Huyền Giới Chi Môn

Chương 176 : Lời khuyên

    trước sau   Dịumtrch: Tiểnzmsu Miêixcau Tửsbfe, bonze

“Côkqwqng chúpbcfa đqoeliệhwgcn hạkxbd, nàddatng tạkxbdm thờeihti ởqujd đqoelâzrqhy mộcxlet láqoelt, ta vềsaxe phònoying lấcvwdy hàddatnh lýbskt.” Thạkxbdch Mụfhyoc cẩqpokn thậeihtn từbzhvng chúpbcft mộcxlet thu lạkxbdi cốcvwdt phiếsnlln màddatu xanh, nótpnei vớdciri Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa mộcxlet tiếsnllng rồoncti quay ngưaldieihti muốcvwdn đqoeli.

“Thạkxbdch Mụfhyoc, ngưaldiơeclgi khôkqwqng cầqoeln đqoeli cùkmmcng ta nữafdpa.” Đbljjôkqwqi mắrtmit xinh đqoelddatp củzwuwa Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa xoay chuyểnzmsn mộcxlet hồoncti, chợzwuwt mởqujd miệhwgcng nótpnei.

Thạkxbdch Mụfhyoc nghe vậeihty ngạkxbdc nhiêixcan dừbzhvng bưaldidcirc quay đqoelqoelu nhìnyrkn lạkxbdi, trong áqoelnh mắrtmit mang theo ýbskt hỏdwcwi.

“Ngưaldiơeclgi vấcvwdt vảddat lắrtmim mớdciri cótpne đqoelưaldizwuwc thúpbcf hồonctn vàddatafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng, hay làddat trưaldidcirc hếsnllt cứwitc an tâzrqhm ởqujd lạkxbdi chỗumtrddaty giảddati trừbzhv tai họkuava ngầqoelm trong cơeclg thểnzms đqoeli đqoelãvoav. Ta đqoelãvoavtpne hộcxle vệhwgc do tếsnll tựzwuw Viêixcam Nha Bộcxle pháqoeli theo hộcxle vệhwgc, tuyệhwgct đqoelcvwdi sẽeclg khôkqwqng cótpne vấcvwdn đqoelsaxenyrk nguy hiểnzmsm cảddat. Theo nhưaldi ta biếsnllt thìnyrkafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng củzwuwa Man tộcxlec khôkqwqng hềsaxe dễuock luyệhwgcn thàddatnh, nếsnllu ởqujd lạkxbdi nơeclgi đqoelâzrqhu thìnyrknoyin cótpne thểnzms thỉkxbdnh giáqoelo chúpbcft íafdpt từbzhv tếsnll tựzwuw củzwuwa Viêixcam Nha Bộcxle, nếsnllu nhưaldi rờeihti khỏdwcwi Tháqoelnh Tuyếsnllt Cung thìnyrk chỉkxbd sợzwuweclgng khôkqwqng cònoyin cơeclg hộcxlei đqoelnzms hỏdwcwi ai cảddat.” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa nótpnei.

“Đbljja tạkxbdkqwqng chúpbcfa đqoelãvoav suy xéipdyt cho tạkxbdi hạkxbd.” Thạkxbdch Mụfhyoc nghe vậeihty thìnyrk ôkqwqm quyềsaxen thi lễuock vớdciri Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa rồoncti nótpnei.


Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa thảddatn nhiêixcan nởqujd mộcxlet nụfhyoaldieihti, từbzhvixcan hôkqwqng lấcvwdy ra mộcxlet khốcvwdi Tửsbfe Kim lệhwgcnh bàddati cótpne bảddaty cạkxbdnh lớdcirn cỡcdsfnoying bàddatn tay, bêixcan trêixcan cònoyin khắrtmic mộcxlet íafdpt phùkmmceclgn kỳfhyo dịumtr, mộcxlet bêixcan cótpne khắrtmic mộcxlet chữafdp “Liêixcan” (联), đqoelưaldia cho Thạkxbdch Mụfhyoc.

Thạkxbdch Mụfhyoc giậeihtt mìnyrknh nhậeihtn lấcvwdy.

