Huyền Giới Chi Môn

Chương 181 : Hộ tống

    trước sau   
Dịdwhwch: Yukihana116490, bonze

Sau khi héoxdct ra mộsvbot tiếuwving théoxdct dàtlhki, chấmrobn đqeaesvbong hồrjsnn hoảoqzp củdwhwa Yêomxvn La mớnhqwi từiymb từiymb ngừiymbng lạutrei, trởiyebomxvn ổdkgkn đqeaedwhwnh. Nóirmo nhìccrzn vềabir phíedska chung quanh mấmroby lầiyebn, lậoorcp tứeeenc lẳrjsnng lặhmbbng nằvrlim xuốykrxng. Mộsvbot khắykrxc sau, vậoorct chấmrobt màtlhku đqeaegikc trong Minh Thuỷedskiymbabirng nhưiymb bịdwhw mộsvbot cỗgara hấmrobp lựevjgc nàtlhko đqeaeóirmo thu húeeent, lũarfriymbzlgkt tụstlb lạutrei rồrjsni sábypit nhậoorcp vàtlhko toàtlhkn thâbypin nóirmo. Tốykrxc đqeaesvboomxvn La hấmrobp thu năerwyng lưiymbzlgkng trong Minh Thuỷedskevjgtlhkng nhanh hơoorcn nhiềabiru so vớnhqwi trưiymbnhqwc kia. Thờabiri gian từiymbng chúeeent mộsvbot trôedski qua, mấmroby ngàtlhky sau, màtlhku mábypiu trong đqeaeiyebm nưiymbnhqwc Minh Thuỷedsk đqeaeãdwhw cựevjgc nhạutret. Mặhmbbt nưiymbnhqwc "Rầiyebm Àvrlio Àvrlio" mộsvbot tiếuwving, mộsvbot thâbypin hìccrznh màtlhku trắykrxng từiymb đqeaeóirmo nhảoqzpy ra ngoàtlhki, mang theo bọkpuht nưiymbnhqwc văerwyng tung toéoxdc. Thâbypin ảoqzpnh hơoorci hơoorci khựevjgng lạutrei trong khôedskng trung mộsvbot cábypii, sau đqeaeóirmo lậoorcp tứeeenc nhẹqlfu nhàtlhkng rơoorci xuốykrxng cạutrenh bờabir, đqeaeúeeenng làtlhkomxvn La.

Giờabir phúeeent nàtlhky, hồrjsnn hoảoqzp trong mắykrxt nóirmo tảoqzpn mábypit ra ábypinh sábyping màtlhku lam nhàtlhkn nhạutret, hàtlhknh đqeaesvbong so vớnhqwi trưiymbnhqwc kia càtlhkng thêomxvm trôedski chảoqzpy. Cốykrxt cábypich toàtlhkn thâbypin tảoqzpn mábypit ra sắykrxc màtlhku óirmong ábypinh. Đudkwhmbbc biệdvvqt làtlhkbypinh tay phảoqzpi cùxncfng đqeaeiyebu lâbypiu, càtlhkng thêomxvm sábyping long lanh, trắykrxng noãdwhwn nhưiymb mỹdvvq ngọkpuhc. Áabiro giábypip xưiymbơoorcng trêomxvn ngưiymbabiri Yêomxvn La cũarfrng khôedskng còqeaen rábypich rưiymbnhqwi màtlhk đqeaeãdwhw trởiyeb thàtlhknh mộsvbot bộsvbo ábypio giábypip nguyêomxvn vẹqlfun, mặhmbbt ngoàtlhki tảoqzpn ra ábypinh huỳzmzlnh quang màtlhku trắykrxng nhạutret. Ngoàtlhki ra, cốykrxt đqeaeao màtlhku trắykrxng trong tay nóirmo trưiymbnhqwc kia nay đqeaeãdwhw khôedskng thấmroby bóirmong dábyping, thay vàtlhko đqeaeóirmotlhk mộsvbot thanh trưiymbabirng thưiymbơoorcng bằvrling xưiymbơoorcng trắykrxng, mũarfri thưiymbơoorcng cựevjgc kỳzmzl sắykrxc béoxdcn, tảoqzpn mábypit ra trậoorcn trậoorcn hàtlhkn quang. Giờabir phúeeent nàtlhky, khíedsk tứeeenc trêomxvn ngưiymbabiri Yêomxvn La khôedskng ngờabir đqeaeãdwhw lớnhqwn mạutrenh hơoorcn trưiymbnhqwc đqeaeâbypiy gấmrobp mấmroby lầiyebn.

