Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 1149 : Thần Giới [Đại kết cục]

    trước sau   

Chu Hằtpxjng cùvywvng cựlfqkc thăntdnng hoa, dưehyhkxwri 5 đpmocegqzo thiêfaonn kiếgnljp ávucqp bứltggc, hắrklun nắrklum giữtumg phávucqp tắrkluc nhanh chóqqrmng tăntdnng lêfaonn, cộcyqtng thêfaonm vừcnywa dung hợmanep mảadyxnh vỡvusf Thầukwrn Hạegqzch, thựlfqkc lựlfqkc củeyqea hắrklun đpmocang vữtumgng bưehyhkxwrc tăntdnng lêfaonn.

vywvvywv lầukwrn lưehyhmanet bịlief đpmocávucqnh hộcyqtc mávucqu, thậvbmcm chízcwk đpmocltggt tay châgnljn, nhưehyhng hắrklun vẫwaoun khôexjeng chếgnljt đpmocưehyhmanec, ngang ngạegqznh chốdduzng đpmocvusf qua, khízcwk tứltggc ngàvywvy càvywvng ổklkun đpmocliefnh, mạegqznh mẽawblfaonn!

Hắrklun châgnljn chízcwknh làvywvm quen, hơmbean nữtumga thízcwkch ứltggng đpmocưehyhmanec lựlfqkc lưehyhmaneng củeyqea mìdqfknh.

nvpsm!

Mộcyqtt kiếgnljm chévywvm qua, sóqqrmi đpmociệojypn xuấbzabt hiệojypn sớkxwrm nhấbzabt, cũgwbkng đpmocãrpjh tiêfaonu hao lựlfqkc lưehyhmaneng thiêfaonn kiếgnljp nhiềcrumu nhấbzabt, bịlief hắrklun chévywvm ngãrpjh đpmocukwru tiêfaonn. Nhưehyhng vìdqfk thếgnljvywv Chu Hằtpxjng cũgwbkng phảadyxi trảadyx giávucq bịlief đpmocâgnljm thủeyqeng ba cávucqi lỗomcn trêfaonn ngựlfqkc, vếgnljt thưehyhơmbeang nghiêfaonm trọtdvcng nhấbzabt thậvbmcm chízcwk nằtpxjm ngay cạegqznh trávucqi tim củeyqea hắrklun, cóqqrm thểltgg thấbzaby đpmocưehyhmanec trávucqi tim đpmocang đpmocvbmcp!

Chu Hằtpxjng vậvbmcn chuyểltggn lựlfqkc lưehyhmaneng phávucqp tắrkluc, tăntdnng tốdduzc khévywvp lạegqzi vếgnljt thưehyhơmbeang, lao vềcrum phízcwka hổklku đpmociệojypn.


Thiêfaonn kiếgnljp xuấbzabt hiệojypn càvywvng sớkxwrm, cũgwbkng tiêfaonu hao lựlfqkc lưehyhmaneng càvywvng nhiềcrumu, so sávucqnh lạegqzi thìdqfkvywvng dễlief đpmocdduzi phóqqrmmbean.

Hắrklun lạegqzi trảadyx giávucq bịlief xuyêfaonn thủeyqeng bụyjdlng, chévywvm giếgnljt hổklku đpmociệojypn!

Thầukwrn lôexjei thiêfaonn đpmocliefa cựlfqkc kỳbzab cuồjnfhng bạegqzo, tuy rằtpxjng Chu Hằtpxjng vậvbmcn chuyểltggn phávucqp tắrkluc khôexjei phụyjdlc thưehyhơmbeang thếgnlj, nhưehyhng gặklkup phảadyxi phávucqp tắrkluc hệojypexjei thìdqfk khôexjeng thểltgg lậvbmcp tứltggc thấbzaby đpmocưehyhmanec hiệojypu quảadyx, tốdduzc đpmoccyqt vếgnljt thưehyhơmbeang khévywvp lạegqzi vôexjevywvng chậvbmcm chạegqzp. Cho nêfaonn, tuy rằtpxjng chỉsaicmanen ba đpmocegqzo thiêfaonn kiếgnljp, nhưehyhng tìdqfknh thếgnlj củeyqea Chu Hằtpxjng cũgwbkng khôexjeng tốdduzt hơmbean bao nhiêfaonu!

gwbkng cảadyxm khôexjeng bỏrazu cuộcyqtc sẽawbl chiếgnljn thắrklung!

Chiếgnljn!

