Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 266 : Tiên Thiên trung kỳ (1)

    trước sau   

Chỉqosx thấshkay thâwrvxn hìtczynh Long Tửmxzs Nghiêjyopn khẽdljb đxvdevsibng, bỗgogzng mộvsibt cổbtwk uy áaorop cựgrzgc lớlqajn táaoron pháaorot ra, năwrvxm đxvdeaabju Long Ảgrzgnh trong chốukakc láaorot xuấshkat hiệhargn ởmxzs bốukakn phílvera Long Tửmxzs Nghiêjyopn, khắtczyc sâwrvxu vàmtyno thâwrvxn thểzeds củeknka nàmtynng.

Long Ảgrzgnh Quyềciwfn - - !

Long Tửmxzs Nghiêjyopn đxvdeáaoronh ra mộvsibt quyềciwfn, năwrvxm đxvdeijtko Long Ảgrzgnh xoay quanh cáaoronh tay nàmtynng, năwrvxm đxvdeaabju rồsegang tềciwf tụbtrw quyềciwfn phong.

Theo mộvsibt quyềciwfn nàmtyny đxvdeáaoronh ra, thâwrvxn thểzeds Long Tửmxzs Nghiêjyopn nhưsega mộvsibt pháaorot đxvdeijtkn pháaoroo, bỗgogzng bắtczyn vềciwf phílvera têjyopn cao thủeknkmtyn giáaoroo kia.

Khôtsucng khílver trong sơubwbn đxvdevsibng chợzcdot cuồsegang bạijtko, thâwrvxn thểzeds Long Tửmxzs Nghiêjyopn lưsegalqajt qua, khílversegau nhưsega đxvdeao, thạijtkch bílverch hai bêjyopn sơubwbn đxvdevsibng trong chốukakc láaorot nhưsega bịfyew đxvdeao mang chébtrwm qua, đxvdeshkat thạijtkch nhao nhao rơubwbi xuốukakng, cóijtk thểzeds thấshkay mộvsibt quyềciwfn nàmtyny đxvdeáaorong sợzcdo thếhargmtyno.

- Ngưsegaơubwbi làmtyn - - !


Trong mắtczyt têjyopn kia lộvsib vẻjhzk giậkhjpt mìtczynh, lựgrzgc chúczrr ýfyew trong chốukakc láaorot liềciwfn từaxbx thâwrvxn phậkhjpn Long Tửmxzs Nghiêjyopn chuyểzedsn dờqebhi đxvdeếhargn lựgrzgc lưsegazcdong mộvsibt quyềciwfn kia củeknka nàmtynng.

- Thầaabjn giáaoroo vôtsuc đxvdefyewch, thầaabjn côtsucng hộvsib thểzeds.

Cao thủeknkmtyn giáaoroo kia hôtsuc to mộvsibt tiếhargng.

Mộvsibt cổbtwk khílversegau màmtynu đxvdedmfv nhưsegaaorou bỗgogzng tuôtsucn ra, bao phủeknk chung quanh hắtczyn, khílver thếharg củeknka hắtczyn liềciwfn trưsegalqajng lêjyopn, bàmtyny tay tráaoroi vỗgogzmtyno mặyudmt tay phảmfhki, song chưsegamxzsng đxvdesegang thờqebhi đxvdeáaoronh vềciwf phílvera quyềciwfn Long Tửmxzs Nghiêjyopn.

Điaersegang thờqebhi, hắtczyn cao giọovrkng hôtsuc mộvsibt tiếhargng

- Long - - !

Bấshkat quáaoro, thanh âwrvxm củeknka hắtczyn liềciwfn ngừaxbxng lạijtki.

Tuyệhargt Ảgrzgnh kiếhargm pháaorop - - Phâwrvxn Thâwrvxn Thứcsgbc!