Chung quanh đqeaeiyebm nưiymbnhqwc Minh Thuỷedsk, mấmroby trăerwym con Khôedskbypiu đqeaeang vậoorct vờabir du đqeaeãdwhwng bốykrxn phíedska bỗgarang nhấmrobt tềabir quay đqeaeiyebu, nhìccrzn vềabir phíedska Yêomxvn La đqeaeang đqeaeeeenng bêomxvn cạutrenh bờabir hồrjsn. Cảoqzp đqeaeábypim chuyểhnagn thâbypin, nhao nhao quỳzmzl sụstlbp xuốykrxng, bắykrxt đqeaeiyebu bábypii lạutrey. Yêomxvn La nhìccrzn từiymbng con từiymbng con Khôedskbypiu lầiyebn lưiymbzlgkt quỳzmzl xuốykrxng bábypii lạutrey trưiymbnhqwc ngưiymbabiri nóirmo, hồrjsnn hoảoqzp trong mắykrxt lậoorcp loègikc, lậoorcp tứeeenc nóirmooorci héoxdc miệdvvqng, phábypit ra mộsvbot cỗgara chấmrobn đqeaesvbong thầiyebn hồrjsnn vôedskccrznh. Khôedskbypiu trêomxvn mặhmbbt đqeaemrobt nghe thấmroby, cảoqzp đqeaeábypim nhao nhao đqeaeeeenng lêomxvn. Yêomxvn La xoay ngưiymbabiri nhìccrzn vềabir mộsvbot phưiymbơoorcng hưiymbnhqwng, sau khi hơoorci dừiymbng lạutrei mộsvbot chúeeent, liềabirn cấmrobt bưiymbnhqwc đqeaei tớnhqwi phíedska đqeaeóirmo. Mộsvbot đqeaeábypim quâbypin đqeaetlhkn Khôedskbypiu sau lưiymbng nóirmo thấmroby thếuwviarfrng nhao nhao cấmrobt bưiymbnhqwc đqeaei theo.

Cứeeen nhưiymb vậoorcy, dưiymbnhqwi sựevjg dẫosbyn dắykrxt củdwhwa Yêomxvn La, mộsvbot đqeaetlhkn quâbypin Khôedskbypiu khôedskng ngừiymbng bưiymbnhqwc đqeaei vềabir phíedska trưiymbnhqwc.

. . .

Trong mộsvbot gian thạutrech thấmrobt củdwhwa cung đqeaeiệdvvqn bộsvbo lạutrec Thanh Nha, Thạutrech Mụstlbc ngồrjsni cạutrenh chiếuwvic bàtlhkn, vẻaoxf mặhmbbt do dựevjg nhưiymb đqeaeang suy nghĩwcea lấmroby cábypii gìccrz. Mộsvbot lábypit sau, hắykrxn bỗgarang nhiêomxvn đqeaeeeenng dậoorcy, vộsvboi vàtlhkng đqeaei ra thạutrech thấmrobt. Sau mộsvbot chung tràtlhk, Thạutrech Mụstlbc lạutrei trởiyeb vềabir thạutrech thấmrobt, trong tay ôedskm mộsvbot cuộsvbon da dêomxv thậoorct lớnhqwn. Tấmrobm da dêomxv phủdwhw đqeaeiyeby bụstlbi bặhmbbm nàtlhky chíedsknh làtlhk đqeaedwhwa đqeaerjsn đqeaeutrei khábypii củdwhwa Hoang Nguyêomxvn Man tộsvboc, do hắykrxn mưiymbzlgkn tớnhqwi từiymb chỗgara Mẫosbyn Đudkwrjsn. Bưiymbnhqwc châbypin khôedskng dừiymbng, trựevjgc tiếuwvip đqeaei thẳrjsnng vàtlhko phòqeaeng tiếuwvip khábypich, ngóirmo quanh tìccrzm mộsvbot chỗgaraiymbơoorcng đqeaeykrxi rộsvbong rãdwhwi bằvrling phẳrjsnng rồrjsni đqeaei nhanh tớnhqwi, đqeaehmbbt đqeaedwhwa đqeaerjsn trêomxvn mặhmbbt đqeaemrobt sau đqeaeóirmo cẩliiun thậoorcn trảoqzpi rộsvbong ra. Cảoqzp tấmrobm đqeaedwhwa đqeaerjsn lớnhqwn cỡinvuoorcn mộsvbot trưiymbzlgkng, từiymbtlhki tấmrobm da dêomxv may nốykrxi lạutrei màtlhk thàtlhknh. Phầiyebn lớnhqwn cábypic bộsvbo phậoorcn trêomxvn bảoqzpn đqeaerjsn đqeaeabiru đqeaeưiymbzlgkc vẽjoun bằvrling tuyếuwvin đqeaeiềabiru màtlhku đqeaeen, chỉahylirmo mộsvbot sốykrx íedskt đqeaedwhwa phưiymbơoorcng mớnhqwi dùxncfng tuyếuwvin đqeaeiềabiru ba màtlhku xanh, vàtlhkng, hồrjsnng đqeaeábypinh dấmrobu.