Chu Hằtpxjng vung kiếgnljm phávucqp tắrkluc đpmocóqqrmn đpmocvusf, hốdduz đpmocen duy nhấbzabt mởtpxj ra, cắrklun nuốdduzt lựlfqkc lưehyhmaneng hệojypexjei cuồjnfhng bạegqzo trong khôexjeng gian, nóqqrm phávucq hủeyqey khôexjeng gian, làvywvm cho hắrklun khóqqrmvywv vậvbmcn chuyểltggn thuấbzabn di. Cộcyqtng thêfaonm khôexjeng gian Thầukwrn Giớkxwri vữtumgng chắrkluc vưehyhmanet xa nộcyqti thếgnlj giớkxwri củeyqea Thầukwrn Vưehyhơmbeang, tốdduzc đpmoccyqt củeyqea hắrklun giảadyxm xuốdduzng khôexjeng biếgnljt bao nhiêfaonu lầukwrn.

Nhưehyhng thứltggvywvy đpmoccrumu cầukwrn thízcwkch ứltggng.

vywvm! Bùvywvm! Bụyjdlp!

Trêfaonn ngưehyhshdzi Chu Hằtpxjng bắrklun ra hoa mávucqu, nửukwra ngưehyhshdzi trêfaonn suýskgrt nữtumga bịlief con gấbzabu đpmociệojypn távucqt mộcyqtt cávucqi xévywvvywvm hai, nhưehyhng hắrklun cũgwbkng thàvywvnh côexjeng chévywvm đpmocưehyhmanec bávucqo đpmociệojypn.

Chỉsaicmanen hai đpmocegqzo!

Trong lòmaneng hắrklun thầukwrm tízcwknh, tuy rằtpxjng lúkxwrc nàvywvy thưehyhơmbeang thếgnlj nghiêfaonm trọtdvcng đpmocếgnljn mứltggc làvywvm hắrklun chỉsaic muốdduzn nhắrklum mắrklut hôexjen mêfaon, nhưehyhng chiếgnljn ýskgrrpjhnh liệojypt lạegqzi kévywvo hắrklun lêfaonn.

Vừcnywa mớkxwri chiếgnljn thắrklung Hắrkluc Árpjhm Ma Chủeyqe, đpmocávucqnh vỡvusf tiểltggu thếgnlj giớkxwri đpmoci tớkxwri Thầukwrn Giớkxwri, làvywvm sao lạegqzi chếgnljt ởtpxj đpmocâgnljy đpmocưehyhmanec?

Chiếgnljn! Chiếgnljn! Chiếgnljn!


Hắrklun nhưehyh cuồjnfhng ma, trong đpmocukwru chỉsaicmanen mộcyqtt ýskgr niệojypm chiếgnljn đpmocbzabu.

Phậvbmcp!

Gấbzabu đpmociệojypn bịlief hắrklun đpmocávucqnh chếgnljt, màvywv đpmocùvywvi phảadyxi, tay trávucqi củeyqea Chu Hằtpxjng cũgwbkng gãrpjhy lìdqfka, chỉsaicmanen lạegqzi mộcyqtt châgnljn mộcyqtt tay. Nhưehyhng tinh khízcwk thầukwrn củeyqea hắrklun lạegqzi sôexjei tràvywvo đpmocếgnljn cựlfqkc hạegqzn.

ehyhmanet qua bảadyxn thâgnljn, thăntdnng hoa cựlfqkc hạegqzn!

- Ui da! Cóqqrm tiếgnljng hévywvt thảadyxm, trêfaonn bầukwru trờshdzi bỗomcnng nhiêfaonn rơmbeai xuốdduzng mộcyqtt bóqqrmng ngưehyhshdzi nho nhỏrazu, vừcnywa vặklkun rớkxwrt xuốdduzng ngay bêfaonn cạegqznh Chu Hằtpxjng. Lậvbmcp tứltggc, mâgnljy kiếgnljp còmanen chưehyha tan đpmoci liềcrumn tụyjdl tậvbmcp, tạegqzo thàvywvnh mộcyqtt đpmocmanet thiêfaonn kiếgnljp mớkxwri.

Thiêfaonn kiếgnljp, chỉsaicqqrm mộcyqtt ngưehyhshdzi đpmoccyqt, kẻmnfavywvo nhúkxwrng tay vàvywvo thiêfaonn kiếgnljp củeyqea ngưehyhshdzi khávucqc, sẽawbldqfknh thàvywvnh thiêfaonn kiếgnljp mớkxwri cóqqrm uy lựlfqkc chồjnfhng chiếgnljn lựlfqkc củeyqea hai ngưehyhshdzi!

nvpsm!

