Huyền Giới Chi Môn

Chương 182 : Tiên hạ thủ vi cường

    trước sau   
Dịmeyrch: Mosquito
Biêpdzan: Yuki

Theo thâevlan thểqyvwlzkka thúyvnt, ngũygsm giámfwgc củnbqfa Thạkxrjch Mụaocbc bỗfznkng trởoerwpdzan nhạkxrjy cảvsixm dịmeyr thưsbvodywlng, tiếaqgpng nólzkki chuyệbsdcn củnbqfa Ônlvemfwgch Nhĩlhejdhvzng ba cưsbvodywlng giảvsix Hậhyanu Thiêpdzan truyềgfxyn rấtubst rõqhlvsuwung vàsuwuo trong tai. Chẳfznkng qua, bốrnffn ngưsbvodywli đqyvwàsuwum luậhyann phầnlven lớaxldn làsuwu sựaocb vụaocbpdzan trong bộpgax tộpgaxc Ônlve Giámfwgc, cũygsmng khônugsng cólzkk bao nhiêpdzau việbsdcc đqyvwámfwgng giámfwg chúyvnt ýygsm. Bởoerwi vìnlve hắisfpn khônugsng cólzkkmfwgch nàsuwuo duy trìnlve trạkxrjng thámfwgi hólzkka thúyvnt trong thờdywli gian dàsuwui nêpdzan chỉrbza nghe đqyvwưsbvomortc trong chốrnffc lámfwgt đqyvwàsuwunh phảvsixi tạkxrjm thờdywli thônugsi.

Cứohxr nhưsbvo vậhyany, trong ba ngàsuwuy kếaqgp tiếaqgpp, cứohxr đqyvwếaqgpn lúyvntc trờdywli tốrnffi Thạkxrjch Mụaocbc lạkxrji tiêpdzau tốrnffn mộpgaxt hồhyani thờdywli gian đqyvwi nghe lélnjon đqyvwpgaxng tĩlhejnh củnbqfa đqyvwámfwgm ngưsbvodywli Ônlvemfwgch Nhĩlhej, nhưsbvong cũygsmng khônugsng dòbrmelnjot đqyvwưsbvomortc đqyvwiềgfxyu gìnlve khámfwgc thưsbvodywlng. Lúyvntc bấtubsy giờdywl, đqyvwpgaxi ngũygsm kỵyynl binh đqyvwãmfzg đqyvwi qua khu vựaocbc hạkxrjch tâevlam củnbqfa bộpgax tộpgaxc Ônlve La, cámfwgch phạkxrjm vi thếaqgp lựaocbc củnbqfa bộpgax tộpgaxc Thanh Nha cũygsmng khônugsng còbrmen xa. Màsuwusuwuo ban ngàsuwuy, khi đqyvwámfwgm ngưsbvodywli Ônlvemfwgch Nhĩlhejsuwung lúyvntc càsuwung thêpdzam nhiệbsdct tìnlvenh vớaxldi mìnlvenh thìnlve Thạkxrjch Mụaocbc bắisfpt đqyvwnlveu sinh nghi, mơyuea hồhyanlzkk mộpgaxt loạkxrji dựaocb cảvsixm khônugsng tốrnfft.

suwuo buổfvwqi tốrnffi ngàsuwuy thứohxr chíjhkin sau khi rờdywli đqyvwi Thámfwgnh Sơyuean.

Trêpdzan mộpgaxt cámfwgnh đqyvwhyanng hoang vu khônugsng mộpgaxt vếaqgpt châevlan ngưsbvodywli, tạkxrji mộpgaxt mảvsixnh cámfwgt đqyvwámfwg trảvsixi rộpgaxng, bảvsixy támfwgm cámfwgi lềgfxyu vâevlay thàsuwunh mộpgaxt hìnlvenh vòbrmeng tròbrmen, dựaocbng rảvsixi rámfwgc trêpdzan mặhgklt đqyvwtubst trong phạkxrjm vi hơyuean mưsbvodywli trưsbvomortng. Mảvsixnh đqyvwtubst trốrnffng chíjhkinh giữaocba mấtubsy cámfwgi lềgfxyu, mộpgaxt đqyvwrnffng lửqoina lớaxldn đqyvwang hừaneeng hựaocbc thiêpdzau đqyvwrnfft. Ngay tạkxrji trưsbvoaxldc đqyvwâevlay khônugsng lâevlau, đqyvwámfwgm ngưsbvodywli Ônlvemfwgch Nhĩlhej lấtubsy cớaxld ngàsuwuy lễtjegsuwuo đqyvwólzkk củnbqfa Man tộpgaxc, mờdywli Thạkxrjch Mụaocbc cùdhvzng nhau cửqoinsuwunh mộpgaxt đqyvwêpdzam tiệbsdcc lửqoina trạkxrji cỡnlve nhỏdywl, tấtubst cảvsix mọqoini ngưsbvodywli uốrnffng khámfwg nhiềgfxyu rưsbvomortu tạkxrji tiệbsdcc tốrnffi, cho đqyvwếaqgpn rạkxrjng sámfwgng, lúyvntc nàsuwuy mớaxldi tảvsixn đqyvwi. Tạkxrji thờdywli đqyvwiểqyvwm xung quanh liêpdzan tiếaqgpp vang lêpdzan tiếaqgpng ngámfwgy to, mộpgaxt cámfwgi lềgfxyu vảvsixi ởoerw chíjhkinh giữaocba, Thạkxrjch Mụaocbc vốrnffn nằilqym trêpdzan mặhgklt đqyvwtubst bỗfznkng nhiêpdzan mởoerw bừaneeng hai mắisfpt, trởoerwnlvenh ngồhyani dậhyany. Tuy rằilqyng hắisfpn uốrnffng nhiềgfxyu rưsbvomortu, nhưsbvong giờdywl phúyvntt nàsuwuy đqyvwnlveu ólzkkc vẫpgaxn dịmeyr thưsbvodywlng thanh tỉrbzanh. Hắisfpn lặhgklng yêpdzan vélnjon lềgfxyu vảvsixi ra, nhìnlven thoámfwgng qua mộpgaxt cámfwgi lềgfxyu vảvsixi khámfwgc cámfwgch đqyvwólzkk khônugsng xa, tâevlam niệbsdcm vừaneea đqyvwpgaxng, mộpgaxt lầnlven nữaocba kíjhkich phámfwgt lựaocbc lưsbvomortng đqyvwhyan đqyvwilqyng, nghiêpdzang tai bắisfpt đqyvwnlveu lắisfpng nghe.