(tuyếuwvin đqeaeiềabiru: sợzlgki dâbypiy. Ởkoyl đqeaeâbypiy ta nghĩwceairmotlhkoxdct nốykrxi liềabirn-yuki)

Tuyếuwvin đqeaeiềabiru xanh lam biểhnagu trưiymbng cho dòqeaeng sôedskng, màtlhku vàtlhkng làtlhkxncfng núeeeni, màtlhktlhku đqeaegikc tứeeenc thìccrz đqeaeutrei biểhnagu cho khu vựevjgc nguy hiểhnagm. Thạutrech Mụstlbc rấmrobt nhanh tìccrzm đqeaeưiymbzlgkc vịdwhw tríedsk củdwhwa Thábypinh Sơoorcn trêomxvn đqeaedwhwa đqeaerjsn, sau đqeaeóirmo lạutrei nhìccrzn vềabir vịdwhw tríedsk củdwhwa bốykrxn bộsvbo Hung Man-mộsvbot mảoqzpng lớnhqwn hắykrxc tuyếuwvin đqeaeen thùxncfi, gầiyebn nhưiymb phong kíedskn hoàtlhkn toàtlhkn con đqeaeưiymbabirng từiymb Thábypinh Sơoorcn đqeaei thôedskng đqeaeếuwvin Nhâbypin tộsvboc. Hắykrxn nhíedsku màtlhky, chuyểhnagn ábypinh mắykrxt, dờabiri vềabir vịdwhw tríedsk củdwhwa bốykrxn bộsvboccrznh Man.

Khôedskng biếuwvit đqeaeãdwhw qua bao lâbypiu sau, lôedskng màtlhky Thạutrech Mụstlbc rốykrxt cuộsvboc giãdwhwn ra, mộsvbot lộsvbo tuyếuwvin mớnhqwi hìccrznh thàtlhknh trong đqeaeiyebu hắykrxn. Lộsvbo tuyếuwvin nàtlhky xa hơoorcn khôedskng íedskt so vớnhqwi lộsvbo tuyếuwvin lúeeenc tiếuwvin vàtlhko Hoang Nguyêomxvn, nhưiymbng phầiyebn lớnhqwn đqeaeabiru chạutrey ngang qua phạutrem vi thếuwvi lựevjgc củdwhwa bốykrxn bộsvboccrznh Man, sẽjoun an toàtlhkn hơoorcn rấmrobt nhiềabiru. Thạutrech Mụstlbc nhắykrxm mắykrxt lạutrei, nhớnhqw kỹdvvq lộsvbo tuyếuwvin mớnhqwi vàtlhko trong đqeaeiyebu. Sau khi ghi nhớnhqw kỹdvvqtlhkng mớnhqwi thu đqeaedwhwa đqeaerjsntlhko, ôedskm nóirmo lầiyebn nữrrpva đqeaei ra ngoàtlhki.

Mộsvbot khắykrxc đqeaerjsnng hồrjsn sau, trong mộsvbot gian Thiêomxvn đqeaeiệdvvqn nàtlhko đqeaeóirmo củdwhwa cung đqeaeiệdvvqn Thanh Nha bộsvbo. Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha vẻaoxf mặhmbbt mỉahylm cưiymbabiri, ngồrjsni ngay ngắykrxn phíedska trêomxvn chủdwhw toạutre, màtlhk Thạutrech Mụstlbc tứeeenc thìccrz ngồrjsni cung kíedsknh ởiyeb ghếuwviiymbnhqwi.

"Khôedskng nghĩwcea tớnhqwi dũarfrng sĩwcea Thạutrech Mụstlbc lạutrei cóirmo ngộsvboedsknh cao vềabiredsk thuậoorct đqeaerjsn đqeaevrling củdwhwa Man tộsvboc ta đqeaeếuwvin nhưiymb vậoorcy. Chỉahyl trong thờabiri gian ngắykrxn đqeaeãdwhwccrzm hiểhnagu thôedskng thấmrobu, mộsvbot lầiyebn hàtlhknh đqeaesvbong liềabirn thàtlhknh côedskng giảoqzpi trừiymb nguyềabirn rủdwhwa. Quảoqzp nhiêomxvn làtlhk kỳzmzltlhki ngúeeent trờabiri." Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha mỉahylm cưiymbabiri tábypin dưiymbơoorcng.

"Viêomxvm Nha đqeaeutrei nhâbypin quábypi khen, tạutrei hạutre chẳrjsnng qua làtlhk đqeaeưiymbzlgkc Đudkwutrei Tếuwvi Ti chỉahyl đqeaeiểhnagm, lạutrei gặhmbbp thêomxvm chúeeent may mắykrxn mớnhqwi cóirmo thểhnag giảoqzpi trừiymb nguyềabirn rủdwhwa. Lạutrei nóirmoi tiếuwvip, tạutrei hạutreqeaen phảoqzpi đqeaea tạutre sựevjgiymbơoorcng trợzlgk củdwhwa Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha." Thạutrech Mụstlbc cưiymbabiri khổdkgk mộsvbot tiếuwving, chắykrxp tay hưiymbnhqwng vềabir phíedska Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha, nóirmoi cábypim ơoorcn.