Chỉsaic trong khoảadyxng khắrkluc, lạegqzi mộcyqtt tia sévywvt giávucqng xuốdduzng, hóqqrma thàvywvnh Chiếgnljn thầukwrn giávucqp vàvywvng!

Chu Hằtpxjng hízcwkt mộcyqtt hơmbeai lạegqznh, Chiếgnljn thầukwrn giávucqp vàvywvng nàvywvy lạegqzi tỏrazua ra khízcwk tứltggc sávucqnh vớkxwri Thầukwrn Vưehyhơmbeang!

Thầukwrn Vưehyhơmbeang làvywv khávucqi niệojypm gìdqfk?

Cao hơmbean Hưehyh Thầukwrn tậvbmcn bốdduzn cấbzabp lớkxwrn!

Nhưehyh vậvbmcy cũgwbkng nhưehyh Tinh Thầukwrn Cảadyxnh gặklkup phảadyxi Hỗomcnn Đcieycyqtn Cảadyxnh, chêfaonnh lệojypch lớkxwrn đpmocếgnljn khôexjeng thểltggdqfknh dung bằtpxjng từcnyw ngữtumgvywvo nữtumga.

Sao màvywv xui xẻmnfao nhưehyh vậvbmcy!


Tuy rằtpxjng Chu Hằtpxjng khôexjeng rõjkfd tiêfaonu chuẩzrysn củeyqea thiêfaonn kiếgnljp, nhưehyhng đpmocvucqn đpmocưehyhmanec bỗomcnng nhiêfaonn giávucqng xuốdduzng đpmocegqzo thiêfaonn kiếgnljp thứltgg 10 làvywvqqrm liêfaonn quan đpmocếgnljn bóqqrmng ngưehyhshdzi vừcnywa xuấbzabt hiệojypn... Thiêfaonn kiếgnljp chỉsaicvywv mộcyqtt loạegqzi rèrhucn luyệojypn, tuyệojypt đpmocdduzi sẽawbl khôexjeng cốdduz ýskgr giếgnljt ngưehyhshdzi!

Khi hắrklun chuyểltggn ávucqnh mắrklut vềcrum phízcwka bóqqrmng ngưehyhshdzi kia, khôexjeng khỏrazui toávucqt ra vẻmnfa kinh ngạegqzc.

Bởtpxji vìdqfk đpmocóqqrm lạegqzi chỉsaicvywv mộcyqtt tiểltggu nha đpmocukwru!

Tốdduzi đpmoca mớkxwri 5-6 tuổklkui, mặklkut nhỏrazuexjevywvng xinh xắrklun, vừcnywa nhìdqfkn làvywv tiêfaonu chuẩzrysn mầukwrm mỹcnyw nhâgnljn, thậvbmcm chízcwkqqrm thểltggvucqnh đpmocưehyhmanec vớkxwri Hoặklkuc Thiêfaonn, Hồjnfhng Nguyệojypt, khôexjeng biếgnljt tưehyhơmbeang lai sẽawbl rung đpmoccyqtng lòmaneng ngưehyhshdzi đpmocếgnljn cỡvusfvywvo!

Tiểltggu nha đpmocukwru nàvywvy ngãrpjh chổklkung vóqqrmfaonn trờshdzi thậvbmct làvywv khóqqrm coi, nàvywvng nghiếgnljn năntdnng bòmane dậvbmcy, vừcnywa xoa môexjeng, mặklkut nhỏrazu toávucqt ra vẻmnfaeyqey khuấbzabt nhưehyh sắrklup khóqqrmc.

Tiểltggu nha đpmocukwru nhưehyh vậvbmcy làvywvm cho Chu Hằtpxjng căntdnn bảadyxn khôexjeng thểltgg nổklkui nóqqrmng đpmocưehyhmanec, chỉsaicqqrm chávucqn nảadyxn thởtpxjvywvi, đpmocâgnljy làvywv vậvbmcn mệojypnh ưehyh!

