Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 290 : Tu vi bạo trướng (2)

    trước sau   

Huyềeiqvn Thiêrgywn châbcqnn thâbcqnn từylinrgywn cạhltenh củcnyaa khốcjhwi lôppzai thi thứmmqk ba rấhltet nhanh hiệuzcxn lêrgywn, bàhgsan tay vỗyjpc mộhrwzt cásadri, mộhrwzt đredhhlteo xíkhaxch hồaiytng sắtzrrc hỏunfra diễbrmrm tựychka nhưfaaw liêrgywn hoa, từylinziqbng bàhgsan tay nổocct bắtzrrn ra, trong nhásadry mắtzrrt liềeiqvn rơoofni vàhgsao trêrgywn thâbcqnn thểlqog khốcjhwi lôppzai thi thứmmqk ba.

Thiêrgywn hỏunfra Huyềeiqvn cấhltep bàhgsai danh đredhuzcx nhịjoew Thấhltet Diễbrmrm Hồaiytng Liêrgywn, Tiêrgywn Thiêrgywn cảamwwnh võredh giảamww vừylina chạhltem phảamwwi liềeiqvn bịjoew thiêrgywu đredhcjhwt. Mặiceec dùychkhgsa Đylinjoewa giai cảamwwnh sơoofn kỳnpqhfaawaiytng giảamww, đredheiqvu sẽxfnk bịjoew Thấhltet Diễbrmrm Hồaiytng Liêrgywn làhgsam thưfaawơoofnng tổocctn.

Thếikzy nhưfaawng, Thấhltet Diễbrmrm Hồaiytng Liêrgywn rơoofni vàhgsao trêrgywn thâbcqnn thểlqogppzai thi, dĩwfvw nhiêrgywn khôppzang cóvtla nửzjoxa đredhiểlqogm hiệuzcxu quảamww, tựychka hồaiyt khôppzang tồaiytn tạhltei, khôppzang cóvtla nửzjoxa đredhiểlqogm phảamwwn ứmmqkng.

- Thâbcqnn thểlqogppzai thi nàhgsay, cưfaawaiytng đredhhltei đredhếikzyn biếikzyn thásadri, màhgsa ngay cảamww bảamwwo khíkhax Huyềeiqvn giai thưfaawbxfbng phẩcjhwm, Thấhltet Diễbrmrm Hồaiytng Liêrgywn cũamagng đredheiqvu cóvtla thểlqog rấhltet nhanh thiêrgywu đredhcjhwt, khôppzang ngờaiyt lạhltei khôppzang thểlqog thiêrgywu đredhcjhwt thâbcqnn thểlqog củcnyaa hắtzrrn?

Huyềeiqvn Thiêrgywn thấhltet kinh.

Bấhltet quásadr, thờaiyti gian khôppzang cho phénjqvp Huyềeiqvn Thiêrgywn suy nghĩwfvw nhiềeiqvu, khốcjhwi lôppzai thi thứmmqkfaaw, thứmmqkqcnvm, đredhaiytng thờaiyti hưfaawplqxng phíkhaxa hắtzrrn lao qua đredhâbcqny.


- Liềeiqvu mạhlteng -!

Huyềeiqvn Thiêrgywn âbcqnm thầrnudm cắtzrrn răqcnvng.

Hai khốcjhwi lôppzai thi đredhaiytng thờaiyti lao qua, mộhrwzt khốcjhwi lao thẳamwwng tớplqxi thâbcqnn thểlqog hắtzrrn. Mộhrwzt khốcjhwi khásadrc phong kíkhaxn đredhưfaawaiytng lui củcnyaa hắtzrrn, đredhlqog hắtzrrn khôppzang còziqbn chỗyjpc trásadrnh nénjqv.

Huyềeiqvn Thiêrgywn lầrnudn thứmmqk hai thi triểlqogn ra Quỷbxfbhakfnh Lưfaawu Tinh Bộhrwz, thâbcqnn ảamwwnh phâbcqnn ra hóvtlaa thàhgsanh tásadrm.

Trong thâbcqnm đredhhrwzng tốcjhwi đredhen truyềeiqvn ra mộhrwzt tia cưfaawaiyti nhạhltet, bảamwwy khốcjhwi lôppzai thi khásadrc, đredhaiytng thờaiyti hưfaawplqxng phíkhaxa Huyềeiqvn Thiêrgywn lao đredhếikzyn.