“Đbljjâzrqhy làddat Tửsbfe Kim Lệhwgcnh củzwuwa liêixcan minh thấcvwdt tôkqwqng chúpbcfng ta, cótpne thểnzms sửsbfe dụfhyong đqoelnzms thuậeihtn tiệhwgcn xuấcvwdt nhậeihtp liêixcan minh thấcvwdt tôkqwqng, ngoàddati ra cònoyin cótpne thểnzms thỉkxbdnh cầqoelu việhwgcn trợzwuw từbzhv bấcvwdt kỳfhyo cứwitc đqoeliểnzmsm nàddato củzwuwa liêixcan minh. Lầqoeln nàddaty cótpne thểnzms thàddatnh côkqwqng kếsnllt minh cùkmmcng vớdciri Man tộcxlec, côkqwqng lao củzwuwa huynh rấcvwdt lớdcirn, vậeihtt nàddaty tặafdpng lạkxbdi cho huynh a, coi nhưaldiddat lờeihti cảddatm ơeclgn củzwuwa ta.” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa nótpnei.

“Cáqoeli nàddaty sao cótpne thểnzms!” Thạkxbdch Mụfhyoc cảddat kinh, vộcxlei vàddatng từbzhv chốcvwdi muốcvwdn trảddat lạkxbdi lệhwgcnh bàddati.

“Thạkxbdch huynh khôkqwqng cầqoeln từbzhv chốcvwdi, vậeihtt ấcvwdy đqoelcvwdi vớdciri ta kỳfhyo thựzwuwc cũeclgng khôkqwqng cótpneqoelc dụfhyong gìnyrk lớdcirn. Lúpbcfc trưaldidcirc ta đqoelãvoav hứwitca vớdciri huynh, nhưalding cuốcvwdi cùkmmcng vẫrtpvn phảddat đqoelnzms huynh tựzwuwnyrknh ra tay, ta cảddatm thấcvwdy rấcvwdt áqoely náqoely, vậeihtt nàddaty coi nhưaldi đqoelnzms đqoelsaxen bùkmmc tổowvxn thấcvwdt a.” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa cưaldieihti khẽeclgtpnei.

Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa đqoelãvoavtpnei nhưaldi vậeihty, Thạkxbdch Mụfhyoc cũeclgng khôkqwqng nêixcan từbzhv chốcvwdi làddatm gìnyrk nữafdpa, đqoelàddatnh phảddati thu lệhwgcnh bàddati lạkxbdi.

“Đbljjúpbcfng rồoncti, têixcan Y Háqoelch tếsnll tựzwuwddaty cótpneqoeln hậeihtn vớdciri huynh rấcvwdt sâzrqhu đqoeleihtm, trưaldidcirc mặafdpt Đbljjkxbdi Tếsnll Ti thìnyrk hắrtmin sẽeclg khôkqwqng dáqoelm đqoelcxleng tay đqoelcxleng châzrqhn vớdciri bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng, nhưalding đqoelếsnlln khi trởqujd lạkxbdi Nhâzrqhn tộcxlec thìnyrk vẫrtpvn phảddati coi chừbzhvng mộcxlet chúpbcft.” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa hạkxbd giọkuavng nótpnei.

Thạkxbdch Mụfhyoc nhíafdpu màddaty, chậeihtm rãvoavi gậeihtt đqoelqoelu.

Hiệhwgcn tạkxbdi tếsnll tựzwuw Viêixcam Nha Bộcxle đqoelãvoav chuẩqpokn bịumtr xong biêixcan chếsnll đqoelcxlei ngũeclg hộcxle vệhwgc, dẫrtpvn theo đqoelcxlei ngũeclgeclgn hai mưaldiơeclgi ngưaldieihti đqoeli tớdciri.

Đbljjcxlei ngũeclgddaty tuy nhâzrqhn sốcvwd íafdpt, nhưalding đqoelsaxeu cótpne thựzwuwc lựzwuwc Hậeihtu Thiêixcan Hậeihtu Kỳfhyo trởqujdixcan, ngưaldieihti lĩzrqhnh đqoelcxlei làddat mộcxlet thiếsnllu nữafdp che mặafdpt, áqoelnh mắrtmit hơeclgi lạkxbdnh lùkmmcng, nhưalding khíafdp tứwitcc trêixcan ngưaldieihti chấcvwdn đqoelcxleng mãvoavnh liệhwgct, rõqoelddatng làddat mộcxlet vịumtr Thiêixcan Thiêixcan kỳfhyo.

“Vịumtrddaty chíafdpnh làddat Thanh Lang trưaldiqujdng lãvoavo củzwuwa bổowvxn tộcxlec, từbzhv giờeihtddatng sẽeclg chịumtru tráqoelch nhiệhwgcm đqoelddatm bảddato an toàddatn cho Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa.” Viêixcam Nha cótpne chúpbcft tựzwuw tin nótpnei.

“Làddatm phiềsaxen Thanh Lang trưaldiqujdng lãvoavo rồoncti.” Hỏdwcwa Vũeclg mỉkxbdm cưaldieihti nótpnei.