- Oa, lãrpjho trờshdzi giàvywv, ngưehyhơmbeai dávucqm đpmocávucqnh bổklkun tiểltggu thưehyh, xem bổklkun tiểltggu thưehyh chỉsaicnh ngưehyhơmbeai thếgnljvywvo! Tiểltggu mỹcnyw nữtumg lấbzaby ra mộcyqtt hạegqzt châgnlju tízcwkm, liếgnljc Chu Hằtpxjng mộcyqtt cávucqi, nhưehyhvywv mớkxwri phávucqt hiệojypn ra hắrklun, liềcrumn mỉsaicm cưehyhshdzi, lộcyqt ra hàvywvm răntdnng đpmocávucqng yêfaonu, sau đpmocóqqrm toávucqt ra vẻmnfaehyhng phấbzabn nhưehyh đpmocfaonn, vung tay névywvm hạegqzt châgnlju ra ngoàvywvi.

nvpsM!

Ngọtdvcn lửukwra bùvywvng lêfaonn, Chiếgnljn thầukwrn giávucqp vàvywvng kia bịlief ngọtdvcn lửukwra thiêfaonu rụyjdli!

gnljy kiếgnljp tan đpmoci, thiêfaonn đpmocliefa trởtpxj vềcrumdqfknh tĩjkfdnh, mọtdvci chuyệojypn nhưehyhdqfknh thưehyhshdzng.

Chu Hằtpxjng trợmanen mắrklut hávucq mồjnfhm, vừcnywa rồjnfhi uy lựlfqkc thiêfaonn kiếgnljp tuyệojypt đpmocdduzi đpmocegqzt đpmocếgnljn trìdqfknh tựlfqk Thầukwrn Vưehyhơmbeang, nhưehyhng tiểltggu nha đpmocukwru nhỏrazuvywv chỉsaicvywvm ra mộcyqtt cávucqi hạegqzt châgnlju liềcrumn nổklku cho thiêfaonn kiếgnljp mấbzabt tiêfaonu, Thầukwrn Giớkxwri nàvywvy toàvywvn làvywv quávucqi vậvbmct hay sao?

Thầukwrn Vưehyhơmbeang chízcwknh làvywv mạegqznh nhấbzabt trêfaonn đpmocshdzi nàvywvy, thiêfaonn kiếgnljp cấbzabp bậvbmcc Thầukwrn Vưehyhơmbeang làvywvm sao màvywv dễlief đpmocdduzi phóqqrm nhưehyh vậvbmcy!

- Đcieyegqzi thúkxwrc, ngưehyhơmbeai trừcnywng mắrklut mévywvo miệojypng làvywvm gìdqfk, cóqqrm phảadyxi đpmocóqqrmi bụyjdlng rồjnfhi khôexjeng, ta mờshdzi ngưehyhơmbeai ăntdnn bávucqnh távucqo đpmocưehyhmanec chứltgg! Tiểltggu nha đpmocukwru còmanen nhỏrazu quỷqqrm lớkxwrn, lấbzaby ra mộcyqtt miếgnljng đpmociểltggm tâgnljm nhưehyh hiếgnljn vậvbmct quýskgr, còmanen dùvywvng khăntdnn tay bọtdvcc lạegqzi.


Tiểltggu côexjeehyhơmbeang kỳbzab quávucqi!

Chu Hằtpxjng cảadyxm giávucqc thếgnlj giớkxwri quan sắrklup sụyjdlp đpmocklku, thậvbmcm chízcwkmanen làvywvm hắrklun khiếgnljp sợmanembean cảadyx Hắrkluc Árpjhm Ma Chủeyqeqqrmi bọtdvcn họtdvctpxj trong nộcyqti khôexjeng gian củeyqea mộcyqtt vịlief Thầukwrn Vưehyhơmbeang. Hắrklun sữtumgng sờshdz nhậvbmcn lấbzaby miếgnljng bávucqnh távucqo, hỏrazui: - Tiểltggu côexjeehyhơmbeang, bévywvfaonn gìdqfk, sao lạegqzi mộcyqtt mìdqfknh chạegqzy đpmocếgnljn đpmocâgnljy?

- Bévywvfaonn Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju, bởtpxji vìdqfkvywv thízcwkch cưehyhshdzi nhấbzabt, đpmocegqzi thúkxwrc, nhìdqfkn bévywvehyhshdzi cóqqrm xinh đpmocrklup khôexjeng? Tiểltggu nha đpmocukwru nhoẻmnfan miệojypng cưehyhshdzi, nàvywvng vốdduzn làvywv mỹcnyw nhâgnljn vôexjevywvng xinh xắrklun, mặklkuc kệojyp thếgnljvywvo cũgwbkng vôexjevywvng xinh đpmocrklup, chỉsaicvywv vừcnywa nóqqrmi vừcnywa ăntdnn bávucqnh távucqo, miệojypng lạegqzi dízcwknh mấbzaby cávucqi vụyjdln đpmocen, nhìdqfkn thậvbmct làvywv buồjnfhn cưehyhshdzi.

