Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh

Chương 36 : Lục Trường Sinh tự mình luyện đan, dị tượng kinh khủng xuất hiện

    trước sau   
Dịrzydch: mafia777

Tờvhfa đpemqan phưjuxeơymvlng thứbhur nhấsziht têshfgn làsvqisvqim Kim Cưjuxeơymvlng Lưjuxeu Ly đpemqan, tăzjrxng cưjuxevhfang khíqmiu lựvuqsc dưjuxevgaui Nguyêshfgn Anh cảlbsgnh gấszihp mưjuxevhfai lầymvln, tágmsac dụsvqing phụsvqisvqijuxerzydng cơymvlm ăzjrxn tăzjrxng mạrluanh.

Tờvhfa đpemqan phưjuxeơymvlng thứbhur hai têshfgn làsvqi Hỏeojia Phưjuxerzydng Châtxoan Huyếkpslt Đxhudan, cóewfb thểklbo chữnctma trịrzyd thưjuxeơymvlng thếkpsl, cầymvlm mágmsau dưjuxejfkgng khíqmiu, tágmsac dụsvqing phụsvqisvqi mấsziht tríqmiu nhớvgau.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh ghi lạrluai côoerhng hiệsanqu củobdta hai tờvhfa đpemqan phưjuxeơymvlng nàsvqiy, sau đpemqóewfb lấszihy ra tờvhfa đpemqan phưjuxeơymvlng thứbhur ba.

"Sưjuxe huynh, đpemqãoerh tớvgaui nưjuxevgauc nàsvqiy, huynh còsvqin muốvijpn luyệsanqn đpemqan sao?"

juxeu Thanh Phong mởiigl miệsanqng, tâtxoam tìxhudnh củobdta nóewfb rấsziht khẩsviin trưjuxeơymvlng, dùablf sao cũifnbng làsvqi lầymvln đpemqymvlu tiêshfgn làsvqim chuyệsanqn xấszihu, khóewfb trágmsanh khỏeojii sẽnctmewfb mộobdtt íqmiut khẩsviin trưjuxeơymvlng.


"Phảlbsgi trấszihn đpemqrzydnh, chỉlwfusvqi mộobdtt tíqmiu chuyệsanqn nhỏeojisvqi thôoerhi, ngưjuxeơymvli cóewfb biếkpslt thếkpsl giớvgaui bêshfgn ngoàsvqii cóewfb bao nhiêshfgu hung tàsvqin khôoerhng?"

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh rấsziht bìxhudnh tĩszihnh nóewfbi.

Trảlbsgi qua mộobdtt đpemqoạrluan thờvhfai gian suy nghĩszih, Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh tỉlwfunh tágmsao lêshfgn nhiềhlqzu, dùablf sao chẳsviing qua chỉlwfusvqi mấsziht tríqmiu nhớvgausvqi thôoerhi, cũifnbng khôoerhng phảlbsgi làsvqi chếkpslt mấsziht xágmsac.

Cho dùablfewfb ngưjuxevhfai biếkpslt hắdqqln làsvqim, thìxhudifnbng chỉlwfu đpemqơymvln giảlbsgn làsvqi giágmsao huấszihn đpemqôoerhi lờvhfai màsvqi thôoerhi, huốvijpng hồvuqssvqin cóewfbjuxeu Thanh Phong gágmsanh tộobdti giùablfm, bảlbsgn thâtxoan mìxhudnh sợrzydgmsai gìxhud?

ewfbi thậvtagt, Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh rấsziht buồvuqsn bựvuqsc, hắdqqln cảlbsgm thấszihy... cảlbsgm thấszihy khi ởiiglablfng đpemqágmsam ngưjuxevhfai nàsvqiy, chỉlwfu sốvijp thôoerhng minh củobdta mìxhudnh cũifnbng sẽnctm dầymvln dầymvln hạrlua thấszihp.

"Cóewfb bao nhiêshfgu hung tàsvqin ạrlua?"

juxeu Thanh Phong hiếkpslu kỳsvqi tựvuqsa nhưjuxe con níqmiut, hỏeojii.

"Thếkpsl giớvgaui tu tiêshfgn, mạrluanh đpemqưjuxerzydc yếkpslu thua, ngưjuxeơymvli sinh tạrluai Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda, căzjrxn bảlbsgn khôoerhng biếkpslt đpemqưjuxerzydc bêshfgn ngoàsvqii cóewfb bao nhiêshfgu tàsvqin khốvijpc."

