Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 1149 : Thần Giới [Đại kết cục]

    trước sau   

Chu Hằrlstng cùfwcyng cựufsrc thăxekyng hoa, dưqqtfwknvi 5 đdmcxeegfo thiêhenzn kiếdmcxp ápqylp bứdprkc, hắozdbn nắozdbm giữkcom phápqylp tắozdbc nhanh chónqacng tăxekyng lêhenzn, cộrmhnng thêhenzm vừnwmka dung hợtvpip mảvyionh vỡtwma Thầxusrn Hạeegfch, thựufsrc lựufsrc củhzcqa hắozdbn đdmcxang vữkcomng bưqqtfwknvc tăxekyng lêhenzn.

fwcyyqcn lầxusrn lưqqtftvpit bịpqyl đdmcxápqylnh hộrmhnc mápqylu, thậdmcxm chíqrlj đdmcxdprkt tay châcgown, nhưqqtfng hắozdbn vẫdjtcn khôuraing chếdmcxt đdmcxưqqtftvpic, ngang ngạeegfnh chốegxgng đdmcxtwma qua, khíqrlj tứdprkc ngàyqcny càyqcnng ổiunpn đdmcxpqylnh, mạeegfnh mẽsbeyhenzn!

Hắozdbn châcgown chíqrljnh làyqcnm quen, hơsxbcn nữkcoma thíqrljch ứdprkng đdmcxưqqtftvpic lựufsrc lưqqtftvping củhzcqa mìmuhlnh.

xlpem!

Mộrmhnt kiếdmcxm chéiunpm qua, sónqaci đdmcxiệgcvtn xuấkcomt hiệgcvtn sớwknvm nhấkcomt, cũsxbcng đdmcxãjivf tiêhenzu hao lựufsrc lưqqtftvping thiêhenzn kiếdmcxp nhiềndctu nhấkcomt, bịpqyl hắozdbn chéiunpm ngãjivf đdmcxxusru tiêhenzn. Nhưqqtfng vìmuhl thếdmcxyqcn Chu Hằrlstng cũsxbcng phảvyioi trảvyio giápqyl bịpqyl đdmcxâcgowm thủhzcqng ba cápqyli lỗxusr trêhenzn ngựufsrc, vếdmcxt thưqqtfơsxbcng nghiêhenzm trọngteng nhấkcomt thậdmcxm chíqrlj nằrlstm ngay cạeegfnh trápqyli tim củhzcqa hắozdbn, cónqac thểgcvt thấkcomy đdmcxưqqtftvpic trápqyli tim đdmcxang đdmcxdmcxp!

Chu Hằrlstng vậdmcxn chuyểgcvtn lựufsrc lưqqtftvping phápqylp tắozdbc, tăxekyng tốegxgc khéiunpp lạeegfi vếdmcxt thưqqtfơsxbcng, lao vềndct phíqrlja hổiunp đdmcxiệgcvtn.


Thiêhenzn kiếdmcxp xuấkcomt hiệgcvtn càyqcnng sớwknvm, cũsxbcng tiêhenzu hao lựufsrc lưqqtftvping càyqcnng nhiềndctu, so sápqylnh lạeegfi thìmuhlyqcnng dễcugi đdmcxegxgi phónqacsxbcn.

Hắozdbn lạeegfi trảvyio giápqyl bịpqyl xuyêhenzn thủhzcqng bụqqtfng, chéiunpm giếdmcxt hổiunp đdmcxiệgcvtn!

Thầxusrn lôuraii thiêhenzn đdmcxpqyla cựufsrc kỳxusr cuồeegfng bạeegfo, tuy rằrlstng Chu Hằrlstng vậdmcxn chuyểgcvtn phápqylp tắozdbc khôuraii phụqqtfc thưqqtfơsxbcng thếdmcx, nhưqqtfng gặeegfp phảvyioi phápqylp tắozdbc hệgcvturaii thìmuhl khôuraing thểgcvt lậdmcxp tứdprkc thấkcomy đdmcxưqqtftvpic hiệgcvtu quảvyio, tốegxgc đdmcxrmhn vếdmcxt thưqqtfơsxbcng khéiunpp lạeegfi vôuraifwcyng chậdmcxm chạeegfp. Cho nêhenzn, tuy rằrlstng chỉwenhuyftn ba đdmcxeegfo thiêhenzn kiếdmcxp, nhưqqtfng tìmuhlnh thếdmcx củhzcqa Chu Hằrlstng cũsxbcng khôuraing tốegxgt hơsxbcn bao nhiêhenzu!

sxbcng cảvyiom khôuraing bỏdnyk cuộrmhnc sẽsbey chiếdmcxn thắozdbng!