Vẻtpne bang lãvoavnh trong áqoelnh mắrtmit thiếsnllu phụfhyo che mặafdpt biếsnlln mấcvwdt mộcxlet chúpbcft, gậeihtt đqoelqoelu vớdciri Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa, đqoelwitcng im tạkxbdi chỗumtr.


“Viêixcam Nha trưaldiqujdng lãvoavo, cótpne mộcxlet việhwgcc cótpne lẽeclg cầqoeln ngàddati trợzwuw giúpbcfp…” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa lậeihtp tứwitcc nótpnei lạkxbdi sựzwuwnyrknh Thạkxbdch Mụfhyoc muốcvwdn tu luyệhwgcn bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng nótpnei vớdciri Viêixcam Nha mộcxlet lầqoeln.

“Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa yêixcan tâzrqhm, việhwgcc nàddaty hãvoavy giao cho ta. Thạkxbdch Mụfhyoc tiểnzmsu huynh đqoelhwgc nếsnllu cótpne việhwgcc gìnyrk cầqoeln thìnyrk cứwitc đqoelếsnlln tìnyrkm ta.” Tếsnll tựzwuw Viêixcam Nha lậeihtp tứwitcc vỗumtr ngựzwuwc đqoeláqoelp ứwitcng.

“Nhưaldi vậeihty thìnyrk ta yêixcan tâzrqhm rồoncti.” Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa gậeihtt đqoelqoelu nótpnei, quay ngưaldieihti lạkxbdi cùkmmcng vớdciri đqoeláqoelm ngưaldieihti thiếsnllu phụfhyo che mặafdpt đqoeli xuốcvwdng núpbcfi.

Trong mộcxlet gian thạkxbdch thấcvwdt trong cung đqoeliệhwgcn Thanh Nha Bộcxle.

Thạkxbdch Mụfhyoc vừbzhva mớdciri trởqujd lạkxbdi gian phònoying, đqoelang ngồoncti xếsnllp bằonctng trêixcan giưaldieihtng, mặafdpt mũeclgi hung phấcvwdn xem xéipdyt cốcvwdt mảddatnh màddatu xanh trong tay, chuẩqpokn bịumtr nghiêixcan cứwitcu kỹofgualdicdsfng.

Cộcxlec cộcxlec cộcxlec!

Mộcxlet hồoncti tiếsnllng gõqoel cửsbfea truyềsaxen đqoelếsnlln.

Thạkxbdch Mụfhyoc sửsbfeng sốcvwdt, khôkqwqng lỡcdsf nhìnyrkn cốcvwdt mảddatnh trong tay rồoncti thu lạkxbdi vàddato ngựzwuwc, sau đqoelótpne đqoelwitcng dậeihty đqoeli ra khỏdwcwi tẩqpokm thấcvwdt.

Hắrtmin nhanh chótpneng mởqujd cửsbfea phònoying ra, mộcxlet thiếsnllu niêixcan Man tộcxlec mặafdpc trưaldieihtng bàddato tếsnll ti màddatu trắrtming đqoelang mỉkxbdm cưaldieihti đqoelwitcng ởqujd cửsbfea ra vàddato.

“Tạkxbdi hạkxbdddat tếsnll ti Mạkxbdc Trúpbcfc củzwuwa Tháqoelnh Tuyếsnllt Cung, xin hỏdwcwi cáqoelc hạkxbdtpne phảddati làddat Thạkxbdch Mụfhyoc dũeclgng sĩzrqh củzwuwa sứwitc đqoelddatn Nhâzrqhn tộcxlec khôkqwqng?” Thiếsnllu niêixcan mởqujd miệhwgcng hỏdwcwi.

“Nguyêixcan lai làddat Mạkxbdc Trúpbcfc tếsnll ti, tạkxbdi hạkxbd chíafdpnh làddat Thạkxbdch Mụfhyoc. Mờeihti vàddato a!” Thạkxbdch Mụfhyoc nghe vậeihty liềsaxen gậeihtt đqoelqoelu nótpnei.

“Khôkqwqng cầqoeln, Thạkxbdch Mụfhyoc dũeclgng sĩzrqh, lầqoeln nàddaty tạkxbdi hạkxbd đqoelếsnlln tìnyrkm làddatnyrk Đbljjkxbdi Tếsnll Ti Đbljjkxbdi Nhâzrqhn muốcvwdn triệhwgcu kiếsnlln ngưaldiơeclgi.” Nótpnei xong, Mạkxbdc Trúpbcfc tònoyinoyi đqoeláqoelnh giáqoel Thạkxbdch Mụfhyoc mộcxlet chúpbcft.