"Cóewfb ngưjuxevhfai vìxhud mộobdtt viêshfgn Linh Thạrluach, liềhlqzn vung tay đpemqágmsanh nhau."

"Cóewfb ngưjuxevhfai vìxhud mộobdtt gốvijpc đpemqan dưjuxerzydc ngưjuxeơymvli căzjrxn bảlbsgn thấszihy chưjuxevgaung mắdqqlt, màsvqi đpemqi giếkpslt hạrluai lẫfuchn nhau."

"Thậvtagm chíqmiusvqin cóewfb ngưjuxevhfai chỉlwfuxhud mộobdtt kiệsanqn Phágmsap Khíqmiu, màsvqi giếkpslt ngưjuxevhfai cưjuxevgaup củobdta, đpemqâtxoay làsvqi sựvuqssvqin khốvijpc củobdta thếkpsl giớvgaui tu tiêshfgn."

"Thanh Phong àsvqi, làsvqim gìxhudewfbymvli nàsvqio cóewfb nhữnctmng ngàsvqiy thágmsang yêshfgn bìxhudnh, chỉlwfusvqiymvli nàsvqiy cóewfb ngưjuxevhfai chốvijpng đpemqjfkg cho ngưjuxeơymvli màsvqi thôoerhi."

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh cũifnbng khôoerhng biếkpslt thếkpsl giớvgaui bêshfgn ngoàsvqii rốvijpt cuộobdtc cóewfb bao nhiêshfgu tàsvqin khốvijpc, nhưjuxeng xem tiểklbou thuyếkpslt nhiềhlqzu năzjrxm nhưjuxe vậvtagy, chắdqqlc cóewfb lẽnctmifnbng khôoerhng sai đpemqâtxoau nha.


"Vìxhud mộobdtt kiệsanqn phágmsap khíqmiusvqi giếkpslt ngưjuxevhfai cưjuxevgaup củobdta?"

juxeu Thanh Phong biếkpsln sắdqqlc, nóewfb khôoerhng cóewfb trảlbsgi qua cuộobdtc sốvijpng nơymvli thếkpsl tụsvqic, tuy rằejqgng cóewfb xuốvijpng núsanqi, nhưjuxeng cóewfb bốvijpn chữnctm Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda nàsvqiy treo trêshfgn ngưjuxevhfai, căzjrxn bảlbsgn nhìxhudn khôoerhng ra mộobdtt mặfjpet tàsvqin khốvijpc.

"Ừnylqm."

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh nhẹrzyd gậvtagt đpemqymvlu.

svqijuxeu Thanh Phong thìxhud vẫfuchn khôoerhng rõlpel lắdqqlm, cũifnbng khôoerhng hiểklbou, chỉlwfusvqi cảlbsgm thấszihy cóewfb mỗrouyi mộobdtt kiệsanqn phágmsap khíqmiusvqi thôoerhi, khôoerhng đpemqếkpsln mứbhurc phảlbsgi làsvqim nhưjuxe vậvtagy chứbhur.

Đxhudúsanqng lúsanqc nàsvqiy Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh đpemqbhurng dậvtagy, hắdqqln chuẩsviin bịrzyd tựvuqsxhudnh đpemqi chếkpsl thuốvijpc.

Nếkpslu phưjuxeơymvlng phágmsap luyệsanqn đpemqan đpemqãoerh khôoerhng cóewfb vấszihn đpemqhlqzxhud lớvgaun, vậvtagy tựvuqsxhudnh nêshfgn ra trậvtagn rồvuqsi.

ymvln nữnctma Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh cóewfb cảlbsgm giágmsac, sởiiglszih đpemqan dưjuxerzydc nàsvqiy sẽnctmsvqim cho ngưjuxevhfai ta mấsziht tríqmiu nhớvgau, khẳsviing đpemqrzydnh làsvqi do Lưjuxeu Thanh Phong cóewfb chỗrouysvqio làsvqim khôoerhng tốvijpt, cho nêshfgn vẫfuchn làsvqi đpemqklbo bảlbsgn thâtxoan mìxhudnh làsvqim mớvgaui đpemqágmsang tin cậvtagy mộobdtt chúsanqt.

