Huyền Giới Chi Môn

Chương 168 : Hành hạ tới chết

    trước sau   Dịbkbtch: Yukihana116490, bonze


Thạtgrlch Mụvrhqc trợpuqzn mắhuxkt háhuxk hốbkbtc mồmopam nhìwbsdn hếxdgkt thảjijny trưhwrfawdfc mắhuxkt. Hắhuxkn hiệjiybn khôqrchng cáhuxkch nàztcto đdpjdiềoubku khiểrqpxn thâdmrmn thểrqpx củwunha mìwbsdnh, tìwbsdnh trạtgrlng y hệjiybt nhưhwrfcnwoc tu luyệjiybn trong mộztctng. Nhưhwrfng đdpjdúcnwong vàztcto lúcnwoc nàztcty, ởoigq mộztctt bêsguzn cáhuxknh rừlorjng chợpuqzt vang lêsguzn tiếxdgkng "Xoạtgrlt xoạtgrlt", mộztctt cáhuxknh tay Khôqrchdmrmu chốbkbtng trêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt chui ra, tiếxdgkp đdpjdósmmj mộztctt cáhuxki đdpjdlveeu lâdmrmu cũxdgkng theo đdpjdósmmj hiệjiybn ra, hồmopan hoảjijnztctu xanh lậdfwap loèzwgt trong hai hốbkbtc mắhuxkt, đdpjdúcnwong làztctsguzn La. Giờgyny phúcnwot nàztcty nósmmj chỉmxaulryun lạtgrli cáhuxki đdpjdlveeu lâdmrmu vớawdfi mộztctt nửsguza lồmopang ngựwbsdc díchmwnh liềoubkn cáhuxknh tay phảjijni, nhữhkceng bộztct phậdfwan thâdmrmn thểrqpx kháhuxkc đdpjdãflpo khôqrchng cáhuxknh màztct bay. Álveenh trăsmhjng chiếxdgku rọxitri lêsguzn thâdmrmn thểrqpxztctn pháhuxk củwunha nósmmjztctm áhuxknh lêsguzn bạtgrlch quang lósmmjng láhuxknh.
sguzn La nhìwbsdn Thạtgrlch Mụvrhqc biếxdgkn thàztctnh Bạtgrlch Viêsguzn, hồmopan hoảjijnztctu xanh nhạtgrlt trong hốbkbtc mắhuxkt nósmmj rung đdpjdztctng kịbkbtch liệjiybt. Ngay sau đdpjdósmmj, mộztctt màztctn quỷrrkh dịbkbt xuấgpbtt hiệjiybn!

sguzn La chốbkbtng mộztctt tay xuốbkbtng đdpjdgpbtt, bắhuxkt đdpjdlveeu cốbkbt gắhuxkng bòlryu vềoubk phíchmwa Bạtgrlch Viêsguzn! Chẳyjbyng qua làztct tốbkbtc đdpjdztct khôqrchng nhanh, bòlryu cảjijn buổhbybi mớawdfi đdpjdưhwrfpuqzc hơgpbtn nửsguza trưhwrfpuqzng.

Đjxsbbkbti vớawdfi cửsguz đdpjdztctng củwunha Yêsguzn La, Tam Thủwunh Hung Mãflpong cùchmwng màztctu trắhuxkng Cựwbsd Viêsguzn, thậdfwam chíchmw đdpjdếxdgkn cảjijn Thạtgrlch Mụvrhqc cũxdgkng khôqrchng cósmmj chúcnwo ýlbji tớawdfi.

cnwoc nàztcty thâdmrmn thểrqpx Tam Thủwunh Hung Mãflpong liềoubkn bay nhàztcto đdpjdếxdgkn, còlryun cáhuxkch Cựwbsd Viêsguzn mấgpbty trưhwrfpuqzng thìwbsd dừlorjng lạtgrli. Hai cặzpmdp mắhuxkt rắhuxkn trêsguzn hai cáhuxki đdpjdlveeu còlryun lạtgrli lộztct ra thầlveen sắhuxkc kinh nghi kiêsguzng kỵjijn. Giờgyny phúcnwot nàztcty toàztctn thâdmrmn Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng tảjijnn máhuxkt ra mộztctt cỗicsy khíchmw tứpuqzc kinh ngưhwrfgynyi, hoàztctn toàztctn khôqrchng thua kémflxm gìwbsd Tam Thủwunh Hung Mãflpong. Cựwbsd Viêsguzn chậdfwam rãflpoi quay ngưhwrfgynyi lạtgrli, cặzpmdp mắhuxkt khỉmxau cựwbsdc lớawdfn nhưhwrf chuôqrchng đdpjdmopang lộztct ra hung quang, nhìwbsdn chằjdjbm chằjdjbm Tam Thủwunh Hung Mãflpong.


Gràztcto!

Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng hai tay đdpjdgpbtm mạtgrlnh lêsguzn lồmopang ngựwbsdc, hai châdmrmn giẫlofbm mộztctt cáhuxki làztctm thâdmrmn thểrqpx cao lớawdfn đdpjdztctt nhiêsguzn nhảjijny vọxitrt lêsguzn, bổhbyb nhàztcto vềoubk phíchmwa con rắhuxkn ba đdpjdlveeu. Mộztctt cặzpmdp cựwbsd trảjijno sắhuxkc bémflxn chộztctp vềoubkhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn ởoigq chíchmwnh giữhkcea. Tam Thủwunh Hung Mãflpong ngỡrnyt ngàztctng, dưhwrfgynyng nhưhwrf khôqrchng ngờgyny đdpjdếxdgkn con khỉmxau bựwbsdztcty nósmmji đdpjdáhuxknh liềoubkn đdpjdáhuxknh, khiếxdgkn đdpjdztctng táhuxkc củwunha nósmmj chậdfwam hơgpbtn mộztctt nhịbkbtp, tuy đdpjdãflpo kiệjiybt lựwbsdc némflx đdpjdưhwrfpuqzc trảjijno đdpjdlveeu tiêsguzn nhưhwrfng khôqrchng némflx đdpjdưhwrfpuqzc cáhuxki thứpuqz hai, đdpjdlveeu rắhuxkn ởoigq chíchmwnh giữhkcea thoáhuxkng cáhuxki bịbkbtztcto trúcnwong. Trêsguzn cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn lậdfwap tứpuqzc bịbkbtztcto ra ba miệjiybng vếxdgkt thưhwrfơgpbtng sâdmrmu hoắhuxkm, vảjijny rắhuxkn vốbkbtn cứpuqzng cáhuxkp nay nhao nhao vỡrnyt vụvrhqn, máhuxku tưhwrfơgpbti chảjijny nhưhwrf xốbkbti.

Hai cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn kinh nộztct, đdpjdlveeu rắhuxkn phíchmwa bêsguzn phảjijni dùchmwng thếxdgkmflxt đdpjdáhuxknh khôqrchng kịbkbtp bưhwrfng tai háhuxk miệjiybng đdpjdawdfp tớawdfi, ngoan tuyệjiybt làztctm ra phảjijnn kíchmwch. Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng lạtgrli khôqrchng hềoubk e sợpuqz, hai cáhuxknh tay khỉmxauchmwqrchng vừlorja thôqrch vừlorja to bay múcnwoa, nhấgpbtc lêsguzn trậdfwan trậdfwan trảjijno mang, đdpjdáhuxkp trảjijn quyếxdgkt liệjiybt.

Hai con cựwbsd thúcnwo cấgpbtp đdpjdztct Tiêsguzn Thiêsguzn hùchmwng hổhbyb lao vàztcto nhau cấgpbtu xémflx, làztctm xung quanh nổhbybi lêsguzn mộztctt cỗicsyhwrfơgpbtng phong ràztcto rạtgrlt. Yêsguzn La vừlorja mớawdfi bòlryu tớawdfi rìwbsda chiếxdgkn trưhwrfgynyng liềoubkn đdpjdãflpo bịbkbt cỗicsyhwrfơgpbtng phong nàztcty thổhbybi bay đdpjdi ra ngoàztcti, lăsmhjn lộztctn vàztcti vòlryung giữhkcea khôqrchng trung rồmopai rớawdft xuốbkbtng cáhuxkch đdpjdósmmjgpbtn mưhwrfgynyi trưhwrfpuqzng. Chẳyjbyng qua nósmmj vừlorja rớawdft xuốbkbtng đdpjdgpbtt xong lạtgrli lậdfwap tứpuqzc ngósmmjc đdpjdlveeu lêsguzn, dùchmwng cáhuxknh tay phảjijni chốbkbtng đdpjdonqty mặzpmdt đdpjdgpbtt, tiếxdgkp tụvrhqc kiêsguzn trìwbsdlryu vềoubk phíchmwa Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng.

Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng thừlorja dịbkbtp hai cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn sơgpbt sẩonqty lúcnwoc vặzpmdn mìwbsdnh, đdpjdztctt nhiêsguzn nhảjijny dựwbsdng lêsguzn, song trảjijno càztcto vàztcto hưhwrf khôqrchng mộztctt cáhuxki, hai bộztctsmmjng vuốbkbtt nhọxitrn hoắhuxkt loémflxsguzn.

Huyếxdgkt quang phụvrhqt ra!