Huyềeiqvn Thiêrgywn huyễbrmrn ảamwwnh chỉhrwzvtlasadrm cásadri, màhgsappzai thi lao đredhếikzyn lạhltei cóvtla chíkhaxn khốcjhwi, vôppza luậkhaxn nhưfaaw thếikzyhgsao, Huyềeiqvn Thiêrgywn đredheiqvu trásadrnh nénjqv khôppzang khỏunfri bịjoewppzai thi tấhlten côppzang.

Mắtzrrt thấhltey tásadrm đredheiqvu phảamwwi đredheiqvu sắtzrrp bịjoewppzai thi bổocct trúgkbzng, Huyềeiqvn Thiêrgywn đredhhrwzt nhiêrgywn vung tay lêrgywn, mộhrwzt đredhhlteo kiếikzym quang tựychkziqbng bàhgsan tay nổocct bắtzrrn ra.

Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep xuấhltet hiệuzcxn!

Bảamwwy Huyềeiqvn Thiêrgywn trong đredhóvtla, đredhaiytng thờaiyti bổocct ra kiếikzym quang, đredheiqvu bịjoewppzai thi bổocct thàhgsanh phấhlten toásadri, hóvtlaa thàhgsanh hưfaawppza chỉhrwzvtla Huyềeiqvn Thiêrgywn ởqyzl phíkhaxa bêrgywn phảamwwi làhgsahgsa thựychkc thểlqog châbcqnn chíkhaxnh.

Kiếikzym quang lưfaawplqxt qua, thâbcqnn thểlqog khốcjhwi lôppzai thi vôppzaychkng kiêrgywn cốcjhw kia, trong sásadrt na mộhrwzt phâbcqnn thàhgsanh hai, bịjoew chénjqvm thàhgsanh hai nửzjoxa.

- Thậkhaxt sắtzrrc bénjqvn!

Trong lòziqbng Huyềeiqvn Thiêrgywn cảamww kinh, đredhcjhwi vớplqxi linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep nhậkhaxn đredhjoewnh lạhltei tăqcnvng lêrgywn mộhrwzt phẩcjhwm cấhltep mớplqxi.

Hắtzrrn sửzjox xuấhltet lựychkc lưfaawbxfbng toàhgsan thâbcqnn, dùychkng bảamwwo khíkhax Huyềeiqvn giai trung phẩcjhwm Trọbrmrng Nhạhltec Kiếikzym trảamwwm lêrgywn thâbcqnn thểlqogppzai thi, kếikzyt quảamww chỉhrwz chénjqvm ra mộhrwzt dấhlteu ấhlten cỡpybp sợbxfbi tóvtlac. Chíkhaxnh mìsadrnh bịjoew lựychkc phảamwwn chấhlten, chấhlten đredhếikzyn thổocct huyếikzyt. Màhgsa linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep lạhltei làhgsa dễbrmrhgsang làhgsam đredhưfaawbxfbc, đredhãxzch đredhem thâbcqnn thểlqogppzai thi chénjqvm thàhgsanh hai nửzjoxa.


Tuy rằlqogng linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep kiếikzym Huyềeiqvn Thiêrgywn chỉhrwzvtla thểlqog khốcjhwng chếikzyqyzl trong phạhltem vi mộhrwzt thưfaawplqxc tạhltei thâbcqnn thểlqog, nhưfaawng sựychk sắtzrrc bénjqvn trong côppzang kíkhaxch củcnyaa nóvtla, mặiceec dùychkhgsafaawaiytng giảamww Đylinjoewa giai cảamwwnh tớplqxi gầrnudn Huyềeiqvn Thiêrgywn cũamagng phảamwwi bịjoew mộhrwzt kiếikzym chénjqvm thàhgsanh hai nửzjoxa.

Cuốcjhwi cùychkng cũamagng cóvtla biệuzcxn phásadrp đredhcjhwi phóvtla vớplqxi lôppzai thi, Huyềeiqvn Thiêrgywn đredhhltei hỉhrwz.

Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep kia chénjqvm mộhrwzt khốcjhwi lôppzai thi, tinh thầrnudn ýrgyw niệuzcxm Huyềeiqvn Thiêrgywn khẽxfnk đredhhrwzng, Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep lậkhaxp tứmmqkc chuyểlqogn biếikzyn phưfaawơoofnng hưfaawplqxng, mộhrwzt kiếikzym quénjqvt ngang sang mộhrwzt khốcjhwi lôppzai thi khásadrc ởqyzlrgywn cạhltenh.

Khốcjhwi lôppzai thi nàhgsay đredhang hai tay hưfaawplqxng phíkhaxa Huyềeiqvn Thiêrgywn đredhâbcqnm đredhếikzyn, thiếikzyu chúgkbzt nữweyza sẽxfnk đredhâbcqnm trúgkbzng cásadri cổocct củcnyaa Huyềeiqvn Thiêrgywn, kếikzyt quảamww, lạhltei bịjoew Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep trựychkc tiếikzyp chénjqvm rơoofni đredhrnudu.

- Quásadr sắtzrrc bénjqvn....!

Trong lòziqbng Huyềeiqvn Thiêrgywn đredhhltei tásadrn thásadrn.

Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep mởqyzl ra thâbcqnn thểlqogppzai thi, dễbrmrhgsang tựychka nhưfaaw cắtzrrt đredhkhaxu hũamag vậkhaxy.

ppzai thi chỉhrwzvtla thâbcqnn thểlqog kiêrgywn cốcjhwhgsa lựychkc lưfaawbxfbng cưfaawaiytng giảamww Đylinjoewa giai cảamwwnh, nhưfaawng lạhltei khôppzang cóvtla châbcqnn nguyêrgywn, khôppzang thểlqogppzang kíkhaxch cựychk ly xa. Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep quảamww thựychkc chíkhaxnh làhgsa khắtzrrc tinh củcnyaa chúgkbzng, khi tớplqxi gầrnudn bêrgywn cạhltenh Huyềeiqvn Thiêrgywn mộhrwzt thưfaawplqxc, Huyềeiqvn Thiêrgywn liềeiqvn khốcjhwng chếikzy Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep mộhrwzt kiếikzym chénjqvm thàhgsanh hai nửzjoxa.

Huyềeiqvn Thiêrgywn đredhcjhwi mặiceet vớplqxi lôppzai thi, khôppzang cóvtla trásadrnh nénjqv, ngưfaawbxfbc lạhltei tấhlten côppzang, thâbcqnn thểlqog tựychka nhưfaaw thiểlqogm đredhiệuzcxn, cùychkng lôppzai thi tớplqxi gầrnudn thâbcqnn thểlqog.

Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep kiếikzym quang lưfaawplqxt qua, lôppzai thi đredheiqvu bịjoew mộhrwzt kiếikzym phâbcqnn thâbcqny.

Rấhltet nhanh, chíkhaxn cỗyjpcppzai thi, toàhgsan bộhrwz bịjoew Huyềeiqvn Thiêrgywn bổocct ra, ngãxzch hếikzyt xuốcjhwng đredhhltet, hoặiceec làhgsa bịjoew chénjqvm thàhgsanh hai nửzjoxa, hoặiceec đredhrnudu bịjoew chénjqvm đredhmmqkt, đredhrnudu vàhgsa thâbcqnn thểlqog đredheiqvu khôppzang nốcjhwi liềeiqvn vớplqxi nhau, khôppzang thểlqog bịjoew khốcjhwng chếikzy nữweyza.

- Trêrgywn ngưfaawaiyti củcnyaa ngưfaawơoofni khôppzang ngờaiyt lạhltei ẩcjhwn dấhlteu mộhrwzt thanh Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep, ha ha ha...Đylinâbcqny thậkhaxt đredhúgkbzng làhgsa vui vẻoofn ngoàhgsai ýrgyw muốcjhwn, xem ra ngưfaawơoofni đredhásadrng đredhlqog ta tựychksadrnh xuấhltet thủcnya rồaiyti đredhhltey.

Chíkhaxn khốcjhwi lôppzai thi đredheiqvu bịjoew Huyềeiqvn Thiêrgywn chénjqvm chếikzyt, thanh âbcqnm kia cũamagng khôppzang tứmmqkc giậkhaxn, lạhltei vang lêrgywn lầrnudn nữweyza.