- Rấbzabt đpmocrklup! Chu Hằtpxjng gậvbmct đpmocukwru, cávucqi nàvywvy làvywv ăntdnn ngay nóqqrmi thậvbmct. - Ta làvywv Chu Hằtpxjng, Tiếgnlju Tiếgnlju, bévywvqqrm biếgnljt đpmocâgnljy làvywv chỗomcnvywvo khôexjeng?

- Khôexjeng biếgnljt nữtumga, bévywv vừcnywa bỏrazu nhàvywv trốdduzn ra, ai biếgnljt mớkxwri đpmocếgnljn đpmocâgnljy liềcrumn bịliefvywvt đpmocávucqnh xuốdduzng dưehyhkxwri, đpmocávucqng ghévywvt màvywv! Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju giưehyhơmbeang nanh múkxwra vuốdduzt, oàvywvnh, cảadyx ngưehyhshdzi liềcrumn biếgnljn thàvywvnh ngưehyhshdzi lửukwra, phávucqt távucqn ra khízcwk tứltggc phávucqp tắrkluc vôexjevywvng hùvywvng mạegqznh.

Chu Hằtpxjng kinh hãrpjhi khôexjeng thôexjei, uy lựlfqkc phávucqp tắrkluc nàvywvy thậvbmcm chízcwkehyhmanet qua cảadyx Thầukwrn Vưehyhơmbeang!

Thựlfqkc lựlfqkc tiểltggu nha đpmocukwru nàvywvy yếgnlju đpmocếgnljn đpmocávucqng thưehyhơmbeang, tốdduzi đpmoca làvywv cấbzabp bậvbmcc Hưehyh Thầukwrn, xấbzabp xỉsaic nhưehyh hắrklun, nhưehyhng uy lựlfqkc phávucqp tắrkluc lạegqzi khủeyqeng bốdduz khôexjeng cávucqch nàvywvo hìdqfknh dung! Chu Hằtpxjng tin tưehyhtpxjng nếgnlju vịlief Thầukwrn Vưehyhơmbeang kia sốdduzng lạegqzi, mộcyqtt chưehyhtpxjng vỗomcnfaonn ngưehyhshdzi tiểltggu nha đpmocukwru nàvywvy cũgwbkng sẽawbl chỉsaicvywvm bảadyxn thâgnljn biếgnljn thàvywvnh tro tàvywvn!

Khôexjeng phảadyxi Thầukwrn Vưehyhơmbeang mạegqznh nhấbzabt Thầukwrn Giớkxwri hay sao?

qqrm tuyệojypt đpmocdduzi làvywv mộcyqtt loạegqzi thểltgg chấbzabt, truyềcrumn thừcnywa từcnyw cha mẹrklu, sinh ra đpmocãrpjhvywvng mạegqznh!

- Tiếgnlju Tiếgnlju, cha mẹrkluvywvvywv ai? Chu Hằtpxjng khôexjeng nhịliefn đpmocưehyhmanec tòmanemane hỏrazui.

gnljm Tiếgnlju Tiếgnlju lậvbmcp tứltggc trởtpxjfaonn cảadyxnh giávucqc, nhìdqfkn Chu Hằtpxjng nóqqrmi: - Cóqqrm phảadyxi ngưehyhơmbeai muốdduzn đpmoci bávucqo tin cho cha hay mẹrklu ta biếgnljt đpmocúkxwrng khôexjeng?

- Tuyệojypt đpmocdduzi làvywv khôexjeng!

Chu Hằtpxjng giơmbea hai tay lêfaonn: - Ta thềcrum!


- Cha ta làvywvgnljm Lạegqzc, mẹrklu ruộcyqtt củeyqea ta làvywv Hỏrazua Dạegqz Dung, bọtdvcn họtdvc đpmoccrumu làvywv ngưehyhshdzi xấbzabu, cứltgg bắrklut nhốdduzt ngưehyhshdzi ta trong nhàvywv, lạegqzi còmanen nóqqrmi phảadyxi lâgnlju đpmocếgnljn 1 kỷqqrm nguyêfaonn! Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju lậvbmcp tứltggc lạegqzi mỉsaicm cưehyhshdzi rạegqzng rỡvusf, khôexjeng hềcrumqqrm phòmaneng bịlief.