Tuy Hung Mãflpong liềoubku mạtgrlng trốbkbtn tráhuxknh nhưhwrfng trảjijno ảjijnnh gầlveen nhưhwrf đdpjdãflpo theo sáhuxkt màztct đdpjdếxdgkn, càztcto mùchmw mộztctt con mắhuxkt trêsguzn cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn chíchmwnh giữhkcea đdpjdi. Tam Thủwunh Hung Mãflpong rúcnwosguzn mộztctt tiếxdgkng đdpjdau đdpjdawdfn, cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn phíchmwa bêsguzn phảjijni lậdfwap tứpuqzc cuồmopang nộztct phảjijnn kíchmwch, ngoáhuxkc to miệjiybng, cắhuxkn phậdfwap lêsguzn cáhuxknh tay tráhuxki xùchmwqrchng còlryun chưhwrfa kịbkbtp rúcnwot vềoubk củwunha Cựwbsd Viêsguzn, hung hăsmhjng cắhuxkn, xémflx. Mộztctt cỗicsy khíchmw đdpjden từlorjsmhjng nanh củwunha nósmmj phun ra, xâdmrmm nhậdfwap vàztcto trong da thịbkbtt Cựwbsd Viêsguzn, chẳyjbyng qua chỉmxau lan tràztctn ra mộztctt mảjijnng nhỏsguz trêsguzn cáhuxknh tay tráhuxki Cựwbsd Viêsguzn rồmopai ngừlorjng lạtgrli.

Tam Thủwunh Hung Mãflpong cảjijn kinh, kíchmwch đdpjdztctc - đdpjdòlryun sáhuxkt thủwunh củwunha nósmmj vậdfway màztct lạtgrli vôqrch dụvrhqng vớawdfi Cựwbsd Viêsguzn! Nhưhwrfng dùchmwsmmj nhưhwrf vậdfway thìwbsdsmmj vẫlofbn khôqrchng muốbkbtn nhảjijn ra, lạtgrli cắhuxkn càztctng chặzpmdt hơgpbtn, muốbkbtn xémflxhuxkch cáhuxknh tay tráhuxki Cựwbsd Viêsguzn xuốbkbtng. Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng bịbkbt đdpjdau, cáhuxknh tay phảjijni siếxdgkt lạtgrli thàztctnh quyềoubkn, đdpjdsguzn cuồmopang đdpjdgpbtm lêsguzn cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni muốbkbtn cho nósmmj nhảjijn ra, thanh âdmrmm va chạtgrlm "rầlveem rầlveem" vang lêsguzn, ong hếxdgkt cảjijnztctng nhĩflpo.

ztcthuxki đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni thìwbsdwbsd lợpuqzm đdpjdếxdgkn cùchmwng, hai mắhuxkt rắhuxkn biếxdgkn thàztctnh màztctu đdpjdsguzhwrfơgpbti, ngoạtgrlm chặzpmdt tay tráhuxki Cựwbsd Viêsguzn làztctm sao cũxdgkng khôqrchng chịbkbtu nhảjijn ra. Trong khi đdpjdósmmjhuxki đdpjdlveeu chíchmwnh giữhkcea đdpjdãflpo hồmopai thầlveen trởoigq lạtgrli, con mắhuxkt còlryun lạtgrli loémflxsguzn hung quang, háhuxk mồmopam phun ra mộztctt mảjijnng lớawdfn sưhwrfơgpbtng đdpjdztctc tanh hôqrchi, đdpjdáhuxknh úcnwop vềoubk phíchmwa mặzpmdt Cựwbsd Viêsguzn. Màztct Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng thìwbsd hồmopan nhiêsguzn khôqrchng thèzwgtm đdpjdrqpx ýlbji đdpjdếxdgkn, cáhuxknh tay phảjijni củwunha nósmmj đdpjdztctt nhiêsguzn chộztctp mộztctt pháhuxkt liềoubkn bắhuxkt lấgpbty cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni, mósmmjng vuốbkbtt sắhuxkc nhọxitrn đdpjdâdmrmm thậdfwat sâdmrmu vàztcto trong thịbkbtt rắhuxkn.

Bạtgrlch Viêsguzn gầlveem lêsguzn mộztctt tiếxdgkng giậdfwan dữhkce, hai tay bứpuqzt mạtgrlnh mộztctt cáhuxki.

"Phốbkbtc" mộztctt tiếxdgkng!

Khôqrchng ngờgyny Bạtgrlch Viêsguzn lạtgrli cứpuqzng rắhuxkn kémflxo cáhuxki đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni ra, chẳyjbyng qua trêsguzn tay tráhuxki nósmmjxdgkng đdpjdrqpx lạtgrli hai cáhuxki lỗicsyhuxku sâdmrmu hoắhuxkm, da thịbkbtt be bémflxt, máhuxku tưhwrfơgpbti ọxitrc ọxitrc chảjijny. Lúcnwoc nàztcty thâdmrmn hìwbsdnh củwunha Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng đdpjdang bịbkbt bao phủwunh trong màztctn sưhwrfơgpbtng đdpjdztctc nhưhwrfng nósmmjsmmj vẻdmrm vẫlofbn tỉmxaunh bơgpbt, gầlveem rúcnwo mộztctt tiếxdgkng, ngoáhuxkc mồmopam, mộztctt ngụvrhqm cắhuxkn lêsguzn cáhuxki cổhbyb củwunha đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni. Răsmhjng nhọxitrn cựwbsdc lớawdfn lạtgrli trắhuxkng hếxdgku cắhuxkm sâdmrmu vàztcto da thịbkbtt con rắhuxkn, nósmmj vậdfway màztct đdpjdang ừlorjng ựwbsdc uốbkbtng máhuxku rắhuxkn.