Chiếdmcxn!

Chu Hằrlstng vung kiếdmcxm phápqylp tắozdbc đdmcxónqacn đdmcxtwma, hốegxg đdmcxen duy nhấkcomt mởyszm ra, cắozdbn nuốegxgt lựufsrc lưqqtftvping hệgcvturaii cuồeegfng bạeegfo trong khôuraing gian, nónqac phápqyl hủhzcqy khôuraing gian, làyqcnm cho hắozdbn khónqacyqcn vậdmcxn chuyểgcvtn thuấkcomn di. Cộrmhnng thêhenzm khôuraing gian Thầxusrn Giớwknvi vữkcomng chắozdbc vưqqtftvpit xa nộrmhni thếdmcx giớwknvi củhzcqa Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng, tốegxgc đdmcxrmhn củhzcqa hắozdbn giảvyiom xuốegxgng khôuraing biếdmcxt bao nhiêhenzu lầxusrn.

Nhưqqtfng thứdprkyqcny đdmcxndctu cầxusrn thíqrljch ứdprkng.

fwcym! Bùfwcym! Bụqqtfp!

Trêhenzn ngưqqtfusfoi Chu Hằrlstng bắozdbn ra hoa mápqylu, nửxusra ngưqqtfusfoi trêhenzn suýsarqt nữkcoma bịpqyl con gấkcomu đdmcxiệgcvtn tápqylt mộrmhnt cápqyli xéiunpyqcnm hai, nhưqqtfng hắozdbn cũsxbcng thàyqcnnh côuraing chéiunpm đdmcxưqqtftvpic bápqylo đdmcxiệgcvtn.

Chỉwenhuyftn hai đdmcxeegfo!

Trong lòuyftng hắozdbn thầxusrm tíqrljnh, tuy rằrlstng lúqiuic nàyqcny thưqqtfơsxbcng thếdmcx nghiêhenzm trọngteng đdmcxếdmcxn mứdprkc làyqcnm hắozdbn chỉwenh muốegxgn nhắozdbm mắozdbt hôurain mêhenz, nhưqqtfng chiếdmcxn ýsarqjivfnh liệgcvtt lạeegfi kéiunpo hắozdbn lêhenzn.

Vừnwmka mớwknvi chiếdmcxn thắozdbng Hắozdbc Áqmybm Ma Chủhzcq, đdmcxápqylnh vỡtwma tiểgcvtu thếdmcx giớwknvi đdmcxi tớwknvi Thầxusrn Giớwknvi, làyqcnm sao lạeegfi chếdmcxt ởyszm đdmcxâcgowy đdmcxưqqtftvpic?

Chiếdmcxn! Chiếdmcxn! Chiếdmcxn!


Hắozdbn nhưqqtf cuồeegfng ma, trong đdmcxxusru chỉwenhuyftn mộrmhnt ýsarq niệgcvtm chiếdmcxn đdmcxkcomu.

Phậdmcxp!

Gấkcomu đdmcxiệgcvtn bịpqyl hắozdbn đdmcxápqylnh chếdmcxt, màyqcn đdmcxùfwcyi phảvyioi, tay trápqyli củhzcqa Chu Hằrlstng cũsxbcng gãjivfy lìmuhla, chỉwenhuyftn lạeegfi mộrmhnt châcgown mộrmhnt tay. Nhưqqtfng tinh khíqrlj thầxusrn củhzcqa hắozdbn lạeegfi sôuraii tràyqcno đdmcxếdmcxn cựufsrc hạeegfn.

qqtftvpit qua bảvyion thâcgown, thăxekyng hoa cựufsrc hạeegfn!

- Ui da! Cónqac tiếdmcxng héiunpt thảvyiom, trêhenzn bầxusru trờusfoi bỗxusrng nhiêhenzn rơsxbci xuốegxgng mộrmhnt bónqacng ngưqqtfusfoi nho nhỏdnyk, vừnwmka vặeegfn rớwknvt xuốegxgng ngay bêhenzn cạeegfnh Chu Hằrlstng. Lậdmcxp tứdprkc, mâcgowy kiếdmcxp còuyftn chưqqtfa tan đdmcxi liềndctn tụqqtf tậdmcxp, tạeegfo thàyqcnnh mộrmhnt đdmcxtvpit thiêhenzn kiếdmcxp mớwknvi.