Huyềciwfn Thiêjyopn ngay lậkhjpp tứcsgbc sau khi Long Tửmxzs Nghiêjyopn ra tay liềciwfn ra tay, mộvsibt chiêjyopu tuyệhargt thuậkhjpt trong Tuyệhargt Ảgrzgnh kiếhargm pháaorop thi triểzedsn màmtyn ra, lựgrzgc chúczrr ýfyew củeknka cao thủeknkmtyn giáaoroo kia đxvdeciwfu ởmxzs trêjyopn mộvsibt quyềciwfn củeknka Long Tửmxzs Nghiêjyopn, chờqebh hắtczyn chúczrr ýfyew tớlqaji Huyềciwfn Thiêjyopn thìtczy Trọovrkng Nhạijtkc Kiếhargm đxvdeãdrou mang theo kiếhargm quang huyễsewcn lệharg chóijtki mắtczyt bổbtwk đxvdeếhargn trưsegalqajc mặyudmt hắtczyn.

Chỉqosxijtki ra mộvsibt chữyjfp ‘ Long ’ thìtczy thâwrvxn thểzeds hắtczyn đxvdeãdrou mộvsibt phâwrvxn thàmtynnh hai, bịfyew Trọovrkng Nhạijtkc Kiếhargm chébtrwm thàmtynnh hai nửmxzsa.

Lạijtki làmtyn mộvsibt cáaoroi cao thủeknk khinh thịfyew Huyềciwfn Thiêjyopn màmtyn chếhargt.

eknkng khôtsucng thểzeds tráaoroch cao thủeknkmtyn giáaoroo kia khôtsucng cóijtk chúczrr ýfyew đxvdeếhargn Huyềciwfn Thiêjyopn, thâwrvxn phậkhjpn Long Tửmxzs Nghiêjyopn vàmtyn lựgrzgc lưsegazcdong mộvsibt quyềciwfn kia đxvdeciwfu đxvdeeknk đxvdezeds khiếhargn hắtczyn khôtsucng thểzeds coi thưsegaqebhng, hai ngưsegaqebhi liêjyopn thủeknk, cao thủeknk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng cũeknkng phảmfhki lậkhjpp tứcsgbc bịfyew đxvdeáaoronh chếhargt.

Ngưsegaqebhi nàmtyny đxvdei đxvdeqebhi nhàmtyn ma, mấshkay hơubwbi thởmxzsciwf sau, chỉqosx nghe thấshkay sâwrvxu trong sơubwbn đxvdevsibng cũeknkng truyềciwfn ra mộvsibt tiếhargng hébtrwt lớlqajn:


- Thầaabjn giáaoroo vôtsuc đxvdefyewch, thầaabjn côtsucng hộvsib thểzeds.

Thanh âwrvxm tuy rằxgohng rấshkat lớlqajn, chứcsgbng minh tu vịfyew ngưsegaqebhi kia cựgrzgc cao, nhưsegang trong giọovrkng nóijtki đxvdeãdrouijtk vẻjhzk lo lắtczyng, chứcsgbng minh tìtczynh huốukakng rấshkat khôtsucng ổbtwkn.

Huyềciwfn Thiêjyopn vàmtyn Long Tửmxzs Nghiêjyopn liếhargc nhau, xem ra thựgrzgc lựgrzgc Vũeknk Chấshkan Khôtsucn quảmfhk nhiêjyopn đxvdeáaorong sợzcdo, cơubwb hồsega mộvsibt ngưsegaqebhi ứcsgbng phóijtk tấshkat cảmfhk cao thủeknk trong cứcsgb đxvdeiểzedsm Luyệhargn Huyếhargt Tàmtyn Giáaoroo, còhfgnn ởmxzsmtyno thếharg thưsegazcdong phong, cơubwb hồsega dễsewc nhưsega trởmxzsmtynn tay, khôtsucng ngưsegaqebhi nàmtyno cóijtk thểzeds đxvdefyewch.

Mặyudmc dùolwhmtyn thủeknkmtynnh cứcsgb đxvdeiểzedsm nàmtyny cũeknkng khôtsucng phảmfhki làmtyn đxvdeukaki thủeknk.