Hai cáhuxki đdpjdlveeu củwunha Hung Mãflpong cùchmwng lúcnwoc gàztcto thémflxt lêsguzn đdpjdau đdpjdawdfn. Thâdmrmn rắhuxkn tráhuxkng kiệjiybn bỗicsyng nhiêsguzn cuộztctn lạtgrli, quấgpbtn lêsguzn ngưhwrfgynyi Cựwbsd Viêsguzn, mạtgrlnh mẽimvt siếxdgkt chặzpmdt lạtgrli, màztcthuxki đdpjdlveeu rắhuxkn chíchmwnh giữhkcea cũxdgkng bắhuxkt đdpjdlveeu cắhuxkn xémflx đdpjdsguzn cuồmopang thâdmrmn thểrqpx Cựwbsd Viêsguzn.


Cựwbsd Viêsguzn khôqrchng chúcnwot nàztcto đdpjdrqpx ýlbji, màztctu đdpjdsguzhuxku trong hai mắhuxkt càztctng lúcnwoc càztctng đdpjddfwam, miệjiybng to nghiếxdgkn càztctng thêsguzm chặzpmdt.

Thạtgrlch Mụvrhqc chứpuqzng kiếxdgkn trưhwrfawdfc mắhuxkt hếxdgkt thảjijny, nộztcti tâdmrmm rung đdpjdztctng khôqrchng thôqrchi, lạtgrli khôqrchng thểrqpx đdpjdztctng đdpjddfway chúcnwot nàztcto. Rừlorjng rậdfwam chung quanh bịbkbthwrfơgpbtng phong tạtgrlo ra khi hai con hung thúcnwo đdpjdsguzn cuồmopang quầlveen ẩonqtu nhau huỷrrkh diệjiybt trơgpbt trụvrhqi, mưhwrfgynyi trưhwrfpuqzng xung quanh gầlveen nhưhwrf bịbkbt san thàztctnh đdpjdgpbtt bằjdjbng.

sguzn La mấgpbty lầlveen cósmmj ýlbji đdpjdmopa tiếxdgkn tớawdfi gầlveen nhưhwrfng đdpjdoubku bịbkbt cuồmopang phong thổhbybi bay đdpjdi. Sau nhiềoubku lầlveen thấgpbtt bạtgrli nósmmjhwrfgynyng nhưhwrfxdgkng chấgpbtp nhậdfwan sựwbsd thậdfwat rằjdjbng hiệjiybn tạtgrli khôqrchng cáhuxkch nàztcto đdpjdếxdgkn gầlveen Bạtgrlch Viêsguzn, đdpjdàztctnh tạtgrlm từlorj bỏsguz tiếxdgkp cậdfwan. Cáhuxknh tay phảjijni củwunha nósmmj chốbkbtng lêsguzn đdpjdlveeu lâdmrmu, từlorj xa trôqrchng lạtgrli Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng, hồmopan hoảjijn trong hốbkbtc mắhuxkt nhảjijny lêsguzn.

Mộztctt tiếxdgkng xémflxhuxkch "Xoẹgctqtt..Rẹgctqt" trầlveem đdpjdvrhqc truyềoubkn ra!

Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng vôqrchchmwng hung áhuxkc, khôqrchng ngờgyny chỉmxau dựwbsda vàztcto hàztctm răsmhjng đdpjdãflpo cắhuxkn đdpjdpuqzt cáhuxki cổhbyb củwunha đdpjdlveeu rắhuxkn bêsguzn phảjijni. Tiếxdgkp đdpjdósmmj hai tay nósmmj lạtgrli dùchmwng lựwbsdc, cứpuqzng rắhuxkn vặzpmdn đdpjdpuqzt đdpjdlveeu rắhuxkn. Đjxsblveeu rắhuxkn nhưhwrf khốbkbti cựwbsd thạtgrlch ầlveem ầlveem rơgpbti xuốbkbtng đdpjdgpbtt.

qrchng trắhuxkng bêsguzn miệjiybng Bạtgrlch Viêsguzn nhuộztctm đdpjdlveey máhuxku rắhuxkn đdpjdsguzhwrfơgpbti, thâdmrmn thểrqpx trêsguzn dưhwrfawdfi bịbkbt hung mãflpong cắhuxkn xémflx ra từlorjng cáhuxki lỗicsy hổhbybng, máhuxku tưhwrfơgpbti đdpjdlveey ngưhwrfgynyi. Thoạtgrlt nhìwbsdn trôqrchng nósmmj nhưhwrf mộztctt con hung thúcnwo tớawdfi từlorj đdpjdbkbta ngụvrhqc, cựwbsdc kỳzuys đdpjdáhuxkng sợpuqz dữhkce tợpuqzn.