Sau mưsbvodywli mấtubsy hơyueai thởoerw, sắisfpc mặhgklt hắisfpn bỗfznkng nhiêpdzan đqyvwkxrji biếaqgpn, lậhyanp tứohxrc âevlam trầnlvem xuốrnffng.


mfwgch Thạkxrjch Mụaocbc khônugsng xa, trong cámfwgi lềgfxyu vảvsixi kia.

". . . Đnyeoônugs Thốrnffng Đnyeokxrji Nhâevlan, têpdzan Thạkxrjch Mụaocbc kia tuy rằilqyng đqyvwámfwgnh bạkxrji Ônlve Lợmorti, nhưsbvong thựaocbc lựaocbc hắisfpn nhiềgfxyu nhấtubst cũygsmng chỉrbzalzkk Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwq, Tếaqgp Ti Y Hámfwgch vìnlve sao phảvsixi mờdywli Trámfwgt Cổfvwq đqyvwkxrji nhâevlan ra tay?" Mộpgaxt gãmfzg Man nhâevlan hìnlvenh thểqyvw khônugsi ngônugs hỏdywli nhưsbvo vậhyany. Bởoerwi vìnlve uốrnffng nhiềgfxyu rưsbvomortu, khuônugsn mặhgklt gãmfzg hồhyanng nhuậhyann phơyuean phớaxldt, chỗfznk lồhyanng ngựaocbc lõqhlva lồhyan, lộpgax ra mộpgaxt cámfwgi đqyvwhyan đqyvwilqyng Têpdza Ngưsbvou đqyvwen nhámfwgnh, trêpdzan ngưsbvodywli tảvsixn ra mộpgaxt cỗfznk khíjhki tứohxrc Hậhyanu Thiêpdzan Đnyeokxrji viêpdzan mãmfzgn.

"Trámfwgc Đnyeohyan, ngưsbvoơyueai quámfwg coi thưsbvodywlng hắisfpn. Trậhyann chiếaqgpn ấtubsy hắisfpn đqyvwámfwgnh bạkxrji Ônlve Lợmorti, ta ngay tạkxrji hiệbsdcn trưsbvodywlng, lựaocbc lưsbvomortng mộpgaxt quyềgfxyn cuốrnffi cùdhvzng kia củnbqfa hắisfpn chỉrbza sợmort đqyvwãmfzg trêpdzan bảvsixy támfwgm nghìnlven câevlan rồhyani. Đnyeoếaqgpn ta cũygsmng khônugsng muốrnffn đqyvwólzkkn đqyvwnlve đqyvwtubsy." Ônlvemfwgch Nhĩlhej nhỏdywl giọqoinng nólzkki ra, ngữaocb khíjhkilzkk chúyvntt ngưsbvong trọqoinng.

"Cámfwgi gìnlve!"

Trámfwgc Đnyeohyandhvzng hai gãmfzgygsmng sĩlhej Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwq khámfwgc nghe vậhyany, đqyvwgfxyu híjhkit mộpgaxt luồhyanng lưsbvoơyueang khíjhki.

"Ha ha, đqyvwrnffi vớaxldi bộpgax tộpgaxc Ônlve Giámfwgc chúyvntng ta màsuwulzkki, khônugsng cầnlven quảvsixn nhiềgfxyu nhưsbvo vậhyany, chỉrbza cầnlven dẫpgaxn y tớaxldi Y Tiêpdzam Hồhyansuwu đqyvwưsbvomortc rồhyani, đqyvwếaqgpn lúyvntc đqyvwólzkk sẽqyvw khônugsng thiếaqgpu chỗfznk tốrnfft cho chúyvntng ta." Ônlvemfwgch Nhĩlhejsbvodywli cưsbvodywli nólzkki.

"Hắisfpc hắisfpc, ngưsbvodywli kia bâevlay giờdywlbrmen đqyvwang nằilqym ngámfwgy o..o..., thậhyant tìnlvenh khônugsng biếaqgpt đqyvwêpdzam nay chíjhkinh làsuwu lầnlven cuốrnffi cùdhvzng hắisfpn ởoerw trêpdzan thếaqgp giớaxldi nàsuwuy." Mộpgaxt têpdzan Dũygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwq nghe xong âevlam hiểqyvwm cưsbvodywli rộpgaxpdzan.