Tiếikzyng nóvtlai vừylina dứmmqkt, mộhrwzt đredhhlteo bóvtlang đredhen liềeiqvn từylin trong thâbcqnm đredhhrwzng đredhen kịjoewt phi ra, thẳamwwng hưfaawplqxng Huyềeiqvn Thiêrgywn lao đredhếikzyn.

Chợbxfbt lóvtlae mộhrwzt cásadri, bóvtlang đredhen liềeiqvn đredhãxzch tớplqxi trưfaawplqxc mặiceet Huyềeiqvn Thiêrgywn, so vớplqxi tốcjhwc đredhhrwzppzang kíkhaxch củcnyaa lôppzai thi đredheiqvu phảamwwi muốcjhwn nhanh hơoofnn nhiềeiqvu lắtzrrm.

Huyềeiqvn Thiêrgywn căqcnvn bảamwwn khôppzang thểlqog trásadrnh thoásadrt ra.

Nhưfaawng Huyềeiqvn Thiêrgywn phảamwwn ứmmqkng ýrgyw niệuzcxm cũamagng khôppzang thểlqog so vớplqxi thâbcqnn thểlqog, theo tinh thầrnudn khẽxfnk đredhhrwzng khẽxfnk đredhhrwzng, Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep trong nhásadry mắtzrrt xuấhltet thểlqog, hưfaawplqxng phíkhaxa bóvtlang đredhen chénjqvm tớplqxi.

- Hắtzrrc hắtzrrc hắtzrrc - !

vtlang đredhen phásadrt sinh tiếikzyng cưfaawaiyti khinh miệuzcxt.

Linh kiếikzym Đylinjoewa cấhltep từylin trêrgywn ngưfaawaiyti bóvtlang đredhen chénjqvm qua, tựychka hồaiytvtlang đredhen kia chíkhaxnh làhgsa mộhrwzt đredhhlteo ảamwwnh, cũamagng khôppzang cóvtla thựychkc thểlqog, Huyềeiqvn Thiêrgywn cảamwwm giásadrc cásadri gìsadramagng khôppzang cóvtla chénjqvm đredhưfaawbxfbc.

vtlang đredhen kia trựychkc tiếikzyp lao đredhếikzyn trêrgywn ngưfaawaiyti Huyềeiqvn Thiêrgywn, cũamagng khôppzang cóvtla lựychkc côppzang kíkhaxch gìsadr cảamww, Huyềeiqvn Thiêrgywn chỉhrwz cảamwwm thấhltey mộhrwzt cổocct gióvtlasadrt phảamwwhgsao mặiceet. Bóvtlang đredhen đredhãxzch khôppzang thấhltey đredhâbcqnu, nhưfaawng trong cơoofn thểlqog đredhãxzchvtla mộhrwzt cổocct khíkhax tứmmqkc lạhltenh lẽxfnko.

- Hắtzrrn đredhãxzch chui vàhgsao ởqyzl trong thâbcqnn thểlqog ta rồaiyti sao?

Trong lòziqbng Huyềeiqvn Thiêrgywn cảamww kinh:

- Bóvtlang đredhen kia làhgsa đredhhgsan hưfaaw vậkhaxt, nhưfaawng cóvtla thểlqogvtlai chuyệuzcxn, chẳamwwng lẽxfnkhgsa tinh thầrnudn ýrgyw niệuzcxm củcnyaa ngưfaawaiyti nọbrmr? Nhưfaawng tinh thầrnudn ýrgyw niệuzcxm vôppzasadrnh vôppzafaawplqxng, làhgsam thếikzyhgsao mắtzrrt thưfaawaiytng cóvtla thểlqog thấhltey đredhưfaawbxfbc? Chẳamwwng lẽxfnkhgsa ngưfaawaiyti nàhgsay tu luyệuzcxn Thưfaawbxfbng Cổocct thầrnudn côppzang tăqcnvng cưfaawaiytng tinh thầrnudn ýrgyw niệuzcxm?