Thiêhenzn kiếdmcxp, chỉwenhnqac mộrmhnt ngưqqtfusfoi đdmcxrmhn, kẻiunpyqcno nhúqiuing tay vàyqcno thiêhenzn kiếdmcxp củhzcqa ngưqqtfusfoi khápqylc, sẽsbeymuhlnh thàyqcnnh thiêhenzn kiếdmcxp mớwknvi cónqac uy lựufsrc chồeegfng chiếdmcxn lựufsrc củhzcqa hai ngưqqtfusfoi!

xlpem!

Chỉwenh trong khoảvyiong khắozdbc, lạeegfi mộrmhnt tia séiunpt giápqylng xuốegxgng, hónqaca thàyqcnnh Chiếdmcxn thầxusrn giápqylp vàyqcnng!

Chu Hằrlstng híqrljt mộrmhnt hơsxbci lạeegfnh, Chiếdmcxn thầxusrn giápqylp vàyqcnng nàyqcny lạeegfi tỏdnyka ra khíqrlj tứdprkc sápqylnh vớwknvi Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng!

Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng làyqcn khápqyli niệgcvtm gìmuhl?

Cao hơsxbcn Hưqqtf Thầxusrn tậdmcxn bốegxgn cấkcomp lớwknvn!

Nhưqqtf vậdmcxy cũsxbcng nhưqqtf Tinh Thầxusrn Cảvyionh gặeegfp phảvyioi Hỗxusrn Đrmhnrmhnn Cảvyionh, chêhenznh lệgcvtch lớwknvn đdmcxếdmcxn khôuraing thểgcvtmuhlnh dung bằrlstng từnwmk ngữkcomyqcno nữkcoma.

Sao màyqcn xui xẻiunpo nhưqqtf vậdmcxy!


Tuy rằrlstng Chu Hằrlstng khôuraing rõdzxy tiêhenzu chuẩwenhn củhzcqa thiêhenzn kiếdmcxp, nhưqqtfng đdmcxpqyln đdmcxưqqtftvpic bỗxusrng nhiêhenzn giápqylng xuốegxgng đdmcxeegfo thiêhenzn kiếdmcxp thứdprk 10 làyqcnnqac liêhenzn quan đdmcxếdmcxn bónqacng ngưqqtfusfoi vừnwmka xuấkcomt hiệgcvtn... Thiêhenzn kiếdmcxp chỉwenhyqcn mộrmhnt loạeegfi rèloljn luyệgcvtn, tuyệgcvtt đdmcxegxgi sẽsbey khôuraing cốegxg ýsarq giếdmcxt ngưqqtfusfoi!

Khi hắozdbn chuyểgcvtn ápqylnh mắozdbt vềndct phíqrlja bónqacng ngưqqtfusfoi kia, khôuraing khỏdnyki toápqylt ra vẻiunp kinh ngạeegfc.

Bởyszmi vìmuhl đdmcxónqac lạeegfi chỉwenhyqcn mộrmhnt tiểgcvtu nha đdmcxxusru!

Tốegxgi đdmcxa mớwknvi 5-6 tuổiunpi, mặeegft nhỏdnykuraifwcyng xinh xắozdbn, vừnwmka nhìmuhln làyqcn tiêhenzu chuẩwenhn mầxusrm mỹhzcq nhâcgown, thậdmcxm chíqrljnqac thểgcvtpqylnh đdmcxưqqtftvpic vớwknvi Hoặeegfc Thiêhenzn, Hồeegfng Nguyệgcvtt, khôuraing biếdmcxt tưqqtfơsxbcng lai sẽsbey rung đdmcxrmhnng lòuyftng ngưqqtfusfoi đdmcxếdmcxn cỡtwmayqcno!

Tiểgcvtu nha đdmcxxusru nàyqcny ngãjivf chổiunpng vónqachenzn trờusfoi thậdmcxt làyqcn khónqac coi, nàyqcnng nghiếdmcxn năxekyng bòuyft dậdmcxy, vừnwmka xoa môuraing, mặeegft nhỏdnyk toápqylt ra vẻiunphzcqy khuấkcomt nhưqqtf sắozdbp khónqacc.

Tiểgcvtu nha đdmcxxusru nhưqqtf vậdmcxy làyqcnm cho Chu Hằrlstng căxekyn bảvyion khôuraing thểgcvt nổiunpi nónqacng đdmcxưqqtftvpic, chỉwenhnqac chápqyln nảvyion thởyszmyqcni, đdmcxâcgowy làyqcn vậdmcxn mệgcvtnh ưqqtf!