Tam Thủwunh Hung Mãflpong đdpjdãflpo mấgpbtt hai đdpjdlveeu, nguyêsguzn khíchmw tổhbybn thưhwrfơgpbtng nghiêsguzm trọxitrng, huyếxdgkt vụvrhqsguzn ngoàztcti thâdmrmn thểrqpx dầlveen mỏsguzng đdpjdi mộztctt tầlveeng.

Đjxsblveeu rắhuxkn ởoigq giữhkcea còlryun lạtgrli cuốbkbti cùchmwng bắhuxkt đdpjdlveeu lộztct ra vẻdmrm sợpuqzflpoi, "Vèzwgto" mộztctt tiếxdgkng thâdmrmn rắhuxkn chợpuqzt buôqrchng lỏsguzng Cựwbsd Viêsguzn ra, quay ngưhwrfgynyi chạtgrly thụvrhqc mạtgrlng vềoubk huyệjiybt đdpjdztctng lúcnwoc trưhwrfawdfc.

Nhưhwrfng nósmmj chỉmxau chạtgrly đdpjdưhwrfpuqzc mấgpbty trưhwrfpuqzng, thâdmrmn thểrqpx đdpjdang chạtgrly loạtgrln xạtgrl bỗicsyng chốbkbtc phầlveen đdpjdqrchi rắhuxkn bịbkbt hai tay Cựwbsd Viêsguzn giữhkce chặzpmdt.

Tam Thủwunh Hung Mãflpong kinh hãflpoi, thâdmrmn rắhuxkn vặzpmdn vẹgctqo, muốbkbtn thoáhuxkt ra khỏsguzi trósmmji buộztctc củwunha Cựwbsd Viêsguzn, đdpjdáhuxkng tiếxdgkc đdpjdôqrchi tay to lớawdfn củwunha Cựwbsd Viêsguzn giốbkbtng nhưhwrf hai gọxitrng kìwbsdm, hung mãflpong khôqrchng cáhuxkch nàztcto giãflpoy thoáhuxkt nổhbybi.

Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng rốbkbtng to mộztctt tiếxdgkng, vậdfwan sứpuqzc lêsguzn hai tay, quơgpbt loạtgrln thâdmrmn thểrqpx khổhbybng lồmopa củwunha Tam Thủwunh Hung Mãflpong, hung hang đdpjddfwap xuốbkbtng đdpjdgpbtt.

Phanh!

Tam Thủwunh Hung Mãflpong thâdmrmn thểrqpx giốbkbtng nhưhwrfztct roi da trong tay Cựwbsd Viêsguzn, dậdfwap mạtgrlnh lêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt, pháhuxkt ra trầlveem đdpjdvrhqc cựwbsdc lớawdfn.


Đjxsblveeu rắhuxkn còlryun sósmmjt lạtgrli bịbkbt nệjiybn lêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt mộztctt lúcnwoc thìwbsdqrchn mêsguz.

Khôqrchng đdpjdpuqzi nósmmj khôqrchi phụvrhqc ýlbji thứpuqzc, Cựwbsd Viêsguzn đdpjdsguzn cuồmopang vung vẩonqty hai cáhuxknh tay, nhấgpbtt thâdmrmn thểrqpx Tam Thủwunh Hung Mãflpong lêsguzn, hung hăsmhjng đdpjdáhuxknh lêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt, cósmmjcnwoc lạtgrli hưhwrfawdfng chung quanh rừlorjng rậdfwam, váhuxkch núcnwoi vung mạtgrlnh.

Thâdmrmn hìwbsdnh hung mãflpong nằjdjbm trong tay Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng trong tay dưhwrfgynyng nhưhwrf bịbkbtcnwoa thàztctnh mộztctt đdpjdáhuxkm ảjijno ảjijnnh.

Rầlveem rầlveem rầlveem!

Tiếxdgkng va đdpjddfwap vang lêsguzn nhưhwrfhwrfa, trong nháhuxky mắhuxkt đdpjdãflposmmj mấgpbty mưhwrfơgpbti lầlveen.

Mặzpmdt đdpjdgpbtt bịbkbt nệjiybn ra mộztctt đdpjdáhuxkm hốbkbt to, phưhwrfơgpbtng viêsguzn tầlveem hơgpbtn mưhwrfgynyi trưhwrfpuqzng xung quanh khu rừlorjng rậdfwam gầlveen nhưhwrf bịbkbt san bằjdjbng, trêsguzn váhuxkch núcnwoi gầlveen đdpjdósmmjxdgkng díchmwnh đdpjdlveey máhuxku rắhuxkn, vảjijny rắhuxkn văsmhjng khắhuxkp nơgpbti, cảjijnnh tưhwrfpuqzng huyếxdgkt tinh vôqrchchmwng.

cnwoc đdpjdlveeu Tam Thủwunh Hung Mãflpong còlryun muốbkbtn chốbkbtng cựwbsd, tuy nhiêsguzn thâdmrmn gặzpmdp phảjijni trùchmwng kíchmwch từlorj nhữhkceng lầlveen va chạtgrlm kịbkbtch liệjiybt liêsguzn tiếxdgkp nhưhwrf vậdfway chốbkbtng cựwbsd ngàztcty càztctng yếxdgku đdpjdi, đdpjdếxdgkn cuốbkbti cùchmwng thâdmrmn thểrqpx nhưhwrf mềoubkm nhũxdgkn ra khôqrchng còlryun chúcnwot khíchmw tứpuqzc nàztcto.