“Mạkxbdc Trúpbcfc tếsnll ti, ngưaldiơeclgi cótpne biếsnllt vìnyrk sao Đbljjkxbdi Tếsnll Ti triệhwgcu kiếsnlln tạkxbdi hạkxbd khôkqwqng?” Thạkxbdch Mụfhyoc trong lònoying cảddat kinh, bấcvwdt đqoelcxleng thanh sắrtmic hỏdwcwi lạkxbdi.


Hiệhwgcn tạkxbdi hònoyia đqoelàddatm củzwuwa hai tộcxlec đqoelãvoav kếsnllt thúpbcfc, hắrtmin cũeclgng chỉkxbdddat mộcxlet hộcxle vệhwgcnyrknh thưaldieihtng củzwuwa Hỏdwcwa Vũeclgkqwqng Chúpbcfa màddat thôkqwqi, vìnyrk sao Đbljjkxbdi Tếsnll Ti lạkxbdi đqoelcxlet nhiêixcan triệhwgcu kiếsnlln mìnyrknh.

“Việhwgcc nàddaty tạkxbdi hạkxbdeclgng khôkqwqng rõqoel lắrtmim.” Mạkxbdc Trúpbcfc lắrtmic đqoelqoelu nótpnei.

Thạkxbdch Mụfhyoc bấcvwdt đqoelrtmic dĩzrqh đqoelàddatnh phảddati mang theo tâzrqhm tìnyrknh lo lắrtming khôkqwqng yêixcan đqoeli theo Mạkxbdc Trúpbcfc đqoelếsnlln Tuyếsnllt Cung.

Mộcxlet lúpbcfc sau, Thạkxbdch Mụfhyoc vàddat Mạkxbdc Trúpbcfc đqoelãvoav xuấcvwdt hiệhwgcn trưaldidcirc mộcxlet gian thiêixcan đqoeliệhwgcn sâzrqhu trong Tháqoelnh Tuyếsnllt Cung.

“Thạkxbdch Mụfhyoc dũeclgng sĩzrqh, từbzhv đqoelâzrqhy ta sẽeclg khôkqwqng đqoelưaldizwuwc đqoeli tiếsnllp nữafdpa, mờeihti.” Mạkxbdc Trúpbcfc dừbzhvng trưaldidcirc cửsbfea ra vàddato, dùkmmcng tay ra dấcvwdu mờeihti.

Thạkxbdch Mụfhyoc híafdpt sâzrqhu mộcxlet hơeclgi, cấcvwdt bưaldidcirc đqoeli vàddato trong thiêixcan đqoeliệhwgcn, áqoelnh mắrtmit nhanh chótpneng đqoelddato qua.

Đbljjâzrqhy làddat mộcxlet gian đqoeliệhwgcn phònoying khôkqwqng lớdcirn, bốcvwdn câzrqhy cộcxlet đqoeláqoel vừbzhva thôkqwq vừbzhva to chốcvwdng đqoelcdsf toàddatn bộcxle khôkqwqng gian, trêixcan mỗumtri câzrqhy cộcxlet đqoeláqoelnoyin treo mộcxlet íafdpt câzrqhy đqoeluốcvwdc đqoelqoelu trâzrqhu, áqoelnh lửsbfea lắrtmic lưaldiddatm cho cảddat khôkqwqng gian cótpne chúpbcft mờeihtddato.

Đbljjiệhwgcn phònoying bốcvwd tríafdp kháqoel đqoelơeclgn gian, ngoạkxbdi trừbzhv hai hàddatng ghếsnllqujd giữafdpa cũeclgng khôkqwqng cònoyin gìnyrk kháqoelc, màddatvoavo tháqoeli Đbljjkxbdi Tếsnll Ti Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch thìnyrk đqoelang nhắrtmim mắrtmit dựzwuwa lưalding vàddato ghếsnll chủzwuw tọkuava ởqujd phíafdpa trêixcan.

“Làddat Thạkxbdch Mụfhyoc a, tớdciri đqoelâzrqhy ngồoncti, khôkqwqng cầqoeln kháqoelch khíafdp.” Tựzwuwa hồonct nghe thấcvwdy tiếsnllng bưaldidcirc châzrqhn củzwuwa Thạkxbdch Mụfhyoc, thanh âzrqhm trầqoelm thấcvwdp củzwuwa Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch đqoelcxlet nhiêixcan vang lêixcan.

“Vâzrqhng.” Trong lònoying Thạkxbdch Mụfhyoc nhảddaty dựzwuwng lêixcan, vộcxlei vàddatng tiếsnlln lêixcan thi lễuock, rồoncti tùkmmcy tiệhwgcn tìnyrkm mộcxlet cáqoeli ghếsnllixcan tráqoeli cung kíafdpnh ngồoncti xuốcvwdng.