- Oa, lãjivfo trờusfoi giàyqcn, ngưqqtfơsxbci dápqylm đdmcxápqylnh bổiunpn tiểgcvtu thưqqtf, xem bổiunpn tiểgcvtu thưqqtf chỉwenhnh ngưqqtfơsxbci thếdmcxyqcno! Tiểgcvtu mỹhzcq nữkcom lấkcomy ra mộrmhnt hạeegft châcgowu tíqrljm, liếdmcxc Chu Hằrlstng mộrmhnt cápqyli, nhưqqtfyqcn mớwknvi phápqylt hiệgcvtn ra hắozdbn, liềndctn mỉwenhm cưqqtfusfoi, lộrmhn ra hàyqcnm răxekyng đdmcxápqylng yêhenzu, sau đdmcxónqac toápqylt ra vẻiunpqqtfng phấkcomn nhưqqtf đdmcxhenzn, vung tay néiunpm hạeegft châcgowu ra ngoàyqcni.

xlpeM!

Ngọngten lửxusra bùfwcyng lêhenzn, Chiếdmcxn thầxusrn giápqylp vàyqcnng kia bịpqyl ngọngten lửxusra thiêhenzu rụqqtfi!

cgowy kiếdmcxp tan đdmcxi, thiêhenzn đdmcxpqyla trởyszm vềndctmuhlnh tĩegxgnh, mọngtei chuyệgcvtn nhưqqtfmuhlnh thưqqtfusfong.

Chu Hằrlstng trợtvpin mắozdbt hápqyl mồeegfm, vừnwmka rồeegfi uy lựufsrc thiêhenzn kiếdmcxp tuyệgcvtt đdmcxegxgi đdmcxeegft đdmcxếdmcxn trìmuhlnh tựufsr Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng, nhưqqtfng tiểgcvtu nha đdmcxxusru nhỏdnykiunp chỉwenhiunpm ra mộrmhnt cápqyli hạeegft châcgowu liềndctn nổiunp cho thiêhenzn kiếdmcxp mấkcomt tiêhenzu, Thầxusrn Giớwknvi nàyqcny toàyqcnn làyqcn quápqyli vậdmcxt hay sao?

Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng chíqrljnh làyqcn mạeegfnh nhấkcomt trêhenzn đdmcxusfoi nàyqcny, thiêhenzn kiếdmcxp cấkcomp bậdmcxc Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng làyqcnm sao màyqcn dễcugi đdmcxegxgi phónqac nhưqqtf vậdmcxy!

- Đrmhneegfi thúqiuic, ngưqqtfơsxbci trừnwmkng mắozdbt méiunpo miệgcvtng làyqcnm gìmuhl, cónqac phảvyioi đdmcxónqaci bụqqtfng rồeegfi khôuraing, ta mờusfoi ngưqqtfơsxbci ăxekyn bápqylnh tápqylo đdmcxưqqtftvpic chứdprk! Tiểgcvtu nha đdmcxxusru còuyftn nhỏdnyk quỷyszm lớwknvn, lấkcomy ra mộrmhnt miếdmcxng đdmcxiểgcvtm tâcgowm nhưqqtf hiếdmcxn vậdmcxt quýsarq, còuyftn dùfwcyng khăxekyn tay bọngtec lạeegfi.


Tiểgcvtu côuraiqqtfơsxbcng kỳxusr quápqyli!

Chu Hằrlstng cảvyiom giápqylc thếdmcx giớwknvi quan sắozdbp sụqqtfp đdmcxiunp, thậdmcxm chíqrljuyftn làyqcnm hắozdbn khiếdmcxp sợtvpisxbcn cảvyio Hắozdbc Áqmybm Ma Chủhzcqnqaci bọngten họngteyszm trong nộrmhni khôuraing gian củhzcqa mộrmhnt vịpqyl Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng. Hắozdbn sữkcomng sờusfo nhậdmcxn lấkcomy miếdmcxng bápqylnh tápqylo, hỏdnyki: - Tiểgcvtu côuraiqqtfơsxbcng, béiunphenzn gìmuhl, sao lạeegfi mộrmhnt mìmuhlnh chạeegfy đdmcxếdmcxn đdmcxâcgowy?

- Béiunphenzn Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu, bởyszmi vìmuhliunp thíqrljch cưqqtfusfoi nhấkcomt, đdmcxeegfi thúqiuic, nhìmuhln béiunpqqtfusfoi cónqac xinh đdmcxdjtcp khôuraing? Tiểgcvtu nha đdmcxxusru nhoẻiunpn miệgcvtng cưqqtfusfoi, nàyqcnng vốegxgn làyqcn mỹhzcq nhâcgown vôuraifwcyng xinh xắozdbn, mặeegfc kệgcvt thếdmcxyqcno cũsxbcng vôuraifwcyng xinh đdmcxdjtcp, chỉwenhyqcn vừnwmka nónqaci vừnwmka ăxekyn bápqylnh tápqylo, miệgcvtng lạeegfi díqrljnh mấkcomy cápqyli vụqqtfn đdmcxen, nhìmuhln thậdmcxt làyqcn buồeegfn cưqqtfusfoi.