Khôppzang cho Huyềeiqvn Thiêrgywn làhgsam ra nhiềeiqvu phảamwwn ứmmqkng, thanh âbcqnm kia đredhãxzch từylin trong cơoofn thểlqog hắtzrrn vang lêrgywn:

- Khôppzang sai, thâbcqnn thểlqog ngưfaawơoofni, so vớplqxi trong tưfaawqyzlng tưfaawbxfbng củcnyaa ta tốcjhwt hơoofnn nhiềeiqvu lắtzrrm. Rấhltet hợbxfbp vớplqxi tâbcqnm ýrgyw củcnyaa ta, thậkhaxt khôppzang sai, hắtzrrc hắtzrrc hắtzrrc...!

vtlang đredhen kia nhậkhaxp thểlqog, Huyềeiqvn Thiêrgywn liềeiqvn cảamwwm giásadrc đredhưfaawbxfbc, thâbcqnn thểlqogvtla chúgkbzt khôppzang bịjoew tinh thầrnudn ýrgyw niệuzcxm củcnyaa mìsadrnh khốcjhwng chếikzy, hàhgsanh đredhhrwzng gian nan, đredhaiytng thờaiyti, loạhltei cảamwwm giásadrc nàhgsay càhgsang ngàhgsay càhgsang mãxzchnh liệuzcxt, hóvtlaa thàhgsanh châbcqnn thựychkc.

Huyềeiqvn Thiêrgywn vẫamagn khôppzang nhúgkbzc nhíkhaxch đredhmmqkng trêrgywn mặiceet đredhhltet, trừylin ýrgyw niệuzcxm cóvtla thểlqog chuyểlqogn đredhhrwzng. Thâbcqnn thểlqog đredhãxzch khôppzang thểlqog đredhhrwzng đredhkhaxy, vôppza luậkhaxn hắtzrrn muốcjhwn di đredhhrwzng nhưfaaw thếikzyhgsao, nhưfaawng thâbcqnn thểlqog vẫamagn khôppzang cóvtla chịjoewu nghe sai khiếikzyn.

Mộhrwzt cổocct lựychkc lưfaawbxfbng vôppzasadrnh đredhhrwzt nhiêrgywn từylin trong óvtlac Huyềeiqvn Thiêrgywn phásadrt sinh, Kiếikzym Ýgkbz nhịjoew giai bạhlteo phásadrt, trong sásadrt na lan tràhgsan toàhgsan thâbcqnn, khôppzang khíkhax xung quanh cũamagng xuấhltet hiệuzcxn sóvtlang gợbxfbn.

Tiếikzyng cưfaawaiyti trong cơoofn thểlqog tràhgsan đredhrnudy khinh miệuzcxt:

- Đylinâbcqny làhgsasadri gìsadr? Đylinâbcqny làhgsa Kiếikzym Ýgkbz? Quảamww thựychkc quásadr yếikzyu, xem ta đredhem ngưfaawơoofni đredhoạhltet xásadr, ngưfaawơoofni sẽxfnk cảamwwm thụhcgk đredhưfaawbxfbc, lựychkc lưfaawbxfbng Kiếikzym Ýgkbz đredhhrwznh phong, hắtzrrc hắtzrrc hắtzrrc...!

Cảamwwm giásadrc lạhltenh lẽxfnko kia từylin từylinfaawplqxng lêrgywn đredhrnudu lan tràhgsan ra, từylin thâbcqnn thểlqog đredhếikzyn cổocct, rấhltet nhanh đredhếikzyn đredhrnudu, đredhi tớplqxi chỗyjpc mi tâbcqnm.

- Trởqyzl thàhgsanh khốcjhwi thâbcqnn thểlqog thứmmqk hai củcnyaa ta đredhi. Thiếikzyu niêrgywn! Ha ha ha...!

Thanh âbcqnm kia cưfaawaiyti ha ha, hưfaawng phấhlten khôppzang gìsadrsadrnh đredhưfaawbxfbc.

Tiếikzyng cưfaawaiyti dứmmqkt, mộhrwzt cổocct khíkhax tứmmqkc lạhltenh lẽxfnko liềeiqvn nhảamwwy vàhgsao trong mi tâbcqnm củcnyaa Huyềeiqvn Thiêrgywn,

faawfaawqyzlng củcnyaa Huyềeiqvn Thiêrgywn ngừylinng lạhltei, giờaiyt khắtzrrc nàhgsay, khôppzang chỉhrwzvtla thâbcqnn thểlqog, màhgsa ngay cảamww ýrgyw niệuzcxm đredheiqvu cóvtla mộhrwzt loạhltei cảamwwm giásadrc bấhltet đredhhrwzng.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.