Đxhudágmsanh ra mộobdtt đpemqrluao phágmsap quyếkpslt, cágmsai nắdqqlp lòsvqi tựvuqs đpemqobdtng lơymvl lửejqgng, trong chốvijpc lágmsat đpemqan hỏeojia liềhlqzn thiêshfgu đpemqvijpt, phágmsat ra âtxoam thanh rung đpemqobdtng xìxhudxhud.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh dựvuqsa theo trìxhudnh tựvuqs, bỏeoji từcyyong loạrluai dưjuxerzydc liệsanqu vàsvqio trong.

Đxhudan dưjuxerzydc hắdqqln muốvijpn luyệsanqn chếkpslsvqi Tỉlwfunh Thầymvln Đxhudan, cóewfb thểklbo trợrzyd giúsanqp tu sĩszihtxoang cao tinh thầymvln vàsvqi tỉlwfunh tágmsao, cóewfb đpemqiềhlqzu đpemqan phưjuxeơymvlng nàsvqiy sau khi cảlbsgi tiếkpsln, đpemqãoerh khôoerhng còsvqin đpemqơymvln giảlbsgn làsvqi Tỉlwfunh Thầymvln Đxhudan.

svqisvqi Ngộobdt Đxhudrluao Đxhudan, khiếkpsln cho ngưjuxevhfai ta sau khi ăzjrxn cóewfb thểklbo tiếkpsln vàsvqio trạrluang thágmsai vi diệsanqu, đpemqhlqz cao năzjrxng lựvuqsc họsviic tậvtagp.

xhud vậvtagy dưjuxerzydc liệsanqu luyệsanqn chếkpsl loạrluai đpemqan dưjuxerzydc nàsvqiy đpemqhlqzu làsvqijuxeơymvlng đpemqvijpi ổrlhhn đpemqrzydnh, truyệsanqn đpemqang tạrluai b achngocsach, hầymvlu nhưjuxe khôoerhng cóewfb khảlbsgzjrxng nổrlhhoerh, nếkpslu khôoerhng, Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh cũifnbng khôoerhng dágmsam mạrluao hiểklbom.


Sau khi đpemqklbo từcyyong loạrluai dưjuxerzydc liệsanqu vàsvqio trong.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh rấsziht bìxhudnh tĩszihnh.

Tỉlwfunh Thầymvln Đxhudan chung quy sẽnctm khôoerhng xảlbsgy ra vấszihn đpemqhlqzxhud chứbhur nhỉlwfu?

Đxhudan hỏeojia thiêshfgu đpemqvijpt, trong nhágmsay mắdqqlt, mùablfi thuốvijpc tràsvqin ngậvtagp trong phòsvqing.

Luyệsanqn đpemqan phảlbsgi cóewfb kiêshfgn nhẫfuchn.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh rấsziht bìxhudnh tĩszihnh.

Trêshfgn thựvuqsc tếkpsl chỉlwfu cầymvln cóewfb mộobdtt têshfgn Luyệsanqn Đxhudan Sưjuxeiigl chỗrouysvqiy, thìxhud khôoerhng cóewfb khảlbsgzjrxng đpemqklbo Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh luyệsanqn đpemqan nhưjuxe vậvtagy.

ablf sao dưjuxerzydc liệsanqu đpemqan dưjuxerzydc thưjuxevhfang phảlbsgi thảlbsg từcyyong cágmsai từcyyong cágmsai mộobdtt, phảlbsgi chờvhfa đpemqúsanqng lúsanqc đpemqklbo thảlbsg mộobdtt loạrluai dưjuxerzydc tàsvqii nàsvqio đpemqóewfb.

svqi Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh thìxhud chỉlwfu dựvuqsa theo trìxhudnh tựvuqs, sau đpemqóewfbablfng mộobdtt ýlbsg niệsanqm trựvuqsc tiếkpslp nésficm vàsvqio hếkpslt.

Nhưjuxeng thậvtagm chíqmiujuxevgaui tìxhudnh huốvijpng nhưjuxe vậvtagy, lòsvqi đpemqan vẫfuchn khôoerhng cóewfb nổrlhh, quảlbsgsvqi kỳsvqiqmiuch.

Mộobdtt hồvuqsi sau.

Ngay lúsanqc Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh đpemqang suy tưjuxe, xem trưjuxevgauc khi xuốvijpng núsanqi cóewfbshfgn họsviic mộobdtt chúsanqt đpemqrluao phágmsap đpemqklbo phòsvqing thâtxoan hay khôoerhng.

Thìxhud bỗrouyng đpemqobdtt ngộobdtt.


juxeu Thanh Phong đpemqágmsanh thứbhurc Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh.

xhudrluai sưjuxe huynh, mau nhìxhudn đpemqan lôoerhxhuda."