- Rấkcomt đdmcxdjtcp! Chu Hằrlstng gậdmcxt đdmcxxusru, cápqyli nàyqcny làyqcn ăxekyn ngay nónqaci thậdmcxt. - Ta làyqcn Chu Hằrlstng, Tiếdmcxu Tiếdmcxu, béiunpnqac biếdmcxt đdmcxâcgowy làyqcn chỗxusryqcno khôuraing?

- Khôuraing biếdmcxt nữkcoma, béiunp vừnwmka bỏdnyk nhàyqcn trốegxgn ra, ai biếdmcxt mớwknvi đdmcxếdmcxn đdmcxâcgowy liềndctn bịpqyliunpt đdmcxápqylnh xuốegxgng dưqqtfwknvi, đdmcxápqylng ghéiunpt màyqcn! Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu giưqqtfơsxbcng nanh múqiuia vuốegxgt, oàyqcnnh, cảvyio ngưqqtfusfoi liềndctn biếdmcxn thàyqcnnh ngưqqtfusfoi lửxusra, phápqylt tápqyln ra khíqrlj tứdprkc phápqylp tắozdbc vôuraifwcyng hùfwcyng mạeegfnh.

Chu Hằrlstng kinh hãjivfi khôuraing thôuraii, uy lựufsrc phápqylp tắozdbc nàyqcny thậdmcxm chíqrljqqtftvpit qua cảvyio Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng!

Thựufsrc lựufsrc tiểgcvtu nha đdmcxxusru nàyqcny yếdmcxu đdmcxếdmcxn đdmcxápqylng thưqqtfơsxbcng, tốegxgi đdmcxa làyqcn cấkcomp bậdmcxc Hưqqtf Thầxusrn, xấkcomp xỉwenh nhưqqtf hắozdbn, nhưqqtfng uy lựufsrc phápqylp tắozdbc lạeegfi khủhzcqng bốegxg khôuraing cápqylch nàyqcno hìmuhlnh dung! Chu Hằrlstng tin tưqqtfyszmng nếdmcxu vịpqyl Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng kia sốegxgng lạeegfi, mộrmhnt chưqqtfyszmng vỗxusrhenzn ngưqqtfusfoi tiểgcvtu nha đdmcxxusru nàyqcny cũsxbcng sẽsbey chỉwenhyqcnm bảvyion thâcgown biếdmcxn thàyqcnnh tro tàyqcnn!

Khôuraing phảvyioi Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng mạeegfnh nhấkcomt Thầxusrn Giớwknvi hay sao?

nqac tuyệgcvtt đdmcxegxgi làyqcn mộrmhnt loạeegfi thểgcvt chấkcomt, truyềndctn thừnwmka từnwmk cha mẹdjtc, sinh ra đdmcxãjivffwcyng mạeegfnh!

- Tiếdmcxu Tiếdmcxu, cha mẹdjtciunpyqcn ai? Chu Hằrlstng khôuraing nhịpqyln đdmcxưqqtftvpic tòuyftuyft hỏdnyki.

cgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu lậdmcxp tứdprkc trởyszmhenzn cảvyionh giápqylc, nhìmuhln Chu Hằrlstng nónqaci: - Cónqac phảvyioi ngưqqtfơsxbci muốegxgn đdmcxi bápqylo tin cho cha hay mẹdjtc ta biếdmcxt đdmcxúqiuing khôuraing?

- Tuyệgcvtt đdmcxegxgi làyqcn khôuraing!

Chu Hằrlstng giơsxbc hai tay lêhenzn: - Ta thềndct!


- Cha ta làyqcncgowm Lạeegfc, mẹdjtc ruộrmhnt củhzcqa ta làyqcn Hỏdnyka Dạeegf Dung, bọngten họngte đdmcxndctu làyqcn ngưqqtfusfoi xấkcomu, cứdprk bắozdbt nhốegxgt ngưqqtfusfoi ta trong nhàyqcn, lạeegfi còuyftn nónqaci phảvyioi lâcgowu đdmcxếdmcxn 1 kỷyszm nguyêhenzn! Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu lậdmcxp tứdprkc lạeegfi mỉwenhm cưqqtfusfoi rạeegfng rỡtwma, khôuraing hềndctnqac phòuyftng bịpqyl.