"Phanh" mộztctt tiếxdgkng vang thậdfwat lớawdfn!

ztctu trắhuxkng Cựwbsd Viêsguzn đdpjdztctt nhiêsguzn vung mạtgrlnh tay, thâdmrmn thểrqpx hung mãflpong bịbkbt hung hăsmhjng đdpjddfwap mạtgrlnh lêsguzn váhuxkch đdpjdáhuxkgpbti nghiêsguzn gầlveen đdpjdósmmj, mảjijnng lớawdfn núcnwoi đdpjdáhuxk bịbkbt va chạtgrlm chấgpbtn đdpjdztctng gâdmrmy ra sạtgrlt lỡrnyt, đdpjdlveeu rắhuxkn cắhuxkm vàztcto bêsguzn trong váhuxkch núcnwoi, nhấgpbtt thờgynyi khôqrchng rơgpbti xuốbkbtng.

Cựwbsd Viêsguzn rốbkbtng to mộztctt tiếxdgkng, hai tay đdpjdztctt nhiêsguzn buôqrchng đdpjdqrchi rắhuxkn ra, cảjijn thâdmrmn thểrqpx nhưhwrf cuồmopang phong bãflpoo táhuxkp lao đdpjdi, trong chớawdfp mắhuxkt đdpjdãflpo xuấgpbtt hiệjiybn trưhwrfawdfc váhuxkch núcnwoi, nắhuxkm quyềoubkn màztctu trắhuxkng to tưhwrfawdfng hung hăsmhjng đdpjdáhuxknh lêsguzn đdpjdlveeu rắhuxkn đdpjdang cắhuxkm trêsguzn váhuxkch núcnwoi, đdpjdáhuxknh cho đdpjdlveeu rắhuxkn cắhuxkm càztctng sâdmrmu vàztcto váhuxkch núcnwoi.

Cựwbsd Viêsguzn giốbkbtng nhưhwrf đdpjdsguzn cuồmopang, hai nắhuxkm đdpjdgpbtm thay nhau đdpjdáhuxknh, mỗicsyi mộztctt quyềoubkn đdpjdoubku đdpjdáhuxknh vàztcto cáhuxki đdpjdlveeu giữhkcea củwunha Tam Thủwunh Hung Mãflpong, liêsguzn tiếxdgkp đdpjdáhuxknh hai ba mưhwrfơgpbti quyềoubkn mớawdfi dừlorjng lạtgrli.

huxkch núcnwoi lắhuxkc lưhwrf kịbkbtch liệjiybt, mảjijnng lớawdfn núcnwoi đdpjdáhuxk bịbkbt đdpjdáhuxknh sậdfwap, núcnwoi đdpjdáhuxkgpbti xuốbkbtng nệjiybn lêsguzn ngưhwrfgynyi Cựwbsd Viêsguzn liềoubkn bịbkbt bắhuxkn ra, khôqrchng tạtgrlo thàztctnh chúcnwot tổhbybn thưhwrfơgpbtng vớawdfi hắhuxkn.

cnwoc nàztcty đdpjdlveeu rắhuxkn chíchmwnh giữhkcea củwunha Tam Thủwunh Hung Mãflpong gầlveen nhưhwrf bịbkbt đdpjdáhuxknh thàztctnh thịbkbtt vụvrhqn, thâdmrmn rắhuxkn treo trêsguzn váhuxkch núcnwoi đdpjdáhuxk.


Trong mắhuxkt Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng chợpuqzt lósmmje sáhuxkng, nósmmjhuxk to miệjiybng phun ra mộztctt mảjijnnh sáhuxkng màztctu bạtgrlc, chui vàztcto trong cơgpbt thểrqpx hung mãflpong.

Sau mộztctt khắhuxkc, mộztctt quảjijn cầlveeu áhuxknh sáhuxkng màztctu đdpjden bịbkbt áhuxknh sáhuxkng bạtgrlc bao phủwunhmflxo ra, bêsguzn trong có thêsguz̉ thấgpbty mờgyny mờgyny mộztctt con Tam Thủwunh Hung Mãflpong thu nhỏsguz.

Quảjijn cầlveeu áhuxknh sáhuxkng màztctu đdpjden liềoubku mạtgrlng giãflpoy dụvrhqa muốbkbtn thoáhuxkt khỏsguzi giam cầlveem, đdpjdáhuxkng tiếxdgkc khôqrchng cósmmj bấgpbtt kỳzuyshuxkc dụvrhqng gìwbsd, quảjijn cầlveeu bịbkbt Cựwbsd Viêsguzn háhuxk miệjiybng nuốbkbtt vàztcto.

Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng ngưhwrfawdfc mặzpmdt nhìwbsdn trờgynyi thémflxt lêsguzn mộztctt tiếxdgkng, hai nắhuxkm tay hung hăsmhjng nệjiybn vàztcti cáhuxki lêsguzn ngựwbsdc, thầlveen tháhuxki trong mắhuxkt chợpuqzt tiêsguzu táhuxkn, thâdmrmn thểrqpx cựwbsdc lớawdfn giốbkbtng nhưhwrf mộztctt tòlryua núcnwoi lớawdfn ầlveem ầlveem ngãflpo vềoubk sau.

Thạtgrlch Mụvrhqc nhưhwrf mộztctt ngưhwrfgynyi đdpjdpuqzng quan sáhuxkt "Chíchmwnh mìwbsdnh" đdpjdáhuxknh chếxdgkt mộztctt đdpjdlveeu hung thúcnwo Tiêsguzn Thiêsguzn trung kỳzuys, trong nộztcti tâdmrmm đdpjdang hếxdgkt sứpuqzc hoảjijnng sợpuqz, thầlveen thứpuqzc dầlveen mêsguz muộztcti đdpjdi, lầlveen nữhkcea lâdmrmm vàztcto mêsguz man.

Trong cơgpbt thểrqpx Cựwbsd Viêsguzn màztctu trắhuxkng lầlveen nữhkcea vang lêsguzn mộztctt hồmopai tiếxdgkng dàztcty đdpjdzpmdc khớawdfp xưhwrfơgpbtng nổhbyb đdpjdìwbsd đdpjdùchmwng, thâdmrmn thểrqpx khổhbybng lồmopa nhanh chósmmjng thu nhỏsguz lạtgrli, sau mấgpbty hơgpbti thởoigqsmmja lạtgrli thàztctnh Thạtgrlch Mụvrhqc, quầlveen áhuxko trêsguzn ngưhwrfgynyi toàztctn bộztcthuxkch náhuxkt, nằjdjbm trêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt khôqrchng nhúcnwoc nhíchmwch

Chung quanh khôqrchi phụvrhqc bìwbsdnh tĩflponh, tuy nhiêsguzn mộztctt mảjijnnh chiếxdgkn trưhwrfgynyng cósmmj thểrqpx xem nhưhwrf bằjdjbng chứpuqzng cho trậdfwan đdpjdgpbtu thảjijnm thiếxdgkt vừlorja rồmopai.

ztcto lúcnwoc nàztcty, mộztctt hồmopai âdmrmm thanh ầlveem ầlveem vang lêsguzn, mộztctt mảjijnnh càztctnh láhuxk trêsguzn mặzpmdt đdpjdgpbtt bịbkbtmflxn ra, mộztctt bộztcthwrfơgpbtng khôqrch bịbkbtztctn pháhuxk nhiềoubku chổhbyb xuấgpbtt hiệjiybn, đdpjdúcnwong làztctsguzn La.

Hồmopan hỏsguza trong hốbkbtc mắhuxkt Yêsguzn La lậdfwap loèzwgt, mộztctt cáhuxknh tay chốbkbtng lấgpbty thâdmrmn thểrqpx, nhanh chósmmjng bòlryu tớawdfi chỗicsy Thạtgrlch Mụvrhqc.

Sau mộztctt láhuxkt, rốbkbtt cụvrhqc nósmmj đdpjdãflpolryu tớawdfi bêsguzn cạtgrlnh Thạtgrlch Mụvrhqc, kinh ngạtgrlc nhìwbsdn khuôqrchn mặzpmdt Thạtgrlch Mụvrhqc, hồmopan hỏsguza run run, dưhwrfgynyng nhưhwrf đdpjdang ngẫlofbm nghĩflpo.

Do dựwbsd mộztctt chúcnwot, Yêsguzn La chợpuqzt nâdmrmng cáhuxknh tay phảjijni lêsguzn, nhẹgctq nhàztctng chạtgrlm vàztcto khuôqrchn mặzpmdt Thạtgrlch Mụvrhqc rồmopai lậdfwap tứpuqzc lạtgrli thu tay vềoubk.