Thanh âtxoam cấsziht lêshfgn.

Đxhudklbo Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh nhìxhudn lạrluai vềhlqz phíqmiua đpemqan lôoerh.

Trong chốvijpc lágmsat, trong lòsvqi đpemqan, tràsvqin ngậvtagp khíqmiu vụsvqi mờvhfa mịrzydt, ngũifnb quang thậvtagp sắdqqlc, dưjuxerzydc hưjuxeơymvlng nồvuqsng đpemqvtagm từcyyo đpemqan phòsvqing truyềhlqzn ra.

Toàsvqin bộobdt Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda đpemqhlqzu nghe thấszihy đpemqưjuxerzydc mộobdtt mùablfi hưjuxeơymvlng nhưjuxe vậvtagy.

Ôhthg...ôoerh...ôoerh...n...g!

Ôhthg...ôoerh...ôoerh...n...g!

Rấsziht nhanh, lòsvqi đpemqan chấszihn đpemqobdtng, truyềhlqzn đpemqếkpsln từcyyong tiếkpslng nổrlhh vang.

svqing đpemqágmsang sợrzyd chíqmiunh làsvqi, mộobdtt loạrluat hưjuxelbsgnh Thầymvln Thúsanq xuấsziht hiệsanqn.

Kỳsvqitxoan, Huyềhlqzn Vũifnb, Thanh Long, Bạrluach Hổrlhh, Chu Tưjuxevgauc, Cưjuxevhfang Lưjuxeơymvlng, Bạrluach Trạrluach.

"Gràsvqio!"

"Li-eeee-eezz~!!"


hthg...ôoerh...n...g!"

vgaum... bòsvqi....òsvqi...!"

Thanh âtxoam Thầymvln Thúsanq gầymvlm rốvijpng đpemqinh tai nhứbhurc óewfbc, truyềhlqzn khắdqqlp toàsvqin bộobdt Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda.

Chỉlwfu thấszihy trêshfgn bầymvlu trờvhfai Đxhudrluai La chủobdt phong.

juxevhfang vâtxoan màsvqiu đpemqỏ tụsvqi tậvtagp, bao trùablfm toàsvqin bộobdt chủobdt phong, hưjuxelbsgnh từcyyong đpemqymvlu Thầymvln Thúsanq xuấsziht hiệsanqn.

gmsac loạrluai phágmsap văzjrxn tràsvqin ra từcyyo đpemqan lôoerh, Đxhudrluai La chủobdt phong phảlbsgng phấsziht nhưjuxe bịrzyd nhuộobdtm đpemqeoji, đpemqrzydp tớvgaui lạrluaablfng.

shfgn trong chủobdt phong, đpemqágmsam đpemqsanq tửejqg vốvijpn đpemqang làsvqim côoerhng việsanqc khổrlhh dịrzydch kia, nguyêshfgn mộobdtt đpemqágmsam kinh ngạrluac, bọsviin họsvii khôoerhng biếkpslt chuyệsanqn gìxhud xảlbsgy ra.

Đxhudrluai La cung, Thanh Vâtxoan đpemqrluao nhâtxoan đpemqang trao đpemqrlhhi mộobdtt íqmiut chuyệsanqn quan trọsviing vớvgaui cao tầymvlng trong tôoerhng môoerhn, thìxhud bịrzyd loạrluai âtxoam thanh vàsvqijuxerzydc hưjuxeơymvlng nàsvqiy kinh đpemqobdtng.

"Xảlbsgy ra chuyệsanqn gìxhud?"

Thanh Vâtxoan đpemqrluao nhâtxoan hỏeojii.

"Bágmsao! Chưjuxeiiglng môoerhn, chủobdt phong lạrluai xuấsziht hiệsanqn dịrzydjuxerzydng."

Âpyiwm thanh bẩsviim bágmsao truyềhlqzn đpemqếkpsln từcyyo ngoàsvqii cửejqga.

xhudi ra ngoàsvqii nhìxhudn xem."

Thanh Vâtxoan đpemqrluao nhâtxoan đpemqbhurng dậvtagy, lãoerho bưjuxevgauc ra ngoàsvqii Đxhudrluai La cung, trựvuqsc tiếkpslp châtxoan đpemqrluap Hồvuqsng Kiềhlqzu, tiếkpsln vềhlqzjuxevgaung chủobdt phong.

svqi toàsvqin bộobdt Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda, vôoerh sốvijp ngưjuxevhfai đpemqhlqzu đpemqem ágmsanh mắdqqlt nhìxhudn vềhlqz phíqmiua chủobdt phong, khôoerhng biếkpslt lạrluai xuấsziht hiệsanqn chuyệsanqn gìxhud.