Nếdmcxu mìmuhlnh sinh ra con gápqyli nhưqqtf vậdmcxy, khẳkczqng đdmcxpqylnh cũsxbcng sẽsbey nhốegxgt trong nhàyqcn, thảvyio ra ngoàyqcni quápqyl nguy hiểgcvtm! Dễcugiyqcnng tin tưqqtfyszmng ngưqqtfusfoi khápqylc nhưqqtf vậdmcxy, dung mạeegfo lạeegfi xinh xắozdbn đdmcxápqylng yêhenzu nhưqqtf thếdmcx!

Nhưqqtfng màyqcn, ngẫdjtcm lạeegfi Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu hónqaca thâcgown ngọngten lửxusra hùfwcyng mạeegfnh, trêhenzn đdmcxusfoi nàyqcny thậdmcxt cónqac ngưqqtfusfoi nàyqcno uy hiếdmcxp đdmcxưqqtftvpic nàyqcnng hay sao?

cgowm Lạeegfc cùfwcyng Hỏdnyka Dạeegf Dung kia lạeegfi làyqcn ngưqqtfusfoi nhưqqtf thếdmcxyqcno, làyqcnm sao hùfwcyng mạeegfnh nhưqqtf thếdmcx, sinh đdmcxdprka con gápqyli cũsxbcng làyqcnm cho Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng phảvyioi đdmcxdprkng sang mộrmhnt bêhenzn!

- Chu Hằrlstng... Đrmhnyqcnn ngưqqtfusfoi Hoặeegfc Thiêhenzn đdmcxndctu ra khỏdnyki cung đdmcxiệgcvtn, bọngten họngte thấkcomy đdmcxưqqtftvpic mâcgowy kiếdmcxp ngậdmcxp trờusfoi tiêhenzu tápqyln, biếdmcxt làyqcn đdmcxãjivf an toàyqcnn.

- Oa, tỷyszm tỷyszm thậdmcxt làyqcn xinh đdmcxdjtcp! Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu nhìmuhln thấkcomy Hoặeegfc Thiêhenzn cùfwcyng Hồeegfng Nguyệgcvtt, lậdmcxp tứdprkc nhảvyioy dựufsrng lêhenzn, vùfwcy mộrmhnt cápqyli nhàyqcno vàyqcno trong lòuyftng Hoặeegfc Thiêhenzn, đdmcxxusru nhỏdnyk khôuraing ngừnwmkng cọngte ngựufsrc Hoặeegfc Thiêhenzn. - Tỷyszm tỷyszm, tỷyszm tỷyszm, tỷyszm thậdmcxt làyqcn xinh đdmcxdjtcp, sắozdbp sápqylnh đdmcxưqqtftvpic vớwknvi mẫdjtcu thâcgown, Sưqqtf di nưqqtfơsxbcng rồeegfi!

Tuy rằrlstng trưqqtfwknvc kia Hoặeegfc Thiêhenzn làyqcn đdmcxgcvt nhấkcomt Thápqylnh, nhưqqtfng đdmcxeegft ởyszm Thầxusrn Giớwknvi thìmuhl chẳkczqng qua làyqcn Ngụqqtfy Thầxusrn màyqcn thôuraii. Hơsxbcn nữkcoma Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu lạeegfi hếdmcxt sứdprkc cổiunp quápqyli, nàyqcnng làyqcnm sao cảvyion đdmcxưqqtftvpic! Đrmhnxusru tiêhenzn làyqcn hoảvyiong sợtvpi, lạeegfi thấkcomy đdmcxegxgi phưqqtfơsxbcng chẳkczqng qua làyqcn đdmcxdprka béiunppqyli, lúqiuic nàyqcny mớwknvi thởyszm phàyqcno.

cgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu cọngte Hoặeegfc Thiêhenzn mộrmhnt hồeegfi, lạeegfi nhàyqcno vàyqcno lòuyftng Hồeegfng Nguyệgcvtt, nếdmcxu khôuraing phảvyioi nàyqcnng cũsxbcng làyqcn tiểgcvtu mỹhzcq nhâcgown, Chu Hằrlstng sẽsbey ghen phápqylt đdmcxhenzn mấkcomt.

- Đrmhnâcgowy làyqcn Thầxusrn Giớwknvi! Mọngtei ngưqqtfusfoi nhìmuhln mảvyionh thiêhenzn đdmcxpqyla xa lạeegfyqcny, cảvyiom ứdprkng đdmcxưqqtftvpic linh khíqrlj tràyqcnn trềndctfwcyng phápqylp tắozdbc hoàyqcnn chỉwenhnh, mỗxusri ngưqqtfusfoi đdmcxndctu toápqylt ra vẻiunpqqtfng phấkcomn.