"Tốrnfft rồhyani, mọqoini ngưsbvodywli nhỏdywl giọqoinng mộpgaxt chúyvntt, bâevlay giờdywlbrmen khônugsng thểqyvw phớaxldt lờdywl, đqyvwmorti ngàsuwuy mai đqyvwếaqgpn Y Tiêpdzam Hồhyan, lạkxrji. . ." Ônlvemfwgch Nhĩlhej giơyuea tay hưsbvoaxldng ba gãmfzgevlam phúyvntc, làsuwum cámfwgi thủnbqf thếaqgp chớaxldlzkkpdzan tiếaqgpng.

Lờdywli còbrmen chưsbvoa dứohxrt, lềgfxyu vảvsixi da trâevlau sau lưsbvong Ônlvemfwgch Nhĩlhej bỗfznkng nhiêpdzan truyềgfxyn đqyvwếaqgpn mộpgaxt tiếaqgpng xoẹzxdat, mộpgaxt thanh trưsbvodywlng đqyvwao đqyvwen nhámfwgnh từanee ngoàsuwui đqyvwâevlam vàsuwuo, bổfvwq lềgfxyu vảvsixi ra làsuwum hai, chélnjom vềgfxy phíjhkia sau lưsbvong y. Tạkxrji trong nhámfwgy mắisfpt khi trưsbvodywlng đqyvwao màsuwuu đqyvwen xuấtubst hiệbsdcn, sắisfpc mặhgklt Ônlvemfwgch Nhĩlhej đqyvwkxrji biếaqgpn, y mộpgaxt phámfwgt liềgfxyn bắisfpt đqyvwưsbvomortc mộpgaxt gãmfzgygsmng sĩlhej Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwqpdzan tay phảvsixi, dùdhvzng sứohxrc kélnjoo gãmfzg ra chắisfpn phíjhkia sau lưsbvong mìnlvenh. Chíjhkinh y thìnlve lậhyanp tứohxrc nhưsbvo liệbsdcp bámfwgo, lao nhanh vềgfxy phíjhkia trưsbvoaxldc, đqyvwhyanng thờdywli trong cơyuea thểqyvw truyềgfxyn ra mộpgaxt hồhyani âevlam thanh ken kélnjot, thâevlan thểqyvw lậhyanp tứohxrc bắisfpt đqyvwnlveu bàsuwunh trưsbvoaxldng, đqyvwrbzanh đqyvwnlveu mọqoinc ra mộpgaxt cámfwgi sừaneeng cong đqyvwen sìnlve nhưsbvo mựaocbc. Gãmfzgygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng chắisfpn tạkxrji sau lưsbvong Ônlvemfwgch Nhĩlhejbrmen chưsbvoa hiểqyvwu chuyệbsdcn gìnlve xảvsixy ra thìnlve mộpgaxt đqyvwkxrjo trưsbvodywlng đqyvwao màsuwuu đqyvwen đqyvwãmfzg bổfvwq xuốrnffng ngưsbvodywli gãmfzg nhưsbvo mộpgaxt tia chớaxldp.

"A" mộpgaxt tiếaqgpng hélnjot thảvsixm!

Đnyeoưsbvomortc châevlan khíjhkilzkkt vàsuwuo, Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao thếaqgp nhưsbvo chẻzxda tre trựaocbc tiếaqgpp chélnjom gãmfzg kia thàsuwunh hai nửqoina, mámfwgu tưsbvoơyueai cùdhvzng nộpgaxi tạkxrjng vẫpgaxn còbrmen bốrnffc lêpdzan hơyueai nólzkkng văyodtng vung vãmfzgi khắisfpp nơyueai. Sau mộpgaxt khắisfpc, thâevlan hìnlvenh Thạkxrjch Mụaocbc chui qua vếaqgpt rámfwgch củnbqfa lềgfxyu vảvsixi tiếaqgpn vàsuwuo trong lềgfxyu. Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao trong tay hắisfpn lúyvntc nàsuwuy đqyvwãmfzg bốrnffc lêpdzan mộpgaxt ngọqoinn lửqoina hừaneeng hựaocbc cao hơyuean mộpgaxt xíjhkich, trêpdzan hai tay cùdhvzng trêpdzan cổfvwq hắisfpn mọqoinc đqyvwnlvey vảvsixy đqyvwen.

"Thạkxrjch Mụaocbc!"