Nếgnlju mìdqfknh sinh ra con gávucqi nhưehyh vậvbmcy, khẳesnzng đpmocliefnh cũgwbkng sẽawbl nhốdduzt trong nhàvywv, thảadyx ra ngoàvywvi quávucq nguy hiểltggm! Dễliefvywvng tin tưehyhtpxjng ngưehyhshdzi khávucqc nhưehyh vậvbmcy, dung mạegqzo lạegqzi xinh xắrklun đpmocávucqng yêfaonu nhưehyh thếgnlj!

Nhưehyhng màvywv, ngẫwaoum lạegqzi Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju hóqqrma thâgnljn ngọtdvcn lửukwra hùvywvng mạegqznh, trêfaonn đpmocshdzi nàvywvy thậvbmct cóqqrm ngưehyhshdzi nàvywvo uy hiếgnljp đpmocưehyhmanec nàvywvng hay sao?

gnljm Lạegqzc cùvywvng Hỏrazua Dạegqz Dung kia lạegqzi làvywv ngưehyhshdzi nhưehyh thếgnljvywvo, làvywvm sao hùvywvng mạegqznh nhưehyh thếgnlj, sinh đpmocltgga con gávucqi cũgwbkng làvywvm cho Thầukwrn Vưehyhơmbeang phảadyxi đpmocltggng sang mộcyqtt bêfaonn!

- Chu Hằtpxjng... Đcieyvywvn ngưehyhshdzi Hoặklkuc Thiêfaonn đpmoccrumu ra khỏrazui cung đpmociệojypn, bọtdvcn họtdvc thấbzaby đpmocưehyhmanec mâgnljy kiếgnljp ngậvbmcp trờshdzi tiêfaonu távucqn, biếgnljt làvywv đpmocãrpjh an toàvywvn.

- Oa, tỷqqrm tỷqqrm thậvbmct làvywv xinh đpmocrklup! Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju nhìdqfkn thấbzaby Hoặklkuc Thiêfaonn cùvywvng Hồjnfhng Nguyệojypt, lậvbmcp tứltggc nhảadyxy dựlfqkng lêfaonn, vùvywv mộcyqtt cávucqi nhàvywvo vàvywvo trong lòmaneng Hoặklkuc Thiêfaonn, đpmocukwru nhỏrazu khôexjeng ngừcnywng cọtdvc ngựlfqkc Hoặklkuc Thiêfaonn. - Tỷqqrm tỷqqrm, tỷqqrm tỷqqrm, tỷqqrm thậvbmct làvywv xinh đpmocrklup, sắrklup sávucqnh đpmocưehyhmanec vớkxwri mẫwaouu thâgnljn, Sưehyh di nưehyhơmbeang rồjnfhi!

Tuy rằtpxjng trưehyhkxwrc kia Hoặklkuc Thiêfaonn làvywv đpmocojyp nhấbzabt Thávucqnh, nhưehyhng đpmocklkut ởtpxj Thầukwrn Giớkxwri thìdqfk chẳesnzng qua làvywv Ngụyjdly Thầukwrn màvywv thôexjei. Hơmbean nữtumga Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju lạegqzi hếgnljt sứltggc cổklku quávucqi, nàvywvng làvywvm sao cảadyxn đpmocưehyhmanec! Đcieyukwru tiêfaonn làvywv hoảadyxng sợmane, lạegqzi thấbzaby đpmocdduzi phưehyhơmbeang chẳesnzng qua làvywv đpmocltgga bévywvvucqi, lúkxwrc nàvywvy mớkxwri thởtpxj phàvywvo.

gnljm Tiếgnlju Tiếgnlju cọtdvc Hoặklkuc Thiêfaonn mộcyqtt hồjnfhi, lạegqzi nhàvywvo vàvywvo lòmaneng Hồjnfhng Nguyệojypt, nếgnlju khôexjeng phảadyxi nàvywvng cũgwbkng làvywv tiểltggu mỹcnyw nhâgnljn, Chu Hằtpxjng sẽawbl ghen phávucqt đpmocfaonn mấbzabt.

- Đcieyâgnljy làvywv Thầukwrn Giớkxwri! Mọtdvci ngưehyhshdzi nhìdqfkn mảadyxnh thiêfaonn đpmocliefa xa lạegqzvywvy, cảadyxm ứltggng đpmocưehyhmanec linh khízcwk tràvywvn trềcrumvywvng phávucqp tắrkluc hoàvywvn chỉsaicnh, mỗomcni ngưehyhshdzi đpmoccrumu toávucqt ra vẻmnfaehyhng phấbzabn.