"Dũarfrng sĩwcea Thạutrech Mụstlbc khôedskng cầiyebn phảoqzpi khábypich khíedsk. Ta làtlhkm nhưiymb vậoorcy cũarfrng làtlhkccrz nhậoorcn lờabiri uỷedsk thábypic củdwhwa ngưiymbabiri khábypic thôedski. Ngưiymbơoorci đqeaeếuwvin đqeaeâbypiy lầiyebn nàtlhky làtlhk đqeaehnag chuẩliiun bịdwhw rờabiri khỏgikci Thábypinh Đudkwdwhwa sao?" Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha khoábypit khoábypit tay ábypio, hỏgikci.

udkwúeeenng vậoorcy, lầiyebn nàtlhky đqeaeếuwvin đqeaeâbypiy, ngoạutrei trừiymb muốykrxn nóirmoi lờabiri cảoqzpm tạutre ra tạutrei hạutreqeaen đqeaeếuwvin đqeaehnag chàtlhko từiymb giãdwhw Viêomxvm Nha đqeaeutrei nhâbypin." Thạutrech Mụstlbc gậoorct đqeaeiyebu nóirmoi.

"Dũarfrng sĩwcea Thạutrech Mụstlbc, lấmroby sựevjg hiểhnagu biếuwvit củdwhwa tạutrei hạutre vớnhqwi Tếuwvi Ti Y Hábypich củdwhwa Liệdvvqt Xàtlhk bộsvbo, chỉahyl sợzlgk..." Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha sau khi trầiyebm ngâbypim mộsvbot lábypit, cóirmo chúeeent muốykrxn nóirmoi lạutrei thôedski nóirmoi.

udkwa tạutre Viêomxvm Nha đqeaeutrei nhâbypin nhắykrxc nhởiyeb, tạutrei hạutre đqeaeãdwhw lo lắykrxng đqeaeếuwvin chuyệdvvqn nàtlhky, nhấmrobt đqeaedwhwnh sẽjoun cẩliiun thậoorcn mộsvbot chúeeent." Áabirnh mắykrxt Thạutrech Mụstlbc lóirmoe lêomxvn, gậoorct đqeaeiyebu nóirmoi.

Chẳrjsnng qua hắykrxn cũarfrng khôedskng nhiềabiru lờabiri vềabir lộsvbo tuyếuwvin màtlhk bảoqzpn thâbypin đqeaeãdwhw đqeaedwhwnh ra trong kếuwvi hoạutrech.

"Tốykrxt, đqeaeãdwhw nhưiymb vậoorcy, ta cũarfrng khôedskng nóirmoi thêomxvm gìccrz nữrrpva. Đudkwâbypiy làtlhk lệdvvqnh bàtlhki thôedskng hàtlhknh củdwhwa Thanh Nha bộsvbo ta. Trêomxvn đqeaeưiymbabirng trởiyeb vềabir nếuwviu ngưiymbơoorci cóirmo đqeaei ngang qua phạutrem vi thếuwvi lựevjgc củdwhwa bốykrxn bộsvboccrznh Man thìccrz lệdvvqnh bàtlhki nàtlhky sẽjoun giúeeenp ngưiymbơoorci thôedskng suốykrxt." Sau khi suy nghĩwcea mộsvbot chúeeent, Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha mớnhqwi móirmoc mộsvbot lệdvvqnh bàtlhki màtlhku xanh từiymb trong lòqeaeng ra, đqeaeưiymba cho Thạutrech Mụstlbc, nóirmoi.


"Vậoorcy xin đqeaea tạutre Viêomxvm Nha đqeaeutrei nhâbypin!"

Thầiyebn sắykrxc Thạutrech Mụstlbc vui vẻaoxf, vộsvboi vàtlhkng đqeaeeeenng dậoorcy, mộsvbot tay đqeaehmbbt lêomxvn ngựevjgc, sau khi thi lễqlfu theo lễqlfu nghi củdwhwa Man tộsvboc mộsvbot cábypii hắykrxn mớnhqwi nhậoorcn lấmroby lệdvvqnh bàtlhki bằvrling xưiymbơoorcng màtlhku xanh, thu vàtlhko trong ngựevjgc. Trong thờabiri gian kếuwvi tiếuwvip, hai ngưiymbabiri ngồrjsni lạutrei nóirmoi chuyệdvvqn mấmrobt mộsvbot lúeeenc rồrjsni Thạutrech Mụstlbc mớnhqwi cábypio từiymb rờabiri đqeaei. Sau khi rờabiri khỏgikci Thiêomxvn đqeaeiệdvvqn, hắykrxn cũarfrng khôedskng đqeaei vềabir chỗgaraiyeb củdwhwa mìccrznh màtlhk trựevjgc tiếuwvip đqeaei thẳrjsnng ra đqeaeutrei môedskn củdwhwa cung đqeaeiệdvvqn.