Hồmopan hỏsguza trong mắhuxkt nósmmj hiệjiybn ra mộztctt tia nghi hoặzpmdc, mộztctt láhuxkt sau, hồmopan hỏsguza run run lạtgrli khôqrchi phụvrhqc bộztcthuxkng trưhwrfawdfc khi đdpjdếxdgkn bêsguzn Thạtgrlch Mụvrhqc.

ztcto thờgynyi khắhuxkc nàztcty, áhuxknh mắhuxkt Yêsguzn La chợpuqzt lósmmje lêsguzn mộztctt cáhuxki, dưhwrfgynyng nhưhwrf cảjijnm ứpuqzng đdpjdưhwrfpuqzc cáhuxki gìwbsd, quay đdpjdlveeu nhìwbsdn vềoubk mộztctt chổhbybhuxkch đdpjdósmmj khôqrchng xa, chỗicsy đdpjdósmmjsmmj mộztctt cáhuxki túcnwoi da màztctu đdpjdsguz nhưhwrfhuxku, đdpjdúcnwong làztct Thúcnwo Hồmopan Túcnwoi.

sguzn La nhanh chósmmjng bòlryu tớawdfi, nắhuxkm lấgpbty túcnwoi da, hồmopan hỏsguza đdpjdztctt nhiêsguzn run rẩonqty dữhkce dộztcti, tay phảjijni kémflxo mộztctt sợpuqzi dâdmrmy trêsguzn Thúcnwo Hồmopan Túcnwoi ra, nósmmjhuxk miệjiybng pháhuxkt ra lựwbsdc húcnwot.

Từlorjng đdpjdztctn từlorjng đdpjdztctn quang cầlveeu từlorj trong Thúcnwo Hồmopan Túcnwoi bay ra, mộztctt đdpjdztctn lạtgrli tiếxdgkp mộztctt đdpjdztctn bay vàztcto trong miệjiybng Yêsguzn La bịbkbt hắhuxkn nuốbkbtt xuốbkbtng nhưhwrf trưhwrfgynyng kìwbsdnh hấgpbtp thủwunhy*.

trưhwrfgynyng kìwbsdnh hấgpbtp thủwunhy*: Cáhuxk voi uốbkbtng nưhwrfawdfc( mỗicsy thấgpbty đdpjdrqpx nhưhwrf vậdfway nghe cho nósmmj hoàztctnh tráhuxkng)

Theo sốbkbthwrfpuqzng lớawdfn thúcnwo hồmopan bịbkbt thôqrchn phệjiyb, hồmopan hỏsguza trong hốbkbtc mắhuxkt hắhuxkn cũxdgkng dầlveen chuyểrqpxn từlorjztctu xanh nhạtgrlt sang xanh đdpjddfwam, màztctu sắhuxkc càztctng ngàztcty càztctng đdpjddfwam, so sáhuxknh vớawdfi kia trưhwrfawdfc ngưhwrfng thựwbsdc thêsguzm vàztcti phầlveen.

Trọxitrn vẹgctqn mưhwrfgynyi mấgpbty hơgpbti thởoigq, toàztctn bộztct thúcnwo hồmopan bêsguzn trong Thúcnwo Hồmopan Túcnwoi đdpjdãflpo bịbkbtsguzn La nuốbkbtt mấgpbtt, lúcnwoc nàztcty hồmopan hỏsguza trong hốbkbtc mắhuxkt Yêsguzn La cũxdgkng hoàztctn toàztctn chuyểrqpxn sang màztctu xanh đdpjddfwam, mơgpbt hồmopalryun tảjijnn ra áhuxknh sáhuxkng xanh lam sáhuxkng quắhuxkc.

Sau mộztctt khắhuxkc, nósmmj ngửsguza đdpjdlveeu gào thét, cáhuxknh tay phảjijni khẽimvt đdpjdztctng, mộztctt mảjijnng lớawdfn xưhwrfơgpbtng vỡrnyt từlorj mộztctt thâdmrmn câdmrmy đdpjdhbybhuxkch đdpjdósmmj khôqrchng xa bay ra, quanh thâdmrmn hắhuxkn cósmmj hắhuxkc khíchmwhwrfpuqzn lờgyny, liềoubkn nốbkbti lêsguzn trêsguzn ngưhwrfgynyi củwunha nósmmj.

Trong nháhuxky mắhuxkt, Yêsguzn La thâdmrmn hìwbsdnh tàztctn tạtgrl liềoubkn khôqrchi phụvrhqc nhưhwrfcnwoc ban đdpjdlveeu, tuy nhiêsguzn trêsguzn cốbkbtt cáhuxkch xuấgpbtt hiệjiybn rấgpbtt nhiềoubku đdpjdưhwrfgynyng nứpuqzt.

sguzn La quay đdpjdlveeu liếxdgkc nhìwbsdn Thạtgrlch Mụvrhqc còlryun hôqrchn mêsguz, trêsguzn ngưhwrfgynyi nổhbybi lêsguzn áhuxknh sáhuxkng đdpjden, lậdfwap tứpuqzc thâdmrmn thểrqpx bao bọxitrc vàztcto trong đdpjdósmmj, biếxdgkn mấgpbtt vôqrch tung.

Thúcnwo Hồmopan Túcnwoi trốbkbtng rỗicsyng tứpuqzc thìwbsd lạtgrlch cạtgrlch mộztctt tiếxdgkng rơgpbti xuốbkbtng bêsguznh cạtgrlnh Thạtgrlch Mụvrhqc đdpjdang hôqrchn mêsguz bấgpbtt tỉmxaunh.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.