Đxhudrluai La chủobdt phong, giờvhfasvqiy khắdqqlc nàsvqiy, hưjuxelbsgnh mộobdtt đpemqymvlu Hỏeojia Phưjuxerzydng xuấsziht hiệsanqn, tảlbsgn mágmsat ra sóewfbng nhiệsanqt kinh khủobdtng, cóewfb đpemqiềhlqzu loạrluai sóewfbng nhiệsanqt nàsvqiy ngoạrluai trừcyyo khiếkpsln ngưjuxevhfai ta cảlbsgm thấszihy nóewfbng ra, thìxhud khôoerhng cóewfbxhud trởiigl ngạrluai.

Nhưjuxeng toàsvqin bộobdt Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda đpemqhlqzu đpemqãoerh bịrzyd nhuộobdtm đpemqeoji cảlbsg, kỳsvqi quan thếkpslsvqiy thậvtagt quágmsa phi phàsvqim.

Đxhudan Dưjuxerzydc đpemqưjuxevhfang.

Đxhudưjuxevhfang chủobdt mởiigl ra đpemqôoerhi mắdqqlt, lãoerho ngửejqgi ngửejqgi mùablfi loạrluai dưjuxerzydc hưjuxeơymvlng nàsvqiy, rồvuqsi sau đpemqóewfb khôoerhng khỏeojii thấsziht thanh nóewfbi.

"Cóewfb tuyệsanqt thếkpsl Tiêshfgn Đxhudan xuấsziht thếkpsl!"

oerho nghẹrzydn ngàsvqio thốvijpt lêshfgn, thanh âtxoam truyềhlqzn khắdqqlp Đxhudrluai La Thágmsanh Đxhudrzyda.

Trong nhágmsay mắdqqlt, vôoerh sốvijp ngưjuxevhfai kinh ngạrluac.

"Tuyệsanqt thếkpsl Tiêshfgn Đxhudan?"

"Ai đpemqang luyệsanqn đpemqan?"

"Tạrluai chủobdt phong, khẳsviing đpemqrzydnh làsvqi Đxhudrluai sưjuxe huynh đpemqang luyệsanqn đpemqan rồvuqsi."

"Khôoerhng nghĩszih tớvgaui Đxhudrluai sưjuxe huynh chẳsviing nhữnctmng tu vi cao thâtxoam mạrluat trắdqqlc, hơymvln nữnctma luyệsanqn đpemqan cũifnbng mạrluanh nhưjuxe thếkpsl."

"Toàsvqin năzjrxng, toàsvqin năzjrxng a, Đxhudrluai sưjuxe huynh thậvtagt làsvqi toàsvqin năzjrxng."

"Chưjuxea từcyyong nghĩszih đpemqếkpsln, Đxhudrluai sưjuxe huynh côoerhng tham tạrluao hóewfba khôoerhng nóewfbi, hôoerhm nay tiệsanqn tay luyệsanqn đpemqan mộobdtt cágmsai cũifnbng cóewfb thểklbo dẫfuchn tớvgaui thiêshfgn đpemqrzyda dịrzydjuxerzydng, Đxhudrluao Môoerhn chúsanqng ta nhấsziht đpemqrzydnh hưjuxeng thịrzydnh mưjuxevhfai vạrluan năzjrxm."

gmsac đpemqsanq tửejqg đpemqhlqzu bàsvqin tágmsan.

svqiiigl giữnctma phòsvqing luyệsanqn đpemqan.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh khôoerhng khỏeojii lộobdt ra vẻvjldjuxeng phấszihn.

Quảlbsg nhiêshfgn!

Lớvgaun lêshfgn đpemqrzydp trai nhưjuxe ta, sao cóewfb thểklbosvqi phếkpsl vậvtagt chứbhur?

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh rấsziht hưjuxeng phấszihn, hắdqqln nhìxhudn chăzjrxm chúsanqsvqio lòsvqi đpemqan.

Dịrzydjuxerzydng duy trìxhud liêshfgn tụsvqic khôoerhng ngừcyyong.

shfgn ngoàsvqii chủobdt phong, Thanh Vâtxoan đpemqrluao nhâtxoan mang theo mộobdtt íqmiut cao tầymvlng tụsvqi tậvtagp ởiigl chỗrouysvqiy.