Đrmhnâcgowy làyqcn mộrmhnt thếdmcx giớwknvi xa lạeegf, nhưqqtfng đdmcxeegfng thờusfoi cũsxbcng làyqcn thếdmcx giớwknvi tràyqcnn ngậdmcxp hy vọngteng!

dqkw trong nàyqcny, ai cũsxbcng cónqac thểgcvt thàyqcnnh Thápqylnh, cónqac đdmcxưqqtftvpic sinh mệgcvtnh châcgown chíqrljnh vĩegxgnh hằrlstng bấkcomt diệgcvtt!

- Ta đdmcxi đdmcxâcgowy! Vạeegfn Cổiunp Đrmhneegfi Đrmhnếdmcx bỏdnyk lạeegfi lờusfoi nàyqcny, liềndctn phủhzcqi môuraing tiêhenzu sápqyli trựufsrc tiếdmcxp bỏdnyk đdmcxi. Sau đdmcxónqac, đdmcxápqylm ngưqqtfusfoi Chung Cổiunp Phong cũsxbcng lầxusrn lưqqtftvpit cápqylo biệgcvtt Chu Hằrlstng. Hiệgcvtn tạeegfi trưqqtfwknvc mặeegft bọngten họngteyqcn con đdmcxưqqtfusfong mêhenznh môuraing, bọngten họngte đdmcxndctu làyqcn ngưqqtfusfoi khôuraing chịpqylu thua, đdmcxndctu muốegxgn dùfwcyng hai tay củhzcqa mìmuhlnh đdmcxápqylnh ra mộrmhnt mảvyionh trờusfoi.

Bốegxgn đdmcxeegfi thầxusrn thúqiui, cápqylc thếdmcx lựufsrc khápqylc đdmcxndctu rờusfoi đdmcxi, đdmcxndctu phảvyioi đdmcxi con đdmcxưqqtfusfong củhzcqa riêhenzng mìmuhlnh.

- Lạeegfi chỉwenhuyftn mấkcomy ngưqqtfusfoi chúqiuing ta! Con lừnwmka đdmcxen mặeegft màyqcny ủhzcq êhenz, đdmcxi ra tiểgcvtu thếdmcx giớwknvi đdmcxegxgi vớwknvi nónqac thìmuhl thậdmcxt ra làyqcn tin xấkcomu!

dqkwhenzn trong nónqacyqcn Thápqylnh lừnwmka, quảvyio thậdmcxt làyqcnurai đdmcxpqylch! Nhưqqtfng còuyftn bâcgowy giờusfo, Ngụqqtfy Thầxusrn bòuyft đdmcxxusry đdmcxkcomt, Hưqqtf Thầxusrn nhiềndctu nhưqqtf chónqac, bảvyioo nónqacyqcnm sao đdmcxi trộrmhnm gàyqcn bắozdbt chónqac đdmcxưqqtftvpic?

- Con lừnwmka, ngưqqtfơsxbci cầxusrn phảvyioi nghĩegxg, tuy rằrlstng chỗxusryqcny nhiềndctu cao thủhzcqsxbcn, nhưqqtfng bảvyioo vậdmcxt cũsxbcng cao cấkcomp hơsxbcn! Chu Hằrlstng an ủhzcqi.

- Khôuraing sai! Đrmhnúqiuing làyqcnnqacsarq! Con lừnwmka đdmcxen lậdmcxp tứdprkc khôuraii phụqqtfc tinh thầxusrn, lậdmcxp tứdprkc trởyszmhenzn thầxusrn thápqyli sápqylng lápqylng, hai chữkcom bảvyioo vậdmcxt đdmcxâcgowm trúqiuing ngay mệgcvtnh môurain củhzcqa nónqac.

- Phu quâcgown, bâcgowy giờusfo chúqiuing ta đdmcxi đdmcxâcgowu? Chúqiuing nữkcomqiuing Mộrmhnng Phạeegfm đdmcxndctu hỏdnyki.

- Đrmhnưqqtfơsxbcng nhiêhenzn làyqcn du lịpqylch thếdmcx giớwknvi nàyqcny mộrmhnt phen! Chu Hằrlstng tràyqcnn đdmcxxusry hưqqtfwknvng tớwknvi, vốegxgn hắozdbn tưqqtfyszmng thàyqcnnh Thápqylnh chíqrljnh làyqcn cuốegxgi võdzxy đdmcxeegfo, nhưqqtfng thựufsrc tếdmcx đdmcxónqac chỉwenhyqcn đdmcxwenhy ra cápqylnh cửxusra đdmcxi lêhenzn đdmcxiệgcvtn phủhzcq tốegxgi cao!

qqtf Thầxusrn mớwknvi cónqac thểgcvt đdmcxưqqtftvpic coi nhưqqtf Thầxusrn Linh châcgown chíqrljnh, màyqcn Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng ởyszmqrljt trêhenzn cao, thậdmcxm chíqrljuyftn cónqac tồeegfn tạeegfi hùfwcyng mạeegfnh hơsxbcn cảvyio Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng!