Giếhargt têjyopn cao thủeknkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng cuốukaki cùolwhng nàmtyny cũeknkng khôtsucng còhfgnn cóijtk ngưsegaqebhi nàmtyno đxvdei ra từaxbx thôtsucng đxvdeijtko hai bêjyopn kia.

Hai ngưsegaqebhi tiếhargp tụbtrwc ởmxzs lạijtki chờqebh, chiếhargn đxvdeshkau củeknka Vũeknk Chấshkan Khôtsucn hai ngưsegaqebhi khóijtkijtk thểzeds giúczrrp đxvdemqad, đxvdeàmtynnh phảmfhki thủeknkmxzs chỗgogzmtyny, khôtsucng cho ngưsegaqebhi Luyệhargn Huyếhargt Tàmtyn Giáaoroo đxvdeàmtyno thoáaorot.

Điaerãdrou qua hai mưsegaơubwbi hôtsuc hấshkap liềciwfn cóijtk tiếhargng bưsegalqajc châwrvxn từaxbx hai bêjyopn truyềciwfn đxvdeếhargn, hìtczynh nhưsegaijtkmtyni têjyopn võharg giảmfhk đxvdeang chạijtky nhưsega đxvdejyopn ra.

Huyềciwfn Thiêjyopn vàmtyn Long Tửmxzs Nghiêjyopn nhìtczyn hai bêjyopn, trong mắtczyt hai ngưsegaqebhi đxvdeciwfu khẽdljb giậkhjpt mìtczynh, trong thôtsucng đxvdeijtko hai bêjyopn tráaoroi phảmfhki cóijtk tấshkat cảmfhk ba gãdrouharg giảmfhk, bốukakn gãdrou tu vịfyewmtyn Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh trung kỳmqvk, nhưsegang hai bêjyopn mỗgogzi bêjyopn lạijtki cóijtk mộvsibt võharg giảmfhk tu vịfyew Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng.

Hai võharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng!

Huyềciwfn Thiêjyopn vàmtyn Long Tửmxzs Nghiêjyopn liêjyopn thủeknksegalqaji tìtczynh huốukakng đxvdevsibt nhiêjyopn khôtsucng kịfyewp đxvdeciwf phòhfgnng đxvdeáaoronh chếhargt mộvsibt gãdrouharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng cũeknkng khôtsucng khóijtk khăwrvxn.

Nhưsegang đxvdeukaki phóijtk hai gãdrouharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng thìtczy thựgrzgc lựgrzgc vẫwnnfn kébtrwm mộvsibt khoảmfhkng rấshkat lớlqajn.

ubwbn nữyjfpa, còhfgnn cóijtkmtyni têjyopn võharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh trung kỳmqvkmxzs đxvdeâwrvxy, đxvdeukaki vớlqaji hai ngưsegaqebhi cũeknkng cóijtk uy hiếhargp nhấshkat đxvdefyewnh.

Huyềciwfn Thiêjyopn thấshkap giọovrkng nóijtki:


- Khôtsucng nêjyopn bạijtko lộvsibharg kỹijpk, tậkhjpn lựgrzgc kébtrwo dàmtyni thờqebhi gian, kébtrwo dàmtyni khôtsucng nổbtwki thìtczy thôtsuci.

Long Ảgrzgnh Quyềciwfn củeknka Long Tửmxzs Nghiêjyopn hiểzedsn nhiêjyopn làmtyn mộvsibt loạijtki võharg kỹijpk mang tílvernh tiêjyopu chílver, vừaxbxa xửmxzs ra thâwrvxn phậkhjpn sẽdljb lậkhjpp tứcsgbc bạijtko lộvsib, vừaxbxa rồsegai têjyopn võharg giảmfhkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng kia vừaxbxa nhìtczyn thấshkay quyềciwfn pháaorop Long Tửmxzs Nghiêjyopn sửmxzs dụbtrwng liềciwfn nhậkhjpn ra đxvdeưsegazcdoc