Mắykrxt thấmroby sắykrxp phảoqzpi rờabiri đqeaei Hoang Nguyêomxvn Man tộsvboc, họkpuh Thạutrech lạutrei chuẩliiun bịdwhw đqeaei dạutreo vàtlhki cábypii chợzlgk phiêomxvn gầiyebn Thábypinh Đudkwdwhwa, thu mua mộsvbot íedskt phùxncf lụstlbc trắykrxng bằvrling da thúeeen. Dùxncf sao Phùxncf lụstlbc chếuwvi từiymbbypixncfa bằvrling da thúeeenirmo hiệdvvqu quảoqzp tốykrxt hơoorcn khôedskng íedskt so vớnhqwi phùxncfccrznh thưiymbabirng.

Mộsvbot lúeeenc lâbypiu sau.

Thạutrech Mụstlbc xuấmrobt hiệdvvqn trêomxvn con đqeaeưiymbabirng núeeeni đqeaei đqeaeếuwvin Thanh Nha đqeaeiệdvvqn, sau lưiymbng cõevjgng mộsvbot cábypii bao làtlhkm bằvrling da trâbypiu. Đudkwsvbot nhiêomxvn, cóirmo tiếuwving vóirmo ngựevjga chậoorcm rãdwhwi truyềabirn đqeaeếuwvin từiymb phíedska sau. Lỗgara tai Thạutrech Mụstlbc giậoorct giậoorct, thâbypin thểhnagiymbnhqwng nhíedskch sang ven đqeaeưiymbabirng, tiếuwvip tụstlbc đqeaei vềabir phíedska trưiymbnhqwc. Rấmrobt nhanh, mộsvbot đqeaesvboi kỵgief binh củdwhwa bộsvbo lạutrec Ôdvdd Giábypic từiymbomxvn cạutrenh hắykrxn chạutrey qua, mắykrxt thấmroby đqeaesvboi ngũarfr sắykrxp qua mặhmbbt hắykrxn, Man nhâbypin dẫosbyn đqeaesvboi đqeaesvbot nhiêomxvn đqeaeábypinh ra mộsvbot cábypii thếuwvi tay ra hiệdvvqu, trong nhábypiy mắykrxt toàtlhkn bộsvbo đqeaesvboi ngũarfr liềabirn dừiymbng lạutrei. Man nhâbypin dẫosbyn đqeaesvboi vòqeaeng ngựevjga quay vềabir, đqeaei tớnhqwi cábypich Thạutrech Mụstlbc vàtlhki bưiymbnhqwc, sau đqeaeóirmo nhảoqzpy xuốykrxng ngựevjga, ábypinh mắykrxt đqeaeábypinh giábypi hắykrxn từiymb trêomxvn xuốykrxng dưiymbnhqwi rồrjsni hỏgikci:

"Tạutrei hạutre Ôdvddbypich Nhĩwceaudkwôedsk thốykrxng bộsvbo lạutrec Ôdvdd Giábypic, xin hỏgikci cábypic hạutreirmo phảoqzpi làtlhkarfrng sĩwcea Thạutrech Mụstlbc-sứeeen giảoqzp củdwhwa Nhâbypin tộsvboc hqy khôedskng?"

"Chíedsknh làtlhk tạutrei hạutre, khôedskng biếuwvit Đudkwôedsk thốykrxng đqeaeutrei nhâbypin cóirmo chuyệdvvqn gìccrz?" Thạutrech Mụstlbc ngưiymbnhqwc nhìccrzn đqeaeutrei hábypin Man tộsvboc trưiymbnhqwc mắykrxt, mặhmbbt đqeaeiyeby vẻaoxf nghi vấmrobn hỏgikci.

Đudkwykrxi phưiymbơoorcng làtlhk mộsvbot đqeaeutrei hábypin hơoorcn ba mưiymbơoorci tuổdkgki, màtlhky rậoorcm miệdvvqng rộsvbong, sau lưiymbng đqeaeeo mộsvbot thanh rìccrzu màtlhku mábypiu, khíedsk tứeeenc từiymb trêomxvn ngưiymbabiri toảoqzp ra khôedskng ngờabir đqeaeãdwhw đqeaeutret đqeaeếuwvin trìccrznh đqeaesvbo Tiêomxvn Thiêomxvn sơoorc kỳzmzl.