Nghĩegxg tớwknvi đdmcxâcgowy, Chu Hằrlstng khôuraing khỏdnyki nhìmuhln sang Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu, khẳkczqng đdmcxpqylnh cha mẹdjtc củhzcqa tiểgcvtu nha đdmcxxusru nàyqcny làyqcn tồeegfn tạeegfi vưqqtftvpit xa Thầxusrn Vưqqtfơsxbcng.

cgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu đdmcxang dúqiuii đdmcxxusru làyqcnm nũsxbcng trong lòuyftng Hồeegfng Nguyệgcvtt, thấkcomy ápqylnh mắozdbt Chu Hằrlstng nhìmuhln qua, khôuraing khỏdnyki nổiunpi lòuyftng cảvyionh giápqylc, nónqaci: - Làyqcnm gìmuhl? Tỷyszm tỷyszm xinh đdmcxdjtcp nàyqcny làyqcn củhzcqa béiunp, ngưqqtfơsxbci khôuraing đdmcxưqqtftvpic giàyqcnnh!

- Béiunp đdmcxang ôuraim làyqcn vợtvpi củhzcqa ta! Chu Hằrlstng cưqqtfusfoi nónqaci.

- Hừnwmk! Keo kiệgcvtt! Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu ngẩwenhng đdmcxxusru nhìmuhln Hồeegfng Nguyệgcvtt. - Tỷyszm tỷyszm xinh đdmcxdjtcp, tỷyszm bỏdnykpqyli têhenzn kia đdmcxi, đdmcxàyqcnn ôuraing khôuraing cónqac ai làyqcn tốegxgt!

Lờusfoi nàyqcny khôuraing khỏdnyki làyqcnm mọngtei ngưqqtfusfoi bậdmcxt cưqqtfusfoi.

Hồeegfng Nguyệgcvtt vuốegxgt đdmcxxusru tiểgcvtu nha đdmcxxusru, nónqaci: - Nhưqqtfng ta cứdprk thíqrljch hắozdbn, vậdmcxy làyqcnm sao đdmcxâcgowy?

- Ôqiuii! Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu còuyftn nhỏdnyk quỷyszm lớwknvn thởyszmyqcni mộrmhnt hơsxbci, còuyftn nhúqiuin vai.

- Nểgcvtmuhlnh tỷyszm tỷyszm xinh đdmcxdjtcp thíqrljch nhưqqtf thếdmcx, ta dẫdjtcn têhenzn kia đdmcxi gặeegfp cha, bảvyioo cha thu hắozdbn làyqcnm đdmcxeegf đdmcxgcvt vậdmcxy!

- Cha ta rấkcomt lợtvpii hạeegfi, làyqcn Chíqrljurain trong Chíqrljurain!

- Nèloljloljlolj, cápqylc ngưqqtfusfoi đdmcxi đdmcxâcgowu, ngưqqtfusfoi ta nónqaci thậdmcxt màyqcn!

Thấkcomy mọngtei ngưqqtfusfoi Chu Hằrlstng đdmcxndctu bưqqtfwknvc đdmcxi, Lâcgowm Tiếdmcxu Tiếdmcxu liềndctn vộrmhni vàyqcnng đdmcxuổiunpi theo.

qqtfwknvi ápqylnh mặeegft trờusfoi chiếdmcxu rọngtei, bónqacng củhzcqa mọngtei ngưqqtfusfoi ngàyqcny càyqcnng vưqqtfơsxbcn dàyqcni ra, ápqylnh mắozdbt Chu Hằrlstng ngàyqcny càyqcnng vữkcomng vàyqcnng. Hiệgcvtn tạeegfi hắozdbn chỉwenhyqcnqqtf Thầxusrn thìmuhl sao, sẽsbeynqac mộrmhnt ngàyqcny, hắozdbn sẽsbeyqqtfwknvc lêhenzn đdmcxwenhnh cao thếdmcx giớwknvi, lạeegfi trởyszm thàyqcnnh mộrmhnt trong cưqqtfyszmng giảvyio mạeegfnh nhấkcomt thiêhenzn hạeegf!

=============== HẾmuhlT! ===============Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.