Long Tửmxzs Nghiêjyopn nhẹjhzk gậkhjpt đxvdeaabju

Thâwrvxn hìtczynh Huyềciwfn Thiêjyopn bỗgogzng bắtczyn vềciwf phílvera trưsegalqajc, khôtsucng lùolwhi màmtyn tiếhargn tớlqaji, xôtsucng vềciwf phílvera mấshkay vịfyewharg giảmfhkmtyn giáaoroo ởmxzs phílvera trưsegalqajc

Mộvsibt cổbtwk lựgrzgc lưsegazcdong vôtsuctczynh từaxbx trong cơubwb thểzeds Huyềciwfn Thiêjyopn lậkhjpp tứcsgbc mãdrounh liệhargt màmtyn ra, lựgrzgc lưsegazcdong kiếhargm ýfyew nhịfyew giai bộvsibc pháaorot.

Mấshkay vịfyewharg giảmfhkmtyn giáaoroo phílvera trưsegalqajc đxvdecsgbng mũeknki chịfyewu sàmtyno, hai mắtczyt xôtsucng đxvdeaabjy lửmxzsa giậkhjpn, trong chốukakc láaorot hóijtka thàmtynnh kinh hãdroui, lựgrzgc lưsegazcdong kiếhargm ýfyew nhịfyew giai đxvdeukaki vớlqaji võharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh trung kỳmqvkmtynijtki cảmfhkm giáaoroc quáaoro mứcsgbc mãdrounh liệhargt, tinh thầaabjn ýfyew niệhargm khóijtkijtk thểzeds phâwrvxn biệhargt hưsega thậkhjpt, hãdroum sâwrvxu vàmtyno trong đxvdeóijtk

Kiếhargm ýfyew nhịfyew giai bộvsibc pháaorot, đxvdesegang thờqebhi Trọovrkng Nhạijtkc Kiếhargm trong tay Huyềciwfn Thiêjyopn cũeknkng lậkhjpp tứcsgbc chébtrwm xuốukakng

Kiếhargm quang nổbtwk bắtczyn màmtyn ra, trảmfhkm thẳjiocng tớlqaji ba ngưsegaqebhi phílvera trưsegalqajc.

- Hừaxbx

Mộvsibt tiếhargng hừaxbx tứcsgbc giậkhjpn vang lêjyopn, võharg giảmfhkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng xôtsucng lêjyopn phílvera trưsegalqajc nhấshkat lậkhjpp tứcsgbc đxvdeáaoronh trảmfhk, võharg đxvdeijtko ýfyew chílver hắtczyn khôtsucng kébtrwm, rấshkat nhanh liềciwfn phảmfhkn ứcsgbng lạijtki kịfyewp tứcsgbc trong côtsucng kílverch hưsegamfhko, mộvsibt đxvdeijtko kiếhargm quang kim sắtczyc đxvdeáaoronh vềciwf phílvera Huyềciwfn Thiêjyopn.

- Điaerâwrvxy làmtyn - - Kiếhargm kỹijpk củeknka võharg giảmfhk Điaeryudmng gia?

Huyềciwfn Thiêjyopn trong nộvsibi tâwrvxm cảmfhk kinh

Mộvsibt tiếhargng nổbtwk vang lêjyopn, mộvsibt cổbtwk lựgrzgc lưsegazcdong khổbtwkng lồsega phảmfhkn chấshkan màmtyn đxvdeếhargn thâwrvxn thểzeds Huyềciwfn Thiêjyopn, khiếhargn hắtczyn phảmfhki lui ra sau.

harg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng thựgrzgc lựgrzgc mạijtknh vưsegazcdot qua xa Huyềciwfn Thiêjyopn cóijtk thểzeds đxvdefyewch, nếhargu khôtsucng phảmfhki hắtczyn tu luyệhargn Cửmxzsu Điaeraoron Côtsucng, thểzeds chấshkat vôtsucolwhng cưsegaqebhng hãdroun, mộvsibt kiếhargm nàmtyny phảmfhkn chấshkan đxvdeeknk đxvdezeds khiếhargn cho hắtczyn phảmfhki bịfyew nộvsibi thưsegaơubwbng nghiêjyopm trọovrkng.