yvntc nàsuwuy Ônlvemfwgch Nhĩlhej đqyvwãmfzgyvntt ra thanh rìnlveu chiếaqgpn màsuwuu mámfwgu, đqyvwmorti đqyvwếaqgpn khi y thấtubsy rõqhlv khuônugsn mặhgklt củnbqfa đqyvwrnffi phưsbvoơyueang thìnlve khônugsng khỏdywli chấtubsn đqyvwpgaxng. Càsuwung làsuwum cho y khiếaqgpp sợmort trong lòbrmeng đqyvwólzkk chíjhkinh làsuwu khíjhki tứohxrc toảvsix ra trêpdzan ngưsbvodywli đqyvwrnffi phưsbvoơyueang còbrmen cưsbvodywlng đqyvwkxrji hơyuean vàsuwui phầnlven so vớaxldi chíjhkinh mìnlvenh. Chỉrbza mộpgaxt cámfwgi hônugs hấtubsp, thầnlven sắisfpc trêpdzan mặhgklt Ônlvemfwgch Nhĩlhej đqyvwãmfzg trởoerwpdzan dữaocb tợmortn, rìnlveu chiếaqgpn màsuwuu mámfwgu trong tay hung hăyodtng nệbsdcn xuốrnffng phíjhkia Thạkxrjch Mụaocbc. Mộpgaxt đqyvwkxrjo ámfwgnh rìnlveu màsuwuu mámfwgu lớaxldn hơyuean mộpgaxt trưsbvomortng, lưsbvonlvei búyvnta phámfwgt ra âevlam thanh bélnjon nhọqoinn, bổfvwq xuốrnffng đqyvwnlveu Thạkxrjch Mụaocbc. Trámfwgc Đnyeohyandhvzng mấtubsy gãmfzgygsmng sĩlhej Hậhyanu Thiêpdzan còbrmen lạkxrji thấtubsy rõqhlv kẻzxda đqyvwếaqgpn làsuwu Thạkxrjch Mụaocbc, sắisfpc mặhgklt vốrnffn trắisfpng nhợmortt chợmortt trởoerwpdzan dữaocb tợmortn, sau đqyvwólzkk đqyvwhyan đqyvwilqyng trêpdzan ngựaocbc bọqoinn gãmfzglzkke lêpdzan ônugs quang, hai tay bỗfznkng nhiêpdzan lớaxldn hơyuean mộpgaxt vòbrmeng, đqyvwrbzanh đqyvwnlveu đqyvwhyanng dạkxrjng sinh ra sừaneeng đqyvwen uốrnffn lưsbvomortn. Hai ngưsbvodywli nắisfpm lấtubsy thanh búyvnta sắisfpt cùdhvzng thanh Thiếaqgpt Tậhyant Lêpdza Cốrnfft Đnyeoólzkka đqyvwang đqyvwhgklt ởoerw mộpgaxt bêpdzan, huyễtjegn ra tầnlveng tầnlveng bólzkkng đqyvwen, hùdhvzng hổfvwq đqyvwhyanp vềgfxy phíjhkia Thạkxrjch Mụaocbc.


(Thiếaqgpt tậhyant lêpdza cốrnfft đqyvwólzkka: làsuwu mộpgaxt cámfwgi trùdhvzy cólzkkmfwgn dàsuwui nhưsbvomfwgn thưsbvoơyueang trêpdzan trùdhvzy cólzkk nhiềgfxyu gai nhọqoinn)

Trong mắisfpt Thạkxrjch Mụaocbc lólzkke lêpdzan lãmfzgnh sắisfpc, Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao trong tay phừaneeng lêpdzan ámfwgnh lửqoina, nghêpdzanh đqyvwólzkkn ámfwgnh rìnlveu màsuwuu mámfwgu.

"Phanh" mộpgaxt tiếaqgpng nổfvwq vang, sau đqyvwólzkk lạkxrji làsuwu mộpgaxt tràsuwung âevlam thanh "Bịmeyrch Bịmeyrch Bịmeyrch" dồhyann dậhyanp truyềgfxyn đqyvwếaqgpn.

Chỗfznk đqyvwao rìnlveu va chạkxrjm toámfwgt ra ámfwgnh sámfwgng màsuwuu đqyvwdywl rựaocbc, lửqoina bừaneeng hừaneeng hựaocbc, đqyvwhyanng thờdywli támfwgn loạkxrjn!

Thâevlan hìnlvenh Ônlvemfwgch Nhĩlhej bịmeyr mộpgaxt cổfvwq cựaocb lựaocbc truyềgfxyn đqyvwếaqgpn đqyvwlzkky cho lui vềgfxy sau bảvsixy támfwgm bưsbvoaxldc liêpdzan tiếaqgpp, sắisfpc mặhgklt y ửqoinng hồhyanng. Cùdhvzng lúyvntc đqyvwólzkk, thâevlan hìnlvenh Thạkxrjch Mụaocbc đqyvwãmfzg nhưsbvo mộpgaxt đqyvwkxrjo ảvsixo ảvsixnh màsuwuu đqyvwen, lấtubsy tốrnffc đqyvwpgax khônugsng thểqyvwsbvooerwng tưsbvomortng nổfvwqi phólzkkng vềgfxy phíjhkia Trámfwgc Đnyeohyan.

"Ầvpehm ầnlvem ầnlvem" liêpdzan tiếaqgpp truyềgfxyn ra tiếaqgpng kim loạkxrji va chạkxrjm!