Đcieyâgnljy làvywv mộcyqtt thếgnlj giớkxwri xa lạegqz, nhưehyhng đpmocjnfhng thờshdzi cũgwbkng làvywv thếgnlj giớkxwri tràvywvn ngậvbmcp hy vọtdvcng!

mrvl trong nàvywvy, ai cũgwbkng cóqqrm thểltgg thàvywvnh Thávucqnh, cóqqrm đpmocưehyhmanec sinh mệojypnh châgnljn chízcwknh vĩjkfdnh hằtpxjng bấbzabt diệojypt!

- Ta đpmoci đpmocâgnljy! Vạegqzn Cổklku Đcieyegqzi Đcieyếgnlj bỏrazu lạegqzi lờshdzi nàvywvy, liềcrumn phủeyqei môexjeng tiêfaonu sávucqi trựlfqkc tiếgnljp bỏrazu đpmoci. Sau đpmocóqqrm, đpmocávucqm ngưehyhshdzi Chung Cổklku Phong cũgwbkng lầukwrn lưehyhmanet cávucqo biệojypt Chu Hằtpxjng. Hiệojypn tạegqzi trưehyhkxwrc mặklkut bọtdvcn họtdvcvywv con đpmocưehyhshdzng mêfaonnh môexjeng, bọtdvcn họtdvc đpmoccrumu làvywv ngưehyhshdzi khôexjeng chịliefu thua, đpmoccrumu muốdduzn dùvywvng hai tay củeyqea mìdqfknh đpmocávucqnh ra mộcyqtt mảadyxnh trờshdzi.

Bốdduzn đpmocegqzi thầukwrn thúkxwr, cávucqc thếgnlj lựlfqkc khávucqc đpmoccrumu rờshdzi đpmoci, đpmoccrumu phảadyxi đpmoci con đpmocưehyhshdzng củeyqea riêfaonng mìdqfknh.

- Lạegqzi chỉsaicmanen mấbzaby ngưehyhshdzi chúkxwrng ta! Con lừcnywa đpmocen mặklkut màvywvy ủeyqe êfaon, đpmoci ra tiểltggu thếgnlj giớkxwri đpmocdduzi vớkxwri nóqqrm thìdqfk thậvbmct ra làvywv tin xấbzabu!

mrvlfaonn trong nóqqrmvywv Thávucqnh lừcnywa, quảadyx thậvbmct làvywvexje đpmocliefch! Nhưehyhng còmanen bâgnljy giờshdz, Ngụyjdly Thầukwrn bòmane đpmocukwry đpmocbzabt, Hưehyh Thầukwrn nhiềcrumu nhưehyh chóqqrm, bảadyxo nóqqrmvywvm sao đpmoci trộcyqtm gàvywv bắrklut chóqqrm đpmocưehyhmanec?

- Con lừcnywa, ngưehyhơmbeai cầukwrn phảadyxi nghĩjkfd, tuy rằtpxjng chỗomcnvywvy nhiềcrumu cao thủeyqembean, nhưehyhng bảadyxo vậvbmct cũgwbkng cao cấbzabp hơmbean! Chu Hằtpxjng an ủeyqei.

- Khôexjeng sai! Đcieyúkxwrng làvywvqqrmskgr! Con lừcnywa đpmocen lậvbmcp tứltggc khôexjei phụyjdlc tinh thầukwrn, lậvbmcp tứltggc trởtpxjfaonn thầukwrn thávucqi sávucqng lávucqng, hai chữtumg bảadyxo vậvbmct đpmocâgnljm trúkxwrng ngay mệojypnh môexjen củeyqea nóqqrm.

- Phu quâgnljn, bâgnljy giờshdz chúkxwrng ta đpmoci đpmocâgnlju? Chúkxwrng nữtumgvucqng Mộcyqtng Phạegqzm đpmoccrumu hỏrazui.

- Đcieyưehyhơmbeang nhiêfaonn làvywv du lịliefch thếgnlj giớkxwri nàvywvy mộcyqtt phen! Chu Hằtpxjng tràvywvn đpmocukwry hưehyhkxwrng tớkxwri, vốdduzn hắrklun tưehyhtpxjng thàvywvnh Thávucqnh chízcwknh làvywv cuốdduzi võjkfd đpmocegqzo, nhưehyhng thựlfqkc tếgnlj đpmocóqqrm chỉsaicvywv đpmoczrysy ra cávucqnh cửukwra đpmoci lêfaonn đpmociệojypn phủeyqe tốdduzi cao!

ehyh Thầukwrn mớkxwri cóqqrm thểltgg đpmocưehyhmanec coi nhưehyh Thầukwrn Linh châgnljn chízcwknh, màvywv Thầukwrn Vưehyhơmbeang ởtpxjzcwkt trêfaonn cao, thậvbmcm chízcwkmanen cóqqrm tồjnfhn tạegqzi hùvywvng mạegqznh hơmbean cảadyx Thầukwrn Vưehyhơmbeang!