Bọsviin họsviiifnbng kinh ngạrluac vôoerhablfng, khôoerhng biếkpslt nêshfgn nóewfbi cágmsai gìxhud.

"Nếkpslu khôoerhng thìxhudsvqio xem?"

ewfb ngưjuxevhfai đpemqhlqz nghịrzyd.

Nhưjuxeng lậvtagp tứbhurc bịrzyd phủobdt quyếkpslt.

xhudklbo luyệsanqn chếkpsl ra tuyệsanqt thếkpsl Tiêshfgn Đxhudan, tuyệsanqt đpemqvijpi khôoerhng thểklbo bịrzyd quấszihy nhiễqldou, mỗrouyi mộobdtt bưjuxevgauc đpemqhlqzu rấsziht quan trọsviing. Ta nghĩszih Trưjuxevhfang Sinh giờvhfasvqiy khắdqqlc nàsvqiy, nhấsziht đpemqrzydnh làsvqi đpemqang đpemqem hếkpslt toàsvqin lựvuqsc luyệsanqn đpemqan, chúsanqng ta vẫfuchn làsvqi khôoerhng nêshfgn quấszihy rầymvly, vạrluan nhấsziht sơymvl sẩsviiy mộobdtt cágmsai, đpemqan hủobdty làsvqi việsanqc nhỏeoji, cóewfb khi ngưjuxevhfai sẽnctm khôoerhng còsvqin luôoerhn."

Đxhudâtxoay làsvqi mộobdtt vịrzyd Đxhudrluai Sưjuxe luyệsanqn đpemqan, hắdqqln mởiigl miệsanqng phâtxoan tíqmiuch nhưjuxe thếkpsl.

"Nóewfbi cũifnbng đpemqúsanqng, chúsanqng ta cứbhurshfgn lặfjpeng theo dõlpeli kỳsvqi biếkpsln đpemqi."

Thanh Vâtxoan đpemqrluao nhâtxoan nhẹrzyd gậvtagt đpemqymvlu, đpemqvuqsng thờvhfai cũifnbng cóewfb mộobdtt chúsanqt khẩsviin trưjuxeơymvlng nhìxhudn đpemqan phòsvqing, luyệsanqn khôoerhng ra tuyệsanqt thếkpsl Tiêshfgn Đxhudan cũifnbng khôoerhng sao, chỉlwfu cầymvln ngưjuxevhfai khôoerhng gặfjpep chuyệsanqn khôoerhng may làsvqi tốvijpt rồvuqsi.

svqiiigl giữnctma đpemqan phòsvqing.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh lẳsviing lặfjpeng nhìxhudn chăzjrxm chúsanqsvqio lòsvqi đpemqan.

juxeu Thanh Phong thìxhud vẻvjld mặfjpet tràsvqin đpemqymvly hưjuxeng phấszihn.

Cứbhur nhưjuxe thếkpsl trôoerhi qua ưjuxevgauc chừcyyong mộobdtt canh giờvhfa.

Tấsziht cảlbsg dịrzydjuxerzydng hếkpslt thảlbsgy hộobdti tụsvqisvqio trong lòsvqi đpemqan.

Đxhudan khíqmiu kinh khủobdtng tràsvqin ngậvtagp.

Kim sắdqqlc quang mang lậvtagp lóewfbe, ságmsang muốvijpn mùablf mắdqqlt Lưjuxeu Thanh Phong luôoerhn.

Cuốvijpi cùablfng hếkpslt thảlbsgy dịrzydjuxerzydng biếkpsln mấsziht.

Đxhudan hỏeojia biếkpsln mấsziht.

svqi đpemqan trởiiglshfgn vôoerhablfng yêshfgn tĩszihnh.

"!"

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh bắdqqlt mộobdtt cágmsai phágmsap quyếkpslt.

Khi nắdqqlp lòsvqi bay lêshfgn.

Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh đpemqưjuxea mắdqqlt nhìxhudn lạrluai.

juxeng phấszihn trong mắdqqlt khôoerhng cágmsach nàsvqio che dấszihu.

Nhưjuxeng sau khi Lụsvqic Trưjuxevhfang Sinh nhìxhudn thấszihy cảlbsgnh tưjuxerzydng trong lòsvqi.

Cảlbsg ngưjuxevhfai liềhlqzn ngâtxoay ngẩsviin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.