfxjm bảopeho vậqwunt.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.