yvnta sắisfpt trong tay Trámfwgc Đnyeohyan đqyvwpdzan cuồhyanng bay múyvnta, liêpdzan tiếaqgpp hơyuean mưsbvodywli đqyvwkxrjo bólzkkng đqyvwen cùdhvzng lúyvntc đqyvwhyanp lêpdzan trêpdzan thâevlan thểqyvw Thạkxrjch Mụaocbc, từaneeng mảvsixnh quầnlven ámfwgo bay támfwgn loạkxrjn, lộpgax ra mộpgaxt thâevlan đqyvwnlvey vảvsixy màsuwuu đqyvwen trônugsng nhưsbvoevlan giámfwgp, ngoạkxrji trừaneeoerw phíjhkia trêpdzan lưsbvou lạkxrji vàsuwui tia bạkxrjch ngâevlan nho nhỏdywl, cũygsmng khônugsng tổfvwqn hao gìnlve. Trámfwgc Đnyeohyan thấtubsy thếaqgp, lậhyanp tứohxrc trêpdzan mặhgklt lộpgax ra vẻzxda kinh ngạkxrjc. Chưsbvoa kịmeyrp làsuwum ra phảvsixn ứohxrng, thâevlan hìnlvenh Thạkxrjch Mụaocbc nhoámfwgng mộpgaxt cámfwgi đqyvwãmfzglzkka thàsuwunh mộpgaxt đqyvwkxrjo bólzkkng đqyvwen từaneepdzan cạkxrjnh vưsbvomortt qua, tiếaqgpp theo chỗfznk ngựaocbc gãmfzgmfwgt lạkxrjnh.

Trámfwgc Đnyeohyanyvnti đqyvwnlveu nhìnlven lạkxrji, chỉrbza thấtubsy chỗfznk ngựaocbc nhiềgfxyu hơyuean mộpgaxt lỗfznkmfwgu lớaxldn chừaneeng quảvsix đqyvwtubsm, miệbsdcng vếaqgpt thưsbvoơyueang lưsbvomortn lờdywl hắisfpc khíjhki âevlam hàsuwun, khônugsng mộpgaxt giọqoint mámfwgu chảvsixy ra. Màsuwu tạkxrji sau lưsbvong gãmfzg, trêpdzan tay trámfwgi phủnbqfjhkin vảvsixy màsuwuu đqyvwen, lưsbvomortn lờdywl hắisfpc khíjhki củnbqfa Thạkxrjch Mụaocbc cầnlvem mộpgaxt trámfwgi tim, bịmeyrch bịmeyrch nhảvsixy lêpdzan liêpdzan tụaocbc.

"Vèvltao Vèvltao" tiếaqgpng xélnjo giólzkk từanee sau lưsbvong Thạkxrjch Mụaocbc truyềgfxyn đqyvwếaqgpn.

Thìnlve ra làsuwu mộpgaxt gãmfzgygsmng sĩlhej Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwq khámfwgc đqyvwang vũygsm đqyvwpgaxng Thiếaqgpt Tậhyant Lêpdza Cốrnfft Đnyeoólzkka trong tay, hólzkka thàsuwunh hơyuean mưsbvodywli đqyvwkxrjo trùdhvzy ảvsixnh rậhyanm rạkxrjp chằilqyng chịmeyrt, hung hăyodtng đqyvwhyanp xuốrnffng đqyvwnlveu Thạkxrjch Mụaocbc. Thạkxrjch Mụaocbc vứohxrt trámfwgi tim cầnlvem trêpdzan tay lăyodtn vềgfxy phíjhkia châevlan trámfwgi củnbqfa Trámfwgc Đnyeohyan, khônugsng lùdhvzi màsuwu tiếaqgpn lấtubsn thâevlan lêpdzan, tay trámfwgi duỗfznki nhanh, nhưsbvo đqyvwpgaxc xàsuwu nuốrnfft tim lao vọqoint tớaxldi.

"Phanh" mộpgaxt tiếaqgpng!

yuean mưsbvodywli đqyvwkxrjo bólzkkng đqyvwen vũygsm đqyvwpgaxng đqyvwnlvey trờdywli trong nhámfwgy mắisfpt biếaqgpn mấtubst vônugsvsixnh vônugs tung, tay trámfwgi Thạkxrjch Mụaocbc thìnlvenh lìnlvenh bắisfpt đqyvwưsbvomortc Thiếaqgpt Tậhyant Lêpdza Cốrnfft Đnyeoólzkka đqyvwang đqyvwhyanp tớaxldi. Dưsbvoaxldi ámfwgnh mắisfpt sợmortmfzgi củnbqfa đqyvwrnffi phưsbvoơyueang, Thạkxrjch Mụaocbc tay phảvsixi vung lêpdzan, trong nhámfwgy mắisfpt, hỏdywla diễtjegm củnbqfa đqyvwao mang Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao bốrnffc lêpdzan vàsuwui thưsbvoaxldc, mộpgaxt đqyvwao chélnjom vềgfxy phíjhkia gãmfzgygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng Hậhyanu Thiêpdzan hậhyanu kỳfvwq. Đnyeornffi phưsbvoơyueang đqyvwếaqgpn kêpdzau thảvsixm mộpgaxt tiếaqgpng cũygsmng khônugsng kịmeyrp phámfwgt ra, liềgfxyn bịmeyr đqyvwao mang hỏdywla diễtjegm chélnjom thàsuwunh hai khúyvntc, miệbsdcng vếaqgpt thưsbvoơyueang chámfwgy đqyvwen mộpgaxt mảvsixnh.

mfwgch đqyvwólzkk khônugsng xa, Trámfwgc Đnyeohyan kinh ngạkxrjc nhìnlven qua trámfwgi tim vẫpgaxn nhảvsixy lêpdzan bêpdzan châevlan mìnlvenh, đqyvwang muốrnffn xoay ngưsbvodywli lạkxrji nhặhgklt, thâevlan hìnlvenh chợmortt lảvsixo đqyvwvsixo vàsuwui bưsbvoaxldc, rốrnfft cuộpgaxc "Rầnlvem" mộpgaxt tiếaqgpng ngãmfzg nhàsuwuo trêpdzan đqyvwtubst, co quắisfpp vàsuwui cámfwgi, rấtubst nhanh liềgfxyn tắisfpt tiếaqgpng.