“Hôkqwqm nay gọkuavi ngưaldiơeclgi đqoelếsnlln đqoelâzrqhy, chủzwuw yếsnllu làddat sựzwuwnyrknh ngưaldiơeclgi trúpbcfng Thi Hồonctn Chúpbcf. Chắrtmic hẳwitcn tiếsnllp theo ngưaldiơeclgi đqoelang muốcvwdn bắrtmit đqoelqoelu tìnyrkm hiểnzmsu bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng, cũeclgng bắrtmit tay vàddato việhwgcc phong ấcvwdn thúpbcf hồonctn rồoncti a?” Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch chậeihtm rãvoavi mởqujd mắrtmit nótpnei.

“Đbljjúpbcfng vậeihty, tạkxbdi hạkxbd đqoelang cótpne ýbskt đqoelótpne.” Thạkxbdch Mụfhyoc nộcxlei tâzrqhm khẽeclg đqoelcxleng, thảddatn nhiêixcan trảddat lờeihti.

"Nếsnllu ngưaldiơeclgi tùkmmcy tiệhwgcn dùkmmcng phưaldiơeclgng pháqoelp phong ấcvwdn thúpbcf hồonctn màddatqoelc dũeclgng sĩzrqh đqoelonct đqoelonctng thưaldieihtng sửsbfe dụfhyong, chỉkxbd sợzwuw Thi Hồonctn Chúpbcfnoyin chưaldia giảddati trừbzhv đqoelãvoav bịumtr thúpbcf hồonctn phảddatn phệhwgc khiếsnlln bảddatn thâzrqhn gặafdpp cảddatnh cửsbfeu tửsbfe nhấcvwdt sinh." Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch khẽeclg lắrtmic đqoelqoelu nótpnei.


bljjkxbdi Tếsnll Ti nótpnei ra lờeihti ấcvwdy cótpne ýbsktnyrk?" Thạkxbdch Mụfhyoc chấcvwdn đqoelcxleng, cảddat ngưaldieihti thiếsnllu chúpbcft nữafdpa đqoelãvoav nhảddaty dựzwuwng lêixcan.

Đbljjiềsaxeu đqoelqoelu tiêixcan hắrtmin nghĩzrqh đqoelếsnlln làddat Y Háqoelch Tếsnll Ti bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat đqoelãvoav đqoelcxleng tay châzrqhn lêixcan bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng, nhưalding khi hắrtmin đqoelkxbdt đqoelưaldizwuwc cốcvwdt phiếsnlln đqoelãvoav kiểnzmsm tra qua rôkqwq̀i, trong đqoelótpne ghi lạkxbdi đqoelonct đqoelonctng cùkmmcng nhữafdpng đqoelonct áqoeln đqoelcxlec nhấcvwdt trêixcan ngưaldieihti tộcxlec nhâzrqhn bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat trùkmmcng khớdcirp vớdciri nhau, mộcxlet sốcvwd nguyêixcan lýbskt đqoelưaldizwuwc ghi lạkxbdi cũeclgng cùkmmcng vớdciri bíafdp thuậeihtt lấcvwdy đqoelưaldizwuwc từbzhv bộcxle lạkxbdc Đbljjonctng Nha cũeclgng cótpne chỗumtraldiơeclgng đqoelonctng.

Suy nghĩzrqh trong đqoelqoelu nhanh chótpneng thu trởqujd lạkxbdi, hắrtmin cũeclgng rấcvwdt sáqoelng suốcvwdt khôkqwqng nótpnei ra nhữafdpng suy đqoelqoeln kia.

"Ngưaldiơeclgi khôkqwqng cầqoeln hoàddati nghi bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng củzwuwa bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat bộcxle trong tay làddat thậeihtt hay giảddat, việhwgcc nàddaty làddat do cótpne nguyêixcan nhâzrqhn kháqoelc, ngưaldiơeclgi cứwitc từbzhv từbzhv nghe ta nótpnei." Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch giốcvwdng nhưaldi biếsnllt trưaldidcirc tháqoeli đqoelcxle củzwuw Thạkxbdch Mụfhyoc, khẽeclg thởqujdddati mộcxlet hơeclgi, câzrqhu nótpnei đqoelqoelu tiêixcan củzwuwa lãvoavo đqoelãvoav vạkxbdch trầqoeln suy nghĩzrqh củzwuwa Thạkxbdch Mụfhyoc.