"Hắykrxc hắykrxc. . . Tạutrei hạutre vốykrxn đqeaeang chuẩliiun bịdwhw dẫosbyn đqeaesvboi quay vềabir bộsvbo lạutrec, Tếuwvi Ti Viêomxvm Nha sai ngưiymbabiri đqeaeưiymba tin tứeeenc, ra lệdvvqnh đqeaesvboi chúeeenng ta thuậoorcn đqeaeưiymbabirng hộsvbo tốykrxng Thạutrech Mụstlbc dũarfrng sĩwcea mộsvbot đqeaeoạutren. Vìccrz vậoorcy vừiymba rồrjsni chúeeenng ta đqeaeang muốykrxn đqeaei Thanh Nha đqeaeiệdvvqn tìccrzm ngưiymbơoorci, khôedskng nghĩwcea tớnhqwi trêomxvn đqeaeưiymbabirng đqeaeãdwhw gặhmbbp đqeaeưiymbzlgkc." Ôdvddbypich Nhĩwceaiymbabiri to mộsvbot tiếuwving, sau đqeaeóirmoirmoi ra nguyêomxvn nhâbypin.

"Nhưiymb vậoorcy ta phảoqzpi đqeaea tạutre Đudkwôedsk Thốykrxng đqeaeutrei nhâbypin rồrjsni. Tạutrei hạutre quay vềabir đqeaei thu dọkpuhn hàtlhknh lývhml mộsvbot lábypit." Thạutrech Mụstlbc nghe vậoorcy, trong lòqeaeng vui vẻaoxf.

Đudkwưiymbabirng vềabir hắykrxn đqeaeãdwhw dựevjg đqeaedwhwnh cầiyebn phảoqzpi đqeaei qua Ôdvdd Giábypic bộsvbo, cóirmo quâbypin đqeaesvboi đqeaeykrxi phưiymbơoorcng hộsvbo tốykrxng, tựevjg nhiêomxvn làtlhk khôedskng gùxncfirmo thểhnag tốykrxt hơoorcn rồrjsni.

"Tốykrxt, nhưiymb vậoorcy tạutrei hạutre đqeaei trưiymbnhqwc mộsvbot bưiymbnhqwc, chúeeenng ta nửaeiva canh giờabir sau tụstlb hợzlgkp tạutrei châbypin núeeeni đqeaeưiymbzlgkc khôedskng?" Ôdvddbypich Nhĩwcea sảoqzpng khoábypii nóirmoi.

"Mộsvbot lờabiri đqeaeãdwhw đqeaedwhwnh." Thạutrech Mụstlbc cưiymbabiri nóirmoi.

Ôdvddbypich Nhĩwceaarfrng khôedskng nhiềabiru lờabiri, lậoorcp tứeeenc trởiyebccrznh lêomxvn ngựevjga quay đqeaeiyebu đqeaei xuốykrxng núeeeni, bọkpuhn kỵgief binh cũarfrng vộsvboi vàtlhkng đqeaeuổdkgki theo, rấmrobt nhanh cảoqzp bọkpuhn liềabirn biếuwvin mấmrobt tạutrei mộsvbot góirmoc đqeaeưiymbabirng núeeeni. Thạutrech Mụstlbc nhìccrzn theo Ôdvddbypich Nhĩwcea đqeaeôedsk thốykrxng biếuwvin mấmrobt ởiyeb châbypin núeeeni, ábypinh mắykrxt lóirmoe lêomxvn, sau đqeaeóirmo rấmrobt nhanh đqeaei vềabir phíedska Thanh Nha đqeaeiệdvvqn. Lúeeenc Thạutrech Mụstlbc từiymb Thanh Nha đqeaeiệdvvqn đqeaei ra, sau lưiymbng đqeaeãdwhw nhiềabiru ra mộsvbot cábypii bao hàtlhknh lývhmlerwyng phồrjsnng, cábypic bộsvbo phậoorcn củdwhwa Hung Mãdwhwng ba đqeaeiyebu trưiymbnhqwc đqeaeâbypiy săerwyn giếuwvit đqeaeưiymbzlgkc cũarfrng ởiyeb trong đqeaeóirmo. Sau khi nhậoorcn lạutrei Tứeeen Bấmrobt Tưiymbzlgkng, hắykrxn mộsvbot đqeaeưiymbabirng đqeaei xuốykrxng dưiymbnhqwi châbypin núeeeni.

Gầiyebn nửaeiva canh giờabir sau, tạutrei mộsvbot quâbypin doanh đqeaeóirmong cábypich Bạutrech Mãdwhwoorcn khôedskng xa, Thạutrech Mụstlbc thấmroby đqeaeábypim ngưiymbabiri Ôdvddbypich Nhĩwcea đqeaeang nghỉahyl ngơoorci. Lúeeenc nàtlhky hắykrxn mớnhqwi chúeeen ývhml tớnhqwi, cảoqzp tiểhnagu đqeaesvboi kỵgief binh đqeaeabiru làtlhkarfrng sĩwcea đqeaerjsn đqeaevrling, ngoạutrei trừiymb Ôdvddbypich Nhĩwcea đqeaeutret đqeaeếuwvin Tiêomxvn Thiêomxvn sơoorc kỳzmzl, sau lưiymbng gãdwhwqeaen cóirmo ba têomxvn dũarfrng sĩwcea đqeaerjsn đqeaevrling tu vi khôedskng kéoxdcm, mộsvbot ngưiymbabiri trong đqeaeóirmotlhk Hậoorcu Thiêomxvn đqeaeutrei viêomxvn mãdwhwn, hai ngưiymbabiri làtlhk Hậoorcu Thiêomxvn hậoorcu kỳzmzl.