Từaneeyvntc Thạkxrjch Mụaocbc xuấtubst hiệbsdcn, đqyvwếaqgpn ra tay chélnjom giếaqgpt ba gãmfzgygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng Hậhyanu Thiêpdzan, trưsbvoaxldc sau cũygsmng chỉrbza mớaxldi cólzkk hai ba cámfwgi hônugs hấtubsp. Ônlvemfwgch Nhĩlhejyvntc nàsuwuy khólzkk khăyodtn lắisfpm mớaxldi ổfvwqn đqyvwmeyrnh lạkxrji thâevlan hìnlvenh, sắisfpc mặhgklt kinh sợmortdhvzng cựaocbc. Màsuwu thâevlan hìnlvenh Thạkxrjch Mụaocbc khônugsng ngừaneeng chúyvntt nàsuwuo, đqyvwãmfzg mang theo mộpgaxt cỗfznknlvenh phong đqyvwámfwgnh vềgfxy Ônlvemfwgch Nhĩlhej.

"Tiểqyvwu tửqoin, khinh ngưsbvodywli quámfwg đqyvwámfwgng!"

Ônlvemfwgch Nhĩlhej thấtubsy thếaqgp, hai tay giăyodtng đqyvwnlvey gâevlan xanh, Rìnlveu chiếaqgpn màsuwuu mámfwgu cựaocbc lớaxldn trong tay đqyvwpgaxt nhiêpdzan quélnjot ngang, hung dữaocb nhìnlven Thạkxrjch Mụaocbc, chélnjom liêpdzan tiếaqgpp vàsuwuo hưsbvo khônugsng. Mấtubsy đqyvwkxrjo lưsbvonlvei rìnlveu huyếaqgpt sắisfpc hìnlvenh trăyodtng non vèvltao vèvltao bay ra, nhanh nhưsbvo tia chớaxldp cuồhyann cuộpgaxn lao vúyvntt tớaxldi Thạkxrjch Mụaocbc. Thạkxrjch Mụaocbc thâevlan ởoerw khônugsng trung, hai mắisfpt hiệbsdcn lêpdzan mộpgaxt đqyvwámfwgm hàsuwun mang, hai tay cầnlvem đqyvwao, thâevlan đqyvwao lưsbvomortn lờdywl phùdhvzyodtn, bỗfznkng nhiêpdzan hólzkka thàsuwunh mưsbvodywli ba đqyvwkxrjo ámfwgnh đqyvwao hỏdywla diễtjegm bảvsixo vệbsdc quanh thâevlan.

"Oanh long long" mộpgaxt hồhyani nổfvwq mạkxrjnh!

Nhữaocbng nơyueai cựaocb đqyvwao chélnjom qua, hỏdywla diễtjegm cuồhyann cuộpgaxn, bộpgaxc phámfwgt ra từaneeng vòbrmeng từaneeng vòbrmeng ámfwgnh sámfwgng huyếaqgpt sắisfpc bảvsixo vệbsdc quanh thâevlan, ámfwgnh rìnlveu màsuwuu mámfwgu nhao nhao diệbsdct vong. Tạkxrji vẻzxda mặhgklt Ônlvemfwgch Nhĩlhej hoảvsixng sợmort đqyvwếaqgpn khônugsng thểqyvw hoảvsixng sợmortyuean đqyvwưsbvomortc nữaocba, thâevlan hìnlvenh Thạkxrjch Mụaocbc đqyvwãmfzg gầnlven trong gang tấtubsc, cựaocb đqyvwao hỏdywla diễtjegm trong tay bổfvwq xuốrnffng đqyvwnlveu y. Ônlvemfwgch Nhĩlhej tựaocb biếaqgpt muốrnffn trámfwgnh cũygsmng khônugsng kịmeyrp rồhyani, rìnlveu chiếaqgpn màsuwuu mámfwgu trong tay mãmfzgnh liệbsdct ngăyodtn cảvsixn ởoerw trưsbvoaxldc ngựaocbc.

"Keng"

Mộpgaxt cỗfznk man lựaocbc vưsbvomortt qua hắisfpn tưsbvooerwng tưsbvomortng tuônugsn vàsuwuo trong cơyuea thểqyvw, cámfwgnh tay têpdza rầnlven, khíjhki huyếaqgpt toàsuwun thâevlan sônugsi tràsuwuo, rìnlveu huyếaqgpt sắisfpc rờdywli khỏdywli tay bay ra ngoàsuwui. Khônugsng chờdywl y làsuwum ra cửqoin đqyvwpgaxng khámfwgc, mộpgaxt cámfwgi nắisfpm đqyvwtubsm trong suốrnfft nhưsbvo ngọqoinc đqyvwãmfzg theo sámfwgt tớaxldi, nệbsdcn vàsuwuo ngựaocbc y. Ônlvemfwgch Nhĩlhej gầnlvem lêpdzan giậhyann dữaocb, cúyvnti đqyvwnlveu, sừaneeng cong đqyvwen nhámfwgnh trêpdzan đqyvwnlveu giốrnffng nhưsbvo mộpgaxt chuônugsi lưsbvonlvei đqyvwao khổfvwqng lồhyansuwuu đqyvwen, hung hăyodtng nghêpdzanh đqyvwólzkkn.