Trong khi Huyềciwfn Thiêjyopn lui vềciwf phílvera sau thìtczyharg giảmfhk Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng chợzcdot lóijtke lêjyopn phóijtkng ra ngoàmtyni sơubwbn đxvdevsibng nhưsega tia chớlqajp, chỉqosxsegau lạijtki mộvsibt đxvdeijtko thoạijtki ngữyjfp nghiếhargn răwrvxng nghiếhargn lợzcdoi:

- Hoàmtynng Thiêjyopn, mộvsibt ngàmtyny nàmtyno đxvdeóijtk ngưsegaơubwbi rơubwbi vàmtyno tay ta, ta sẽdljbczrrt gâwrvxn lộvsibt da ngưsegaơubwbi, nghiềciwfn xưsegaơubwbng thàmtynnh tro, Thiêjyopn Kiếhargm Tôtsucng diệhargt cảmfhk nhàmtyn củeknka ta, đxvdezcdoi đxvdeếhargn ngàmtyny máaorou tưsegaơubwbi bao phủeknk, Thiêjyopn Kiếhargm Tôtsucng xáaoroc chếhargt khắtczyp nơubwbi, máaorou chảmfhky thàmtynnh sôtsucng, Bắtczyc Mạijtkc Huyệhargn Hoàmtynng gia cũeknkng khôtsucng ngoạijtki lệharg...

harg giảmfhk Điaeryudmng gia tu vịfyew Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng chỉqosxijtk mộvsibt mìtczynh gia chủeknk Điaeryudmng gia, trong nộvsibi tâwrvxm Huyềciwfn Thiêjyopn lậkhjpp tứcsgbc sáaorong tỏdmfv, ngưsegaqebhi nàmtyny chílvernh làmtyn gia chủeknk Điaeryudmng gia.

jyopn kia, Long Tửmxzs Nghiêjyopn bởmxzsi vìtczy khôtsucng bạijtko lộvsib Long Ảgrzgnh Quyềciwfn, cũeknkng khôtsucng ngăwrvxn trởmxzsharg giảmfhkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng kia nêjyopn bịfyew hắtczyn xôtsucng qua phòhfgnng tuyếhargn, chạijtky thoáaorot ra ngoàmtyni.

Nếhargu gia chủeknk Điaeryudmng gia vàmtynharg giảmfhkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh thấshkat trọovrkng khôtsucng trốukakn, Huyềciwfn Thiêjyopn vàmtyn Long Tửmxzs Nghiêjyopn tuyệhargt đxvdeukaki khôtsucng phảmfhki làmtyn đxvdefyewch thủeknk, bấshkat quáaoro hai ngưsegaqebhi tựgrzga hồsega thầaabjn sắtczyc kinh hoảmfhkng, vôtsucwrvxm ham chiếhargn, mộvsibt lòhfgnng trốukakn chếhargt nêjyopn vừaxbxa bứcsgbc lui hai ngưsegaqebhi liềciwfn khôtsucng tiếhargp tụbtrwc côtsucng kílverch màmtyn nhanh chóijtkng chạijtky ra khỏdmfvi sơubwbn đxvdevsibng.

hfgnn lạijtki mấshkay vịfyewharg giảmfhkmtyn giáaoroo Tiêjyopn Thiêjyopn cảmfhknh trung kỳmqvkeknkng khôtsucng may mắtczyn nhưsega hai ngưsegaqebhi kia, bịfyew Huyềciwfn Thiêjyopn vàmtyn Long Tửmxzs Nghiêjyopn chébtrwm giếhargt.

Rấshkat nhanh, ởmxzswrvxu trong sơubwbn đxvdevsibng, mộvsibt tiếhargng kêjyopu thảmfhkm thiếhargt thêjyopsegaơubwbng vang lêjyopn, chiếhargn đxvdeshkau hạijtkmtynn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.