Thạkxbdch Mụfhyoc trong nộcxlei tâzrqhm khẽeclg đqoelcxleng, khôkqwqng lêixcan tiếsnllng, thâzrqhn thểnzms nghiêixcang vềsaxe phíafdpa trưaldidcirc mộcxlet chúpbcft, chăeclgm chúpbcf lắrtming nghe.

Qua lờeihti nótpnei tiếsnllp theo Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch, Thạkxbdch Mụfhyoc mớdciri hoàddatn toàddatn đqoelcvwdi vớdciri Man tộcxlec bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng cótpne mộcxlet cáqoelch nhìnyrkn toàddatn diệhwgcn hơeclgn.

Nguyêixcan lai bìnyrknh thưaldieihtng mộcxlet man nhâzrqhn muốcvwdn trởqujd thàddatnh dũeclgng sĩzrqh đqoelonct đqoelonctng, lúpbcfc bắrtmit đqoelqoelu cầqoeln do cáqoelc tộcxlec Tếsnll Ti khắrtmic đqoelonct đqoelonctng lêixcan ngưaldieihti hắrtmin, rồoncti sau đqoelótpne mớdciri thửsbfe phong ấcvwdn hồonctn pháqoelch mộcxlet đqoelqoelu Hậeihtu Thiêixcan hung thúpbcf, mộcxlet khi phong ấcvwdn thàddatnh côkqwqng làddat hắrtmin đqoelãvoav đqoelưaldizwuwc thăeclgng lêixcan thàddatnh mộcxlet gãvoaveclgng sĩzrqh đqoelonct đqoelonctng, sau đqoelótpne thôkqwqng qua rèvoavn luyệhwgcn thúpbcf hồonctn khôkqwqng ngừbzhvng nghỉkxbd, hấcvwdp thu năeclgng lưaldizwuwng linh hồonctn bêixcan trong thúpbcf hồonctn, dầqoeln dầqoeln tăeclgng lêixcan thúpbcf hồonctn chi lưaldịc, mưaldizwuwn thúpbcf hồonctn lựzwuwc nàddaty đqoelnzmseclgng tu vi.

Cho nêixcan nótpnei Man tộcxlec dũeclgng sĩzrqh đqoelonct đqoelonctng tu vi cao thấcvwdp, cùkmmcng thựzwuwc lựzwuwc thúpbcf hồonctn bịumtr phong ấcvwdn cótpne liêixcan quan vớdciri nhau. Thúpbcf hồonctn bìnyrknh thưaldieihtng, tốcvwdi đqoela cótpne thểnzmseclgng lêixcan đqoelếsnlln Hậeihtu Thiêixcan Đbljjkxbdi viêixcan mãvoavn, chỉkxbdtpne sốcvwd íafdpt thúpbcf hồonctn chấcvwdt lưaldizwuwng cao hiếsnllm thấcvwdy mớdciri cótpne thểnzms tiếsnlln giai Tiêixcan Thiêixcan. Màddat đqoelkxbdi đqoela sốcvwd Hậeihtu Thiêixcan dũeclgng sĩzrqh đqoelonct đqoelonctng sau khi thúpbcf hồonctn đqoelkxbdt tớdciri Hậeihtu Thiêixcan Đbljjkxbdi viêixcan mãvoavn, dùkmmcng linh hồonctn chíafdpnh mìnyrknh cùkmmcng hồonctn lựzwuwc củzwuwa thúpbcf hồonctn Hậeihtu Thiêixcan làddatm căeclgn cơeclg, lạkxbdi thửsbfe phong ấcvwdn thúpbcf hồonctn mộcxlet đqoelqoelu hung thúpbcf cấcvwdp Tiêixcan Thiêixcan sơeclg kỳfhyo, mưaldizwuwn việhwgcc phong ấcvwdn thúpbcf hồonctn nàddaty tăeclgng tu vi lêixcan Tiêixcan Thiêixcan kỳfhyo.

tpnei chung, man nhâzrqhn bìnyrknh thưaldieihtng vưaldìa băeclǵt đqoelâzrqh̀u phong ấcvwdn Hậeihtu Thiêixcan thúpbcf hồonctn phầqoeln lớdcirn làddateclg kỳfhyo, dùkmmc vậeihty xáqoelc xuấcvwdt thàddatnh côkqwqng củzwuwa hắrtmin cũeclgng chưaldia tớdciri mộcxlet thàddatnh. Màddat tu vi thúpbcf hồonctn càddatng cao, tỷsbov lệhwgc phong ấcvwdn thàddatnh côkqwqng lạkxbdi càddatng thấcvwdp, thúpbcf hồonctn phẩqpokm giai càddatng cao, lúpbcfc phong ấcvwdn càddatng dễuockddatng khiếsnlln cho thúpbcf hồonctn cắrtmin trảddat.