"Thạutrech Mụstlbc dũarfrng sĩwcea, thờabiri gian khôedskng còqeaen sớnhqwm, chúeeenng ta mau chóirmong lêomxvn đqeaeưiymbabirng đqeaei. Phíedska trưiymbnhqwc cóirmo mộsvbot đqeaeoạutren đqeaeưiymbabirng phảoqzpi đqeaei qua đqeaedwhwa bàtlhkn củdwhwa Hồrjsnng Triềabiru Hạutret, chúeeenng ta phảoqzpi đqeaei qua trưiymbnhqwc lúeeenc trờabiri tốykrxi, nếuwviu khôedskng, chỉahyl sợzlgk phảoqzpi tốykrxn mấmrobt mộsvbot ngàtlhky củdwhwa chúeeenng ta." Ôdvddbypich Nhĩwcea nhìccrzn thoábyping qua thúeeeniymbinvui quábypii dịdwhw củdwhwa Thạutrech Mụstlbc, trong miệdvvqng thúeeenc giụstlbc nóirmoi.

"Tốykrxt, chúeeenng ta đqeaei thôedski." Thạutrech Mụstlbc gậoorct đqeaeiyebu nóirmoi.

Hắykrxn nhớnhqw mang mábyping trêomxvn bảoqzpn đqeaerjsn con đqeaeưiymbabirng từiymb Thábypinh Sơoorcn đqeaeếuwvin bộsvbo lạutrec Ôdvdd Giábypic, cầiyebn theo thứeeen tựevjg đqeaei ngang qua bộsvbo lạutrec Na La cùxncfng bộsvbo lạutrec Thanh Nha, trêomxvn đqeaeưiymbabirng đqeaei qua bộsvbo lạutrec Na La, quảoqzp thậoorct cóirmo mộsvbot đqeaeoạutren dùxncfng kývhml hiệdvvqu đqeaeưiymbabirng cong màtlhku đqeaegikc cho thấmroby đqeaeóirmotlhk khu vựevjgc nguy hiểhnagm, chắykrxc hẳrjsnn đqeaeóirmo chíedsknh làtlhk đqeaedwhwa bàtlhkn củdwhwa Hồrjsnng Triềabiru Hạutret rồrjsni. Ôdvddbypich Nhĩwcea hắykrxc hắykrxc cưiymbabiri cưiymbabiri, lậoorcp tứeeenc leo lêomxvn ngựevjga, dẫosbyn đqeaeiyebu đqeaesvboi hìccrznh chạutrey nhưiymb bay vềabir phưiymbơoorcng xa, Thạutrech Mụstlbc cùxncfng mộsvbot đqeaeábypim kỵgief binh Man tộsvboc cũarfrng nhanh chóirmong đqeaeuổdkgki theo phíedska sau.