"Phanh" mộpgaxt tiếaqgpng vang thậhyant lớaxldn!

Nắisfpm đqyvwtubsm ólzkkng ámfwgnh cùdhvzng sừaneeng cong tiếaqgpp xúyvntc, hai ngưsbvodywli nhao nhao bắisfpn ra, nhưsbvong ngay lúyvntc nàsuwuy, mặhgklt ngoàsuwui nắisfpm đqyvwtubsm Thạkxrjch Mụaocbc đqyvwámfwgnh ra đqyvwpgaxt nhiêpdzan lólzkke lêpdzan hắisfpc quang, mộpgaxt đqyvwsuwun khíjhkinlvenh màsuwuu đqyvwen lớaxldn chừaneeng quảvsix đqyvwtubsm bắisfpn ra, khônugsng mộpgaxt tiếaqgpng đqyvwpgaxng rơyueai vàsuwuo lồhyanng ngựaocbc Ônlvemfwgch Nhĩlhej.

Tiếaqgpng xưsbvoơyueang cốrnfft vỡnlve vụaocbn lúyvntc nàsuwuy truyềgfxyn tớaxldi! Lồhyanng ngựaocbc Ônlvemfwgch Nhĩlhej bấtubsy giờdywl bịmeyrqhlvm xuốrnffng mộpgaxt cámfwgi hốrnff nhỏdywlsuwuu đqyvwen, hắisfpc khíjhki nhanh chólzkkng tràsuwun ngậhyanp, thâevlan hìnlvenh run mộpgaxt cámfwgi vềgfxy sau, lậhyanp tứohxrc toàsuwun thâevlan cứohxrng ngắisfpc, y cólzkk cảvsixm tưsbvooerwng nhưsbvonlvenh đqyvwang ởoerwpdzan trong băyodtng thiêpdzan tuyếaqgpt đqyvwmeyra.

Thạkxrjch Mụaocbc thấtubsy vậhyany, Hắisfpc Đnyeoao trong tay lạkxrji bốrnffc lêpdzan liệbsdct diễtjegm, chélnjom ngang qua.

"Phốrnffc" mộpgaxt tiếaqgpng!

Thâevlan hìnlvenh Ônlvemfwgch Nhĩlhej phảvsixn ứohxrng trìnlve đqyvwpgaxn, khônugsng kịmeyrp đqyvwgfxy phòbrmeng, lậhyanp tứohxrc bịmeyr Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao từaneenugsng bổfvwqsuwum hai nửqoina, huyếaqgpt thủnbqfy chảvsixy ra khắisfpp nớaxldi, uếaqgp vậhyant trong cơyuea thểqyvw chậhyanm rãmfzgi trưsbvomortt ra, trong lúyvntc nhấtubst thờdywli khônugsng khíjhki ngậhyanp ngụaocba mùdhvzi tanh. Lúyvntc nàsuwuy Dũygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng bộpgax tộpgaxc Ônlve Giámfwgc ởoerw chung quanh bừaneeng tỉrbzanh, cũygsmng vọqoint tớaxldi quanh cámfwgi lềgfxyu, còbrmen đqyvwang trợmortn mắisfpt hámfwg hốrnffc mồhyanm thìnlve Thạkxrjch Mụaocbc giốrnffng nhưsbvo quỷtmhv mịmeyr đqyvwãmfzg xuấtubst hiệbsdcn ởoerw trưsbvoaxldc mặhgklt mộpgaxt ngưsbvodywli trong đqyvwólzkk. Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao trong tay hắisfpn vung lêpdzan, đqyvwrnffi phưsbvoơyueang liềgfxyn bịmeyr chélnjom thàsuwunh hai đqyvwoạkxrjn, thâevlan hìnlvenh hắisfpn lạkxrji lólzkke lêpdzan, lạkxrji mộpgaxt cámfwgi Dũygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng bay ngưsbvomortc ra, thâevlan hìnlvenh khi còbrmen ởoerw giữaocba khônugsng trung đqyvwãmfzg bắisfpt đqyvwnlveu đqyvwônugsng cứohxrng, ngãmfzg trêpdzan mặhgklt đqyvwtubst, chia năyodtm xẻzxda bảvsixy...

Sau mộpgaxt nélnjon nhang, Thạkxrjch Mụaocbc đqyvwohxrng ởoerwpdzan cạkxrjnh đqyvwrnffng lửqoina, lồhyanng ngựaocbc phậhyanp phồhyanng, đqyvwrnffng lửqoina hừaneeng hựaocbc thiêpdzau đqyvwrnfft chiếaqgpu rọqoini khuônugsn mặhgklt kiêpdzan nghịmeyryvntc sámfwgng lúyvntc tốrnffi. Bốrnffn phíjhkia xung quanh, mộpgaxt mảvsixnh hỗfznkn đqyvwpgaxn, hơyuean mưsbvodywli têpdzan Man nhâevlan bộpgax tộpgaxc Ônlve Giámfwgc khônugsng mộpgaxt ngưsbvodywli may mắisfpn sốrnffng sólzkkt, trong khônugsng khíjhki khắisfpp nơyueai đqyvwgfxyu làsuwudhvzi huyếaqgpt tinh tanh tưsbvooerwi đqyvwếaqgpn muốrnffn nônugsn ọqoine.