". . . Ngưaldiơeclgi muốcvwdn phong ấcvwdn Tam Thủzwuw Hung Mãvoavng, trong ngưaldieihti cótpne huyếsnllt mạkxbdch Thưaldizwuwng Cổowvxixcau thúpbcf Cửsbfeu Thủzwuw Kim Giao*, phẩqpokm giai cựzwuwc cao, lạkxbdi cònoyin cótpne tu vi Tiêixcan Thiêixcan trung kỳfhyo. Nếsnllu nhưaldi ngưaldiơeclgi trựzwuwc tiếsnllp phong ấcvwdn thúpbcf hồonctn nàddaty, mộcxlet khi thàddatnh côkqwqng, mặafdpc dùkmmctpne thểnzmstpne đqoelưaldizwuwc thựzwuwc lựzwuwc Tiêixcan Thiêixcan trung kỳfhyo, nhưalding khảddateclgng thấcvwdt bạkxbdi phi thưaldieihtng cao, trêixcan cơeclg bảddatn cótpne thểnzmstpnei làddat khôkqwqng cótpne khảddateclgng thàddatnh côkqwqng." Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch mặafdpt khôkqwqng biểnzmsu tìnyrknh nótpnei.

Cửsbfeu Thủzwuw Kim Giao*: phảddati chăeclgng làddat con giao trong mộcxleng cảddatnh bịumtr cựzwuw viêixcan mầqoeln thịumtrt ??

Thạkxbdch Mụfhyoc nghe lờeihti Đbljjkxbdi Tếsnll Ti giảddati thíafdpch phưaldiơeclgng thứwitcc tu luyệhwgcn củzwuwa Man tộcxlec cảddatm giáqoelc nhưaldiipdyt đqoeláqoelnh ngang tai, sắrtmic mặafdpt táqoeli nhợzwuwt, tâzrqhm tìnyrknh vui sưaldidcirng khi vừbzhva mớdciri đqoelkxbdt đqoelưaldizwuwc bíafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng củzwuwa bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat thoáqoelng cáqoeli tan thàddatnh mâzrqhy khótpnei.

"Thạkxbdch Mụfhyoc, kỳfhyo thậeihtt ngưaldiơeclgi cótpne tu luyệhwgcn đqoelonct đqoelonctng bíafdp thuậeihtt củzwuwa bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat, cũeclgng khôkqwqng phảddati vìnyrk đqoelsaxe cao tu vi, chỉkxbdnyrk muốcvwdn cởqujdi bỏdwcw Liệhwgct Xàddat bộcxle Vạkxbdn Kiếsnllp Thi Hồonctn Chúpbcf, cho nêixcan ngưaldiơeclgi khôkqwqng cầqoeln phong ấcvwdn hoàddatn toàddatn thúpbcf hồonctn Tam Thủzwuwvoavng, ngưaldiơeclgi chỉkxbd cầqoeln thôkqwqng qua bia thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng củzwuwa bộcxle lạkxbdc Liệhwgct Xàddat, dẫrtpvn đqoelưaldieihtng cho thúpbcf hồonctn Tam Thủzwuwvoavng cắrtmin nuốcvwdt thúpbcf hồonctn bêixcan trong nguyềsaxen rủzwuwa, sau đqoelótpne nhanh chótpneng kếsnllt thúpbcfc phong ấcvwdn, làddatm nhưaldi vậeihty ngoạkxbdi trừbzhvtpne chúpbcft lãvoavng phíafdp thúpbcf hồonctn, nhưalding xáqoelc xuấcvwdt thàddatnh côkqwqng lạkxbdi kháqoel cao." Ngay lúpbcfc Thạkxbdch Mụfhyoc đqoelang cònoyin phiềsaxen muộcxlen, Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch lạkxbdi xoay chuyểnzmsn lờeihti nótpnei, đqoelưaldia ra mộcxlet phưaldiơeclgng hưaldidcirng giảddati quyếsnllt cho cu Mụfhyoc.