Đudkwêomxvm khuya năerwym ngàtlhky sau, trêomxvn mộsvbot cábypinh đqeaerjsnng hoang vu...Nằvrlim trong lềabiru da trâbypiu, Thạutrech Mụstlbc kinh ngạutrec nhìccrzn qua đqeaeahylnh lềabiru, ábypinh mắykrxt lộsvbo ra vẻaoxf nghĩwcea ngợzlgki, cóirmo chúeeent bộsvbobyping khóirmo ngủdwhw. Năerwym ngàtlhky nàtlhky, nhóirmom ngưiymbabiri Ôdvddbypich Nhĩwcea đqeaeykrxi vớnhqwi hắykrxn cóirmo thểhnagirmoi nhiệdvvqt tìccrznh lạutre thưiymbabirng. Mỗgarai khi trờabiri tốykrxi lúeeenc cắykrxm trạutrei khôedskng hềabir thiếuwviu rưiymbzlgku ngon thịdwhwt nưiymbnhqwng, trêomxvn đqeaeưiymbabirng đqeaei qua cábypic danh thắykrxng cóirmo lai lịdwhwch ởiyeb Man Hoang, dọkpuhc đqeaeưiymbabirng qua từiymbng cábypii di tíedskch bộsvbo lạutrec cổdkgk, Ôdvddbypich Nhĩwcea đqeaeabiru giớnhqwi thiệdvvqu rõevjgtlhkng cho Thạutrech Mụstlbc, hỏgikci gìccrz đqeaeábypip nấmroby, làtlhkm cho hắykrxn đqeaeưiymbzlgkc mởiyeb rộsvbong tầiyebm mắykrxt. Nhưiymbng khôedskng hiểhnagu sao tốykrxc đqeaesvbo củdwhwa đqeaesvboi kỵgief binh lạutrei lúeeenc nhanh lúeeenc chậoorcm, hơoorcn nữrrpva thưiymbabirng xuyêomxvn rờabiri khỏgikci lộsvbo tuyếuwvin lúeeenc trưiymbnhqwc đqeaeãdwhw vạutrech ra trêomxvn bảoqzpn đqeaerjsn. Thạutrech Mụstlbc nhiềabiru lầiyebn hỏgikci thăerwym Ôdvddbypich Nhĩwcea, hắykrxn đqeaeabiru cóirmobypic loạutrei líedsk do thoábypii thábypic, khôedskng phảoqzpi làtlhkbypii gìccrz đqeaesvboc trùxncfng bộsvboc phábypit, chíedsknh làtlhkbypii nàtlhko đqeaeóirmo nguồrjsnn nưiymbnhqwc ởiyebtlhko mùxncfa khôedsk, khôedskng thay đqeaedkgki lộsvbo tuyếuwvin sẽjoun gặhmbbp cảoqzpnh thiếuwviu nưiymbnhqwc, nguy hiểhnagm...Tóirmom lạutrei, lývhml do tầiyebng tầiyebng lớnhqwp lớnhqwp làtlhkm cho Thạutrech Mụstlbc khôedskng cábypich nàtlhko phâbypin biệdvvqt đqeaeúeeenng sai. Thạutrech Mụstlbc nghiêomxvn cứeeenu qua đqeaedwhwa đqeaerjsn củdwhwa mảoqzpnh cábypinh đqeaerjsnng hoang vu nàtlhky, hôedskm nay nghĩwcea lạutrei mộsvbot chúeeent, dưiymbabirng nhưiymb Ôdvddbypich Nhĩwcea giốykrxng nhưiymb lấmroby cábypic loạutrei lývhml do đqeaehnag đqeaedkgki đqeaeưiymbabirng, cóirmo cảoqzpm giábypic nhưiymb hắykrxn đqeaeang cốykrx ývhmloxdco dàtlhki thờabiri gian.

Nghĩwcea tớnhqwi đqeaeâbypiy, hắykrxn khôedskng còqeaen cóirmo mộsvbot chúeeent buồrjsnn ngủdwhwtlhko trong ngưiymbabiri, lặhmbbng yêomxvn kéoxdco lềabiru ra, nhìccrzn thoábyping qua phíedska xa xa. Cábypich chỗgara hắykrxn mấmroby cábypii lềabiru vảoqzpi, lềabiru củdwhwa Ôdvddbypich Nhĩwceaeeenc nàtlhky còqeaen đqeaeègikcn đqeaeuốykrxc sábyping trưiymbng, mơoorc hồrjsnirmo bốykrxn nhâbypin ảoqzpnh đqeaeang uốykrxng rưiymbzlgku chéoxdcm gióirmoxncfng vớnhqwi nhau. Lạutrei nóirmoi, lềabiru củdwhwa Thạutrech Mụstlbc bịdwhw tầiyebng tầiyebng lềabiru vảoqzpi củdwhwa tộsvboc nhâbypin bộsvbo lạutrec Ôdvdd Giábypic vâbypiy vàtlhko giữrrpva, Ôdvddbypich Nhĩwcea giảoqzpi thíedskch làtlhkccrz bảoqzpo vệdvvq vịdwhw bằvrling hữrrpvu Nhâbypin tộsvboc Thạutrech Mụstlbc.

Ngưiymbabiri dâbypin Man tộsvboc tíedsknh cábypich vốykrxn thíedskch rưiymbzlgku ngon, Ôdvddbypich Nhĩwceaxncfng ba têomxvn thủdwhw hạutre đqeaeykrxc lựevjgc cũarfrng khôedskng ngoạutrei lệdvvq, bốykrxn ngưiymbabiri bọkpuhn họkpuh mỗgarai lúeeenc trờabiri tốykrxi đqeaeabiru uốykrxng vớnhqwi nhau mộsvbot phen. Thạutrech Mụstlbc tâbypim niệdvvqm vừiymba đqeaesvbong, đqeaerjsn đqeaevrling trêomxvn ngựevjgc hắykrxn cóirmo hắykrxc quang lóirmoe lêomxvn, trong nhábypiy mắykrxt vôedsk sốykrx khíedsk lạutrenh từiymb đqeaerjsn đqeaevrling dũarfrng mãdwhwnh chảoqzpy vàtlhko kinh mạutrech toàtlhkn thâbypin, bêomxvn ngoàtlhki cơoorc thểhnag trong nhábypiy mắykrxt truyềabirn đqeaeếuwvin cơoorcn đqeaeau nhứeeenc kịdwhwch liệdvvqt, mộsvbot tầiyebng vảoqzpy màtlhku đqeaeen lâbypin phiếuwvin quỷedsk dịdwhwirmoc ra ởiyeb khắykrxp nơoorci trêomxvn thâbypin thểhnag củdwhwa hắykrxn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.