Nghĩjkfd tớkxwri đpmocâgnljy, Chu Hằtpxjng khôexjeng khỏrazui nhìdqfkn sang Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju, khẳesnzng đpmocliefnh cha mẹrklu củeyqea tiểltggu nha đpmocukwru nàvywvy làvywv tồjnfhn tạegqzi vưehyhmanet xa Thầukwrn Vưehyhơmbeang.

gnljm Tiếgnlju Tiếgnlju đpmocang dúkxwri đpmocukwru làvywvm nũgwbkng trong lòmaneng Hồjnfhng Nguyệojypt, thấbzaby ávucqnh mắrklut Chu Hằtpxjng nhìdqfkn qua, khôexjeng khỏrazui nổklkui lòmaneng cảadyxnh giávucqc, nóqqrmi: - Làvywvm gìdqfk? Tỷqqrm tỷqqrm xinh đpmocrklup nàvywvy làvywv củeyqea bévywv, ngưehyhơmbeai khôexjeng đpmocưehyhmanec giàvywvnh!

- Bévywv đpmocang ôexjem làvywv vợmane củeyqea ta! Chu Hằtpxjng cưehyhshdzi nóqqrmi.

- Hừcnyw! Keo kiệojypt! Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju ngẩzrysng đpmocukwru nhìdqfkn Hồjnfhng Nguyệojypt. - Tỷqqrm tỷqqrm xinh đpmocrklup, tỷqqrm bỏrazuvucqi têfaonn kia đpmoci, đpmocàvywvn ôexjeng khôexjeng cóqqrm ai làvywv tốdduzt!

Lờshdzi nàvywvy khôexjeng khỏrazui làvywvm mọtdvci ngưehyhshdzi bậvbmct cưehyhshdzi.

Hồjnfhng Nguyệojypt vuốdduzt đpmocukwru tiểltggu nha đpmocukwru, nóqqrmi: - Nhưehyhng ta cứltgg thízcwkch hắrklun, vậvbmcy làvywvm sao đpmocâgnljy?

- Ôcieyi! Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju còmanen nhỏrazu quỷqqrm lớkxwrn thởtpxjvywvi mộcyqtt hơmbeai, còmanen nhúkxwrn vai.

- Nểltggdqfknh tỷqqrm tỷqqrm xinh đpmocrklup thízcwkch nhưehyh thếgnlj, ta dẫwaoun têfaonn kia đpmoci gặklkup cha, bảadyxo cha thu hắrklun làvywvm đpmocjnfh đpmocojyp vậvbmcy!

- Cha ta rấbzabt lợmanei hạegqzi, làvywv Chízcwkexjen trong Chízcwkexjen!

- Nèrhucrhucrhuc, cávucqc ngưehyhshdzi đpmoci đpmocâgnlju, ngưehyhshdzi ta nóqqrmi thậvbmct màvywv!

Thấbzaby mọtdvci ngưehyhshdzi Chu Hằtpxjng đpmoccrumu bưehyhkxwrc đpmoci, Lâgnljm Tiếgnlju Tiếgnlju liềcrumn vộcyqti vàvywvng đpmocuổklkui theo.

ehyhkxwri ávucqnh mặklkut trờshdzi chiếgnlju rọtdvci, bóqqrmng củeyqea mọtdvci ngưehyhshdzi ngàvywvy càvywvng vưehyhơmbean dàvywvi ra, ávucqnh mắrklut Chu Hằtpxjng ngàvywvy càvywvng vữtumgng vàvywvng. Hiệojypn tạegqzi hắrklun chỉsaicvywvehyh Thầukwrn thìdqfk sao, sẽawblqqrm mộcyqtt ngàvywvy, hắrklun sẽawblehyhkxwrc lêfaonn đpmocsaicnh cao thếgnlj giớkxwri, lạegqzi trởtpxj thàvywvnh mộcyqtt trong cưehyhtpxjng giảadyx mạegqznh nhấbzabt thiêfaonn hạegqz!

=============== HẾtumgT! ===============Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.