Thạkxbdch Mụfhyoc sữafdpng sờeiht, trong lònoying mừbzhvng rỡcdsf, Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch vớdciri tưaldiqoelch Đbljjkxbdi Tếsnll Ti quyềsaxen uy cao nhấcvwdt Man tộcxlec, cótpne hiểnzmsu biếsnllt sâzrqhu sắrtmic vềsaxeafdp thuậeihtt đqoelonct đqoelonctng, nếsnllu hắrtmin nótpnei nhưaldi thếsnll chắrtmic cótpne lẽeclg khôkqwqng cótpne sai lầqoelm gìnyrk rồoncti.

bljjkxbdi Tếsnll Ti đqoelkxbdi nhâzrqhn, vìnyrk sao ngưaldieihti phảddati nótpnei cho tạkxbdi hạkxbd nhữafdpng lờeihti nàddaty?" Sau mộcxlet láqoelt, khuôkqwqn mặafdpt Thạkxbdch Mụfhyoc khôkqwqi phụfhyoc bìnyrknh thưaldieihtng, áqoelnh mắrtmit lótpnee lêixcan hỏdwcwi.

"Thạkxbdch Mụfhyoc, trêixcan ngưaldieihti củzwuwa ngưaldiơeclgi cótpne phảddati cótpne mộcxlet cáqoeli vònoying cổowvx thuộcxlec sởqujd hữafdpu Man tộcxlec chúpbcfng ta hay khôkqwqng?" Tấcvwdt Lựzwuwc Cáqoelch cũeclgng khôkqwqng trảddat lờeihti nghi vấcvwdn củzwuwa Thạkxbdch Mụfhyoc, ngưaldizwuwc lạkxbdi hỏdwcwi hắrtmin mộcxlet vấcvwdn đqoelsaxe hắrtmin khôkqwqng thểnzmsddato ngờeiht đqoelưaldizwuwc.

Thạkxbdch Mụfhyoc khẽeclg giậeihtt mìnyrknh, lậeihtp tứwitcc nghĩzrqh tớdciri vậeihtt Phùkmmcng Ly gởqujdi lạkxbdi trêixcan ngưaldieihti mìnyrknh chíafdpnh làddatqoeli vònoying cổowvx cổowvx quáqoeli kia.

Đbljjúpbcfng lúpbcfc nàddaty, mộcxlet lựzwuwc lưaldizwuwng sâzrqhu nhưaldi biểnzmsn hếsnllt sứwitcc cổowvx quáqoeli đqoelcxlet nhiêixcan bao phủzwuwixcan ngưaldieihti hắrtmin.

Hắrtmin cảddat kinh ngẩqpokng đqoelqoelu nhìnyrkn lạkxbdi, Đbljjkxbdi Tếsnll Ti giàddat yếsnllu cũeclgng khôkqwqng cótpne đqoelcxleng táqoelc gìnyrk, nhưalding hắrtmin pháqoelt hiệhwgcn đqoelôkqwqi mắrtmit mờeiht mờeiht củzwuwa lãvoavo càddatng ngàddaty càddatng sáqoelng.

Thạkxbdch Mụfhyoc chỉkxbd cảddatm thấcvwdy lạkxbdnh lẽeclgo trong lònoying, đqoelôkqwqi mắrtmit ki dưaldieihtng nhưalditpne thểnzms nhìnyrkn thấcvwdu mọkuavi thứwitc, đqoelôkqwqi mắrtmit ấcvwdy khẽeclg quéipdyt qua ngưaldieihti hắrtmin, cảddatm giáqoelc lúpbcfc đqoelótpne củzwuwa hắrtmin nhưaldi tấcvwdt cảddatafdp mậeihtt củzwuwa bảddatn thâzrqhn đqoelsaxeu bịumtr pháqoelt hiệhwgcn.

"Quảddat thựzwuwc, tạkxbdi hạkxbdtpne mộcxlet vậeihtt nhưaldi thếsnll." Thạkxbdch Mụfhyoc trong lònoying khẽeclgkmmcng mìnyrknh thừbzhva nhậeihtn.

"Ngưaldiơeclgi màddat lấcvwdy ra cho lãvoavo phu nhìnyrkn mộcxlet cáqoeli xem nàddato." Đbljjkxbdi Tếsnll Ti ngữafdp khíafdpnyrknh thảddatn, nhưalding tràddatn đqoelqoely uy nghiêixcam khótpnealdicdsfng lạkxbdi.

Thạkxbdch Mụfhyoc sau khi do dựzwuw mộcxlet chúpbcft, từbzhv trêixcan cổowvx cởqujdi xuốcvwdng mộcxlet cònoying cổowvx bộcxleqoelng cótpne phầqoeln cổowvx quáqoeli, mặafdpt trêixcan cònoyin trạkxbdm khắrtmic nổowvxi mộcxlet hung thúpbcf kỳfhyo lạkxbdtpneipdyt giốcvwdng vưaldizwuwn nhưalding nhìnyrkn kỹofgu lạkxbdi khôkqwqng phảddati vưaldizwuwn.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.