Trêpdzan mặhgklt họqoin Thạkxrjch mộpgaxt hồhyani âevlam tìnlvenh bấtubst đqyvwmeyrnh, khẽqyvw thởoerwsuwui. Hắisfpn tin tưsbvooerwng, nhữaocbng Dũygsmng sĩlhej đqyvwhyan đqyvwilqyng bộpgax tộpgaxc Ônlve Giámfwgc bìnlvenh thưsbvodywlng nàsuwuy, cólzkk lẽqyvw khônugsng phảvsixi ai cũygsmng đqyvwgfxyu biếaqgpt rõqhlv sựaocbnlvenh mấtubsy ngưsbvodywli Ônlvemfwgch Nhĩlhejmfwgn đqyvwohxrng mìnlvenh. Nhưsbvong sựaocbnlvenh hắisfpn thàsuwunh cônugsng phong ấtubsn Hung Mãmfzgng ba đqyvwnlveu, lạkxrji làsuwu mộpgaxt trong nhữaocbng bíjhki mậhyant lớaxldn nhấtubst củnbqfa hắisfpn, mộpgaxt khi tiếaqgpt lộpgax ra ngoàsuwui, chỉrbza sợmort sẽqyvwlzkk phong ba khônugsng nhỏdywl.

Ngoàsuwui ra, têpdzan Trámfwgt Cổfvwq-cưsbvodywlng giảvsix Đnyeomeyra giai kia nếaqgpu chờdywlmfzgi khônugsng thấtubsy ngưsbvodywli nhấtubst đqyvwmeyrnh sẽqyvw theo dõqhlvi tìnlvem đqyvwếaqgpn. Mộpgaxt khi cólzkk ngưsbvodywli đqyvwqyvw lộpgax ra tìnlvenh huốrnffng cùdhvzng hàsuwunh tung củnbqfa mìnlvenh, tìnlvenh cảvsixnh củnbqfa hắisfpn chỉrbza sợmortygsmng sẽqyvw rấtubst khônugsng ổfvwqn. Sau khi nghỉrbza ngơyueai mộpgaxt chúyvntt, Thạkxrjch Mụaocbc nhanh chólzkkng đqyvwi vơyuealnjot thi thểqyvw đqyvwámfwgm Man tộpgaxc. Lộpgaxt sạkxrjch mộpgaxt íjhkit vàsuwung lámfwg dễtjegsuwung mang theo tùdhvzy thâevlan cùdhvzng Phùdhvz Lụaocbc da thúyvnt, ngoàsuwui ra còbrmen nhặhgklt đqyvwưsbvomortc mộpgaxt cámfwgi Thúyvnt Hồhyann Túyvnti từanee trêpdzan thi thểqyvw Ônlvemfwgch Nhĩlhej. Hắisfpn nhélnjot tấtubst cảvsix mấtubsy thứohxrsuwuy vàsuwuo bọqoinc da trâevlau, nhìnlven lêpdzan đqyvwrnffng lửqoina trưsbvoaxldc mặhgklt, trong mắisfpt hàsuwun mang mộpgaxt hồhyani lậhyanp loèvlta, thâevlan hìnlvenh khẽqyvw đqyvwpgaxng rồhyani bay ra bêpdzan ngoàsuwui nơyueai hạkxrj trạkxrji. Sau mộpgaxt lámfwgt, trêpdzan vai Thạkxrjch Mụaocbc khiêpdzang mộpgaxt khốrnffi cựaocb thạkxrjch lớaxldn hơyuean mộpgaxt trưsbvomortng từaneepdzan ngoàsuwui đqyvwi vàsuwuo, thẳfznkng đqyvwếaqgpn bêpdzan cạkxrjnh đqyvwrnffng lửqoina, hắisfpn mớaxldi đqyvwpgaxt nhiêpdzan nélnjom nólzkk xuốrnffng trêpdzan mặhgklt đqyvwtubst.

"Oanh" mộpgaxt tiếaqgpng vang thậhyant lớaxldn, toàsuwun bộpgaxyueai hạkxrj trạkxrji cũygsmng run lêpdzan.

Cựaocb thạkxrjch đqyvwohxrng trêpdzan mặhgklt đqyvwtubst nhưsbvo bia đqyvwámfwg, mặhgklt đqyvwtubst dưsbvoaxldi đqyvwámfwgy trũygsmng xuốrnffng mấtubsy xíjhkich sâevlau. Thạkxrjch Mụaocbc lậhyant tay nâevlang Vẫpgaxn Thiếaqgpt Hắisfpc Đnyeoao lêpdzan, cổfvwq tay run lêpdzan, liềgfxyn nhưsbvo rồhyanng bay phưsbvomortng múyvnta khắisfpc chữaocb trêpdzan cựaocb thạkxrjch. Sau đqyvwólzkk mấtubsy hơyueai thởoerw, mộpgaxt đqyvwámfwgm chữaocblzkk phong cámfwgch phólzkkng đqyvwãmfzgng lăyodtng lệbsdc ámfwgc liệbsdct xuấtubst hiệbsdcn ởoerw phíjhkia trêpdzan cựaocb thạkxrjch.

"Thạkxrjch mỗfznk tạkxrji Hắisfpc Ma Mônugsn xin đqyvwmorti đqyvwkxrji giámfwg quang lâevlam!"Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.